علوم اجتماعی - جامعه شناسی

دانلود پایان نامه بررسی ایده آل های باروری در بین زنان 49-15 ساله (مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت­ شناسی

عنوان : بررسی ایده ­آل­ های باروری در بین زنان 49-15 ساله (مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس)

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جمعیت­ شناسی

بررسی ایده ­آل­های باروری در بین زنان 49-15 ساله (مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس)

استاد راهنما

دکتر علی یار احمدی

آذر­ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هر زوجی دارای باورها و ایده­آل­هایی درباره بعد خانواده و حتی شمار فرزندان دختر یا پسری است که می­خواهند داشته باشند. اندازه­ ایده­آل و مورد دلخواه خانواده نزد زوجین تأثیری تعیین­کننده بر باروری خواهد داشت. با توجه به اینکه روند کاهش باروری در ایران در طول دو دهه­ اخیر با تغییراتی در ایده­آل­های باروری همزمان شده است، بنابراین بررسی ایده­آل­های باروری یکی از موضوعاتی است که برای شناخت عوامل مؤثر بر کاهش مستمر باروری در ایران اهمیت دارد؛ از این رو مطالعه­ حاضر ایده­آل­های باروری و عوامل مؤثر بر آن را در شهرستان مهر مورد توجه قرار قرار می­دهد. هدف اصلی این مطالعه تعیین رابطه­ بین سازه­های نظریه­ی رفتار برنامه ­ریزی شده با ایده­آل­های باروری می­باشد. با بهره گرفتن از روش پیمایشی و پرسشنامه­ محقق ساخته، این موضوع در بین 376 نفر از زنان 49-15 ساله­ با روش نمونه گیری سیستماتیک بررسی شد.یافته­ ها از عمومیت ایده­آل 2 تا 4 فرزند برای هر زن حکایت دارد که بیانگر بالا بودن ایده­آل باروری در بین زنان شهرستان مهر می­باشد. بر­اساس این مطالعه رابطه­ ایده­آل­ باروری با سازه­های هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند (P< 0.01) و کنترل اقتصادی درک شده بر روی داشتن فرزند (P< 0.01) معنادار بود اما با سازه­ی نگرش نسبت به فرزند (P> 0.05)معنادار نبود. نتایج تحلیل­های چند­متغیره نشان داد که هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند، مهم­ترین متغیر تأثیر­گذار بر تعداد ایده­آل فرزند است؛ به طوری که به تنهایی تعیین ­کننده­ 23 درصد از واریانس تعداد ایده­آل فرزند است. به طور کلی، با توجه به یافته­ های این پژوهش می­توان اظهار کرد که موضوع ایده­آل باروری تا حدود زیادی در قالب نظریه­ی رفتار برنامه ­ریزی شده قابل تبیین است.

 

واژه ­های کلیدی: باروری، ایده­آل­های باروری، زنان، نظریه­ی رفتار برنامه ­ریزی شده، شهرستان مهر

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-4-1- هدف کلی.. 8

1-4-2- اهداف جزئی.. 8

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2- 1- تحقیقات داخلی.. 10

2-2- تحقیقات خارجی.. 19

 

فصل سوم: مبانی نظری

3-1- نظریه­ها و مدل­های باروری.. 30

3-1-1- تئوری انتقال جمعیتی.. 30

3-1-2- تئوری زیستی باروری.. 31

3-1-3- تئوری­های اقتصادی باروری.. 31

3-1-3-1- نظریه لیبنشتاین.. 32

3-1- 3-2- نظریه بکر. 33

عنوان                                                                                                صفحه

 

3-1-3-3-  نظریه جریان ثروت بین نسلی.. 33

3-1-4- تئوری­های اقتصادی- اجتماعی باروری.. 34

3-1-5- تئوری­های اجتماعی- فرهنگی باروری………………………………………………………………………………………. 35

3-1-6- مدل متغیرهای بینابین.. 35

3-1-7- مدل جامعه­شناختی باروری.. 36

3-1- 8- تئوری رفتار برنامه ­ریزی شده 36

3-2- چارچوب نظری.. 41

3-3- اجزای تئوری رفتار برنامه ­ریزی شده 38

3-3-1- گرایش و نگرش نسبت به رفتار 38

3-3-2- هنجارهای ذهنی یا فشارهای اجتماعی.. 38

3-3-3- کنترل رفتاری درک شده 39

3-3-4- قصد رفتاری.. 39

3-3-5- رفتار 40

3-4- مدل مفهومی و تجربی تحقیق.. 42

3-5- فرضیه ­های تحقیق.. 44

 

