رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز ( دلار ) بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران ، مطالعه موردی ، شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز ( دلار ) بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران ، مطالعه موردی ، شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

عنوان:

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز ( دلار ) بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران ، مطالعه موردی ، شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمد خیری

 

بهار 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق… 2

1-1 – مقدمه. 3

1-2 – بیان مسئله. 5

1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4 – اهداف تحقیق.. 8

1-4-1-هدف کلی.. 8

1-4-2- اهداف فرعی.. 8

1-5 -پرسشهای پژوهش…. 8

1-5-1-سوال اصلی.. 8

1-5-2-سوالهای فرعی.. 9

1-6 -فرضیه های پژوهش…. 9

1-6-1- فرضیه اصلی.. 9

1-6-2- فرضیه های فرعی.. 9

1-7 – روش انجام پژوهش…. 10

1-7-1- روش جمع آوری اطلاعات.. 10

1-7-2 -روش تحقیق.. 11

1-8-جامعه آماری.. 11

1-10- تعریف واژه ها 12

خلاصه فصل اول: فصل دوم. 15

مروری بر ادبیات موضوع. 16

ومطالعات تجربی.. 16

2-1-مقدمه. 17

2-2-مروری بر ادبیات پژوهش…. 18

2-2-1-عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام. 18

2-2-2-چگونگی تعیین نرخ ارز. 18

2-2-3- عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز. 19

2-2-4- تئوریهای توجیه کننده نرخ ارز. 20

2-2-4-1-تئوری برابری قدرت خرید (PPP ) 22

2-2-4-2-اثر فیشر. 23

2-2-4-3- اثر بین المللی فیشر. 24

2-2-4-4-تئوری برابری نرخ بهره. 24

2-2-4-5-قانون بدون تورش نرخ سلف (UFR ) 25

2-2-4-6 -ریسک نرخ ارز 26

2-2-5-عوامل موثر بر نوسان پذیری از نرخ ارز. 27

2-2-6-همترین ابعاد کاربردی بازارهای ارز. 28

2-2-7-مطالعات تجربی.. 32

1-2-2-7-مطالعات داخلی.. 32

2-2-2-7-مطالعات خارجی.. 36

خلاصه فصل دوم. 39

فصل سوم: روش تحقیق… 40

3-1- مقدمه. 41

3-2-مساله تحقیق.. 41

3-3- فرضیه تحقیق.. 42

3-4-روش تحقیق.. 43

3-5-جامعه آماری.. 44

3-6- روش جمع آوری اطلاعات.. 44

3-7- قلمرو تحقیق.. 45

3-7-1-قلمرو موضوعی.. 45

3-7-2- قلمرو مكانی.. 45

3-7-3- قلمرو زمانی.. 45

3-8- ابزار تحقیق.. 45

3-9- تصریح مدل تحقیق.. 45

3-10- آمار توصیفی.. 47

3-11- تحلیل رگرسیون.. 47

3-12-تخمین OLS در صورت وجود ناهمسانی در واریانس…. 50

3-12-1-روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS). 51

3-12-2- تفاوت میانGLS و OLS. 54

خلاصه فصل سوم. 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 58

4-1-مقدمه. 59

4-2- آمار توصیفی.. 59

4-3-آزمون نرمال بودن داده ها 61

4-4-بررسی خطی بودن الگو و تشخیص و حذف نقاط پرت.. 62

4-5- آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق.. 66

4-6-آزمون فرضیات تحقیق.. 68

4-6-1-آزمون فرضیه اول.. 69

4-6-2- آزمون فرضیه دوم. 71

4-6-3-آزمون فرضیه سوم. 73

4-6-4-آزمون فرضیه چهارم. 75

4-6-5-آزمون فرضیه پنجم.. 77

4-6-6-آزمون فرضیه ششم.. 79

خلاصه فصل چهارم. 82

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات… 84

مقدمه. 85

5-1-نتایج تحقیق.. 85

5-2-مقایسه نتایج تحقیق با پیشینیان.. 88

5-3-محدودیت های تحقیق.. 88

5-4- پیشنهادات.. 89

5-4-1-پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 89

5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 89

پیوستها 91

منابع.. 98

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 4-1: آمارهای توصیفی بر حسب بر حسب داده های ماه-سال متغیرهای تحقیق.. 69
جدول شماره 4-2- آزمون کلموگراف-اسمیرنف………………………………………………………….. 70
جدول شماره 4-3- ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق……………………………………….. 76
جدول شماره4-4- نتایج آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………. 78
جدول 4-5- نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………….. 80
جدول 4-6-نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………….. 82
جدول شماره 4-7- نتایج آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………….. 84
جدول شماره 4-8-نتایج آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………….. 86
جدول 4-9-نتایج آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………….. 88
جدول 4-10-نتایج ضرایب تعیین آزمون فرضیه های اول تا ششم………………………………. 90
جدول 5-1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها تحقیق………………………………………………………….. 95

