مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی کشاورزی

گرایش :زراعت 

عنوان : بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌کشاورزی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی کشاورزی

گرایش زراعت

عنوان

بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن

استاد راهنما

آقای دکترجعفرمسعودسینکی

 استاد مشاور

آقای دکترعلیرضادشتبان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده 1

1-1-اهمیت موضوع. 4

1-3- ساختار پژوهش… 7

1-4- اهداف پژوهش… 7

کلیات.. 8

1-5- گیاه شناسی.. 8

1-5-1- گل آذین.. 9

1-5-2- سنبله. 10

1-5-3- برگ.. 10

1-5-4- ساقه. 10

1-5-5- ریشه. 11

1-5-6- ارتفاع. 11

فصل دوم. 13

مروری بر تحقیقات انجام شده. 13

2-1- تاریخچه ارزن. 14

ارقام ارزن مورد کشت در پژوهش… 14

2-1-1- ارزن اصفهان. 14

2-1-2-  ارزن باستان. 15

2-1-3-  ارزن پیشاهنگ… 15

2-3- تنش خشکی و کم آبی.. 16

2-2- مراحل فنولوژیکی گیاه ارزن (بی بی سی اچ) 19

2-4- کودهای نیتروکسین.. 19

2-5- ماده خشک… 21

2-6- کلروفیل. 22

2-7- پرولین.. 23

2-8- رطوبت نسبی برگ.. 23

2-9- پروتئین.. 24

2-10- قند های محلول. 25

2-11- فیبر. 25

2-12- شاخص سطح برگ.. 25

2-13- وزن خشک اندام هوایی.. 26

2-14- عملکرد علوفه تر. 26

2-14- عملکرد علوفه خشک… 27

فصل سوم. 28

مواد و روش… 28

3-1- موقعیت اجرای طرح. 29

3-2- اندازه گیری کیفیت علوفه و صفات فیزیولوژیک… 29

درصد پروتینCP. 30

درصد ماده خشک قابل هضمDMD.. 30

درصد خاکستر کل  ASH.. 30

درصد قند های محلول             WSC.. 30

درصد فیبر  CF. 30

3-2-1- اندازه گیری پرولین: 30

3-2-2-اندازه گیری محتوای رطوبت نسبی (RWC) 31

3-3- اندازه گیری مقدار کلروفیل a و b و کل: 31

3-4- اندازه گیری مقدار عملکرد و اجزای عملکرد. 32

3-5-اندازه گیری  شاخص سطح برگ.. 32

فصل چهارم. 33

نتایج و بحث.. 33

4-1- تجزیه و تحلیل. 34

4-1-1- پروتین خامCP. 34

4-1-2- خاکسترASH.. 35

4-1-3- قندهای محلولWSC.. 35

4-1-4- فیبرCF. 36

4-1-5- ماده خشک قابل هضمDMD.. 37

4-2-1- کلروفیل a. 44

4-2-2- کلروفیل b. 45

4-2-3- کلروفیل کل. 47

4-2-4- درصد رطوبت نسبی RWC.. 48

4-2-5- پرولین.. 49

4-3-1- شاخص سطح برگ.. 57

4-3-2-ارتفاع. 58

4-3-3-وزن خشک اندام هوایی.. 59

4-3-4- عملکرد علوفه تر. 60

4-3-5- عملکرد علوفه خشک… 61

فصل پنجم. 71

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 71

5-1- نتیجه گیری.. 72

5-2- پیشنهادات.. 74

منابع. 75

پیوست.. 89

چكیده

این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ای در منطقه دامغان در سال زراعی  92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد (آبیاری کامل)، قطع آبیاری در مرحله 61BBCH (ابتدای گلدهی)و قطع آب در مرحله 71BBCH (انتهای گلدهی) در کرت های اصلی و استفاده از کود نیتروکسین(+) و عدم استفاده از کود نیتروکسین(-) همچنین سه رقم ارزن علوفه ای (باستان، پیشاهنگ و اصفهان) نیز در کرت های فرعی قرار داشتند. نتایج نشان داد که حداکثر پروتئین در ارقام اصفهان و پیشاهنگ به