مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.Sc. )

گرایش : زراعت

عنوان:

بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان

استاد راهنما:

دكتر حسین شمسی محمود آبادی

استادان مشاور:

دکتر حسین بری ابرقویی

دکتر ابوالفضل مروتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………… 2

فصل اول…………………………….. 3

مقدمه و اهداف……………………………… 3

1-1- مقدمه…………………………….. 3

1-2- اهداف……………………………… 5

فصل دوم…………………………….. 6

کلیات و بررسی منابع…………………………….. 6

2-1- اهمیت کشاورزی……………………………… 7

2-2- افزایش بهره وری در كشاورزی……………………………… 7

2-3- تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی……………… 8

2-4-  رابطه گیاهان دارویی و بیماری……………………………… 9

2-5- ترکیبات مهم گیاهان دارویی……………………………… 9

2-5-1- اسانس ها…………………………… 9

2-5-2- آلکالوئیدها…………………………… 9

2-5-3- مواد تلخ مزه…………………………… 9

2-5-4- فلاونوئیدها…………………………… 10

2-5-5- تانن ها……………………………10

2-5-6- مواد لعاب‌دار…………………………… 10

2-6- ویژگی های گیاهان دارویی……………………………… 10

2-7- ویژگی های گیاه ریحان…………………………….. 11

2-7-1- گیاهشناسی……………………………… 12

2-7-2- خواص دارویی……………………………… 12

2-7-3- گل……………………………… 13

2-7-4- بذر……………………………. 13

2-7-5- برگ………………………………. 14

2-7-6- ساقه…………………………….. 14

2-7-7- ریشه…………………………….. 14

2-7-8- تکثیر……………………………. 14

2-8- خاک………………………………. 15

2-9- دما……………………………. 16

2-10- آب……………………………… 16

2-11- نور……………………………. 17

2-12- مالچ……………………………17

2-13- کوددهی…………………………… 18

2-14- بادشكن…………………………… 19

2-15- ترکیبات…………………………… 19

2-16- مواد غذایی…………………………… 20

2-17- ویتامین…………………………… 20

2-18- نانو ذرات……………………………… 20

2-19- روش های تولید نانو ذرات……………………………… 21

2-20- سوابق تحقیق……………………………… 22

2-20-1- نانو ذرات نقره……………………………. 22

2-20-2- یون های گازی……………………………… 26

فصل سوم…………………………….. 27

مواد و روش ها……………………………. 27

3-1- زمان اجرای آزمایش………………………………. 28

3-2-مشخصات محل اجرای طرح…………………………….. 28

3-3-  مشخصات خاک وآب مورد استفاده آزمایش……………… 28

3-4- آماده سازی  و کاشت……………………………… 29

3-5- مشخصات رقم مورد استفاده در آزمایش………………. 29

3-6- یون های گازی مورد استفاده در آزمایش……………….. 30

3-7- خصوصیات نانو نقره مورد استفاده در آزمایش………. 31

3-8- آبیاری……………………………… 31

3-9- آفات و بیماریها……………………………. 32

3-10- مشخصات طرح آزمایشی……………………………… 32

3-12- صفات مورد بررسی…………………………….. 33

3-12-1- ارتفاع بوته…………………………….. 33

3-12-2- قطر ساقه…………………………….. 33

3-12-3- وزن تر قسمت فوقانی……………………………… 33

3-12-4-وزن تر قسمت خوراکی……………………………… 33

3-12-5- وزن خشک قسمت خوراکی……………………………… 33

3-12-6- وزن خشک قسمت فوقانی……………………………… 33

3-13- روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات……………………. 34

فصل چهارم…………………………….. 35

نتایج و بحث……………………………… 35

4-1- ارتفاع بوته…………………………….. 36

4-1-1- اثرات یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر ارتفاع بوته…….. 36