 

 

 

 

 

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 4-1- نمودار پراکندگی متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………….. 72
شکل شماره 4-2- باکس­– ویسکر…………………………………………………………………………………. 74
شکل 4-3- باکس– ویسکر مجموع متغیرهای تحقیق…………………………………………………… 75
شکل 4-4- آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه اول……………………………………… 79
شکل 4-5- آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه دوم…………………………………….. 81
شکل 4-6- آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه سوم………………………………….. 83
شکل 4-7-آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه چهارم……………………………… 85
شکل 4-8- آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه پنجم……………………………………. 87
شکل4-9- آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه ششم…………………………………….. 89

 

 

 

 

فهرست نمودارها  
عنوان صفحه
نمودار 2-1-شکل زیر رابطه میان این تئوریها را نشان می دهد………………………………………….. 23
نمودار 2- 2- رابطه بین نرخ تورم و ارزش پول………………………………………………………………. 24

 

چکیده

اتخاذ رژیم ارزی مناسب و نرخ ارز تعادلی از موضوعات مهم و بعضا مناقشه برانگیز است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که پایین بودن نرخ ارز اسمی ( یا واقعی ) موجب رکود صادرات و کاهش انگیزه برای تولیدات داخلی جایگزین واردات می گردد­. برخی دیگر معتقدند که سیاست کاهش ارزش پول ملی یا بالا بودن نرخ ارز اثر انقباضی بر تولید دارد­.

در این مطالعه با بهره گرفتن از آزمونهای اقتصاد سنجی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی سود آوری یا به طور دقیق تر(جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شركتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد) بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی که اولی دارای کشش تقاضای بسیار کم و دومی دارای کشش تقاضای بسیار زیاد است طی سال های 1386-1391مورد مطالعه قرار می گیرد­. مورد مطالعه قرار می گیرد­. این مطالعه به شناخت اثر سیاستهای ارزی بر وضعیت مالی و سود آوری بنگاه ها و مجموعه واحدهای اقتصادی کمک زیادی می کند­. در این مطالعه هفت فرضیه مطرح گردید که حاصل کار در فصل چهارم به طور مختصر بیان می­گردند: در فصل چهارم ابتدا آمارهای توصیفی ارائه گردید و در ادامه این بخش نمودار اسکتر پیلوت و باکس- ویسکر ارائه گردید و نشان داده شد که داده های پرت در نمونه اماری بسیار اندک می­باشند و تاثیر جدی بر نتایج مدلهای رگرسیون تحقیق نداشته اند. در قسمت بعدی، نتایج ضریب همبستگی پیرسون وجود همبستگی میان تمامی متغیرهای تحقیق را تائید نمود. همچنین نتایج آزمون فرضیه ­های اول تا ششم حاکی از معناداری روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته بود.

کلمات کلیدی: نوسانات نرخ ارز، بورس اوراق بهادار تهران، شاخص صنعت

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1­-­مقدمه

عوامل مختلف و متنوعی بر بازده سهام شرکتهای تولیدی اثر می­گذارند، از جمله این متغیرهای کلان اقتصادی تورم، قیمت نفت، درآمد ملی و رشد اقتصادی می باشد، یکی از این عوامل که در سالهای اخیر شاهد تغییرات و نوسانات بسیار شدید آن بوده ایم نرخ ارز می باشد. به صورتی که برابری ریال ایران در مقابل دلار از 10000 ریال در سال 88 به 37000 ریال در نیمه سال 91 رسیده است.