ترتیب 24.31 درصد و 24.19 درصد بدون اختلاف معنی دار از هم، نسبت به رقم باستان دارای اختلاف معنی داری بودند، بیشترین میزان خاکستر مربوط به رقم باستان با 8.22 درصد دارا بود، بیشترین درصد قند های محلول در رقم باستان با 8.91 درصد مشاهده شد، بالاترین میزان فیبر با74.17 درصد در مرحله ابتدای گلدهی بدست آمد. بیشترین میزان ماده خشک قابل هضم تحت تاثیر آبیاری کامل، با 58.04 درصد بیشترین ماده خشک قابل هضم را دارا بود. بالاترین میزان پرولین  تحت اثرات سه عاملی در رقم باستان و عدم کودهی در مرحله ابتدای گلدهی برابر با 2.86 درصد مشاهده گردید، کلروفیل a  و b و کل در سطح 1 درصد در همه ی تیمار ها اثر معنی داری داشت، درصد رطوبت نسبی تحت تاثیر اثرات 3 عاملی که در رقم اصفهان، در مرحله ابتدای گلدهی و استفاده از کود نیتروکسین برابر با 53.66 درصد حاصل شد و بالاترین ارتفاع تحت تاثیر اثرات 2 عاملی رقم و کود که در رقم باستان و استفاده از کود نیتروکسین با 148.27 سانتیمتر بیشترین ارتفاع را داشت، بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک تحت اثرات 2 عاملی آبیاری و رقم، در آبیاری کامل، و در قم باستان به ترتیب با 88.43 و 30.04 تن در هکتار بیشترین عملکرد را دارا بودند، با توجه به رشد بسیار سریع ارزن و کوتاه بودن طول دوره رویش نسبت به گیاهان زراعی مورد کشت در این منطقه و متحمل بودن ارزن به خشکی و نیز منحصر بفرد بودن آن از لحاظ زمان برداشت که امکان برداشت گیاهان علوفه ای دیگر نظیر ذرت فراهم نیست و نیز شرایط آب و هوایی منطقه و نیاز علوفه ای بالا کشت ارزن (رقم باستان) در این منطقه توصیه می شود.

واژه های كلیدی: قطع آبیاری، ارزن علوفه ای، کود نتروکسین، صفات زراعی، صفات فیزیولوژیک.

 

مقدمه:

ارزن جزو غلات دانه ریز و گیاهان یک ساله مناطق گرم و خشك می باشند كه دارای گونه های فراوانی است، نام (ارزن[1]) از كلمه به معنای (یک هزارم ریشه[2] ) گرفته و كلمه (خرد و کوچک[3] ) غالباً برای اشاره به چیزهای فوق العاده كوچك به كار می رود و یكی از غلات سنتی در نواحی خشك و نیمه خشك مناطق گرمسیری محسوب می شود(رای و همکاران[4]، 1988). كه از تحمل بالائی نسبت به تنش خشكی و شوری برخورد است، ارزن ها در بین غلات پس از گندم، برنج، ذرت، جو و سورگوم در رتبه ششم اهمیت قرار دارند، در گذشته ارزن ها علیرغم اهمیت زراعی آنها به عنوان یک محصول عمده در مناطق سخت، نادیده گرفته می شوند، ارزن سالیانه در سطحی حدود 28 میلیون هكتار از اراضی خشك و نیمه خشك آفریقا و شبه قاره هند جهت تولید دانه و علوفه كشت می شود (اندرو و کومار[5]، 1992). درصد بالای پروتئین، پر­برگی و خوشخوراکی و عدم وجود اسید پروسیک، چهار کربنه بودن، توانایی بالای تولید آن در نواحی گرم و خشک و بالا بودن کارآیی مصرف آب آن نسبت به گونه­ های سه کربنه، همگی باعث شده که به­ صورت گیاهی مطلوب برای کشت در نواحی گرم و خشک که با محدودیت آب مواجه هستند، محسوب گردد (ناخدا و همکاران، 1379). یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های تولید در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب است (ریدی و همکاران[6]، 2004).

