رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه كارشناسی ارشد رشته: حسابداری (M.A.)

موضوع :
بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استادان راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی:1390-1389

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………..  1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه     3
1-2- بیان مسأله     3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4- اهداف و سوالات تحقیق     6
1-5- فرضیه های تحقیق     7
1-6- روش محاسبه متغیرهای تحقیق     7
1-6-1- شیوه اندازه گیری سرمایه فکری     7
1-6-2- شیوه اندازه گیری سرمایه نوآوری (متغیر مستقل)     10
1-6-3- شیوه اندازه گیری کارآیی مالی    10
1-6-4- شیوه اندازه گیری ارزش شرکت     11
1-7- روش تحقیق     11
1-8- جامعه آماری     12
1-9- روش جمع آوری داده ها    12
1-10- روش آزمون فرضیات     12
1-11- قلمرو زمانی تحقیق     13
1-12- قلمرو مکانی تحقیق     14
1-13- تعریف واژگان تحقیق     14
1-14- خلاصه فصل      14

فصل دوم : مبانی نظری
2-1- مقدمه     17
2-2- نظریه های مربوط به سرمایه فکری    18

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری    20
2-4- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری    21
2-5- روش های اندازه گیری سرمایه فکری     33
2-5-1- ارزش افزوده اقتصادی     33
2-5-2- کارت نمره متوازن     34
2-5-3- ترازنامه نامرئی     34
2-5-4-  کنترل دارایی های ناملموس     34
2-5-5- جهت یابی تجاری اسکاندیا    35
2-5-6- شاخص سرمایه فکری     35
2-5-7- نرخ بازده دارایی    36
2-5-8- روش تشکیل سرمایه بازار     36
2-6- روش های مالی و مراحل اندازه گیری سرمایه فکری     37
2-7- مدل مدیریت سرمایه فکری     37
2-8- توانمند تکنولوژی و اهمیت ارزیابی آن در واحدهای اقتصادی     39
2-9- گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی    40
2-10- تحقیق و توسعه و مراحل اساسی آن    40
2-11- اهمیت فرایند تحقیق و توسعه در واحدهای اقتصادی    41
2-12- نوآوری و ضروریات آن    42
2-13- مفاهیم نوآوری و تحقق و توسعه    44
2-14- پیشینه تحقیقات سنجش نوآوری    45
2-15- بررسی تطبیقی نتایج تحقیقات    47
2-16- شاخص های کارآیی مالی    50
2-16-1- بازده مجموع دارایی ها (ROA)    50
2-16-2- نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E)    51
2-16-3- بازده سالانه سهام (ASR)    51
2-16-4- بازده مجموع حقوق صاحبان سهام (ROE)    52
فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه
2-16-5- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)    52
2-17- مفاهیم ارزش شرکت    53
2-17-1- ارزش دفتری    53
2-17-2- ارزش بازار    54
2-17-3- ارزش با فرض تداوم فعالیت    54
2-17-4- ارزش با فرض انحلال شركت    54
2-17-5- ارزش ذاتی سهام یک شرکت    54
2-17-6- ارزش دارایی های مالی    55
2-18- عوامل تشکیل دهنده ارزش شرکت    55
2-19- نظریه توبین در ارزش گذاری شرکت ها    57
2-20- تئوری (q)     57
2-21-ارزش گذاری شرکت ها در ایران    59
2-22- روش های فعلی ارزش گذاری شرکت های در ایران    61
2-23- پیشینه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق    62
2-23-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    63
2-23-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    68

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه     72
3-2- فرضیات تحقیق    72
3-3- تبدیل فرضیه های پژوهشی به فرضیه های آماری    73
3-4- روش تحقیق    74
3-5- جامعه آماری    74
3-6- روش نمونه گیری    75
3-7- حجم نمونه آماری    75
3-8- روش جمع آوری داده ها    76
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
3-9- دوره زمانی تحقیق    76
3-10- متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها    77
3-10-1- متغیرهای مستقل    77
3-10-1-1- شیوه اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………….    77
3-10-1-2-  شیوه اندازه گیری سرمایه نوآوری………………………………………………………………     79
3-10-2- متغیرهای وابسته تحقیق    80
3-10-2-1- شیوه اندازه گیری کارآیی مالی…………………………………………………………………..     80
3-10-2-2- شیوه اندازه گیری ارزش شرکت………………………………………………………………….     80
3-11-شیوه آزمون فرضیات    81
3-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها    82
3-12-1- تحلیل توصیفی داده ها    82
3-12-2- همبستگی    82
3-12-3- ضریب همبستگی    82
3-12-4- ضریب تعیین    83
3-12-5- مدل های رگرسیون    83
3-12-6- فرض های اساسی رگرسیون    84
3-12-7- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون    85
3-12-8- آزمون معنی داری برای معادله رگرسیون    85
3-12-9- آزمون معنی دار بودن ضرایب    85
3-12-10- آزمون خود همبستگی جملات خطا    85
3-12-11- بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق    86

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه     88
4-2- نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق    88
4-2-1- تحلیل توصیفی در سطح کل داده ها     88
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
4-2-2- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک صنایع    90
4-3- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق    91
4-4- بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی    92
4-5- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق    92
4-6- نتایج حاصل آزمون فرضیه اول    93
4-7- نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم    95
4-8- نتایج حاصل آزمون فرضیه سوم    98
4-9- نتایج حاصل آزمون فرضیه چهارم    100
4-10- خلاصه فصل     102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    104
5-2- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات    104
5-2-1- خلاصه نتایج فرضیه اول     105
5-2-2- خلاصه نتایج فرضیه دوم    106
5-2-3- خلاصه نتایج فرضیه سوم    106
5-2-4- خلاصه نتایج فرضیه چهارم    107
5-3- خلاصه مطالعات نظری و مقایسه نتایج حاصل از تحقیق یا نتایج تحقیقات پیشین    108
5-4- پیشنهادهای برآمده از تحقیق    110
5-5- محدودیتهای تحقیق    110

 

چکیده:

در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکت­ها نمی ­باشد و تنها به اندازه ­گیری ترازنامه مالی و دارایی ملموس اکتفا می­ کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان­ها فراهم می ­آورد و با بهره گرفتن از آن می­توان ارزش آتی شرکت­ها را نیز محاسبه کرد.

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها، روش حداقل مربعات جزئی می­باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل شرکت­های موجود در صنایع داروسازی و سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی آن از 1383 تا 1388 می­باشد. نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با ارزش شرکت­های نمونه آماری رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. این در حالی است که رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه فکری مستقیم و معناداری و رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه نوآوری معکوس و معنادار است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :128

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.