مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی اثرات جیره­ های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین‌بیوتیک بر عملکرد جوجه­ های گوشتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

گرایش : تغذیه طیور

عنوان : بررسی اثرات جیره­ های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین‌بیوتیک بر عملکرد جوجه­ های گوشتی 

دانشگاه ایلام

دانشكده کشاورزی

 

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته­ ی علوم دامی (تغذیه طیور)

 

بررسی اثرات جیره­ های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین‌بیوتیک بر عملکرد جوجه­ های گوشتی 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی مقایسه‌ای اثر جیره‌های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین­بیوتیک بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون، تعداد سلول‌های خونی و برخی صفات لاشه جوجه­های گوشتی انجام شد. این آزمایش در 6 تیمار با 4 تکرار و هر تکرار شامل 8 قطعه جوجه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در این آزمایش از 192 جوجه خروس گوشتی سویه راس 308 با 6 جیره آزمایشی شامل 1- جیره شاهد (بدون ماده افزودنی)، 2- جیره حاوی 1/0 درصد (از ماده خشک جیره) سین‌بیوتیک، 3- جیره حاوی 50/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن، 4- جیره حاوی 75/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن، 5- جیره حاوی 50/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر گل‌گاو زبان و 6- جیره حاوی 75/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر گل‌گاو زبان استفاده شد. نتایج نشان داد که در کل دوره پرورش مواد افزودنی باعث کاهش مصرف خوراک جوجه‌ها در مقایسه با تیمار شاهد شدند (05/0>P). بیشترین میانگین افزایش وزن بدن در پایان دوره مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی سین‌بیوتیک بود که تنها با جیره حاوی 50/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن تفاوت معنی دار نشان داد (05/0>P). مواد افزودنی به­ طور معنی‌داری ضریب تبدیل خوراک را در مقایسه با گروه شاهد بهبود بخشیدند (05/0> P). مواد افزودنی بر غلظت گلوکز، HDL و LDL کلسترول سرم جوجه‌ها اثر معنی‌داری نداشتند (05/0<P). اما باعث کاهش غلظت کلسترول کل  و تری‌گلیسرید سرم خون جوجه‌ها در مقایسه با گروه شاهد شدند (05/0> P). بالاترین غلظت پروتئین سرم مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی سین‌بیوتیک بود (05/0> P). تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول‌های قرمز، میزان هموگلوبین و درصد هماتوکریت خون جوجه‌ها اثر معنی‌داری نداشتند (05/0<P).کمترین تعداد گلبول سفید خون مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره شاهد و جیره‌های حاوی 50/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن بود (05/0> P). تیمارهای آزمایشی بر درصد هتروفیل خون جوجه‌ها اثر معنی‌داری نداشتند (05/0<P)، اما بیشترین درصد لنفوسیت و کمترین درصد نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی سیبن‌بیوتیک بود (05/0> P). با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می‌رسد که جیره‌های حاوی مواد افزودنی در مقایسه با گروه شاهد اثر مطلوب‌تری بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌ها داشتند.

 

واژه­ های کلیدی: آویشن، جوجه­های گوشتی، سین‌بیوتیک، گل‌گاو زبان، عملکرد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول (مقدمه و هدف)………………………………………………………………………………………………………………1

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-2- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

فصل دوم (بررسی منابع…………………………………………………………………………………………………………………..5

2-1-  اهمیت صنعت طیور ………………………………………………………………………………………………………………..6

2-1-1- ارزش غذایی گوشت طیور…………………………………………………………………………………………………….6

2-1-2- قابلیت هضم و جذب ……………………………………………………………………………………………………………7

2-1-3 – سرعت رشد ……………………………………………………………………………………………………………………..7

2-2- دستگاه گوارش طیور ……………………………………………………………………………………………………………….7

2-2-1- دهان (حفره دهانی- حلقی) …………………………………………………………………………………………………..8

2-2-2- مری و چینه‌دان …………………………………………………………………………………………………………………..8

2-2-3- معده ………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2-3-1- پیش معده (معده غده‌ای) …………………………………………………………………………………………………9

