زیست شناسی

دانلود پایان نامه بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی ماهی گورخری فارسیAphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011 (شعاع بالگان: کپورماهیان دندان‌دار) در استان فارس با بهره گرفتن از نشانگر هسته‌یی ریزماهواره

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : بیوسیستماتیک جانوری

عنوان : بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی ماهی گورخری فارسیAphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011  (شعاع بالگان: کپورماهیان دندان‌دار) در استان فارس با بهره گرفتن از نشانگر هسته‌یی ریزماهواره

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

 

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌

زیست شناسی-  بیوسیستماتیک جانوری

بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی ماهی گورخری فارسیAphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011

(شعاع بالگان: کپورماهیان دندان‌دار) در استان فارس

 با بهره گرفتن از نشانگر هسته‌یی ریزماهواره

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا اسماعیلی

 

بهمن ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی ماهی گورخری فارسی

Aphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011

(شعاع بالگان: کپورماهیان دندان دار) در استان فارس با استفاده

 از نشانگر هسته‌یی ریزماهواره

 

ساختار ژنتیکی ماهی بومزاد گورخری فارسی (Aphanius farsicus) حوضه‌ی مهارلو، از چهار منبع آبی مختلف شامل پیربنو، برم‌شور، دوبنه و برم بابونک با بهره گرفتن از نشانگر هستهیی ریزماهواره  (پنج جایگاه ژنی ریزماهواره‌یی Af7/ Af20/ Af20b/ Af61/ Af18) مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده هر 5 جایگاه ژنی 100% چند شکلی را نشان دادند. میانگین تعداد آلل‌ در سطح جمعیت‌ها 150/3 به‌دست آمد که پایین‌تر از مقدار مشاهده شده در ماهیان آب شیرین بود. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده برابر 948/0 محاسبه شد که از میانگین هتروزیگوسیتی قابل انتظار (654/0) بیشتر بود. در بررسی تعادل هاردی-  واینبرگ، در دو جایگاه انحراف معنی‌داری (P<0.05) از تعادل مشاهده شد. نتایج به‌دست آمده از   FSTو  RST (013/0) تمایز ژنتیکی پایینی را میان مناطق نشان داد. همچنین بر اساس آنالیز واریانس مولکولی، تنها 1% تنوع مشاهده شده مربوط به بین جمعیت‌ها بود. به‌نظر می‌رسد که تبادل ژنی بالایی بین جمعیت‌های مورد مطالعه ماهی گورخری فارسی در چشمه های مورد مطالعه منطقه مهارلو وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: حوضه مهارلو ، هتروزیگوسیتی، تبادل ژنی، ریز ماهواره، ماهی گورخری فارسی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1- 1-  معرفی تاکسون مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………. 3

1- 1- 1-  جنس Nardo, 1827   Aphanius …………………………………………………………………….. 3

1- 1- 2-  ماهی گورخری فارسی Aphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichnbacher, 2011      5

1- 1- 2- 1-  سیستماتیک……………………………………………………………………………………………… 5

1- 1- 2- 2-  ویژگی‌های مریستیک ……………………………………………………………………………… 6

1- 1- 2- 3-  رنگ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1- 1- 2- 4-  زیستگاه……………………………………………………………………………………………………… 6

1- 2- معرفی حوضه‌ی آبی مورد مطالعه…………………………………………………………………………………….. 7

1- 2- 1-  دریاچه‌ی مهارلو…………………………………………………………………………………………………….. 7

1- 2- 2-  وضعیت حوضه‌ی آب ریز دریاچه‌ی مهارلو…………………………………………………………. 9

1- 2- 3-  چشمه های منتهی به دریاچه‌ی مهارلو………………………………………………………………. 10

1- 2- 4-  تشکیلات زمین شناسی……………………………………………………………………………………….. 11

1- 2- 5-  آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………….. 11

1- 3-  مطالعات مولکولی……………………………………………………………………………………………………………… 11

1- 3- 1-  مطالعات تنوع ژنتیکی در ماهیان………………………………………………………………………… 12

1- 3- 2-  تکنیک‌های مولکولی…………………………………………………………………………………………….. 12

1- 3- 2- 1-  تکنیک‌های DNA……………………………………………………………………………………. 12

1- 3- 2- 1- 1-  تكنیک PCR………………………………………………………………………………………. 12

1- 4-  ژنوم هسته………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1- 4- 1-  DNAتکراری…………………………………………………………………………………………………………. 13

1- 4- 1- 1-  VNTR ((Variable Number Tandem Repeat………………………………….. 14

1- 4- 1- 2- ریز ماهواره (Microsatellite) …………………………………………………………………… 15

1- 5- تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت ………………………………………………………………………………………. 16

