مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی تعارض بین دولت و کشاورزان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : ترویج و آموزش کشاورزی

عنوان :  بررسی تعارض بین دولت و کشاورزان

دانشگاه شیراز

دانشكده كشاورزی

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد در رشته ترویج و آموزش کشاورزی

 بررسی تعارض بین دولت و کشاورزان

مورد مدیریت منطقه اثر ملی طبیعی فسیلی مراغه

 استاد راهنما:

دكتر غلامحسین زمانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اختلاف و تعارض بین گروه های کشاورزی و دولت امری اجتناب ناپذیر بوده و به کارگیری راهکارهای فنی و قانونی برای حل تعارض ها تاکنون کارساز نبوده است. این پژوهش با هدف بررسی رفتارهای تعارضی کشاورزان منطقه حفاظت شده فسیلی مراغه واقع در شهرستان مراغه با بهره گرفتن از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام شد. نمونه های این تحقیق در مجموع 220 نفر، در دو گروه 89 و 131 نفری از کشاورزان دارای تعارض آشکار و پنهان با اداره محیط زیست شهرستان مراغه بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و اساتید دانشگاه شیراز تاُیید و برای سنجش پایایی متغیرها، پس از انجام مطالعه راهنما، از آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق بین 59/0 تا 97/0 بدست آمد. نتایج آزمون های توصیفی نشان داد میزان تعارض پنهان کشاورزان ساکن در منطقه، بالاتر از حد متوسط و میزان تعارض آشکار کشاورزان در سطح متوسط قرار دارد. نتایج حاصل از آزمون های مقایسه ای نیز وجود اختلاف بین دو گروه را گوشزد کردند. کشاورزان دارای تعارض پنهان از لحاظ برخورداری از خدمات ترویجی، ناسازگاری ساختاری، نگرش تعارضی، انگیزه(تعارضی) تغییر کاربری، دانش زیست محیطی و ادراک و احساس تعارض با کشاورزان دارای تعارض آشکار تفاوت داشتند. همچنین کشاورزان ساکن در سه روستای واقع در منطقه حفاظت شده در برخی ویژگی های فردی، ساختاری و ارتباطی با یکدیگر متفاوت بودند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر برای کشاورزان دارای تعارض پنهان نشان داد که نگرش تعارضی و ناسازگاری محیطی بیشترین تاثیر را بر ادراک تعارض دارند. همچنین میزان نگرش تعارضی و انگیزه تغییر کاربری بیشترین اثر را بر احساس تعارض کشاورزان دارای تعارض پنهان داشتند. و در نهایت ادراک تعارض بیشترین تاثیر را بر تعارض پنهان کشاورزان داشت. نتای تحلیل مسیر برای کشاورزان دارای تعارض آشکار نشان داد که عدم آگاهی از اهمیت فسیل ها و پایین بودن دانش زیست محیطی بیشترین تاثیر را بر ادراک و احساس تعارض داشتند. این عوامل همراه با نگرش تعارضی، بیشترین تاثیر را بر تعارض آشکار کشاورزان داشتند. پیشنهاد می شود میزان تعارض پنهان کشاورزان با تغییر و تعدیل نگرش آنها کاهش یابد تا از این طریق بتوان شاهد کاهش رفتار تعارض آشکار کشاورزان در منطقه بود. همچنین افزایش دانش زیست محیطی و آگاهی کشاورزان درباره اهمیت حفاظت از منابع طبیعی(منابع فسیل) و کاهش ناسازگاری های ساختاری و محیطی می تواند در کاهش رفتار تعارضی کشاورزان اثر بخش باشد. در رابطه با به کارگیری استراتژی های مدیریت تعارض در منطقه نیز توصیه می شود که با شناخت ویژگی ها و سبک های مدیریتی غالب هر دو گروه، مناسب ترین استراتژی جهت مدیریت تعارض در منطقه بکار گرفته شود.

واژگان کلیدی: تعارض آشکار، تعارض پنهان، مدیریت تعارض، مدیریت منابع ملی طبیعی فسیل، منطقه حفاظت شده فسیلی مراغه.

