رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اختیارات سرمایه گذاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اختیارات سرمایه گذاری

             دانشگاه آزاد اسلامی

            واحد بندرعباس

          دانشکده ی تحصیلات تکمیلی،گروه حسابداری

          پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

 

عنوان:

 بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اختیارات سرمایه گذاری.

 استاد راهنما:

دکتر حسین جباری

 

 

استاد مشاور:

دکترملیکه بهشتی فر

 

پاییز91

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی(بازار) ، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات در دسترس بر اختیارات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و همچنین معرفی هر چه بیشتر نظریه ی جدیدی به نام Real Option می باشد. اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای نیز همانند اختیار روی دارایی های مالی است با این تفاوت که این اختیار ها روی دارایی های حقیقی مانند زمین، ساختمان، ماشین الات و سایر دارایی های فیزیکی پدید می آیند.

استفاده از روش های سنتی ارزیابی پروژه ها مانند روش های تنزیل جریان نقدی ) ارزش  فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و…) با توجه به عوامل عدم اطمینان محیطی، انعطاف و اختیار مدیریتی در طرح ها و سرمایه گذاری ها به ارزیابی غیر واقعی و ناقص می انجامد. لذا با توجه به این نارسایی ها استفاده از نظریه اختیارات سرمایه گذاری و تاثیرات آن در ارزش شرکت و تعین ارزش خود اختیارات می تواند کمک شایانی به ارزیابی بهتر و واقعی تر پروژه ها  و سرمایه گذاری ها کند بنابراین در این باره سوالی پیش می آید که با توجه به اینکه مدیران از چنین اختیاراتی آگاه هستند چگونه ساختار و منطق اختیارات سرمایه گذاری را در تجزیه و تحلیل طرح ها و پروژه های خود با توجه به عدم اطمینان محیطی، هزینه سرمایه گذاری، نرخ بهره بدون ریسک و کیفیت اطلاعات در دسترس شرکت لحاظ می کنند؟ بدین منظور با بهره گرفتن از فرمول عمومی کوکران نمونه ای شامل 163 مدیر مالی شرکت های سهامی(تولیدی) بورس اوراق بهادار تهران دیدگاه ها و نظرات خود را  در مورد اختیارات سرمایه گذاری مورد بررسی و واکاوی قرار  دادند. و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی استفاده شد.با بررسی های به عمل آمده روشن گردید که از دیدگاه مدیران فوق الذکر متغیر های مستقل ( عدم اطمینان محیطی، نرخ بهره بدون ریسک، هزینه سرمایه گذاری و کیفیت اطلاعات در دسترس) تاثیر به سزایی بر اختیارات سرمایه گذاری دارند.

 

 

واژه های کلیدی:

اختیارات سرمایه گذاری، عدم اطمینان محیطی، کیفیت اطلاعات در دسترس، نرخ بهره بدون ریسک، هزینه سرمایه گذاری.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه                        

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….1

2-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………1

3-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………3

4-1- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………5

5-1-فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..6

1-5-1-فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………6

2-5-1- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………….6

3-5-1- فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………6

4-5-1- فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………7

6-1- متغیرهای عملیاتی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7

7-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………….8

1-7-1- اختیارات سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………….8

2-7-1- عدم اطمینان محیطی……………………………………………………………………………………………….8

3-7-1- هزینه  سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………..9

                                    ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه                        

4-7-1- تحقیق و توسعه……………………………………………………………………………………………………10

5-7-1- نرخ بهره……………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2- نگاهی مختصر بر سابقه تاریخی اختیارات سرمایه گذاری………………………………………………12

3-2- اختیارات سرمایه گذاری چیست؟……………………………………………………………………………….13

4-2- اختیارات سرمایه گذاری در مقایسه با اختیارات مالی…………………………………………………….16

5-2- اختیار سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای…………………………………………………………..18

6-2- انواع اختیارات سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………….19

