رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

بررسی تاثیر عدم­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت­های واقعی

استاد راهنما:

دکتر هاشم ولی­پور

استاد مشاور:

دکتر جواد مرادی

پاییز 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول)کلیات پژوهش(                                                                                  1

1-1 مقدمه                                                                                                    2

1-2 بیان مسئله                                                                                               3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                             7

1-4 هدف تحقیق                                                                                            9

1-5 سوال تحقیق                                                                                           10

1-6 فرضیه ­های تحقیق                                                                                    11

1-7 شرح اصطلاحات و واژه ­ها                                                                          13

1-8 ساختار تحقیق                                                                                        15

فصل دوم)مروری بر ادبیات موضوع(                                                                   16

2-1 مقدمه                                                                                                  17

2-2 عدم­تقارن اطلاعاتی                                                                                   18

2-2-1 تعریف عدم­تقارن اطلاعاتی                                                                      18

2-2-2 اهمیت موضوع عدم­تقارن اطلاعاتی                                                             19

2-2-3 عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی                                                             20

2-2-3-1 کیفیت افشا و عدم­تقارن اطلاعاتی                                                           20

2-2-3-2 سایر عوامل موثر بر عدم­تقارن اطلاعاتی                                                    20

2-2-3-2-1 اندازه شرکت                                                                               21

2-2-3-2-2 میزان مخارج تحقیق و توسعه                                                            21

2-2-3-2-3 فرصت­های رشد                                                                           22

2-2-3-2-4 تعداد تحلیل­گران پی­گیر شرکت                                                          23

2-2-3-2-5 تعداد سهام­داران شرکت                                                                   24

2-2-4 معیارهای سنجش عدم­تقارن اطلاعاتی                                                          24

2-2-4-1 معیارهای مبتنی بر فرصت رشد                                                              25

2-2-4-2 معیارهای مبتنی پیش ­بینی سود تحلیل­گران                                                  25

2-2-4-2-1 پراکندگی پیش ­بینی سود تحلیل­گران                                                     26

2-2-4-2-2 دقت پیش ­بینی سود هر سهم تحلیل­گران                                                26

2-2-4-3 معیارهای مبتنی بر ساختار خرد بازار                                                        27

2-2-4-3-1 دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                            27

2-2-4-3-2 دفعات گردش سهام                                                                       29

2-3 مدیریت سود                                                                                          30

2-3-1 تعریف مدیریت سود                                                                             30

2-3-2 اهمیت موضوع تحقیق                                                                            32

2-3-3 انگیزه مدیریت سود                                                                               33

2-3-4 ابزارهای مدیریت سود                                                                           34

2-3-4-1 مدیریت اقلام تعهدی و اهمیت آن                                                          36

2-3-4-1-1 طبقه ­بندی اقلام تعهدی                                                                    37

2-3-4-1-1-1 اقلام تعهدی اختیاری                                                                  38

2-3-4-1-1-2 اقلام تعهدی غیراختیاری                                                              38

2-3-4-1-2 اندازه ­گیری اقلام تعهدی اختیاری                                                        39

2-3-4-2 دستکاری فعالیت­های واقعی                                                                 40

2-3-4-2-1 طبقه ­بندی دستکاری فعالیت­های واقعی                                                  41

2-3-5 مدیریت سود واقعی در مقابل مدیریت سود از طریق ارقام حسابداری                      43

2-3-6 عوامل موثر بر مدیریت سود                                                                     45

2-3-6-1 اندازه شرکت                                                                                   45

2-3-6-2 عملکرد شرکت                                                                                45

2-3-6-3 پیش ­بینی سود­های آینده شرکت                                                              46

2-4 عدم­تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود                                                                46

2-5 پیشینه تحقیق                                                                                          48

2-5-1 تحقیق­های داخلی                                                                                 48

2-5-2 تحقیق­های خارجی                                                                               50

فصل سوم)روش تحقیق(                                                                                 55

3-1 مقدمه                                                                                                  56

3-2 روش تحقیق                                                                                          57

3-3 فرضیه ­های تحقیق                                                                                    57

3-4 نحوه­ گردآوری داده ­ها                                                                             59

3-5 دوره زمانی تحقیق                                                                                    59

3-6 قلمرو مکانی تحقیق                                                                                  59

3-7 جامعه آماری                                                                                          60