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل اول.. 1

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله. 8

1-2- اهمیت مسئله. 10

1-3- اهداف تحقیق.. 12

1-4- سؤال‌های تحقیق.. 13

1-5- فرض های تحقیق.. 14

فصل دوم. 15

مروری بر پژوهش‌های پیشین.. 16

2-1- تعاریف تعارض… 16

2-2- انواع تعارض… 19

2-3- دیدگاه نظری اسلام درباره تعارض… 22

2-3-1- زمینه های بروز تعارض از منظر دین اسلام. 25

2-4- دیدگاه های نظری درباره تعارض… 26

2-4-1- جرج هگل.. 27

2-4-2- کارل ماركس… 27

2-4-3- رالف دارندورف‌.. 28

2-4-4- نظریه تقابلی لوئیس كوزر 29

2-4-5- نظریه قدرت، تضاد و ایدئولوژی.. 30

2-5- عوامل بروز تعارض… 30

2-5-1- اختلاف‌های شخصی(تفاوت‌های فردی) 31

2-5-2- اختلاف‌های ساختاری.. 32

2-5-3- اختلاف‌های ارتباطی.. 33

2-6- فرایند بروز تعارض… 37

2-6-1- مخالفت بالقوه(شرایط پیشین)‌ 37

2-6-2- ادراک (شناخت) و شخصی تلقی کردن آن. 38

2-6-2-1- درك‌ تعارض‌… 38

2-6-2-2- احساس‌ تعارض‌… 39

2-6-3- رفتار(تعارض‌ آشكار و پنهان) 39

2-6-4-  نتیجه تعارض. 40

2-7- مدل پایه ای از تعارض… 41

2-8- مدیریت‌ تعارض‌… 44

2-9- سبک های مدیریت تعارض… 46

2-9-3- استراتژی اجتناب.. 50

2-9-4- استراتژی مصالحه یا تشریک مساعی(نرمش) 52

2-9-5- استراتژی گذشت (سازش) 52

2-10- جمع بندی پیشینه نگاشته ها 56

2-11- چارچوب مفهومی تحقیق.. 59

فصل سوم. 62

روش پژوهش… 63

3-1- نوع پژوهش و ابزار سنجش… 63

3-2- منطقه مورد مطالعه. 63

3-3- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه تحقیق.. 64

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار سنجش… 65

3-5- تعاریف مفهومی و كاركردی متغیرها 67

3-5-1- متغیرهای وابسته. 67

3-5-2- متغیر میانجی.. 68

3-5-3- متغیر های مستقل.. 69

3-5-3-1- عوامل شخصی(ویژگی های فردی) 69

3-5-3-2-  عوامل(ناسازگاری) ساختاری.. 77

3-5-3-3- عوامل ارتباطی.. 78

3-5-3-4- عوامل محیطی.. 79

3-5-3-5- عوامل اقتصادی- اجتماعی.. 79

3-5-3-6-  استراتژی های تعارضی و سبک های مقابله با آن. 80

فصل چهارم. 81

یافته ها و بحث.. 82

4-1- ویژگی های نمونه مورد مطالعه. 82

4-1-1- سن کشاورزان. 82

4-1-2- سطح سواد. 83

4-1-3-  سابقه کار کشاورزی.. 83

4-1-4- محل سکونت.. 84

4-1-5- شغل اول و شغل دوم. 84

4-1-6- درآمد. 85

4-1-7- نوع محصولات تولیدی.. 86

4-1-8- روش آبیاری.. 87

4-1-9- تعداد اعضای تحت تکلف.. 88

4-1-10- میزان مشارکت پذیری.. 89

4-1-11-  برخورداری از خدمات ترویجی.. 90

4-1-12- ناسازگاری های محیطی.. 91

4-1-13- ناسازگاری ساختاری.. 92

4-1-14- نگرش تعارضی کشاورزان. 95

4-1-15- انگیزش کشاورزان برای انجام تغییر کاربری در اراضی.. 96

4-1-16- دانش زیست محیطی کشاورزان. 97

4-1-17- آگاهی کشاورزان از اهمیت منابع طبیعی(منابع فسیلی) 99

4-1-18- درک و شخصی کردن تعارض… 100

4-1-19- رفتار تعارضی.. 101