فصل چهارم: روش شناسی

4-1- روش و تکنیک تحقیق.. 46

4-2- ابزار جمع­آوری اطلاعات.. 46

4-3- جامعه آماری و واحد تحلیل.. 47

4-4- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری .. 47

4-5- پایایی ابزار سنجش… 48

4-6- تکنیک­های آماری تحلیل داده ­ها 48

4-7- تعاریف متغیرها 49

4-7-1- متغیرهای مستقل.. 49

عنوان                                                                                               صفحه

 

4-7-2- متغیرهای بینابین.. 52

4-7-3- متغیر وابسته. 53

 

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ­ها 55

5-1- آمار توصیفی.. 55

5 -2- آمار استنباطی.. 71

5-2-1- بررسی فرضیه ­ها 71

5-2-2- تحلیل­های چند متغیره 80

5-2-2-1- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره 80

5-2-2-2- مدل تحلیل مسیر. 82

 

فصل ششم: بحث و نتیجه ­گیری

6-1- پیشنهادات.. .

6-2- محدودیت­ها 95 .

 

فهرست منابع

منابع فارسی.. 96

منابع انگلیسی.. 100

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

 

جدول 1-1 تحولات شاخص ­های باروری و خانوار در ایران (1390- 1355) ………………………………………………………… 4

جدول 4-1 ضریب آلفای کرونباخ مقیاس­های پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… 47

جدول 5-1-1 توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخگویان ……………………………………………………………………………………….. 55

جدول 5-1-2 توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخگویان در اولین ازدواج …………………………………………………………….. 55

جدول 5-1-3 توزیع فراوانی و درصدی مدت زمان ازدواج پاسخگویان …………………………………………………………………. 56

جدول 5-1-4 توزیع فراوانی و درصدی بعد خانوار پاسخگویان …………………………………………………………………………….. 57

جدول 5-1-5 توزیع فراوانی و درصدی تعداد خواهر و برادر پاسخگویان ……………………………………………………………… 57

جدول 5-1-6 توزیع فراوانی و درصدی وضعیت اشتغال پاسخگویان …………………………………………………………………….. 58

جدول 5-1-7 توزیع فراوانی و درصدی درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان ………………………………………………………….. 59

جدول 5-1-8 توزیع فراوانی و درصدی میزان بهره­مندی پاسخگویان از تسهیلات ……………………………………………… 60

جدول 5-1-9 توزیع فراوانی و درصدی تحصیلات پاسخگویان ……………………………………………………………………………… 61

جدول 5-1-10 توزیع فراوانی و درصدی میزان مطالعه پاسخگویان ……………………………………………………………………… 62

جدول 5-1-11 توزیع فراوانی و درصدی طبقه اجتماعی پاسخگویان …………………………………………………………………… 62

جدول 5-1-12 توزیع فراوانی و درصدی میزان استفاده پاسخگویان از وسایل ارتباط جمعی ……………………………… 63

جدول 5-1-13 توزیع فراوانی و درصدی میزان آگاهی پاسخگویان از روش­های جلوگیری از حاملگی ……………….. 64

جدول 5-1-14 توزیع فراوانی و درصدی ترجیح جنسی از بین 3 فرزند در بین پاسخگویان ………………………………. 65

جدول 5-1-15 توزیع فراوانی و درصدی ترجیح جنسی فرزند در بین پاسخگویان ……………………………………………… 65

جدول 5-1-16 آماره­های توصیفی نمره مقیاس میزان گرایش مذهبی ……………………………………………………………….. 65

جدول 5-1-17 سطوح میزان گرایش مذهبی زنان مورد مطالعه ………………………………………………………………………….. 66

جدول 5-1-18 آماره­های توصیفی نمره مقیاس نگرش نسبت به نقش­های جنسیتی ………………………………………….. 66

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

 

جدول 5-1-19 سطوح نگرش نسبت به نقش­های جنسیتی …………………………………………………………………………………. 67

جدول 5-1-20 آماره­های توصیفی نمره مقیاس نگرش نسبت به فرزند ……………………………………………………………….. 68

جدول 5-1-21 سطوح نگرش نسبت به فرزند در بین زنان مورد مطالعه ……………………………………………………………… 69

جدول 5-1-22 آماره­های توصیفی نمره مقیاس هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند ……………………………………………… 69

جدول 5-1-23 توزیع فراوانی و درصدی طبقه ­های مختلف هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند …………………………… 70

جدول 5-1-24 آماره­های توصیفی نمره مقیاس کنترل درک شده بر روی داشتن فرزند ……………………………………. 71