3-8 نمونه و روش نمونه گیری                                                                             60

3-9 معرفی مدل­های متغییر­های تحقیق                                                                  62

3-9-1 مدل­های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­­ها                                                  62

3-9-1-1 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول                                                  62

3-9-1-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم                                                  63

3-9-1-3 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه سوم                                                  63

3-9-1-4 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه چهارم                                               64

3-9-2 متغیرهای تحقیق                                                                                  64

3-9-2-1 متغیر وابسته                                                                                    64

3-9-2-1-1 مدیریت اقلام تعهدی اختیاری                                                           64

3-9-2-1-2 دستکاری فعالیت­های واقعی                                                             67

3-9-2-1-2-1 جریان نقدی غیرنرمال                                                                 67

3-9-2-1-2-2 تولید غیر عادی                                                                         68

3-9-2-1-2-3 هزینه­ های اختیاری غیرعادی                                                          68

3-9-2-2 متغیر مستقل                                                                                   68

3-9-2-2-1 عدم­تقارن اطلاعاتی                                                                        69

3-9-2-3 متغییر کنترلی                                                                                   69

3-9-2-3-1 عملکرد شرکت                                                                            69

3-9-2-3-2 اندازه شرکت                                                                               69

3-9-2-3-3 پیش ­بینی رشد سودهای آینده شرکت                                                    70

3-9-2-3-3-1 ارزش بازار سهام یا قیمت هر سهم                                                  70

3-9-2-3-3-2 ارزش دفتری سهام                                                                     70

3-9-3 روش آماری، تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها                                       71

3-9-3-1 آمار توصیفی                                                                                   72

3-9-3-2 آمار استنباطی                                                                                  72

3-9-3-2-1 آزمون کولمو گورف-اسیمنوف                                                           72

3-9-3-2-2 رگرسیون چند متغیره                                                                      73

3-9-3-2-3 روش آزمون فرضیه ­ها                                                                     74

3-9-3-2-4 تحلیل همبستگی                                                                           75

3-9-3-2-4-1 ضریب تعیین                                                                           76

3-9-3-2-4-2 ضریب همبستگی                                                                      77

3-9-3-2-5 آزمون معنادار بودن R                                                                     77

3-9-3-2-6 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون                                                 79

3-9-2-6-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون                                                     79

3-9-2-6-2 آزمون معنادار بودن ضرایب                                                              80

3-9-3-2-7 تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدل ارائه شده                           81

3-9-3-2-8 شدت هم­خطی(VIF)                                                                     82

3-9-3-2-8 آزمون مقایسه تاثیر متغیرهای دامی بر قدرت توضیحی مدل                           82

فصل چهارم)تجزیه و تحلیل(                                                                            85

4-1 مقدمه                                                                                                  86

4-2 آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                  86

4-3 آمارهای استنباطی                                                                                     87

4-3-1 فرضیه اول                                                                                         88

4-3-1-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف                                                                88

4-3-1-2 تحلیل همبستگی                                                                              89

4-3-1-3 آزمون فرضیه                                                                                  90

4-3-1-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)                                                91

4-3-1-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)                                      91

4-3-1-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم­تقارن اطلاعاتی                                         92

4-3-2 فرضیه دوم                                                                                        93

4-3-2-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف                                                                93

4-3-2-2 تحلیل همبستگی                                                                              93

4-3-2-3 آزمون فرضیه                                                                                  94

4-3-2-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)                                                95

4-3-2-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)                                      95

4-3-2-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم­تقارن اطلاعاتی                                         96

4-3-3 فرضیه سوم                                                                                        97

4-3-3-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف                                                                97

4-3-3-2 تحلیل همبستگی                                                                              97

4-3-3-3 آزمون فرضیه                                                                                  98

4-3-3-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)                                                99

4-3-3-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)                                      99

4-3-3-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم­تقارن اطلاعاتی                                       101

4-3-4 فرضیه چهارم                                                                                    101

4-3-4-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف                                                              101

4-3-4-2 تحلیل همبستگی                                                                            102

4-3-4-3 آزمون فرضیه                                                                                102

4-3-4-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)                                              103

4-3-4-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)                                    103

4-3-4-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم­­تقارن اطلاعاتی                                       104

4-4 تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدل­های ارائه شده                               105