1- 5- 1-  مدل هاردی-  واینبرگ و دلیل انحراف از آن…………………………………………………….. 16

عنوان                                                                                                صفحه

 

1- 5- 2-  F- Statistics………………………………………………………………………………………………………… 18

1- 5- 3-  شباهت و فاصله ژنتیکی…………………………………………………………………………………… 19

1- 6-  هدف از انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 20

 

فصل دوم : مروری برمطالعات گذشته

2- 1-  مطالعات انجام شده روی جنس Aphanius…………………………………………………………………… 22

2- 2-  مطالعات انجام شده در مورد گونه Aphanius farsicus در ایران…………………………………. 24

 

فصل سوم: مواد و روش ها

3- 1-  نمونه برداری……………………………………………………………………………………………………………………… 26

3- 2-  مطالعات مولكولی……………………………………………………………………………………………………………… 28

3- 2- 1-  استخراج DNA …………………………………………………………………………………………………… 28

3- 2- 1- 1-  ارزیابی کیفیت و کمیت DNA استخراج شده………………………………………. 29

3- 2- 2-  انتخاب آغازگر……………………………………………………………………………………………………….. 30

3- 2- 3-  انجام واکنش زنجیره‌یی پلیمراز (PCR)……………………………………………………………… 31

3- 2- 4-  الکتروفورز محصول PCR…………………………………………………………………………………….. 34

3- 2- 4- 1-  تهیه‌ی آکریل آمید 30 درصد…………………………………………………………………. 34

3- 2- 4- 2-  تهیه‌ی X)10TBE((Tris, Boric Acid,EDTA)…………………………………… 34

3- 2- 4- 3-  آمونیوم پر سولفات 10٪(A.P.S) (Amonium per sulfate)……………….. 34

3- 2- 4- 4-  TEMED…………………………………………………………………………………………………… 35

3- 2- 4- 5-  تهیه ژل پلی آکریل آمید 7٪………………………………………………………………….. 35

3- 2- 4- 5- 1-  تجهیزات مورد استفاده……………………………………………………………………….. 35

3- 2- 4- 5- 2-  روش کار……………………………………………………………………………………………… 35

3- 2- 5-  رنگ آمیزی ژل پلی آکریل آمید با نیترات نقره…………………………………………………. 36

3- 2- 5- 1-  مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………………… 36

3- 2- 5- 2-  تجهیزات مورد استفاده……………………………………………………………………………… 36

3- 2- 5- 3-  روش کار……………………………………………………………………………………………………. 36

3- 2- 6-  ثبت تصاویر……………………………………………………………………………………………………………. 36

3- 2- 7-  آنالیز آماری……………………………………………………………………………………………………………. 37

عنوان                                                                                                صفحه

 

فصل چهارم: نتایج

4- 1-  نتیجه‌ی بررسی كیفیت و كمیت DNA استخراجی…………………………………………………….. 39

4- 2-  نتایج PCR………………………………………………………………………………………………………………………… 39

4- 3-  تعداد و طول آلل‌ها…………………………………………………………………………………………………………… 41

4- 4-  فراوانی آلل‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 41

4- 5-  تعداد آالل واقعی (Na) و موثر (Ne)………………………………………………………………………………… 42

4- 6-  تنوع ژنتیكی……………………………………………………………………………………………………………………… 43

4- 7-  تعادل هاردی-  واینبرگ………………………………………………………………………………………………….. 45

4- 8-  آنالیز آماری AMOVA……………………………………………………………………………………………………. 46

4- 9 جریان ژنی (ضریب مهاجرت)……………………………………………………………………………………………… 48

4- 10-  شباهت و فاصله ژنتیكی………………………………………………………………………………………………… 49

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5- 1-  تنوع ژنتیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 52

5- 2-  تعادل هاردی-  واینبرگ………………………………………………………………………………………………….. 54

5- 3-  تمایز ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 55

5- 4-  جریان ژنی ( مهاجرت)…………………………………………………………………………………………………….. 57

5- 5-  نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………. 59

5- 6- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………. 60

5- 7-  توصیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 60

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول 3- 1 منطقه‌های نمونه برداری و تعداد ماهی گورخری فارسی مورد مطالعه در این پژوهش    29

جدول3- 2 خصوصیات جایگاه‌های ژنی (آغازگر) مورد استفاده در این پژوهش……………………… 31

جدول3- 3 نوع و مقدار مواد مورد استفاده برای PCR در این پژوهش…………………………………… 31

جدول3- 4 برنامه چرخه حرارتی PCR جهت بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ماهی