2-2-3-2- سنگدان (معده ماهیچه‌ای) ………………………………………………………………………………………………..9

2-2-4- روده باریک …………………………………………………………………………………………………………………….10

2-2-5- روده بزرگ ……………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-6- روده كور ………………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-7- كلواك …………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-8- طحال ………………………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-9- بورس فابرسیوس ……………………………………………………………………………………………………………….12

2-3- تیموس ……………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-4- میكروفلور طبیعی دستگاه گوارش طیور …………………………………………………………………………………….13

2-5- مواد افزودنی در تغذیه طیور …………………………………………………………………………………………………….14

2-5-1- آنتی‌بیوتیك‌ها …………………………………………………………………………………………………………………..16

2-5-1- 1- نگرانی‌های ناشی از كاربرد آنتی بیوتیك‌ها ………………………………………………………………………..17

2-5-2- پروبیوتیك‌ها …………………………………………………………………………………………………………………….19

2-5-2-1- نحوه تأثیر پروبیوتیك‌ها ………………………………………………………………………………………………….20

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

2-5-3- پری‌بیوتیک‌ها …………………………………………………………………………………………………………………..21

2-5-3-1- نحوه عمل پری‌بیوتیك‌ها ………………………………………………………………………………………………..22

2-5-4- سین بیوتیک …………………………………………………………………………………………………………………….23

2-5-4-1- اثر سین‌بیوتیک بر عملکرد طیور ……………………………………………………………………………………….24

2-5-4-2- اثر سین‌بیوتیک بر بیوشیمی خون ………………………………………………………………………………………25

2-6- گیاهان داروئی …………………………………………………………………………………………………………………….26

2-7- آشنایی با گیاه دارویی آویشن ………………………………………………………………………………………………….29

2-7-1- آویشن ……………………………………………………………………………………………………………………………29

2-7-2- سازگاری و مناطق پراكنش ………………………………………………………………………………………………….30

2-7-3- تركیبات شیمیای موجود در اسانس ……………………………………………………………………………………….30

2-7-4- مواد شیمیائی موثره و خواص درمانی آویشن ………………………………………………………………………….31

2-7-5- گلدهی و گرد‌افشانی آویشن ……………………………………………………………………………………………….33

2-7-6- رده بندی و گونه‌های آویشن ……………………………………………………………………………………………….33

2-7-7- گونه‌های مهم جنس آویشن در ایران …………………………………………………………………………………….34

2-7-8- اثر آویشن بر عملكرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی …………………………………………………………..34

2-7-9-  اثر آویشن بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون …………………………………………………………………………..35

2-8- گل‌گاو زبان ………………………………………………………………………………………………………………………..36

2-8-1- سازگاری و مناطق پراكنش ………………………………………………………………………………………………….39

2-8-2- تركیبات شیمیایی گیاه ………………………………………………………………………………………………………..39

فصل سوم (مواد و روش‌ها……………………………………………………………………………………………………………..40

3-1- مکان آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………………..41

3-2- آماده سازی سالن …………………………………………………………………………………………………………………41

3-3- مدیریت جوجه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….41

3-3-1- نور …………………………………………………………………………………………………………………………………42

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

3-3-2- دما …………………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-3- تهویه ………………………………………………………………………………………………………………………………43