جدول 5-1-25 سطوح کنترل درک شده زنان مورد مطالعه بر روی داشتن فرزند ……………………………………………… 71

جدول 5-1-26 توزیع فراوانی و درصدی تعداد ایده­آل فرزند از نظر پاسخگویان …………………………………………………. 71

جدول 5-2-1 نتایج ضریب همبستگی سن پاسخگو و تعداد ایده­آل فرزند ………………………………………………………….. 72

جدول 5-2-2 نتایج ضریب همبستگی سن ازدواج پاسخگو و تعداد ایده­آل فرزند ……………………………………………….. 73

جدول 5-2-3 نتایج ضریب همبستگی مدت زمان ازدواج پاسخگو و تعداد ایده­آل فرزند …………………………………….. 73

جدول 5-2-4 نتایج ضریب همبستگی بعد خانوار و تعداد ایده­آل فرزند ………………………………………………………………. 73

جدول 5-2-5 نتایج ضریب همبستگی تعداد خواهر و برادر پاسخگو و تعداد ایده­آل فرزند …………………………………. 74

جدول 5-2-6 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب وضعیت اشتغال ………………………………………………. 74

جدول 5-2-7 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب میزان درآمد ……………………………………………………. 75

جدول 5-2-8 نتایج ضریب میزان بهره­مندی از تسهیلات و تعداد ایده­آل فرزند ………………………………………………….. 75

جدول 5-2-9 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب میزان تحصیلات ……………………………………………… 76

جدول 5-2-10 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب میزان مطالعه ……………………………………………….. 76

جدول 5-2-11 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب طبقه اجتماعی …………………………………………….. 77

جدول 5-2-12 نتایج ضریب همبستگی میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تعداد ایده­آل فرزند ………………. 77

جدول 5-2-13 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب میزان آگاهی از روش­های جلوگیری از حاملگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

جدول 5-2-14 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب ترجیح جنسی فرزند ……………………………………. 78

جدول 5-2-15 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب میزان گرایش مذهبی ………………………………….. 78

جدول 5-2-16 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب نگرش نسبت به نقش­های جنسیتی ……………. 79

جدول 5-2-17 نتایج ضریب همبستگی نگرش نسبت به فرزند و تعداد ایده­آل فرزند ………………………………………… 80

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

 

جدول 5-2-18 نتایج ضریب همبستگی هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند و تعداد ایده­آل فرزند ……………………….. 80

جدول 5-2-19 نتایج ضریب همبستگی میزان کنترل اقتصادی درک شده و تعداد ایده­آل فرزند ……………………… 81

جدول 5-2-20 نتایج رگرسیون گام به گام تعداد ایده­آل فرزند …………………………………………………………………………… 82

جدول 5-2-21 ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیر­گذار بر شاخص هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند ……………….. 84

جدول 5-2-22 ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیر­گذار بر شاخص میزان کنترل درک شده برای داشتن فرزند …85

جدول 5-2-23 میزان تأثیر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تعداد ایده­آل فرزند…87

جدول 6-1 نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

 

نمودار 3-1: مدل کلی تئوری رفتار برنامه ­ریزی شده ……………………………………………………………………………………………. 40

نمودار 3-2: مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

نمودار 3-3 مدل تجربی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

نمودار 5-1 تحلیل مسیر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

مقدمه

 

امروزهجغرافیای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی جهان تحولات شگرفی را تجربه می­ کند. در این میان، تحولات جمعیتی در بین موضوعات انسانی، فنی و علمی به عنوان یک عامل مشترک اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از متخصصان معتقدند که جمعیت و تحولات آن در طراحی برنامه ­های توسعه، متغیری کلیدی و مهم است. اثرات متغیرهای جمعیتی بر سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی از جمله رشد اقتصادی، امنیت، محیط زیست و … اهمیت توجه به این گونه متغیرها را دو چندان می­ کند. در بسیاری از سیاست­گذاری­ها و برنامه ­ریزی­های توسعه­­، مهم­ترین متغیری که به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته می­ شود، جمعیت و دگرگونی­های آن در گذشته، حال و آینده است (مشفق و همکاران، 1391).