گورخری فارسی با بهره گرفتن از آغازگرAf7…………………………………………………………………………………….. 32

جدول3- 5 برنامه چرخه حرارتی PCR جهت بررسی تنوع ژنتیکی  جمعیت‌های ماهی

گورخری فارسی با بهره گرفتن از پرایمر Af20……………………………………………………………………………….. 32

جدول 3- 6 برنامه چرخه حرارتی PCR جهت بررسی تنوع ژنتیکی  جمعیت‌های ماهی

گورخری فارسی با بهره گرفتن از پرایمر Af20b………………………………………………………………………………. 32

جدول3- 7 برنامه چرخه حرارتی PCR جهت بررسی تنوع ژنتیکی  جمعیت‌های ماهی

گورخری فارسی با بهره گرفتن از پرایمر Af61……………………………………………………………………………….. 33

جدول3- 8 برنامه چرخه حرارتی PCR جهت بررسی تنوع ژنتیکی  جمعیت‌های ماهی

گورخری فارسی با بهره گرفتن از پرایمرAf18…………………………………………………………………………………. 33

جدول4- 1 شرایط  PCRدر جایگاه‌های ژنی مورد مطالعه در ماهی گورخری

فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

جدول 4- 2 تعداد و طول آلل‌های به‌دست آمده (بر حسب bp) در پنج جایگاه ژنی مورد

مطالعه در ماهی گورخری فارسی…………………………………………………………………………………………………. 41

جدول 4- 3 فراوانی آللی در پنج جایگاه ژنی مورد مطالعه درماهی گورخری فارسی…………….. 42

جدول4- 4 تعداد آلل واقعی (Na) و موثر (Ne) در پنج جایگاه ژنی برای هر جمعیت ماهی

گورخری فارسی در منطقه‌های مورد مطالعه……………………………………………………………………………… 43

جدول4- 5  میانگین تعداد آلل واقعی (Na) و موثر (Ne) برای هر جمعیت ماهی

گورخری فارسی در منطقه‌های مورد مطالعه……………………………………………………………………………….. 43

جدول 4- 6 مقادیر هتروزیگوسیتی مشاهده شده (Ho) و مورد انتظار (He) برای هرجمعیت از ماهی گورخری فارسی در منطقه‌های مورد مطالعه درهر جایگاه ژنی………………………………………………………………………………………………………. 44

 

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول 4- 7 مقادیرهتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار در سطح پنج   جایگاه ژنی در كل نمونه‌های ماهی گورخری فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

جدول4- 8 میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده (Ho) و مورد انتظار ((He برای هر جمعیت ماهی گورخری فارسی در منطقه‌های مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

جدول 4-  9 بررسی تعادل هاردی-  واینبرگ در پنج جایگاه ژنی برای هر جمعیت ماهی  گورخری فارسی در منطقه‌های مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

جدول 4- 10 میزان FST محاسبه شده بر اساس آزمون  AMOVAبین جمعیت‌های ماهی گورخری فارسی در مناطق مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

جدول4- 11 آنالیز واریانس مولكولی (AMOVA) ماهی گورخری فارسی. Df (درجه آزادی)،  SS(مجموع مربعات)،Ms  (انحرافات میانگین مربع)، Prob …………………………………………………………………………………………………………………….. 47

جدول 4- 12 میزان  RSTمحاسبه شده بر اساس آنالیز AMOVA بین جمعیت‌های ماهی گورخری فارسی در مناطق مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

جدول4- 13 آنالیز واریانس مولكولی (AMOVA) در ماهی گورخری فارسی. Df (درجه آزادی)، SS (مجموع مربعات)، Ms (انحرافات میانگین مربع)، Prob …………………………………………………………………………………………………… 48

جدول 4- 14 میزان جریان ژنی محاسبه شده بین جمعیت‌های مناطق مورد مطالعه در ماهی گورخری فارسی بر اساس آنالیز AMOVA………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول 4- 15 ماتریس فاصله ژنتیكی (اعدادزیر قطر) و شباهت ژنتیكی (اعداد بالای قطر) بین جمعیت‌های مناطق مورد مطالعه در ماهی گورخری فارسی……………………………………………………………………………………………………………………. 49

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                 صفحه

 

شکل1- 1-  الف: نر، ب: ماده و ج: زیستگاه طبیعی A. farsicus……………………………………………… 6

شکل1- 2-   عكس هوایی از دریاچه‌ی مهارلو و موقعیت آن نسبت به شهر شیراز……………….. 8

شكل1- 3-  عكس هوایی از دریاچه‌ی مهارلو و موقعیت آن نسبت به کوه‌های اطراف………….. 8

شكل 1- 4-   نقشه‌ی حوضه‌های آبریز استان فارس و موقعیت حوضه‌ی مهارلو و دریاچه آن در پهنه‌ی استان 10