3-3-4- رطوبت ……………………………………………………………………………………………………………………………43

3-3-5- آبخوری و دانخوری‌ها ……………………………………………………………………………………………………….43

3-3-6- برنامه واکسیناسیون …………………………………………………………………………………………………………….44

3-4- تیمارهای آزمایشی و  بالانس جیره‌ها ………………………………………………………………………………………..45

3-4-1- جیره‌های آزمایشی …………………………………………………………………………………………………………….45

3-4-2- تیمارها و تکرارهای آزمایشی ………………………………………………………………………………………………47

3-5- صفات مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………………………….48

3-5-1- اندازه‌گیری خوراک مصرفی ……………………………………………………………………………………………….48

3-5-1-1- محاسبه خوراک مصرفی دوره‌ای هر واحد آزمایشی …………………………………………………………….48

3-5-1-2- محاسبه میانگین خوراک مصرفی  روزانه هر جوجه ………………………………………………………………48

3-5-1-3- محاسبه  میانگین خوراک مصرفی دوره‌ای هر جوجه ……………………………………………………………48

3-5-2- اندازه‌گیری میانگین وزن بدن ………………………………………………………………………………………………49

-5-2-1- محاسبه میانگین افزایش وزن روزانه جوجه‌ها ………………………………………………………………………..49

3-5-3- اندازه‌گیری ضریب تبدیل غذایی ………………………………………………………………………………………….49

3-6-کشتار و خونگیری ………………………………………………………………………………………………………………….50

3-6-1- پارامترهای اندازه‌گیری شده بعد از کشتار ………………………………………………………………………………50

3-6-1-1- وزن اندام‌های گوارشی …………………………………………………………………………………………………..50

3-6-2- پارامترهای خونی………………………………………………………………………………………………………………51

3-6-2-1- روش اندازه‌گیری کلسترول سرم ………………………………………………………………………………………52

3-6-2-2- اندازه‌گیری مقدار تری‌گلیسرید سرم …………………………………………………………………………………53

3-6-2-3- اندازه‌گیری مقدار لیپو پروتئین با دانسیته بالا ( HDL)و پائین LDL))  سرم………………………………..53

3-6-2-4- اندازه‌گیری کل پروتئین سرم …………………………………………………………………………………………. 54

3-6-2-5- اندازه گیری مقدار گلوکز سرم ………………………………………………………………………………………..55

3-7- طرح آماری و تجزیه واریانس داده‌ها ………………………………………………………………………………………..55

فصل چهارم (نتایج و بحث) ……………………………………………………………………………………………………….57

4-1- اثر تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای عملکردی …………………………………………………………………………..58

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

4-1-1- خوراک مصرفی (جوجه / گرم خوراک مصرفی) …………………………………………………………………..58

4-1-2- میانگین افزایش وزن (جوجه/گرم) ……………………………………………………………………………………….61

4-1-3- ضریب تبدیل خوراک مصرفی(گرم/گرم) ……….. …………………………………………………………………..64

4-2- اثر جیره های آزمایشی بر تلفات و مرگ و میر ……………………………………………………………………………67

4-3- تاثیرتیمارهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون …………………………………………………..67

4-3-1- غلظت گلوکز سرم ……………………………………………………………………………………………………………68

4-3-2- غلظت پروتئین کل سرم خون ……………………………………………………………………………………………..68

4-3-3- غلظت تری‌گلیسرید سرم خون ……………………………………………………………………………………………..69

4-3-4- غلظت کلسترول ………………………………………………………………………………………………………………..70

4-3-5- غلظت لیپوپروتئین‌های با دانسیته بالا (HDL) سرم خون …………………………………………………………….72

4-3-6- غلظت لیپوپروتئین­های با دانسیته پایین (LDL) سرم خون ………………………………………………………….73

4-4- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد سلول‌های خونی ……………………………………………………………………….77

4-4-1- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول‌های سفید خون (WBC) ……………………………………………….77

4-4-2- تاثیر تیمارهای آزمایشی بر گلبول‌های قرمزخون (RBC)، هموگلوبین و هماتوکریت …………………….78

4-4-3- شمارش تفریقی گلبول‌های سفید سرم جوجه‌ها در 21 و 42 روزگی ……………………………………………78

4- 4- 4- نسبت هتروفیل به لنفوسیت ( H/L ) در سرم جوجه‌ها ……………………………………………………………..79

4-4-تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای داخلی …………………………………………………………………..83

4-4-1-تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای داخلی در 42 روزگی …………………………………………..83

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………85

نتیجه‌گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………………….86

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………….86

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2 -1- مقایسه ترکیب شیمیایی صد گرم گوشت های مختلف …………………………………………………………6

جدول 2-2- نوع و میزان ترکیبات شیمیایی آویشن ………………………………………………………………………………32

جدول 2-3- ترکیبات شیمیایی و موثره گل‌گاو زبان …………………………………………………………………………….38

جدول 3-1- برنامه دمای سالن (درجه سانتیگراد) …………………………………………………………………………………42

جدول 3-2- برنامه واکسیناسیون ………………………………………………………………………………………………………44

جدول 3-3- مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره‌های آزمایشی (درصد) ………………………………………………46