جمعیت و ابعاد آن، نقطه­ی مرکزی هر نظام اجتماعی محسوب می­ شود. تحولات جمعیتی، تقریباً تمام جنبه­ های زندگی انسان و جهان پیرامون وی را تحت تأثیر قرار می­دهد و اثرات متعددی بر خرده­نظام­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیطی وارد می­ کند و منشأ تحولات چشمگیری در این حوزه ها می­ شود. در مقابل، جمعیت نیز متأثر از تحولات نظام اجتماعی، سیاست­ها و برنامه ­های توسعه­ است. این ارتباط تعاملی جمعیت و جامعه، در چارچوبی مفهومی- تحلیلی تحت عنوان «جمعیت، توسعه و برنامه ­ریزی» مطرح شده و گسترش یافته است (صادقی، 1388). این چارچوب هر چند از موضوعات قدیمی اندیشه و دانش جمعیت­شناسی محسوب می­ شود، اما در دوران معاصر از پویایی خاصی برخوردار بوده و همواره بر اهمیت علمی و کاربردی آن افزوده شده است (عباسی شوازی و حسینی چاوشی، 1390).

ایران همانند بسیاری ازکشورهای دنیا بعد از جنگ جهانی دوم، مراحل انتقال جمعیتی را با کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر آغاز کرد. در فاصله­ی سال­های 1330 تا 1360، ایران با رشد جمعیت بی­سابقه و شتابان مواجه بود. به طوری که میانگین رشد سالانه­ی جمعیت در این چهار دهه، به رقمی حدود 3 درصد رسید. رشد سالانه­ی 3 درصد سبب شد جمعیت ایران از رقمی کمتر از 19 میلیون نفر در سال 1335 به رقمی نزدیک به 50 میلیون نفر در سال 1365 برسد و در سال 1390 به حدود 75 میلیون نفر افزایش یابد. پیشرفت بهداشت و گسترش آن و به تبع آن کاهش میزان­های مرگ و میر، به ویژه مرگ و میر نوزادان و اطفال، نقشی اساسی و تعیین کننده در شتاب رشد جمعیت ایران داشته است (مشفق و همکاران، 1391).

روند رشد جمعیت ایران از گذشته تا به حال نشان می­دهد که متوسط میزان رشد سالانه­ی جمعیت در دهه­ 1345- 1335 برابر با 1/3 درصد در سال بوده است، لیکن در دهه­ پس از آن یعنی در فاصله­ی سال­های 1355-1345 با کاهش رو­برو شد و به میزان رشد جمعیت 71/2 درصد در سال رسید. در دهه­ 1365- 1355 به سبب تحولات سیاسی- اجتماعی این دهه، میزان رشد جمعیت کشور به 9/3 درصد در سال افزایش یافت (مشفق و حسینی، 1391).

بدون شک، باروری یکی از مهم­ترین مؤلفه­ های تحولات جمعیتی در هر کشور است و از این­رو، سیاست­های جمعیتی در دنیا به طور عمده حول محور کاهش یا افزایش باروری اعمال می­ شود (عباسی شوازی و حسینی چاوشی، 1390).

پس از انجام سرشماری 1365 و وقوف به جمعیت 50 میلیونی کشور و از آن مهم­تر وقوف به روند بی­سابقه­ رشد شتابان جمعیت، دولت و دستگاه­های برنامه ­ریزی، لزوم اتخاذ سیاست­هایی در جهت تعدیل میزان رشد جمعیت از طریق تشویق و ترغیب برنامه ­های تنظیم خانواده و کاهش سطح زاد­ و ولد را اجتناب­ناپذیر دانستند؛ به طوری که از سال 1367، این سیاست­ها در متن اولین برنامه­ی توسعه­ اقتصادی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی قرار گرفت (امانی،­1380). خانواده‌ها و زوجین نیز به دلیل آشنایی قبلی با برنامه‌های تنظیم خانواده، توجه به بهداشت و آموزش فرزندان و به طور كلی توسعه­خواهی و توجه به كیفیت زندگی، از برنامه‌های تنظیم خانواده و تحدید موالید استقبال كردند.

بدین ترتیب، برنامه ­ریزی، مساعدت دولت، آمادگی و استقبال خانواده­ها و زوجین در دهه­ 1370، سطح باروری را در ایران با سرعتی استثنایی که در سطح بین ­المللی کم­سابقه و شاید هم بی­سابقه بود، کاهش داد (کلانتری و همکاران، 1385).

در دهه­ دوم انقلاب، موفقیت­های چشمگیر برنامه­ی تنظیم خانواده در کشور باعث کاهش نرخ موالید و کنترل جمعیت شد. در این دهه، نرخ رشد جمعیت از 9/3 درصد در دهه­ 1365- 1355 به 96/1 درصد در دهه­ 1375- 1365 کاهش یافت و در دهه­ 1385- 1375 به نرخ رشد 61/1 درصد رسید (مشفق و حسینی، 1391).

تعداد صفحه : 129

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.