4-1-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر ارتفاع بوته……37

4-2- قطر ساقه اصلی……………………………… 37

4-2-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر قطر ساقه اصلی………37

4-2-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر قطر ساقه اصلی……. 38

4-3- وزن تر قسمت فوقانی……………………………… 39

4-3-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت فوقانی………. 39

4-3-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت فوقانی…….. 40

4-4- وزن خشك قسمت فوقانی……………………………… 41

4-4-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت فوقانی……… 41

4-4-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت فوقانی…….41

4-5- وزن تر قسمت خوراکی……………………………… 42

4-5-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت خوراکی…….42

4-5-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت خوراکی…….43

4-6- وزن خشك قسمت خوراکی……………………………… 44

4-6-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت خوراکی……..44

4-6-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت خوراکی……45

4-7- ضریب همبستگی بین صفات……………………………… 49

فصل پنجم…………………………….. 51

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………… 51

منابع و مآخذ……………………………54

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی بر عملكرد و اجزای عملكرد گیاه ریحان در سال 1391 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 9 تیمار و سه تکرار اجرا گردید . تیمار های آزمایش شامل کاربرد محلول پاشی با نانو نقره در سه سطح (0 ،60 و120 پی پی ام) و اعمال یون های گازی در سه سطح (بدون یون گازی، یون گازی تک قطبی مثبت و یون گازی تک قطبی منفی) بودند.

نتایج نشان داد که یون های گازی تک قطبی مثبت بر شاخص های عملكردی ریحان اثر مثبت داشته و برعكس یون های گازی تک قطبی منفی اثر منفی دارد. اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف نانو نقره بر صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود. بیشترین مقدار وزن تر قسمت خوراکی مربوط به تیمار محلول پاشی نانو نقره با غلظت 60 پی پی ام  + یون گازی تک قطبی مثبت (7/24 گرم) و کمترین وزن مربوط به تیمار محلول پاشی نانو نقره با غلظت 60 پی پی ام  + یون گازی تک قطبی منفی (43/13 گرم) بود. این در حالی است كه عدم اختلاف معنی دار بین سه تیمار یون گازی مثبت و تیمار یون گازی مثبت + محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 60 پی پی ام و تیمار محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 120 پی پی ام نشان می دهد که می توان در شرایط محدودیت امکان تولید یون های گازی از محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 120 پی پی ام بجای اعمال تیمار یون های گازی بهره گرفت و در صورتی که تولید محصول بیولوژیک مد نظر باشد یون های گازی را جایگزین کاربرد نانو نقره نمود.

فصل اول: مقدمه و اهداف

1-1- مقدمه

ریحان یا شاهسپرم، به عنوان گیاهی مقدس شناخته شده است. هندو‌ها از این گیاه شفابخش در مراسم مذهبی خود استفاده می‌کنند. این گیاه درمان کاملی برای بسیاری از درد‌ها و بیماری‌ها به شمار می‌آید. این گیاه به دلیل رایحه خوشایند و خواص درمانی خود کشت می‌شود و استفاده ‌های صنعتی و خانگی متنوعی دارد. برگ ‌های ریحان منشأ و ریشه هندی دارند و برای بیش از 5000 سال بخشی از علم طب گیاهی بوده‌اند. استفاده از ریحان به عنوان یک گیاه دارویی از زمان های قدیم رایج بوده، اما امروزه این گیاه ارزشمند وارد جریان زندگی روزانه شده و بیشتر به عنوان یک چاشنی در غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد(Bagamboula و همکاران،2004 ).

نانو نقره یک دستاورد شگرف در عرصه تکنولوژی بوده که در عرصه های مختلف پرشکی، کشاورزی،  دامپروری، بسته بندی کاربرد دارد. نانو نقره به دو صورت پودر (کامپوزیت) و مایع (کلوئید) تولید می شود (Nagender Reddy، 2008).

یون های نقره در محلول های نانو نقره، به صورت كلوئیدی و در حالت سوسپانسیون قرار می گیرند و خاصیت ضد باكتری، ضد قارچ و ضد ویروسی دارند. محلول های نانو نقره از یون های نقره در اندازه های 100-10 نانو متر تشكیل شده اند و در مقایسه با تركیبات دیگر پایداری شستشویی بیشتری دارند. یون های نقره به دلیل اندازه كوچكی كه دارند، ضمن سطح تماس بیشتر با فضای بیرون تاثیر بیشتری بر محیط می گذارند. مكانیزم  اثر نانو نقره بر میکروارگانیسم ها را میتوان به 4 شكل زیر عنوان نمود:                        

الف)تولید اكسیژن فعال توسط نقره بر اثر خاصیت فتوكاتالیستی كه باعث تخریب غشاهای سلولی میكرو ارگانیسم می شود. 