1-6-2- اختیار تاخیر(صبر)………………………………………………………………………………………………..19

2-6-2- اختیارات ترکیب درون دادها یا انعطاف پذیری فرایند……………………………………………….21

3-6-2- اختیارات ترکیب برون دادها یا انعطاف پذیری محصول…………………………………………….21

4-6-2-اختیار واگذاری یا اتمام طرح…………………………………………………………………………………..22

1-4-6-2- ارزش واگذاری و بودجه بندی سرمایه ای……………………………………………………………23

2-4-6-2- اثر گذاری اختیار واگذاری بر گزینش پروژه…………………………………………………………25

3-4-6-2- بهسازی شرایط با اختیار واگذاری………………………………………………………………………27

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه                        

4-4-6-2- ارزیابی پیوسته واگذاری سرمایه ای…………………………………………………………………….29

5-6-2- اختیارات تعطیلی یا اختیارات موقت……………………………………………………………………….30

6-6-2- اختیار گسترش تولید…………………………………………………………………………………………….30

7-6-2- اختیار اندازه یا شدت عملیات………………………………………………………………………………..33

8-6-2- اختیار توسعه………………………………………………………………………………………………………33

9-6-2- اختیار انقباض………………………………………………………………………………………………………33

10-6-2- اختیار معاوضه……………………………………………………………………………………………………33

11-6-2- اختیار متوالی……………………………………………………………………………………………………..34

12-6-2-اختیارات درون طرحی در مقابل اختیار بین طرح ها…………………………………………………34

13-6-2-اختیارات رشد، ارزش راهبردی……………………………………………………………………………..34

14-6-2-اختیارات سرمایه گذاری مرحله ای یا اختیار زمانبندی تا سرسید……………………………….35

15-6-2-اختیار تغییر در فناوری طرح………………………………………………………………………………….35

7-2- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………36

1-7-2- تحقیقات خارج از ایران…………………………………………………………………………………………36

1-1-7-2- تحقیق گالبرک و لارین……………………………………………………………………………………..36

2-1-7-2-جاگل………………………………………………………………………………………………………………36

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه                        

3-1-7-2-تحقیق موسکوویتز……………………………………………………………………………………………..36

4-1-7-2-  تری جرجیس…………………………………………………………………………………………………37

5-1-7-2- باچیلورز………………………………………………………………………………………………………….37

6-1-7-2- سباستین جی…………………………………………………………………………………………………..38

2-7-2- تحقیقات در کشور ایران……………………………………………………………………………………….38

1-2-7-2- تحقیق علی نژاد ساروکلایی………………………………………………………………………………38

2-2-7-2- تحقیق سینایی………………………………………………………………………………………………….39

3-2-7-2- تحقیق دستگیر…………………………………………………………………………………………………39

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..41

2ـ3ـ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………42

3ـ3ـ جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………43

4ـ3ـ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………..45

5ـ3ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….47

1ـ5ـ3ـ ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها ……………………………………………………………………………….47

1ـ1ـ5ـ3ـ طیف لیکرت………………………………………………………………………………………………………48

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه                         

2ـ1ـ5ـ3ـ نحوه ارزش گذاری در طیف لیکرت ………………………………………………………………….48

3ـ1ـ5ـ3ـ مزایای طیف لیکرت عبارتند از: …………………………………………………………………………48

6-3- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ( پرسشنامه )……………………………………………….49

1ـ6ـ3ـ روایی ( اعتبار ) …………………………………………………………………………………………………49

2ـ6ـ3ـ  پایایی………………………………………………………………………………………………………………49

3ـ6ـ3ـ عوامل موثر بر پایایی و روایی ……………………………………………………………………………….50

7-3- نرم افزار کامپیوتری ………………………………………………………………………………………………….51

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………53

4-2- ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری…………………………………………………………………..53

4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات…………………………………………………54

4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی……………………………………………………54

4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت……………………………………………………..55

4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت…………………………………………………………….56

4-3- بررسی پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ………………………………………………………57

4-4- بررسی متغیرهای اصلی پژوهش………………………………………………………………………………….58

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه                        

4-5- بررسی فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………58

4-5-1- ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر استفاده از اختیارات سرمایه‌گذاری و سایر متغیرهای مستقل……………………….58

4-5-2- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و متغیر عدم اطمینان محیطی……………………60

4-5-2-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………………60

4-5-2-2- بررسی ثابت بودن واریانس……………………………………………………………………………….62

4-5-2-3- بررسی خطی بودن …………………………………………………………………………………………..62

4-5-2-4- بررسی مستقل بودن …………………………………………………………………………………………63

4-5-3- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و متغیر نرخ بهره بدون ریسک………………….64