4-1-19-1- رفتار تعارضی آشکار 101

4-1-19-2- رفتار تعارضی پنهان. 103

4-1-20- استراتژی های تعارضی کشاورزان. 104

4-2- مقایسه میانگین میزان مشارکت پذیری، برخورداری از خدمات ترویجی، ناسازگاری محیطی، نگرش تعارضی، دانش زیست محیطی، ادراک و احساس تعارض، رفتار تعارضی پنهان و آشکار کشاورزن از لحاظ موقعیت جفرافیایی آنها 106

4-2-1- مقایسه میانگین مشارکت پذیری کشاورزان باتوجه به موقعیت روستایی.. 106

4-2-2- مقایسه میانگین برخورداری از خدمات ترویجی با توجه به موقعیت روستایی.. 106

4-2-3- مقایسه میانگین ناسازگاری محیطی با توجه به موقعیت روستایی.. 107

4-2-4- مقایسه میانگین نگرش تعارضی کشاورزان با توجه به موقعیت روستایی.. 108

4-2-5- مقایسه میانگین انگیزش کشاورزان برای انجام تغییر کاربری در اراضی زراعی با توجه به موقعیت روستایی   109

4-2-6- مقایسه میانگین دانش زیست محیطی و آگاهی کشاورزان نسبت به اهمیت منابع فسیلی با توجه به موقعیت روستایی   110

4-2-7- مقایسه میانگین درک و احساس تعارض با توجه به موقعیت روستایی.. 111

4-2-8- مقایسه میانگین رفتار تعارضی آشکار کشاورزان با توجه به موقعیت روستایی.. 112

4-2-9- مقایسه میانگین رفتار تعارضی پنهان کشاورزان با توجه به موقعیت روستایی.. 113

4-2-10- مقایسه میانگین سبک های تعارضی کشاورزان با توجه به موقعیت روستایی.. 114

4-3- رابطه بین ابعاد انگیزه تغییر کاربری با سایر عوامل زمینه ای بروز رفتار تعارضی.. 116

4-4- رابطه(همبستگی) بین متغیرهای مستقل با رفتارهای تعارضی آشکار 119

4-5- بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل با رفتارهای تعارضی پنهان. 120

4-6- واکاوی مدل علی سازه های موثر بر رفتار تعارضی کشاورزان. 121

4-6-1- سازه های موثر بر تعارض آشکار کشاورزان با اداره محیط زیست.. 122

4-6-2- تفکیک اثرات علی متغیرها بر درک تعارض… 122

4-6-3- تفکیک اثرات علی متغیرها بر احساس تعارض… 124

4-6-4- تفکیک اثرات علی متغیرها بر رفتار تعارضی آشکار کشاورزان. 126

4-6-5- مدل رفتار تعارض آشکار کشاورزان با اداره محیط زیست.. 130

4-7- سازه های موثر بر تعارض پنهان کشاورزان با اداره محیط زیست.. 131

4-7-1- تفکیک اثرات علی متغیرها بر درک تعارض… 131

4-7-2- تفکیک اثرات علی متغیرها بر احساس تعارض… 133

4-7-3- تفکیک اثرات علی متغیرها بر رفتار تعارضی پنهان کشاورزان. 134

4-7-4-  مدل رفتار تعارض پنهان کشاورزان با اداره محیط زیست.. 137

فصل پنجم. 138

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 139

فهرست منابع.. 162

مقدمه

 در ایران مشارکت مردم در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از یک سو و وجود شخصیتها و آرا و افکار و منافع گروه های مختلف از سوی دیگر، باعث شده است که کشورمان از پویایی گسترده ای برخوردار باشد. بدیهی است که از اثرات جانبی این جریان یکسری تعارض بین گروه های مردمی و سازمان ها یا نهادهای دولتی مطرح می شود.