تاثیر خشکی تابع مدت آن، مرحله رشد گیاه زراعی، رقم و گونه زراعی، نوعی خاک و فعالیت های مدیریتی برای سازگاری به خشکی می باشد، گلدهی حساس ترین مرحله رشد گیاهان زراعی به خشکی است که بر عملکرد دانه گیاه  تاثیر دارد، دو هفته تنش خشکی در طول مرحله گلدهی می تواند به کاهش کامل عملکرد دانه بیانجامد، در شرایط تنش خشکی سطح خاک شروع به خشک شدن می کند اما عمق خاک هنوز مرطوب می باشد اما ریشه های گیاه توانایی جذب آب را دارد در نتیجه ریشه عمیق می تواند در ایجاد تحمل به خشکی ارقام نسبت به ریشه ای سطحی موثرتر باشد به این دلیل، ریشه های عمیق معیار اندازه گیری مناسبی برای تحمل به خشکی در مزرعه می باشد(کوچکی و خواجه حسینی،1387).

توانایی تولید غذا یکی از عوامل اصلی توسعه جوامع بشری است که برای تداوم آن علاوه بر به نژادی، تامین و حفظ حاصلخیزی خاک امری ضروری است (سالک‌گیلانی و همکاران، 1383؛ قنبری پیرگامی و همکاران، 1381).

امروزه به تثبیت بیولوژیک نیتروژن از طریق باکتری های همیار آزادزی از جمله (آزوسپریلوم[7]) و (ازتوباکتر[8])  توجه ویژه ای معطوف شده است (تیلاک و همکاران[9]، 2005). کود بیولوژیک نیتروکسین دارای مجموعه ای از باکتری های تثبیت کننده نیتروژن از جنس ازتوباکتر و آزوسپریلوم است که رشد و توسعه ریشه و قسمت های هوایی گیاهان را موجب می شود (گیلیک و همکاران[10]، 2001).

1-1-     اهمیت موضوع

ارزن ها در بین غلات پس از گندم، برنج، ذرت، جو و سورگوم در رتبه ششم اهمیت قرار دارند، در گذشته ارزن ها علیرغم اهمیت زراعی آنها به عنوان یک محصول عمده در مناطق سخت نادیده گرفته می شوند، ارزن سالیانه در سطحی حدود 28 میلیون هكتار از اراضی خشك و نیمه خشك آفریقا و شبه قاره هند جهت تولید دانه و علوفه كشت می شود(اندرووکومار[11]، 1992).

درصد بالای پروتئین، پر­برگی و خوشخوراکی و عدم وجود اسید پروسیک، چهار کربنه بودن، توانایی بالای تولید آن در نواحی گرم و خشک و بالا بودن کارآیی مصرف آب آن نسبت به گونه­ های سه کربنه، همگی باعث شده که به­ صورت گیاهی مطلوب برای کشت در نواحی گرم و خشک که با محدودیت آب مواجه هستند، محسوب گردد (ناخدا و همکاران، 1379).

تنش خشکی باعث افزایش درصد ماده خشک و و همچنین باعث بالا رفتن درصد قندهای محلول می شود (رهبری و همکاران، 1390). واكنش های گیاهان نسبت به تنش خشكی در سطوح مختلف از سلول تا تمام گیاه و بسته به شدت و مدت تنش و نیز بر حسب گونه ی گیاه و حتی در ژنوتیپ های متعلق به یک گونه متفاوت است (چاوس و همکاران[12]، 2002؛ جلال و همکاران[13]، 2008). ارزن و سورگوم مهم‌ترین گیاهان علوفه‌ای در مناطق خشک می‌باشند که تحمل نسبی بالایی به تنش خشکی دارند و به علت همین سازگاری و بالا بودن کارایی مصرف آب می‌توانند در این شرایط عملکرد رضایت بخشی تولید نمایند (مونترال و همکاران[14]، 2007). رهبری و همکاران (1390) بیان کردند تنش خشکی در ابتدای گلدهی باعث کاهش عملکرد علوفه در هکتار می شود.

عوامل محدود کننده فتوسنتز به دو دسته تقسیم می شوند:

1-عوامل روزنه ای که منجر به کاهش انتشار Co2 به فضای بین سلولی در اثر کاهش هدایت روزنه ای می شوند،

2-عوامل غیر روزنه ای که با طولانی تر شدن دوره تنش بروز می کند و فتوسنتز را از طریق تاثیر مستقیم بر کمبود آب بر فرایندهای بیوشیمیایی فرآوری کربن را محدود می کند (احمدی و همکاران، 1387).