4-5-3-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………………64

4-5-3-2- بررسی ثابت بودن واریانس………………………………………………………………………………..66

4-5-3-3- بررسی خطی بودن ………………………………………………………………………………………….66

4-5-3-4- بررسی مستقل بودن ………………………………………………………………………………………..67

4-5-4- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و متغیر کیفیت اطلاعات در دسترس……………68

4-5-4-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………………68

4-5-4-2- بررسی ثابت بودن واریانس………………………………………………………………………………..69

4-5-4-3- بررسی خطی بودن …………………………………………………………………………………………..70

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه                        

4-5-4-4- بررسی مستقل بودن …………………………………………………………………………………………71

4-5-5- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و متغیر هزینه‌های سرمایه‌گذاری………………..72

4-5-5-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………………72

4-5-5-2- بررسی ثابت بودن واریانس……………………………………………………………………………….73

4-5-5-3- بررسی خطی بودن ………………………………………………………………………………………….74

4-5-5-4- بررسی مستقل بودن ………………………………………………………………………………………..74

4-5-6- ایجاد مدل رگرسیون چند متغیره برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و چهار متغیر مستقل پژوهش………76

4-5-6-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………………76

4-5-6-2- بررسی ثابت بودن واریانس……………………………………………………………………………….77

4-5-6-3- بررسی خطی بودن …………………………………………………………………………………………..77

4-5-6-4- بررسی مستقل بودن …………………………………………………………………………………………80

4-5-6-5- تولرانس و رابطه خطی مشترک چندگانه………………………………………………………………81

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها

1-5- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………84

2-5- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………84

3-5- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………….87

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه                        

1-3-5- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….87

2-3-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی………………………………………………………………………..88

4-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………….88

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول 1-2 تشابه بین متغیر های اختیارات سرمایه گذاری و اختیارات مالی………………………………17

جدول 2-2 : توزیع احتمالات مشرطی برای مثال واگذاری …………………………………………………….27

جدول 3-2: توزیع احتمالات مشرطی برای مثال تغیر داده شده است………………………………………..29

جدول4-1 :  فراوانی و درصد آزمودنی­ها بر حسب میزان تحصیلات………………………………………..54

جدول4-2 :  فراوانی و درصد آزمودنی­ها بر حسب رشته‌ تحصیلی…………………………………………..55

جدول4-3 :  فراوانی و درصد آزمودنی­ها بر حسب سابقه خدمت……………………………………………56

جدول4-4 :  فراوانی و درصد آزمودنی­ها بر حسب جنسیت……………………………………………………56

جدول 4-5 : ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش……………………………………………………57

جدول 4-6 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش…………………………………………………………58

جدول 4-7 : ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………..59

جدول 4-8 : نتایج حاصل از رگرسیون…………………………………………………………………………………64

جدول 4-9 : نتایج حاصل از رگرسیون…………………………………………………………………………………68

جدول 4-10 : نتایج حاصل از رگرسیون……………………………………………………………………………….71

جدول 4-11 : نتایج حاصل از رگرسیون……………………………………………………………………………….75

جدول 4-12 : نتایج حاصل از رگرسیون……………………………………………………………………………….81

جدول 4-13 : بخشی از ضرایب مربوط به مدل (تولرانس و VIF مدل)…………………………………..82

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                   صفحه

شکل4-1 : درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب میزان تحصیلات……………………………………………..54

شکل4-2  : درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب رشته تحصیلی……………………………………………….55

شکل4-3  : درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………56

شکل4-4  : درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب جنسیت………………………………………………………..57