تعارض و اختلاف نظر بعنوان امری اجتناب ناپذیر، ممکن است برای هر فرد یا گروهی در جامعه اتفاق بیافتد. مروری سطحی بر رویدادهای تاریخی، مبین گوشه ای از این واقعیت اجتماعی است و وجود همكاری‌ و همدلی‌ بین‌‌ منابع‌ ارزشمند انسانی از جمله‌ عوامل‌ اساسی ‌برای‌ موفقیت‌ در همه‌ جوامع انسانی شمرده شده است. تعارض و اختلاف های اجتماعی همانند سایر فرایندهای اجتماعی، دارای ابعاد منفی شامل رفتارها و کارشکنی هایی که نظم و امنیت محیط اجتماعی را مختل نموده و از عوامل تهدیدکننده وحدت جامعه به شمار میروند ولی از بعد مثبت میتوان آنها را بعنوان فرصتهایی تلقی نمود که زمینه های پیشرفت و توسعه جامعه را فراهم می آورند.

 جوامع انسانی با توجه به ماهیتی که دارد محیط مناسبی برای رشد و توسعه انواع تعارضها و عدم توافق ها است. این امر می تواند ناشی از وجود اختلاف در شخصیتها، ویژگیها، نیازها، باورها، ادراکات متفاوت و منافع مختلف و متمایزی باشد. این ناسازگاری ها در نهایت به  تعارض ها و احتمالاُ کشمکش هایی بین افراد و گروه ها در جامعه منجر می شود. وفور اختلاف نظرها و تعارض ها در جوامع انسانی در بین گروه های مردمی و بین سازمان های دولتی باعث شده است که میزان چشمگیری از وقت و فعالیت مدیران و مسئولان دولتی صرف کاستن و حل مشکلات تعارضی با افراد شود. مطالعه ای که توسط اشمیت روی تعدادی از مدیران انجام گرفت گویای این واقعیت بود که تقریباَ 20 درصد از وقت مدیران روزانه صرف رسیدگی به تعارض ها می گردد. بطوریکه در سطوح بالای سازمان، اداره و کنترل تعارض از نظر اهمیت برابر یا حتی در مواقعی بیشتر از کارکردهایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، ارتباطات، انگیزش و تصمیم گیری است (ایزدی یزدان آبادی، 1379).

با وجود اینکه تحقیقات بسیاری در زمینه تعارض و مدیریت آن در سطح سازمانی انجام گرفته است. ولی با این حال نیاز به مطالعات گسترده ای در این زمینه احساس می شود. در اینجا لازم است چند تعریف مختصر از تعارض ارائه شود تا مفهوم آن بهتر تبیین گردد.

تعاریف متعددی از تعارض توسط محققان مختلف ارائه شده است. تعارض را می توان وضعیتى اجتماعى دانست كه در آن دو یا چند نفر درباره موضوع هاى اساسى مربوط به محیط اجتماعی یا با هم توافق ندارند یا نسبت به یكدیگر قدرى خصومت احساسى نشان مى دهند. تعارض ها جزء انفکاك ناپذیر زندگی امروزی بشر است و به عنوان پدیده ای نگریسته می شود که بیانگر ناسازگاری منافع است و اغلب در اثر عدم هم راستایی اهداف، انگیزه ها یا اقدامات بین طرفین رخ می دهد که می تواند واقعی یا مبتنی بر تصورات و ادراکات افراد یا گروه ها باشد (کایوشال و کاوانتز، 2006).

تعارض به عدم توافق، مخالفت، یا كشمش میان دو یا چند نفر یا گروه اشاره دارد. استیفن رابینز[1](2006) هر نوع مخالفت یا تعامل خصمانه را تعارض مى نامد و منشأ آن را كمیابى منابع، موقعیت اجتماعى، قدرت یا نظام هاى ارزشى متفاوت مى داند و چنین بیان مى دارد تعارض فراگردى است كه در آن تلاش عمدى شخص الف براى خنثى سازى تلاشهاى شخص ب از طریق نوعى مانع تراشى، به عجز و ناكامى شخص ب در دستیابى به هدف ها یا افزایش منافعش منجر می شود.

