رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380 

دانشگاه آزاد اسلامی

                                                       واحد علوم و تحقیقات سمنان                                                                                                                                                                               واحدسمنان                   

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی

سالهای 1390-1380

استاد راهنما:

دکتر سید حسین میری

 

استاد مشاور:

دکتر خسرو فغانی

 

 

تابستان 1392


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 11

فصل اول. 12

1-1-مقدمه. 13

1-2- بیان مسئله تحقیق.. 13

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 15

1-4- اهداف تحقیق.. 16

1-5- فرضیه ها و سوال های تحقیق.. 17

1-5-1- فرضیه تحقیق.. 18

1-5-2- سوال های تحقیق.. 17

1-6- متغیرهای تحقیق و شاخص های اندازه گیری آنها 20

1-6-1- متغیر وابسته. 20

1-6-2- متغییر مستقل. 20

1-7- مدل تحقیق.. 22

1-8-تعریف واژه های کلیدی.. 23

1-9- جنبه های جدید و نوآوری تحقیق.. 25

1-10-کاربرد نتایج تحقیق.. 25

1-11- ساختارکلی تحقیق.. 26

فصل دوم 27

2-1- مقدمه. 28

2-2- مبانی نظری فناوری اطلاعات.. 28

2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات.. 28

2-2-2- انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها 31

2-2-3- اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ها 33

2-2-4- اثرات فناوری اطلاعات در بهره وری سازمان ها 34

2-3- مبانی نظری بانکداری الکترونیک… 37

2-3-1- تعریف بانکداری الکترونیک… 37

2-3-2- بانكداری الكترونیكی و خدمات الكترونیكی.. 39

2-3-3- تاریخچه بانكداری الكترونیكی.. 41

2-3-4- سیر تحولات بانکداری الکترونیک… 42

2-3-5- سطوح بانکداری الکترونیک… 45

2-3-6- بانکداری الکترونیکی در ایران. 52

2-3-7- مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی.. 53

2-3-8- مشكلات و محدودیت های بانكداری سنتی.. 55

2-3-9- مزایا و منافع حاصل از به كارگیری بانكداری الكترونیكی.. 58

2-3-10- معایب بانکداری الکترونیک… 63

2-3-11- ذینفعان بانکداری الکترونیکی.. 65

2-3-12-تاثیر توسعه بانکداری الکترونیکی.. 66

2-4- مبانی نظری عملکرد بانک ها 67

2-4-1- تعریف سپرده های بانکی.. 67

2-4-1-1- انواع سپرده های بانکی.. 67

2-4-2- تعریف تسهیلات پرداختی بانک ها 68

2-4-2-1- انواع تسهیلات پرداختی بانک ها 69

2-4-3- تعریف سود و زیان بانک ها 69

2-4-3-1- نحوه محاسبه سود و زیان. 69

2-5- پیشینه پژوهش… 70

2-5-1- پژوهش های خارجی.. 70

2-5-1-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. 70

2-5-1-2- بانکداری الکترونیک… 74

2-5-2- پژوهش های داخلی.. 79

2-5-2-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. 80

2-5-2-2- بانکداری الکترونیک… 83

2-6- مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده 88

2-6-1-مقایسه با تحقیقات خارجی.. 88

2-6-2- مقایسه با تحقیقات داخلی.. 89

فصل سوم 91

3-1- مقدمه. 92

3-2- روش تحقیق.. 92

3-3- سوال تحقیق.. 93

3-4- فرضیه تحقیق.. 95

3-5- متغییرهای تحقیق و شاخص اندازه گیری آن ها 96

3-5-1- متغییر وابسته. 96

3-5-2- متغییر مستقل. 97

3-6- مدل تحلیلی تحقیق.. 99

3ـ7- قلمرو تحقیق.. 100

3ـ7ـ1 قلمرو مکانی.. 101

3ـ7ـ2 قلمرو زمانی.. 101

3ـ7ـ3- قلمرو موضوعی.. 102

3-8- جامعه آماری.. 102

3-9- ابزار و شیوه گردآوری داده ها 102

3-10- آمار توصیفی.. 103

3-11- آزمون های پیش فرض همبستگی.. 103

3-11-1- محاسبه ضریب همبستگی.. 103

3-11-2- آزمون معنادار بودن. 104

3-12- آزمون های پیش فرض رگرسیون. 104

3-12-1- آزمون نرمال بودن. 104

3-12-2-آزمون معنادار بودن. 105

3-12-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 105

3-12-3- نمودار پراکنش… 105

3-12-4- تجزیه و تحلیل رگرسیون. 105

فصل چهارم 107

4-1- مقدمه. 109

4-2- آمار توصیفی متغییرهای تحقیق.. 109

4-3- آزمون های پیش فرض رگرسیون. 111

4-3-1- آزمون نرمال بودن داده ها 111

4-4- تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق.. 112

4-4-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اول. 112

4-4-1-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 112

4-4-1-2- آزمون ضریب همبستگی.. 118

4-4-1-3- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. 118

4-4-2- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم 119

4-4-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 119

4-4-2-2- آزمون ضریب همبستگی.. .