جدول 3-4- ترکیبات شیمیایی آویشن ………………………………………………………………………………………………47

جدول 4-1 مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی مربوط به خوراك مصرفی ……………………………………………….60

جدول 4-2-تاثیر جیره‌های آزمایشی بر خوراک مصرفی (جوجه/گرم) در دوره های مختلف پرورش ………….60

جدول 4-3- مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی مربوط به افزایش وزن ……………………………………………………63

جدول4-4- تأثیر جیره های آزمایشی بر میانگین افزایش وزن(جوجه/گرم)در دوره های مختلف پرورش ………64

جدول 4-5- مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی مر بوط به ضر یب تبدیل ………………………………………………..66

جدول4-6- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل خوراك در دوره­ های مختلف پرورش ………………………67

جدول 4-7 مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی از لحاظ گلوكز،پرو تئین كل ولیپید های سرم جوجه گوشتی…74

جدول4- 8 – اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت گلوكز، پروتئین كل و لیپیدهای سرم جوجه های گوشتی در 21 و 42 روزگی(گرم در دسی لیتر) ………………………………………………………………………………………………………….74

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 4-9- اثر تیمارهای آزمایشی بر گلوكز و پروتئین كل و لیپیدهای سرم جوجه های گوشتی در 21 و 42 روزگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………75

جدول 4-10- جدول تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده بیوشیمی خون در 21 و 42 روزگی ……………………..76

جدول 4-11- میانگین بیوشیمی خون در 21 و 42 روزگی به همراه خطای استاندارد (SE) …………………………76

جدول 4-12- مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی در 21 و 42 روزگی ………………………………………………….. 80

جدول4-13- میانگین گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز ، هموگلوبین و هماتوکریت سرم خون در 42 روزگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………80

جدول 4-14- میانگین شمارش تفریقی انواع گلبولهای سفید جوجه ها در 21 و 42 روزگی …………………………81

جد ول 4-15- اثر تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبولهای سفید (در میکرولیتر) در 21 و 42 روزگی ………………82

جدول 4-16- تاثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر وزن نسبی اندام های داخلی (درصد از وزن لاشه) …………….84

 

 

 

 

فصل اول

1-1- مقدمه  

در سالهای اخیر با رشد روز افزون جمعیت نیاز به مواد غذایی در جوامع مختلف انسانی نیز افزایش یافته است. بخشی از این مواد غذایی مانند گوشت، شیر و لبنیات توسط حیوان تاًمین می‌شود. تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه به سبب نقشی که در رشد و سلامت فکری و جسمی جامعه دارد از شاخص‌های بارز رشد و توسعه یک کشور محسوب می‌شود. با توجه به مصرف سرانه اقلام پروتئینی و ظرفیت واحدهای تولیدی کشور، بدیهی است که برای جلوگیری از خروج مبالغ هنگفتی ارز جهت تأمین این اقلام، باید با روش‌ها و راهكارهای مناسب افزایش تولید داخلی را مد نظر قرار داد.

ارزش پروتئین به خصوص نوع حیوانی آن بیشتر از سایر مواد غذایی در تغذیه و سلامت جسم و روان انسان اهمیت دارد. در شرایط كشور ما به علت كمبود مراتع طبیعی مرغوب، پرورش دام به تنهایی نمی‌تواند تمام ن یازهای پروتئین حیوانی جامعه را  تأمین كند، از این رو پرورش طیور می‌تواند تا حد زیادی در تأمین پروتئین حیوانی نقش داشته باشد.

به طور كلی برای هر فرد متوسط مصرف سالانه 5/25 كیلوگرم مواد پروتئینی به طور خالص توصیه شده است كه باید حدود  7 كیلوگرم آن از منابع حیوانی باشد. سازمان خواربار كشاورزی جهانی(F.A.O) میزان پروتئین حیوانی مورد نیاز برای انسان را به طور متوسط 19 گرم در روز توصیه كرده است.