شکل4-5  : نمودار P-P مربوط به مدل………………………………………………………………………………..61

شکل4-6  : نمودار هیستوگرام مربوط به مد………………………………………………………………………….61

شکل4-7  : آزمون ثابت بودن مدل (پراکنش متغیر وابسته)………………………………………………………62

شکل4-8  : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………..63

شکل4-9  : نمودار P-P مربوط به مدل……………………………………………………………………………….65

شکل4-10  : نمودار هیستوگرام مربوط به مدل………………………………………………………………………65

شکل4-11  : آزمون ثابت بودن مدل (پراکنش متغیر وابسته)……………………………………………………66

شکل4-12  : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………67

شکل4-13  : نمودار P-P مربوط به مدل………………………………………………………………………………69

شکل4-14  : نمودار هیستوگرام مربوط به مدل………………………………………………………………………69

شکل4-15  : آزمون ثابت بودن مدل (پراکنش متغیر وابسته)……………………………………………………70

شکل4-16  : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………70

شکل4-17  : نمودار P-P مربوط به مدل……………………………………………………………………………..72

ادامه فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                   صفحه

شکل4-18  : نمودار هیستوگرام مربوط به مدل………………………………………………………………………73

شکل4-19  : آزمون ثابت بودن مدل (پراکنش متغیر وابسته)……………………………………………………73

شکل4-20  : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………74

شکل4-21  : نمودار P-P مربوط به مدل………………………………………………………………………………76

شکل4-22  : نمودار هیستوگرام مربوط به مدل………………………………………………………………………76

شکل4-23  : آزمون ثابت بودن مدل (پراکنش متغیر وابسته)……………………………………………………77

شکل4-24  : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………78

شکل4-25  : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………78

شکل4-26  : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………79

شکل4-27  : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………79

 

 

1-1- مقدمه

بسیاری از سرمایه گذاری ها و پروژه ها به گونه ای هستند که اختیارات مهمی در آنها

نهفته است. در این میان روش های نوین وتکنیک های ارزیابی جدید کمک شایانی به کشف و استفاده از این اختیارات نموده اند. به گونه ای که روز به روز ابعاد مختلفی از نارسایی های روش های قدیمی ارزیابی سرمایه گذاری ها و تصمیمات مدیریتی هویدا می گردد.

در فصل اول سعی کرده ایم پس از بیان مسئله تحقیق، به بیان اهداف تحقیق بپردازیم؛ همچنین در این فصل به مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

 

 

2-1- بیان مسئله

استفاده از روش های سنتی ارزیابی پروژه های سرمایه ای مانند روش های تنزیل جریان های نقدی (نرخ بازده داخلی، ارزش های فعلی نا خالص و…) با توجه به عدم اطمینان موجود در محیط، انعطاف و اختیارات مدیریتی موجود در سرمایه گذاری ها به ارزیابی ناقص و غیر واقعی می انجامد. لذا با توجه به این نارسایی ها، استفاده از نظریه ی اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای می تواند با تعیین ارزش این اختیارات و انعطاف های مدیریتی و تاثیر آن در ارزش دارایی ها و بالطبع در ارزش شرکت، به ارزیابی بهتر و واقعی تر دارایی ها ی پروژه ها کمک می کند.

روش های بودجه بندی سرمایه ای که تجزیه و تحلیل اختیارات سرمایه گذاری نامیده می شود قادر است تا انعطاف پذیری پروژه ها را ارزش گذاری کند.

بسیاری از سرمایه گذاری ها و پروژه ها به گونه ای هستند که اختیارات مهمی در آن ها  نهفته است. در این میان روش های نوین و تکنیک های ارزیابی جدید کمک شایانی به کشف و استفاده از این اختیارات نموده اند. به گونه ای که روز به روز ابعاد مختلفی از نارسایی های روش قدیمی ارزیابی سرمایه گذاری ها و تصمیمات مدیریتی هویدا می گردد.

روش های سنتی ارزیابی پروژه ها مانند ارزش فعلی خالص و روش نرخ بازده داخلی و دیگر تکنیک های سنتی،  انعطاف مدیریتی رادر اتخاذ تصمیم در شرایط متغیر بازار در نظر نمی گیرند.

این روش های تنزیل جریان نقدی بر این اساس بنا گردیده اند که به محض پذیرفته شدن یک پروژه یا سرمایه گذاری باید آن را تا پایان عمر مفیدش نگهداری کرد. عدم اطمینان سرمایه گذاری ها و شرایط متغیر اقتصادی باعث نگاه جدیدی به مسایل مالی گردیده است. این نگاه و منطق جدید پارادایمی است که تقریباً در همه تصمیمات مدیریتی کاربرد دارد. این منطق و روش ارزیابی جدید «منطق اختیارات سرمایه گذاری» نام دارد.