پوتنام[2] (2007) تعارض را اینگونه تعریف می كند: تعامل افرادی كه با یكدیگر ارتباط متقابل داشته و در زمینه اهداف اصلی، اهداف فرعی و ارزش ها، بین آنها اختلاف بوجود می آید و افراد دیگر را به عنوان مانعی بالقوه در جهت تحقق اهداف خود تلقی می كنند.

در تعریفی دیگر توسط راندری و فاراماوی[3] (2011)، تعارض فرایندی است که یک طرف تصور می کند منافعش با طرف دیگر در تعارض قرار دارد و یا طرف مقابل بر منافعش تأثیر منفی گذاشته است. تضاد زمانی افزایش می یابد که یک فرد نمی تواند منافع و علائق خود را با منافع و علائق طرف مقابل به صورت توأم تامین کند.

طبق نظر گرینبرگ و بارون تعارض فرایندی است كه در آن یک طرف احساس می‌كند طرف دیگر فعالیت‌هایی انجام می‌دهد كه مانع رسیدن وی به علایق و اهدافش می‌شود (Greenberg and Βaron, 1997).

تامپسون تعارض را به منزله ی رفتاری که توسط اعضای سازمان در مخالفت با اعضای دیگر انجام می گیرد تعریف کرده است. وی هم به سطح فردی و روانشناختی تعارض تأکید دارد و هم به سطح اجتماعی و گروهی آن (نجفیان و علوی، 1389). همانطور که مشاهده می شود اکثر تعاریف ارائه شده درباره تعارض به جنبه های فردی افراد درگیر تعارض اشاره می کند.

در رابطه با علل تعارض باید گفت وجود افراد مختلف با ویژگی های شخصیتی، نیازها، باورها، انتظارات، ادراک متفاوت، بروز تعارض در سازمان ها را اجتناب ناپذیر کرده است (رابینز، 1369). ارتباطات ساختاری و متغیرهای شخصی به عنوان علل تعارض معرفی شده است (رابینز، 1378).  ساختار حاکم بر سازمان هایی که مبتنی بر سلسله مراتب است، وجود سیستم های اداری خشک و انعطاف ناپذیر، خرده سیستم ها و گروه های مختلف با اهداف و منابع متفاوت، سیستم های ارتباطی نارسا و کمبود منابع و امکانات و بالاخص سوء مدیریت، سازمانها را که باید افراد و گروه ها را جهت تحقق اهداف و آرمان های خود همسو و همساز نماید به صورت سیستم های متلاطم و آسیب پذیر که مستعد انواع تنش ها و ناسازگاری ها می باشند درآورده است (درگاهی و همکاران، 1386).

تعارض می تواند به دلایل گوناگونی بین گروه ها و افراد ظاهر شود. تفاوت ادراکی، شخصیتی، اعتقادی سیاسی و مانند آن از یک طرف و استنباط های مختلف درمورد اهداف فرد، سازمان و جامعه از سوی دیگر تعارضات گوناگون را در محیط های کار دسته جمعی ایجاد می کند (علیپور، 1387).

ایزدی یزدان آبادی در کتاب مدیریت تعارض چنین بیان می دارد که کمیابی منابع و مواد مورد نیاز سازمان ها و رقابت آنها برای کسب سود بیشتر از منابع محدود، رقابت پرسنل به منظور کسب درآمد بیشتر و تصدی پست های کلیدی و حساس، اختلاف نظرهای بین      گروه های مختف کاری در راه رسیدن به اهداف، رقابت به منظور کسب قدرت، اختلاف نظر با روش های جاری مدیریت، متعارض بودن نسبت به تصمیمات مدیریت در امور مربوط به آنان و موارد دیگر پدیده تعارض را به صورت اجتناب ناپذیر در زندگی سازمانی در آورده است (ایزدی یزدان آبادی، 1379).

به اعتقاد دوبرین[4](2004) تعارض در افراد و گروه‌ها یک امر طبیعی و نتیجه محیط رقابتی است و زمـــانی اتفاق می‌افتد كه نیازها، خواسته ها، اهداف، عقاید یا ارزش‌های دو یا چند نفر با هم متفاوت باشد و اغلب با احساساتی نظیر خشم، درماندگی، دلسردی، تشویش، اضطراب و ترس، همراه است.

