رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش :حسابداری

عنوان : بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بناب
پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.SC )
موضوع پایان نامه
بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
(ABC) در صنعت تراکتور سازی
استاد راهنما
دكتر قدرت الله طالب نیا
استاد مشاور
دكتر فریدون رهنمای رود پشتی
سال تحصیلی
85-1384

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

تشكر و قدردانی
چكیده
فصل اول:‌كلیات تحقیق
1ـ1ـ مقدمه    1
2ـ1ـ موضوع تحقیق    2
3ـ1ـ تشریح و بیان موضوع    3
4ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق    4
5ـ1ـ هدف و علت انتخاب موضوع    5
6ـ1ـ فرضیه های تحقیق    6
7ـ1ـ قلمرو تحقیق    7
8ـ1ـ جامعه ی آماری    7
9ـ1ـ خلاصه ی فصل    8
10ـ1ـ تعاریف واژه ها و اصطلاحات    8
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
1ـ2ـ گفتار اول: مفاهیم حسابداری و حسابداری سنتی
1ـ1ـ2ـ مقدمه        10
2ـ1ـ2ـ تاریخچه ی حسابداری    11
3ـ1ـ2ـ حسابداری از دیدگاه های گوناگون    12
4ـ1ـ2ـ حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی    13
5ـ1ـ2ـ تعریف حسابداری بهای تمام شده    15
6ـ1ـ2ـ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده    21
7ـ1ـ2ـ دلایل استفاده از سربار جذب شده به جای سربار واقع ………………………………..23
8ـ1ـ2ـ تخصیص هزینه های دوایر خدمات پشتیبانی…………………………………………….27
2ـ2ـ گفتار دوم : سیستمهای هزینه یابی نوین ( ابزارهای نوین در مدیریت هزینه )
1ـ2ـ2ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………35
2ـ2ـ2ـ حسابداری مدیریت …………………………………………………………………………….35
3ـ2ـ2ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) …………………………………………………….. 39
1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ نخستین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت    41
2ـ2ـ3ـ2ـ2ـ دومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت  …………………………….. 45
3ـ2ـ3ـ2ـ2ـ سومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت     46
3ـ3ـ2ـ2ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای كمك به تصمیمات مدیریت     50
4ـ3ـ2ـ2ـ تمركز برای فعالیت     51
5ـ3ـ2ـ2ـ بازتاب صحت در استعمال منابع     51
6ـ3ـ2ـ2ـ گرایش هزینه تحت روش (ABC) ………………………………………………………. 52
7ـ3ـ2ـ2ـ سطوح فعالیت در سیستم (ABC) ……………………………………………………. 52
8ـ3ـ2ـ2ـ ردیابی هزینه در سیستم  (ABC) ………………………………………………………… 56
9ـ3ـ2ـ2ـ طراحی سیستم هزینه یابی بر مبای فعالیت ………………………………………. 58
10ـ3ـ2ـ2ـ مزایا و محدودیتهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت     64
11ـ3ـ2ـ2ـ مقایسه ی سیستم سنتی با سیستم  ……………………………..(ABC) 65
3ـ2ـ گفتار سوم: ویژگیهای صنعت تراكتور سازی ایران
1ـ3ـ2ـ تاریخچه مختصر شركت تراكتور سازی ایران ……………………………………………..67
2ـ3ـ2ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراكتور سازی ایران …………………………..68
3ـ3ـ2ـ كاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت    69
4ـ2ـ گفتار چهارم: تحقیقات انجام شده در زمینه سیستم حسابداری هزینه یابی برمبنای فعالیت
1ـ4ـ2ـ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………… 73
5ـ2ـ تعاریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………75