4-5 شدت هم­خطی(VIF)                                                                              105

فصل پنجم)نتیجه ­گیری(                                                                                 106

5-1 مقدمه                                                                                                107

5-2 ارزیابی آزمون فرضیه ­ها                                                                            107

5-2-1 نتایج فرضیه اول                                                                                107

5-2-2 نتایج فرضیه دوم                                                                                108

5-2-3 نتایج فرضیه سوم                                                                               109

5-2-4 نتایج فرضیه چهارم                                                                             110

5-3 نتیجه ­گیری                                                                                           110

5-4 محدودیت تحقیق                                                                                  111

5-5 پیشنهاد برای تحقیق­های آتی                                                                      111

پیوست الف(اسامی شرکت­های بورس تهران عضو نمونه در تحقیق)                                113

پیوست ب(جداول آماری)                                                                               116

جداول آمار توصیفی                                                                                      117

جداول آمار استنباطی                                                                                     120

منابع فارسی                                                                                               132

منابع لاتین                                                                                                 134

چکیده

وقتی عدم­تقارن اطلاعاتی زیاد است، سهام­داران منابع کافی یا اطلاعات مربوط برای کنترل فعالیت­های مدیریت را در دسترس ندارند که باعث اجرای مدیریت سود می­ شود. لذا در این تحقیق، تاثیر عدم­تقارن اطلاعاتی را بر روی مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال­های 1384 الی 1389 مورد بررسی قرار داده­ایم. دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت­های واقعی به عنوان محرک­ها و ابزارهای مدیریت سود در نظر گرفته شده است. در این راستا ابتدا وجود دستکاری اقلام تعهدی اختیاری به وسیله مدل کاسزنیک(1999) و دستکاری فعالیت­های واقعی که خود از طریق جریان غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینه­ های اختیاری انجام می­پذیرد، به وسیله­ مدل روچودهری(2006) اندازه ­گیری شده است.  روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ­های مطرح شده در پژوهش رگرسیون چند متغیره می­باشد. یافته­ های تحقیق نشان می­دهد که بین عدم­تقارن اطلاعاتی و محرک­های مدیریت سود یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین صورت که، در شرایطی که عدم­تقارن اطلاعاتی وجود دارد مدیران به صورت جسورانه­تری به مدیریت سود می­پردازند ولی میزان استفاده از این ابزارها در سطح­های مختلف از عدم­تقارن اطلاعاتی فرق می­ کند. بدین صورت که در سطح پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی مدیران بیشتر تمایل به دستکاری جریان­های نقدی و تولید غیرعادی دارند ولی در صورتی که برای دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و هزینه­ های اختیاری در دو سطح عدم­تقارن اطلاعاتی تفاوتی قائل نیستند.

واژه­ های کلیدی: عدم­تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، دستکاری اقلام تعهدی اختیاری، جریان نقدی غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینه­ های اختیاری.

-1مقدمه

مدیران با توجه به اختیاری که به خصوص در به‌کارگیری اقلام معوق دارند، به دنبال آگاهی از نحوه تاثیر این عوامل بر ثروت خود می‌باشند تا با به‌کارگیری آن­ها در جهت منافع خود، ثروت‌ خود را تا حد ممکن افزایش دهند. بنابراین مدیران بنگاه‌های اقتصادی از انگیزه لازم برای دستکاری سود با هدف حداکثرسازی ثروت خود برخوردارند. البته در بعضی مواقع منافع مدیران موقعی تضمین خواهد بود که منافع سهام­داران تضمین شده باشد. در نتیجه مدیران انگیزه قوی برای افزایش ثروت سهام­داران دارند، چون منافع خود را در گرو افزایش رفاه سهام­داران می‌بینند. بنابراین مدیران اقدام به مدیریت سود و افزایش ثروت سهام­داران می‌کنند؛ نه به خاطر این موضوع که ثروت سهام­داران زیاد شود، بلکه به این خاطر که منافع خود آن­ها تضمین شود. مخصوصا زمانی این رویداد رخ می‌دهد که حقوق و مزایای مدیران تابعی از افزایش ثروت سهام­داران باشد. در این حالت مدیران با انگیزه بیشتری اقدام به مدیریت سود خواهند کرد. از سوی دیگر، مالکان واحدهای تجاری نیز ممکن است در جهت منافع خود، محرک مدیران به منظور اعمال مدیریت سود باشند(بهارمقدم، 1385 ، ص 45).