 رابطه نزدیک بین بازدارندگی فتوسنتز در شرایط تنش و تغییرات فرا ساختمانی در کلروپلاست دلیلی بر اثر مستقیم تنش بر کلروپلاست می باشد(خزاعی و کافی، 1381). پایداری کلروفیل به عنوان شاخص از تنش خشکی و معیاری برای انتخاب ارقام متحمل به خشکی شناخته شده است و شاخص پایداری بالا به معنی بی تاثیر بودن تنش بر گیاه می باشد و موجب دسترسی بهتر گیاه بر کلروفیل می شود (کوچکی و خواجه حسینی،1387). توانایی گیاهان در مقاومت به تنش های مختلف از طریق ایجاد موانع فیزیکی یا متابولیکی از بروز تنش اجتناب می کند (عدالتی فرد، 1385).اجتناب از کم آبی با کاهش در طول فصل یا با توسعه بیشتر سیستم ریشه و جذب آب از پروفیل پایین تر از خاک و یا با بستن روزنه گیاه می توان صورت گیرد (ثقه الاسلامی و همکاران، 1384).

عملکرد محصولات زراعی در شرایط بدون تنش،تابع میزان دریافت تابش خورشیدی، تبدیل آن به ماده خشک و تسهیم ماده خشک تولید شده بین اندام های متنوع گیاهی،از جمله اندام های قابل برداشت (محصول) است (امام و ثقه الاسلامی ،1384).

خشکی مهمترین محدود کننده تولید موفقیت آمیز محصولات زراعی در سراسر جهان به شمار می آید (ام سی دونالد[15]، 2003). کاهش محصولات زراعی در اثر تنش خشکی در مناطق نیمه گرمسیر در غرب آسیا و شمال آفریقا بین 35% تا 50% تخمین زده شده است (صباغ پور،1385). خشکی هنگامی ایجاد می شود که مجموعه ای از عوامل فیزیکی و محیطی، فراهمی آب در محیط ریشه یا ساختار گیاه را کاهش داده و در نتیجه میزان محصول را کاهش می دهد، این کاهش ممکن است حاصل تاخیر یا عدم استقرار بوته ها، ضعیف ماندن یا از بین رفتن بوته های استقرار یافته، مستعد شدن گیاه نسبت به حمله بیماری ها و آفات و تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در سوخت و ساز گیاهان باشد (امام و نیک نژاد1383).

خشکی در هر زمان در مرحله زایشی ممکن است بر کاهش عملکرد دانه بیانجامد، در ذرت کمبود رطوبت در طول مرحله  پر شدن دانه، اندازه نهایی دانه کاهش می یابد (امام و همکاران1386). در مناطقی که شدت تنش خشکی به حدی نیست که بقای گیاه زراعی را تهدید کند تحلیل بهره دهی تولید باید بر مبنای میزان آب قابل استفاده توسط گیاه صورت گیرد تا با بهره برداری از شرایط ناشی از محدودیت آب بتوان بر محصول قابل برداشت دسترسی پیدا کرد (کوچکی و خواجه حسینی،1387).

استفاده از کود های زیستی نیتروکسین با هدف افزایش حاصلخیزی طبیعی خاك از طریق بهینه سازی منابع قابل دسترس، جهت نیل به عملكردهای كمی و كیفی بالا در گیاهان زراعی مورد توجه قرار گرفته است (موباسارا و همکاران[16]، 2008).

مساله کمبود علوفه در سطح کشور فشار بی‌رویه‌ای را بر مراتع وارد کرده است و این موضوع مشکلات جنبی متعددی از جمله فرسایش خاک را به بار آورده است، تامین علوفه از منابع دیگر می‌تواند به عنوان نخستین قدم در راه کاهش فشار بر مراتع و شروع برنامه‌های اصلاح و احیاء مراتع باشد، با توجه به اینکه مراتع موجود در کشور به دلیل چرای بی‌رویه دام‌ها و خشکسالی‌ های متعدد در معرض تخریب و فرسایش شدید قرار گرفته و پاسخگوی تغذیه دام‌های موجود نیست، کشت گیاهان علوفه‌ای مناسب می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب جهت تغذیه دام‌های موجود، جلوگیری از واردات علوفه به کشور و حفاظت مراتع مورد توجه قرار گیرد (موسوی و همکاران، 1387).

تعداد صفحه : 121

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.