4-4-2-3- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. 125

4-4-3- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم 126

4-4-3-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 126

4-4-3-2- آزمون ضریب همبستگی.. .

4-4-3-3- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. 132

4-5 نتیجه گیری.. 132

فصل پنجم. 135

5-1- مقدمه. 136

5ـ2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 137

5ـ2ـ1 خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول. 137

5ـ2ـ2 خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم 138

5ـ2ـ3 نتیجه گیری از آزمون فرضیه‌ی سوم 139

5-3- پیشنهادهای تحقیق.. 140

5-3-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق به بهره وران. 140

5-3-2- پیشنهادهایی به سایر محققین.. 142

5-4- محدودیت های تحقیق.. 142

5-5- نتیجه گیری.. 143

منابع: 144

منابع لاتین: 151

درگاه های مجازی: 159

پیوست1: سهم تسهیلات بانک های دولتی و خصوصی.. 160

پیوست2: سهم سپرده های بانک های دولتی و خصوصی 161

پیوست3: میزان بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از دستگاه های خودپرداز. 162

پیوست4: میزان بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از پایانه های شعب.. 163

پیوست5: میزان بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از کارت های بانکی صادر شده 164

پیوست 6: میزان بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از پایانه های فروش… 165

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1: سال عضویت بانک های تجاری در شبکه شتاب.. 52

جدول2-2: اقدام های انجام شده هر یک از بانک های تجاری در زمینه بانکداری الکترونیکی.. 53

جدول2-3: مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی.. 55

جدول2-4: مزایا و معایب بانکداری سنتی.. 57

جدول2-5 : مزایای بانکداری الکترونیکی.. 62

جدول2-6 : مزایا و معایب بانکداری الکترونیک… 64

جدول 4-1- آماره های توصیفی متغیرهای مدل رگرسیون تحقیق.. 110

جدول 4-2- تجزیه واریانس رگرسیونی تعداد کارت های بانکی و سپرده 113

جدول 4-3- تجزیه واریانس اثر تعداد پایانه شعب بر میزان سپرده 114

جدول 4-4- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر میزان سپرده 115

جدول 4-5- تجزیه واریانس اثر تعداد خودپرداز بر میزان سپرده 116

جدول 4-6- تجزیه واریانس اثر تمامی اجزای فناوری اطلاعات بر سپرده 117

جدول 4-7- ضریب همبستگی بین متغییر های مورد بررسی تحقیق.. .

جدول 4-8- تجزیه واریانس اثر تعداد کارت بانکی بر تسهیلات پرداختی.. 119

جدول 4-9- تجزیه واریانس اثر پایانه شعب بر تسهیلات پرداختی.. 121

جدول 4-10- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر تسهیلات پرداختی به مشتریان 122

جدول 4-11- تجزیه واریانس اثر تعداد خودپردازها بر میزان تسهیلات پرداختی.. 123

جدول 4-12- تجزیه واریانس اثر تمامی اجزای فناوری اطلاعات بر تسهیلات پرداختی.. 124

جدول 4-13- ضریب همبستگی بین متغییر های مورد بررسی تحقیق.. .

جدول4-14- تجزیه واریانس اثر تعداد کارت بانکی بر میزان سود(زیان) بانکی.. 126

جدول 4-15- تجزیه واریانس اثر پایانه شعب بر سود(زیان) بانکی.. 127

جدول 4-16- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر سود بانکی.. 128

جدول 4-17- تجزیه واریانس اثرتعداد خودپرداز بر سود بانکی.. 129

جدول 4-18- تجزیه واریانس اثراجزای فناوری اطلاعات و سود بانکی.. 131

جدول4-19 ضریب همبستگی بین متغییر های مورد بررسی تحقیق.. .

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره2-1: سطوح بانکداری الکترونیک… 51

نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام 112

نمودار 4-2- رابطه رگرسیونی تعدادکارت بانک و سپرده 113

نمودار 4-3 – رابطه رگرسیونی تعداد پایانه شعب و سپرده 115

نمودار 4-4- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و سپرده 116

نمودار4-5- رابطه رگرسیونی خودپرداز و سپرده بانکی.. 117

نمودار 4-6- رابطه رگرسیونی تعدادکارت بانک و تسهیلات.. 120

نمودار 4-7- ارتباط رگرسیونی پایانه شعب و تسهیلات.. 121

نمودار 4-8- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و تسهیلات بانکی.. 122

نمودار 4-9- رابطه رگرسیونی خودپرداز و تسهیلات بانکی.. 123

نمودار 4-10- رابطه رگرسیونی کارت بانکی و سود و زیان بانکی.. 127

نمودار 4-11- رابطه رگرسیونی پایانه شعب و سود و زیان بانکی.. 128

نمودار 4-12- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و سود و زیان بانکی.. 129

نمودار 4-13- رابطه رگرسیونی تعداد خودپرداز و سود و زیان بانکی.. 130

 

 

 

 

 

 