فصل سوم: متدولوژی  تحقیق
1ـ3ـ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………..76
2ـ3ـ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………76
3ـ3ـ فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………….77
4ـ3ـ جامعه ی آماری ……………………………………………………………………………………..78
5ـ3ـ ابزار اندازه گیری و روش های جمع آوری اطلاعات ………………………………………….79
6ـ3ـ اعتبار و روائی ابزار اندازه گیری    80
7ـ3ـ روش آماری    81
فصل چهارم: آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها
1ـ4ـ مقدمه : ……………………………………………………………………………………………………… 83
2ـ4ـ ارائه جدول و تلخیص اطلاعات ……………………………………………………………………… 84
3ـ4ـ تجزیه و تحلیل فرضیات و سئوالات پرسشنامه …………………………………………….. 86
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
1ـ5ـ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… 128
2ـ 5ـ پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………..129
3ـ 5ـ پیشنهاد برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………. 130
4ـ5ـ محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………. 130

 

چكیده
با توجه به پیشرفت سریع فن آوری ها و افزایش روزافزون رقابت در صحنه جهانی شركتها برای دستیابی به بازار پایدار مكرر درصدد افزایش بهره وری خود جهت تقویت توان رقابتی می باشند. لذا از تكنولوژی روز در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده می نمایند.
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC (Activity  Based  costing) در واقع یكی از ابزارهای قدرتمند و مفید جهت دستیابی به اهداف شركتها در حفظ توان رقابتی می باشد. این سیستم با شناسایی و اندازه گیری ارزش منابعی كه در راستای اجرای فعالیتهای شركت به مصرف می رسد شناسایی و حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده كمك شایانی در صرفه جویی هزینه ها نموده و باعث افزایش كارآئی عملیات و در نهایت افزایش سودآوری شركت می گردد.
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر امكان به كارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) در صنعت تراكتورسازی ایران می باشدكه فرضیه اصلی  دراین تحقیق  ” اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراكتور سازی امكان پذیر است .” می باشد كه علاوه بر آن این پژوهش شامل 8 فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد :
1- در صنعت تراكتورسازی ایران سهم سربار تولید بالاست.
2- در صنعت تراكتورسازی ایران پیچیدگی تولید محصولات وجود دارد.
3- در صنعت تراكتورسازی ایران تنوع تولید محصولات وجود دارد.
4- در صنعت تراكتورسازی ایران تنوع حجم تولید محصولات وجود دارد.
5- در صنعت تراكتورسازی ایران تنوع اندازه فیزیكی تولید محصولات وجود دارد.
6- در صنعت تراكتورسازی ایران پیچیدگی مواد اولیه مصرفی وجود دارد.
7- در صنعت تراكتورسازی ایران سهم موجودی كالای ساخته شده و نیم ساخته در پایان دوره قابل توجه است.
8- در صنعت تراكتورسازی ایران امكان شناسایی انباره های هزینه و عوامل موجد هزینه وجود دارد.
در این پژوهش جامعه ی آماری شامل شركتهای زیر مجموعه صنعت تراكتور سازی ایران ( شركت مادر ) می باشد كه عبارتند از:
شركت موتور سازان، شركت ریخته گران، شركت آهنگری، شركت ماشین آلات صنعتی، شركت تراكتور سازی ارومیه و سنندج .
برای جمع آوری بخشی از اطلاعات مورد نیاز جهت تأیید یا رد فرضیه های تحقیق از پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته استفاده شده است كه شامل دو بخش (سئوالات عمومی و تخصصی) است كه سئوالات تخصصی آن از 24 سئوال تشكیل شده است و تعداد كل پرسشنامه های توزیعی70 مورد بوده كه15 مورد به علت عدم همكاری مسئولین وصول نگردید و5 مورد به علت ناقص بودن اطلاعات كنار گذاشته شده و اطلاعات 50 مورد از   پرسشنامه ها برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS گردیده كه برای تأیید یا رد فرضیه ی اصلی  و فرضیات فرعی از آزمون كای دو   استفاده شده است و نتیجه ی این پژوهش اینكه فرضیه ی اصلی با سطح اطمینان99/0 مورد تأیید قرار گرفته است.تائید فرضیه بدین معنی است كه امكان به كارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراكتور سازی وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :87

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.