براساس این منطق، اطلاعات جدید بخشی از عدم اطمینان اولیه بازار را برطـرف می کند مدیـریت مجبور می شود تا در تصمیمات اولیه خود تجدید نظر کند.

در حالی که در تحلیل های سنتی، انعطاف های مدیریتی را مد نظر قرار نمی دهد و ارزش پروژه ها و استراتژی ها را زیر ارزش واقعی شان تبیین می کند. پاسخ به ارزیابی چنین پروژه هایی در تحلیل اختیارات سرمایه گذاری است که می تواند در یک محیط پویا مانند کشف یک داروی جدید، صنایع نفت و گازها تولید ها و کسب و کار الکترونیک، ارزیابی ورود به بازارهای جدید، سرمایه گذاری مشترک تحقیق و توسعه، ادغام بازارهای الکترونیک توسعه و پرورش سرمایه های معنوی (افراد)، توسعه و گسترش تکنولوژی، توسعه تجهیزات، اولویت بندی پروژه ها و دیگر موارد کاربرد دارد بیشتر، بنیان کار در بودجه بندی سرمایه ای بر این پایه بوده است که جریان  های نقدی هر پروژه ی سرمایه گذاری را تا زمانی در آینده پیش بینی، سپس با نرخ تنزیلی مناسب، ارزشی فعلی آنها را به دست می آورند. معمولاً پروژه های سرمایه گذاری، پس از گزینش و آغاز سرمایه گذاری در آنها، پایدار و دگرگون ناپذیر نمی باشد. مدیران می توانند هر از گاهی، با دستیابی به داده های نو و شرایط زمانی جدید، دگرگونی هایی را پدید آورند که در جریان نقدی آتی سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد. این آزادی مدیران (یا اختیار سرمایه گذاری) در دل پروژه های سرمایه گذاری نهفته می باشد.

اختیارات سرمایه گذارری رویکردی است که یک دلیل مثبت از ارزش گذاری و ریسک وشناخت را برای پیشبرد سرمایه گذاری در نظر می گیرد.

متاسفانه در ایران بنا به دلایلی اختیارات سرمایه گذاری جایگاه و کاربردی ندارد. این تحقیق به بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، کیفیت اطلاعات در دسترس مدیران و هزینه های سرمایه گذاری بر اختیارات سرمایه گذاری می پردازد تا از این طریق روش ها و مفاهیمی را برای گسترش و توسعه اختیارات سرمایه گذاری در ایران، معرفی کند.

این پژوهش به جستجوی این موضوع می پردازد، که آیا مدیران مالی شرکت های بورسی در ایران این تغییرات را پذیر فته اند و همگام با سایر کشورهای پیشرو متناسب با تکنیک ها و روش های اختیارات سرمایه گذاری گامی برمی دارند یا خیر؟ بنابراین 4سوال اساسی زیر مطرح می شود:

1-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان عدم اطمینان محیطی(بازار) بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟

2-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان سرمایه گذاری ها بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟

3-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان کیفیت اطلاعات دردسترس مدیران بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟

4-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان بهره بدون ریسک بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟

 

 

3-1- اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که در زمینه بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات بر اختیارات سرمایه گذاری می باشد اهداف اصلی و فرعی زیر مدنظر است:

هدف اصلی:

1-کمک به مدیران حرفه ای جهت استفاده کلی از اختیارات سرمایه گذاری و چگونگی به کارگیری مدیران از این اختیارات.

اهداف فرعی:

1-تبیین ارتباط بین میزان عدم اطمینان محیطی و اختیارات سرمایه گذاری.

2-تبیین ارتباط بین میزان نرخ بهره بدون ریسک و اختیارات سرمایه گذاری.

3-تبیین ارتباط بین کیفیت اطلاعات دردسترس و اختیارات سرمایه گذاری.

4-تبیین ارتباط بین هزینه سرمایه گذاری و  اختیارات سرمایه گذاری.

این تحقیق منجر به ارائه یافته هایی در رابطه با اختیارات سرمایه گذاری خواهد شد. که نتایج آن می تواند موجب آشنا شدن و همراه شدن مدیران مالی با موضوعات و اختیارات سرمایه گذاری شود.

تعداد صفحه : 122

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.