چکیده

این تحقیق درصدد بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملكرد سیستم بانكی کشور طی سال های 1380 تا 1390 بوده است. از جمله ابزارهای فناوری اطلاعات كه در سیستم بانکی کشور از اهمیت خاصی برخوردار هستند میتوان به كارت های بانكی، خودپردازها، پایانه های فروش و پایانه های شعب اشاره نمود. این پژوهش میزان تاثیر عوامل و اجزای فناوری اطلاعات بر بهبود عملكرد سیستم بانکی کشور را بررسی کرده است كه منظور از بهبود عملکرد سیستم بانکی، افزایش حجم سپرده های بانکی، افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها و افزایش سودآوری بانک هاست. انجام این تحقیق با بهره گرفتن از اسناد و مدارك و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی و بهره گیری از روش های آماری رگرسیون، همبستگی صورت پذیرفت. برای مشخص شدن مسیر كار مبانی نظری مختلفی كه می توانست در این تحقیق به ما كمك كند، مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت تاثیر عوامل فناوری اطلاعات بر میزان سپرده های بانکی، حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان و مقدار سود یا زیان بانکی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید كه استفاده از كارت های بانكی، خودپردازها، پایانه های شعب و پایانه های فروش در افزایش حجم سپرده های بانکی و تسهیلات پرداختی بانک ها و سودآوری بانك ها موثر می باشد.

واژگان کلیدی:

فناوری اطلاعات و اجزای آن، بانکداری الکترونیک، عملکرد بانک ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

ما در این فصل تلاش میکنیم که با بیان تعاریف، نظریه ها و تحقیقات انجام شده درباره فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک و تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد بانکداری الکترونیک را مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم. در این فصل قصد داریم به کلیات تحقیق بپردازیم بنابراین ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق ذکر خواهد شد و در آخر، سوال ها و فرضیه های تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها را  مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-2- بیان مسئله تحقیق

یکی از بزرگ ترین فرصت ها و چالش هایی که سازمان های امروزی با آن مواجه هستند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است، اینترنت به عنوان یک کانال جدید برای مبادلات اقتصادی منابع جدیدی برای ایجاد درآمد و فرصت در اختیار سازمان ها قرار داده است. میزان مبادلات از طریق اینترنت روز به روز در حال افزایش است و شرکت هایی که از این فناوری استفاده نکنند ظرف مدت کوتاهی از صحنه بازار محو خواهند شد(سید جوادین،یزدانی،1384). این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوری ها تفاوت اساسی دارد و سازمان‌ و به طور کلی دنیای اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد(دروکر،2002)[1]. علاوه بر اثرگذاری در کل فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی تاثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره وری و کارایی دارد (پزشکی،دباغ رضایی،1384). از این رو این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که آیا استفاده از فناوری اطلاعات تاثیری بر بهبود عملکرد سازمان های استفاده کننده از فناوری اطلاعات دارد یا خیر؟

از سوی دیگر نقش مؤثر فناوری اطلاعات در تحولات بانکداری بسیار روشن و انکارناپذیر است (لیتون،2005)[2]. زیرا تحولات مزبور میتواند موجب دگرگونی عظیمی در دنیای بانکداری گردد که از آن جمله میتوان به کاهش موانع جغرافیایی، عرضه خدمات بانکی به صورت کالایی قابل انتخاب، ظهور رقبای جدید، ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشتریان و… اشاره نمود(ایلداری،1384). این تحول شکل های جدیدی از رقابت را در میان بانک ها ایجاد کرده است که در این صورت بانک ها ناچار هستند جهت قرار گرفتن در خط توسعه، خود را با شکل جدیدی از بانکداری با نام بانکداری الکترونیکی همگام سازند. رفع نیاز فیزیکی برای حضور در شعب بانک ها، افزایش دقت در دریافت ها و پرداخت ها، تسریع در جریان مبادلات اقتصادی، افزایش ضریب ایمنی از مزایای کوچک و بزرگی است که  بانکداری الکترونیک با خود به ارمغان آورده است(بانکداری الکترونیک،1387) که مشتریان را هم به استفاده از بانکداری الکترونیک ترغیب کرده است(ییو و همکاران،2007)[3]. بنابراین با توجه به اینکه با ورود فناوری اطلاعات کلیه سازمان ها دستخوش تغییرات و تحولات شگرفی شده اند در این میان بانک ها نیز به عنوان یکی از اساسی ترین بخش های تجاری و اقتصادی کشورها از این موضوع برکنار نمانده اند. بانک ها با بهره گرفتن از این فناوری، محصولاتی را ابداع مینمایند که میتوانند با نیروی انسانی کمتر خدمات متنوعی را به مشتریان خود ارائه دهند. شبکه بانکی کشور ما نیز با درک جایگاه فناوری اطلاعات در رشد و توسعه این صنعت، سرمایه گذاری های هنگفتی را در بخش سخت افزار، نرم افزار و بسترهای ارتباطی انجام داده که شاید نقطه اوج آن، طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی باشد. ولی آنچه که در این میان مورد غفلت واقع شده و یا کمتر به آن توجه شده، این است که آیا این سرمایه گذاری ها موجب بهبود عملکرد بانک ها شده است یا نه؟ که در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور میپردازیم.

  1. Drucker,2002
  2. Liton,2005
  3. Yiu,etal,2007

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.