به اعتقاد گرای و همكاران[5](2007) تعارض، ادراك فعالیت‌های (اهداف، ارزش‌ها، عقاید، باورها، خواسته ها، احساسات و غیره) مغایر و ناسازگار است كه باعث تداخل، ممانعت و صدمه و آسیب می‌گردد. طبق تعاریف بعمل آمده تعارض در تمامی فرهنگها اجتناب ناپذیر انگاشته می شود (فیاضی، 1388). پژوهشگران بر این باورند که برای بهینه سازی تعارض، سبکهای مدیریتی مختلفی متناسب با فرهنگ همان جامعه مورد نیاز است (کیم و همکاران، 2007).

موضوع تعارض در مکاتب دینی ما مسلمانان نیز جایگاه قابل توجهی به خود اختصاص داده است. دین اسلام اختلاف های جنسیتی، نژادی، قومی و غیره را نفی کرده و خواستار همبستگی بین مسلمانان برای رسیدن به آسایش و آرامش است. قرآن برای انسجام اسلامی آثار چندی می شمارد که از مهمترین آنها می توان به هدف اصلی تشکیل خانواده کوچک و بزرگ ملت و دولت اشاره کرد. خداوند در قرآن هدف از انسجام اسلامی را در وهله اول رسیدن به آسایش و آرامش می داند و همچنین تاکید می کند که بدون هماهنگی و اتحاد نمی توان یکرنگی را در جوامع دید و از امنیت و آسایش برخوردار بود.

تعارض در جوامع می تواند خلاقیت را بیشتر و نوآوری و تغییر را ترویج دهد و یا ممكن است باعث اتلاف و تحلیل انرژی و منابع موجود شود. این تعارض ها ممکن است به صورت‌های مختلفی چون رقابت، مجادله، مخالفت، مشاجره، منازعه و كشمكش و غیره بین افراد و گروه‌ها رخ ‌دهد. هر چند بسیاری از افراد، وجود تعارض، تضاد و اختلاف را به عنوان یک پدیده منفی تلقی می‌كنند؛ اما كنترل دقیق و نظارت صحیح بر تعارض باعث می‌شود تعارض به پدیده ای سازنده و مثبت تبدیل گردد (فیاضی، 1388). کنترل تعارض و اختلاف ها به صورت سازنده به یکی از بزرگترین چالشهای دنیای مدرن تبدیل شده است. برای مدیریت صحیح تعارض بایستی مدیران و مسئولان ذیربط تعارض را به عنوان نیروی دائمی شناخته و با برخورد کارساز و صحیح خود در جهت پویائی گروه های مردمی و جامعه، بتوانند آن را مدیریت نمایند. با این حال باید اشاره کرد که در رابطه با تعارض و اختلافات بین گروه های مردمی و سازمان های دولتی مطالعات بسیار اندکی هم در سطح جهانی و در داخل کشور انجام گرفته است. اکثر مطالعات انجام گرفته در زمینه تعارض و مدیریت آن، در داخل کشور غالباَ در سطح سازمانی بوده و پیشنهادات و راهکارهای آنها مختص سطوح سازمانی می باشد.

مدیریت تعارض و سایر موضوعات مرتبط به آن از جمله مباحثی هستند که در پهنه دانش مدیریت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مجموعه موضوعات علوم اجتماعی و رفتاری جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند.

مدیریت تعارض كاری فنی و گاهی از تصمیم گیری و رهبری نیز مهمتر است و موفقیت مدیر در حل تعارض از جمله مهمترین توانایی مدیریت شناخته شده است. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که شناخت مدیران و مسئولان دولتی نسبت به ماهیت، ویژگی ها و علل بروز تعارض بین گروه های مردمی و سازمان های دولتی در کنترل و نحوه برخورد با آن و کاهش مسائل ناشی از آن تاثیر شگرفی دارد.

تعداد صفحه :197

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.