پس از جنگ جهانی دوم و فرو پاشی نظام پولی پایه طلا در سال 1946 اکثر کشورها دارای سیستمی پولی بودند که در آن سیستم دلار آمریکا به عنوان ارز پایه مورد پذیرش کشورها قرار گرفته بود، این همان نظام برتن ودز بود که عمر آن در سال 1973 پس از بحرانهایی که در دهه 1960 برای پولهای معتبر بخصوص دلار رخ داد پایان پذیرفت . پس از فروپاشی نظام برتن ودز در اوایل دهه 1970 ابتدا کشورهای صنعتی به نظام نرخ ارز شناور روی آوردند ، سپس به تدریج اکثر کشورها از نظام ارزی شناور پیروی کردند از این زمان بود که محیط اقتصادی بین الملل شاهد نوسانات نرخ برابری ارز بین کشورهای مختلف بود که این موضوع بالطبع شرکتها را نیز تحت تاثیر قرار می داد . به نوسان ارزش شرکت در مقابل نرخ ارز که به علت تغییرات ارزش پول ملی در مقابل پول دیگر کشورها رخ می دهد ریسک نرخ ارز گویند . (بیات .م ؛ 1385 صفحه 24 ) به علت پیوسته و وابسته بودن بازارهای پولی و مالی و محیطهای اقتصادی و تاثیر پذیری آنها از یکدیگر در نقاط مختلف جهان تمامی شرکتها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند که در این میان شرکتهای چند ملیتی و آنها که مبادلات بین المللی دارند از این ریسک سهم بیشتری خواهند داشت. اخیرا این موضوع در کشور ما نمود بیشتری یافته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز ریسک نرخ ارز در حوزه مدیریت ریسک بیشتر مد نظر قرار گرفته است و در کنار دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، قیمت نفت، در آمد ملی و رشد اقتصادی نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازده سهام شرکتهای تولیدی مطرح شد. لذا در این تحقیق به روشن کردن ابعاد تاثیر نوسانات قابل ملاحظه تغییرات نرخ ارز بر بازده سهام شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی پرداخته­ایم .

 

1-2 – بیان مسئله

اتخاذ رژیم ارزی مناسب و نرخ ارز تعادلی از موضوعات مهم و بعضا مناقشه برانگیز است . برخی از اقتصاددانان معتقدند که پایین بودن نرخ ارز اسمی ( یا واقعی ) موجب رکود صادرات و کاهش انگیزه برای تولیدات داخلی جایگزین واردات می گردد. برخی دیگر معتقدند که سیاست کاهش ارزش پول ملی یا بالا بودن نرخ ارز اثر انقباضی بر تولید دارد. در ارتباط با گذر از سیستم چند نرخی ارز به طرف سیستم تک نرخی ارز نیز دیدگاه ها متفاوت است. موافقان یکسان سازی نرخ ارز ( معمولا یکسان سازی نرخ ارز با کاهش ارزش پول ملی همراه است­) اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انبساطی بر روی اقتصاد دارد. با افزایش نرخ ارز­، میزان صادرات بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و به علت گران شدن واردات، میزان واردات کاهش می یابد و منجر به جایگزینی در واردات می گردد. تک نرخی شدن ارز همچنین موجب تغییر در قیمتهای نسبی داخل و خارج شده و به تخصیص صحیح منابع داخلی کمک می­ کند. مخالفان یکسان سازی نرخ ارز اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انقباضی بر روی اقتصاد دارد. زیرا که افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت نهاده­های تولید و کالاهای سرمایه ای وارداتی، افزایش هزینه­ ها خصوصا هزینه های سرمایه گذاری، و بنابراین کاهش سود آوری و تولید می­ شود.

هرچند مباحث فوق غالبا در بعد کلان ارز بحث می شود اما تاثیر سیاست ارزی بر بنگاه های اقتصادی در بعد خرد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت تاثیرات پیش بینی شده سیاست ها در بعد کلان برخاسته از تاثیر این سیاست ها بر عملکرد مجموعه واحدهای اقتصادی در بعد خرد است. تغییرات نرخ ارز باعث تغییر قیمت کالاها و خدمات­، نهاده­ها و ستانده­ها ی تولید می­ شود و بدین طریق بر روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار و بازده سهام بنگاه اقتصادی تاثیر می­ گذارد .

در این مطالعه با بهره گرفتن از آزمونهای اقتصاد سنجی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی سود آوری یا به طور دقیق تر بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی که اولی دارای کشش تقاضای بسیار کم و دومی دارای کشش تقاضای بسیار زیاد است مورد مطالعه قرار می­گیرد­. این مطالعه به شناخت اثر سیاستهای ارزی بر وضعیت مالی و سود آوری بنگاه ها و مجموعه واحدهای اقتصادی کمک زیادی می کند­.

به نوسان جریانات نقدی شرکت در مقابل تغییرات نرخ ارز ، ریسک ارز[1] یا نوسان پذیری نرخ ارز [2]گفته می شود. ارزش شرکت موقعی در معرض نوسانات نرخ ارز است که وضعیت مالی و عملکردی شرکت با تغییرات نرخ ارز تغییر کند­. در ادبیات مالی به ریسک نرخ ارز ، نوسان پذیری اقتصاد[3]نیز گفته می­ شود.

تعداد صفحه : 112

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.