گزارش­های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری­های اقتصادی به شمار می­روند که مدیران، سرمایه­ گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده­کنندگان برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می­ کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده­کنندگان قرار نمی­گیرد، بین مدیران و سرمایه­ گذاران عدم­تقارن اطلاعاتی ایجاد می­ شود. عدم­تقارن اطلاعاتی، وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه­ گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می­باشند. همین امر سبب می­ شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند(ابراهیمی­کردلر و حسنی آذرداریانی، 1385، ص 488-500).

 1-2 بیان مسئله

اطلاعات در بازار سرمایه، پایه اولیه­ معاملات، تلقی می­گردد به طوری كه قیمت اوراق بهادار، رابطه­ایی مستقیم با اطلاعات در اختیار سرمایه­ گذاران­، دارند. در دهه­ 1970­ میلادی، سه دانشمند به نام­های مایكل اسپنس[1]، جورج آكرلروف[2] و جوزف استیلیتز[3] در زمینه­ اقتصاد اطلاعات نظریه­ای را پایه­گذاری كردند كه به نظریه­ عدم­تقارن اطلاعاتی ­موسوم شد. عدم­تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق می­ شود كه در آن، یكی از دو طرف مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه، به وقوع می­پیوندد. اسكات[4] در كتاب ایتالیک حسابداری مالی خود، عدم­تقارن اطلاعاتی مزیت اطلاعاتی برخی از طرف­های معامله نسبت به دیگران در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می­كند. مقاله آكرلوف[5](1970) به عنوان “بازار سرمایه” تحقیقی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطلاعات محسوب می­ شود و توجه صاحب­نظران حوزه­ های مختلف اقتصادی را به مسأله­ عدم­تقارن اطلاعاتی و تبعات آن جلب نموده است. ریشه و پایه­ نظریه­ مذكور بر این اصل استوار است كه در یک معامله، چنان­چه یكی از دو طرف از شرایط واقعی كالاهای مورد نظر آگاهی نداشته باشد، طرف دوم می ­تواند سود بیشتری حاصل نماید. در چنین شرایطی، گونه ­ای از نبود اطمینان و عدم قطعیت بر فضای معامله حاكم خواهد بود كه در نهایت، به تضعیف جریان بازار و به عبارت دیگر، شكست بازار می­انجامد(آکرلوف، 1970، ص 488-500).

مداخله هدفمند در فرایند گزارشگری مالی خارجی كه به قصد كسب منافع شخصی صورت می­گیرد را “مدیریت سود” گویند. مدیریت سود زمانی واقع می­ شود كه مدیر ارقام متفاوتی از سودهای واقعی را به سهام­داران گزارش نماید. در واقع مدیریت سود، اقدامی آگاهانه و عامدانه جهت كاهش نوسان­های سود گزارش شده در طول دوره­ های متوالی در حول سطحی از سود، كه سطح عادی (نرمال) سود شركت نامیده می­ شود، تعریف شده است. به طور کلی مدیریت سود از دو طریق انجام می­ شود:1) دستکاری در اقلام تعهدی اختیاری و یا 2)دستکاری در فعالیت­های واقعی(ملانظری و کریمی­فرد، 1386، ص 85).

جونز[6] (1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می­كند و آن ­را به دو قسمت اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری تقسیم می­كند كه در برخی از پژوهش­های مرتبط با اقلام تعهدی(مانند دچو[7]، 1994. نوروش و همكاران، 1385. مدرس و عباس­زاده، 1387 و كانگ[8] و همكاران، 2006) از این تقسیم ­بندی استفاده شده است. در این تحقیق بر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان منشاء اولیه­ مدیریت سود تمركز شده است. زیرا تغییر در روش­های حسابداری و یا زمان­بندی تصمیمات مالی و یا سرمایه­ گذاری، روش­های مفیدی برای جلوگیری از دعاوی حقوقی نبوده و باعث می­شوند كه به شدت مشهود بوده و احتمالا خیلی سریع توسط سرمایه­ گذاران شناسایی می­شوند(گارسیالارا و همكاران[9]، 2008، ص 16).