ب)از بین بردن میكرو ارگانیسم ها به وسیله ی دناتوراسیون[1] كردن غشاهای سلولی و تبدیل پیوندهای گوگردی SH- به SAg در غشاهای پروتئینی میكرو ارگانیسم ها  

ج)افزایش تمایلات بار مثبت نقره در ابعاد نانو كه موجب اتصال به میكرو ارگانیسم های دارای بار منفی شده كه این مكانیزم  باعث تخریب غشای سلولی میكرو ارگانیسم می شود. 

د)در بعضی میكرو ارگانیسم هایی كه تنفس آنها توسط آنزیم ها صورت میگیرد،نانو نقره با از بین بردن آن آنزیم ها، مكانیزم تنفسی میكرو ارگانیسم را مختل نموده و باعث مرگ آن می شود (حاجی میرزا بابا و همكاران،1390).

یون ها ذرات باردار موجود درهوا هستند که در طبیعت زمانی که انرژی بر مولکولی مانند دی اکسید کربن، اکسیژن، آب یا نیتروژن وارد می شود، باعث می گردد که یک الکترون از مولکول جدا شده و یک یون باردار مثبت به جا بگذارد. الکترون جدا شده خود را به نزدیکترین مولکول می چسباند و آن را تبدیل به یون باردار منفی می‌کند. این یون باردار منفی اکسیژن است که بهترین تأثیر را بر ما دارد. تحقیقات بخش کشاورزی آمریکا اخیراً ثابت کرده است که یونیزه کردن یک اتاق باعث می شود که 52% گرد و غبار کمتری در هوا باشد و 95% باکتری کمتری در هوا باقی می ماند (چرا که بیشتر آلاینده ها بر روی ذرات گرد و غبار موجود در هوا زندگی می کنند(Elkiey و همکاران، 1985).

افزایش عملكرد در واحد سطح و استفاده بهینه از عوامل تولید مستلزم تامین شرایط محیطی مناسب جهت رشدو نمو گیاهان می باشد. این تحقیق  به این دلیل انجام گردید تا مشخص گردد که آیا استفاده از عناصری همچون نقره كه بطور مستقیم در تغذیه و تولید مواد آلی در گیاهان كاربردی ندارد می تواند بطور غیر مستقیم بر عوامل تولید اثر داشته باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن، می توان نتیجه گرفت كه با بهره گرفتن از این مواد می توان از مواد غذایی در دسترس استفاده بهتری نمود و به افزایش بهره وری كمك كرد. همچنین استفاده از فاكتور های فیزیكی از قبیل افزایش غلظت یون های گازی موجود در هوای اطراف گیاهان یا تك قطبی نمودن محیط با بهره گرفتن از این یون ها در راستای بهینه سازی محیط كشت محصولات  و در نهایت افزایش میزان تولید در واحد سطح مد نظر می باشد.نانو نقره به عنوان كلیدی ترین عنصر در حذف میكرو ارگانیسم ها و عوامل بیماری زا شناخته شده است. تحقیقات زیادی نشان داده كه یون های گازی به خصوص یون گازی تك قطبی منفی نیز به عنوان عامل موثری در حذف میكرو ارگانیسم ها و عوامل بیماری زا در محیط می باشد. همچنین در اغلب تجهیزاتی كه یون های گازی تولید می نمایند از فیلتر های نانو نقره نیز استفاده می گردد.لذا برای شناخت اثر متقابل این دو عامل بر گیاه ریحان این تحقیق انجام گردیده است.

2-1- اهداف

با توجه به رشد روز افزون جمعت و نیاز به افزایش بهره وری در واحد سطح در کشاورزی و لزوم یافتن مکانیزم های فیزیکی و سازگار با محیط زیست این تحقیق با هدف بررسی اثر یون های گازی تک قطبی و نانو نقره بر اجزای عملکرد گیاه ریحان انجام شد.