شكل3- 1-  عكس هوایی از دریاچه‌ی مهارلو و موقعیت برخی از چشمه های مورد مطالعه در این پژوهش (نقاط قرمز رنگ) نسبت به آن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

شكل3- 2-  عكس هوایی از حاشیه‌ی شمال غربی دریاچه‌ی مهارلو و آب‌های ورودی به آن 27

شکل 4- 1 نتایج  حاصل از FST به‌دست آمده از آزمون AMOVA در ماهی

گورخری فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 47

شکل4- 2 نتایج حاصل از  RSTبه‌دست آمده از  AMOVAدرماهی

گورخری فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 48

 

فصل اول

مقدمه

به‌منظور شناسایی گونه‌های ماهیان در معرض خطر انقراض و طراحی برنامه‌های حفاظتی برای حفظ و نگهداری این گونه‌ها، نیاز است تا مطالعات گسترده‌تری صورت پذیرد و با بررسی شرایط زیستی در مناطق مختلف، خطرات جدی تهدید کننده‌ی زندگی ماهیان مورد ارزیابی قرار گیرد (Nelson, 2006).

در این میان بعضی از گونه‌های جنس Aphanius از خانواده‌ی کپور ماهیان دندان‌دار از جمله ماهی گورخری فارسی (Aphanius farsicus)، به‌دلیل محدودیت زیستگاه، بیش از سایر ماهی‌ها در معرض خطر انقراض قرار دارند. امروزه با افزایش جمعیت، بالا رفتن میزان آلودگی، معرفی ماهیان غیر بومی مثل گامبوزیا، صید بی‌رویه، استفاده از منابع آبی برای اهداف کشاورزی، صنعت و مصارف خانگی باعث شده است تا بسیاری از گونه‌ها مخصوصا گونه‌های بومی (به‌ویژه بومزاد) در معرض خطر انقراض قرار بگیرند. ماهیان بومی بخش مهمی از میراث ژنتیکی طبیعی کشور بوده است و چون محدود به مناطق ویژه‌یی هستند حفاظت از آن‌ ها یک اصل جهانی است. ماهی گورخری فارسی یکی از ماهیان بومزاد ایران است که تاکنون تنها از چشمه‌های آب شیرین حوضه‌ی دریاچه مهارلو در استان فارس گزارش شده است (Esmaeili et al., 2010; Teimori et al., 2011).

این ماهیان شکارچیان حشرات اند، از این‌رو می‌توان از آن‌ ها برای کنترل جمعیت برخی حشرات مانند پشه آنوفل و در نتیجه کنترل بیماری مالاریا استفاده نمود (اسماعیلی و همکاران، 1388). از طرفی به خاطر زیبایی ظاهری، این گونه ماهی از جمله گونه‌هایی محسوب می‌شود که ارزش زیبایی شناختی داشته و می‌تواند در لیست ماهیان آکواریومی ایران  و جهان قرار گیرد. همچنین بوم زاد بودن این ماهی بر اهمیت آن از نظر حفظ ذخایر ژنتیکی، تنوع زیستی و جلب اکوتوریست می‌افزاید (همان).

همان‌طور که گفته شد این گونه ماهی تنها محدود به حوضه دریاچه‌ی مهارلو است. خشکسالی‌های چند سال اخیر، آلودگی آب، تخریب زیستگاه و معرفی گونه‌های غیر بومی به زیستگاه این ماهی منحصر به فرد، سبب کاهش جدی جمعیت این ماهی شده است و همواره بیم از بین رفتن این جمعیت ارزشمند و بی همتا وجود دارد (همان).

تاکنون مطالعه‌های متعدد ریختی، اکولوژیکی و زیستی مختلفی در مورد ماهیان صورت گرفته است. مطالعه‌ی ویژگی‌های ریخت‌سنجی با هدف تعریف و شناسایی واحدهای جمعیتی صورت می‌پذیرد. اما گاهی ممکن است ویژگی‌های ریختی ناشی از اثرات محیط بوده و منعکس کننده‌ی تغییرات ژنتیکی نباشد (Tudela, 1999). بنابراین بررسی تنوع ژنتیکی که معیاری برای سنجش تنوع زیستی یافت شده در گونه‌ها، جمعیت‌ها و اکوسیستم‌ها است جهت مشخص کردن وضعیت جمعیت‌ها و گونه‌ها یک ضرورت علمی محسوب می‌شود. علاوه بر این تنوع ژنتیکی جمعیت‌های یک گونه می‌تواند مبنایی برای مدیریت آن گونه باشد و لذا این موضوع در زیست شناسی حفاظت محیط زیست، اهمیت روز افزونی پیدا کرده است.

تعداد صفحه :86

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.