دستکاری فعالیت­های واقعی شرکت زمانی روی می­دهد که مدیران فعالیت­هایی انجام می­ دهند که آن­ها را از بهترین عملکرد منحرف کند تا بتواند سودهای بالاتری گزارش کند(ولی­زاده­لاریجانی، 1385، ص 2). روی­چودهری[10](2006)به منظور شناسایی در فعالیت­های واقعی، الگوهای فروش غیرعادی، هزینه­ های اختیاری و هزینه­ های تولید را برای شرکت­ها مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق مشابه تحقیقات انجام شده اخیر، جریان­های نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه­ های اختیاری غیرعادی به عنوان معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعالیت­های واقعی در نظر گرفته می­ شود.

مدل­های تحلیلی متعددی روشن ساخته­اند كه میزان مدیریت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم­تقارن اطلاعاتی افزایش می­یابد. برای مثال دی و همكاران[11] به صورت تحلیلی نشان دادند كه وجود عدم­تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سها­م­داران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است. دی فرض كرد كه بین گروه­ های سهام­داران هم­پوشانی وجود دارد. سهام­داران فروشنده به مدیریت اجازه می­ دهند كه به منظور القای یک تصویر مناسب به گروه خریداران، از یک سیاست مشخص مدیریت سود پیروی نماید. در این مدل، مدیر از یک مزیت اطلاعاتی نسبت به سهام­داران برخوردار است. در نتیجه عدم­تقارن اطلاعاتی یک شرط ضروری برای مدیریت سود در این وضعیت است. همچنین ریچاردسون[12](1998) شواهدی تجری را مطابق با این استدلال­ها فراهم ساخته است. او دریافت كه میزان عدم­تقارن اطلاعاتی كه از طریق دامنه خرید و فروش و پراكندگی یپیش ­بینی­ هایی تحلیل­گران اندازه ­گیری شده، با درجه مدیریت سود رابطه مثبت دارد، یعنی با افزایش میزان عدم­تقارن اطلاعات، مدیریت سود هم افزایش و با کاهش عدم­تقارن ، مدیران کمتر یه مدیریت سود می­پردازند. و یا ایمهوف و توماس[13](1997) شواهدی را فراهم كردند كه نشان می­دهد ارزیابی تحلیل­گران از كیفیت افشا با سطح محافظه­كارانه­ بودن برآوردها و روش­های حسابداری و میزان افشای جزئیات اساسی ارقام گزارش شده ارتباط مثبت دارد. كاربرد یافته­ های آن­ها این است كه شركت­های دارای برآوردها و روش­های محافظه­كارانه (شركت­هایی كه كمتر به مدیریت سود مبادرت می­نمایند)، اطلاعات بیشتری را افشا می­نمایند. بر اساس این تحقیق، اگر شركت­هایی كه در گزارشگری محافظه­كارترند، كمتر به مدیریت سود مبادرت نمایند، می­توان نتیجه گرفت كه بین افشای شركتی و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد. به عبارت دیگر، شركت­هایی كه كمتر به مدیریت سود مبادرت می­ورزند، اطلاعات بیشتری را افشا می­كنند و شركت­هایی كه اطلاعات بیشتری را افشا می­نمایند، كمتر به مدیریت سود اقدام می­كنند و یا دمسکی وفریمور[14](1999) در تحقیق خود به این نتجه رسیدند که که مدیران موقعی به هموارسازی سود می­پردازند که:

الف) مدیران در شرایطی تضعیف شده و در معرض لغزش­های اخلاقی قرار گرفته ­اند و

ب) عدم­تقارن اطلاعاتی بین سهام­داران و مدیران وجود داشته باشد(حسینی،1390، ص 7-8).

بنابراین در این تحقیق بر اساس تحقیقات انجام شده، شواهدی در ارتباط با چهار موضوع مهم در بورس اوراق تهران ارائه خواهد شد که توسط سایر تحقیق­ها با چنین جزئیاتی مورد بررسی قرار نگرفته است. ابتدا تاثیر عدم­تقارن اطلاعات بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری، دوم تاثیر عدم­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری فروش، سوم تاثیر عدم­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری تولید و چهارم تاثیر عدم­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری هزینه­ های اختیاری که توسط مدیران انجام می­ شود، مورد بررسی قرار می­گیرد و در نهایت میزان این نوع دستکاری­ها را در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی مقایسه کرده­ایم.

تعداد صفحه : 146

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.