فصل دوم: کلیات و بررسی منابع

1-2- اهمیت کشاورزی

گیاهان زراعی که در نقاط مختلف دنیا و در شرایط مختلف آب و هوائی کشت می کردند و محصول آنها به مصرف تأمین غذای ضروری و اولیه انسان می رسد، هر یک از آنها به نوبه خود قرنها پیش، از نباتات وحشی هم تیره خود حاصل شده اند. نباتات وحشی در ابتدا از نظر اشغال سطح زمین به صورت کنونی وجود نداشته اند بلکه در بعضی نقاط به مقدار زیاد، در برخی مناطق کمتر و در پاره ای از نقاط اصلاً وجود نداشته اند. عوامل متعدد مانند حرکت یخچالها، رودخانه ها، رگبار، سیل، تغییرات آب و هوائی همچنین وجود و دخالت انسان و حیوانات و پرندگان موجب انتقال بذر آنها از نقطه ای به نقاط دیگر شده و بتدریج انتشار و ازدیاد یافته اند(خدابنده،1387).  افزایش نیاز به تولیدات کشاورزی اکولوژیک همراه با افزایش تقاضای مواد خام گیاهی برای تولید غذا، استفاده از برخی شاخه های صنعت در تحقیقات جدید و اتخاذ تصمیمات ایمن برای افزایش تولیدات کشاورزی را ضروری می سازد تغییرات ایجاد شده در طبیعت در اثر دخالت های انسان در خاک، آب و جو بدلیل استفاده از مواد شیمیایی مختلف برای افزایش بهره وری گیاهان منجر به جستجو جهت پیدانمودن روش های جدید شده است(Aladjadjiyan، 2007).

2-2- افزایش بهره وری در کشاورزی

قرن گذشته دامنه ای از کاربرد مواد شیمیایی پیشرفته نظیر اسید جیبرلیک و کود های شیمیایی در کشاورزی بود و از طرف دیگر مناطق مختلف، افزایش سطح کیفیت زندگی باعث اثرات منفی بر تولیدات غذایی و محیط زیست شده است. بنابراین علوم کشاورزی به سمت عوامل تاثیر گذار اکولوژیک در تولیدات گیاهان از قبیل یونیزه نمودن، اشعه لیزر، اشعه ماوراء بنفش، میدان های مغناطیسی و الکتریکی و نظایر آن سوق پیدا نموده است(Faqenabi و همکاران، 2009).

تمام فرایند های حیاتی عمدتا به تبادل انرژی بین سلول و محیط وابسته اند. در خصوص مواد شیمیایی بهبود دهنده رشد لازم است تا این مواد مستقیما داخل سلول شوند تا تاثیر گذار باشند، ولی تیمار های فیزیکی با انرژی القا شده به سلول، شرایطی را برای نقل و انتقالات مولکولی ایجاد می کنند و در نتیجه مواد ضروری برای سلول را فراهم می آورند. این شرایط، مفهوم کشاورزی کوانتمی[1] را می رساند که در سال های اخیر به شدت مورد بحث قرار گرفته است(Aladjadjiyan، 2007). بنابراین بعضی دانشمندان معتقدند که قرن حاضر، کاربرد بیوفیزیک و تاثیر عوامل فیزیکی روی موجودات زنده خواهد بود(Faqenabi و همکاران، 2009).

از فن آوری های نوین دیگر که اخیرا وارد عرصه کشاورزی شده است استفاده از فن آوری نانو می باشد. نانو تکنولوژی دستکاری یا مجتمع کردن اتم های منفرد، ملکول ها یا توده های ملکولی به ساختارهایی با ویژگی ها و صفات جدید بسیار متفاوت است. در این بین استفاده از نانو ذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم گسترش زیادی پیدا نموده است(صالحی و تمسكنی،1387). در آزمایشی ترکیبی از ذرات نانو SiO2 و TiO2 فعالیت نیترات ردوکتاز را در سویا افزایش داد و توانایی جذب و استفاده از آب و کود را تشدید نمود(Lu و همكاران ،2002)

1-Quantum agriculture

[1] – Denaturation

تعداد صفحه : 70

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.