تحقیقات  انجام شده  در دهه80-70 در ایران نشان داد كه با افزایش درآمد خانوارها تقاضا برای مصرف گوشت مرغ بالاترین رشد 275 درصد را به خود اختصاص داده است.با توجه به اینكه حدود 70 درصد هزینه تولید  در جوجه‌های گوشتی  مربوط  به  تغذیه می‌باشد به همین دلیل تلاش‌های زیادی برای استفاده بهینه از مواد غذایی و کاهش هزینه خوراک صورت گرفته است. بیماریهای روده‌ای به سبب اثرات سوئی كه بر عملكرد و تولید، میزان تلفات وسلامت تولیدات طیور برای مصرف انسان دارد یكی از مهمترین نگرانی‌های صنعت طیور به شمار می رود. برای رفع این نگرانی‌ها بیش از 5 دهه استفاده از آنتی بیوتیك‌های محرك رشد به واسطه اثرات مثبتی كه بر روی تعادل جمعیت میكروبی روده و جلوگیری از حضور برخی باكتری‌های  بیماری زای روده ای مانند سالمو نلا، اشریشیاكلی، كلیستریدیوم پرفرانژس، بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی  دارند، رواج زیادی داشته است [155].

با وجود تمامی  اثرات مثبت آنتی بیوتیك‌ها، تحقیقات اخیر نشان می‌دهند كه بقایای آنتی بیوتیك‌های موجود در لاشه طیور، باعث ایجاد سویه‌های مقاوم در بدن انسان شده و مانع درمان بسیاری از بیماری‌ها می‌شود  [4]. بنابراین كاربرد آنتی بیوتیك‌ها در خوراك دام و طیور به عنوان مواد افزودنی در بسیاری از كشورها محدود شده [90] به طوری که در سال‌های اخیر استفاده از آن‌ ها در تمام كشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع شده است [151].  حذف آنتی بیو تیك‌ها از جیره طیور می‌تواند میزان مرگ و میر در ارتباط با عفونت‌های روده‌ای را افزایش دهد  [184]. در تولید جوجه ‌های گوشتی بازده اقتصادی دارای اهمیت فراوانی می‌باشد و باید در نظر گرفت كه ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیك‌ها باعث كاهش تولید وبازده خوراك می‌شود [65]. بنابراین  متخصصین این صنعت تركیبات متعددی مانند اسیدهای آلی ، عصاره های گیاهی، پروبیوتیک ها ، پری بیوتیک ها  و یا ترکیبی  از پروبیوتیک + پری بیوتیک (سین بیوتیک) را به جای استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد در حیوانات  مورد آزمایش قرار داده اند [65]. سین بیوتیک ترکیبی از پروبیوتیک‌ها و پری‌بیوتیک‌هاست که باعث بهبود بقاء و جایگزینی مکمل‌های میکروبی زنده جیره در دستگاه گوارش می شود. این اثرات به دلیل فعال کردن متابولیسم تعداد محدودی از باکتری‌ها یا بطور انتخابی باعث تحریک رشد آنها می‌شود و از این طریق باعث بهبود سلامتی حیوان می شود [29].  توصیه شده است كه تركیبی از پروبیوتیک و پری‌بیوتیک ( سین‌بیوتیك) به دلیل اثر هم‌افزایی در مقایسه با بهره گرفتن از پروبیوتیک یا پری‌بیوتیک به تنهایی، در جلوگیری از بیماری‌های گوارشی موثرتر می‌باشد [174]. مطالعات نشان می­دهد که استفاده از پری­‌بیوتیک­‌ها و پروبیوتیک‌­ها با هم، باعث بهبود در عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی می‌شوند. [47]   در سال های اخیر استفاده از مواد افزودنی با منشاء گیاهی در جیره طیور رو به افزایش بوده که در این رابطه نتایج سودمندی بر عملکرد تولیدی طیور گزارش شده است [135]. عصاره‌های گیاهی به علت دارا بودن خواص آنتی باكتریای و آنتی‌اكسیدانی  به صورت سنتی  برای درمان و كنترل بعضی از بیماری‌ها استفاده می‌شوند [199].  گیاهان نقش مهمی در حفظ سلامت بشر و بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها ایفا می‌کنند. از این ترکیبات در مواردی  از قبیل چاشنی یا طعم دهنده خوراک، به عنوان شربت، کاربرد در مواد آرایشی، در رنگرزی و تهیه دارو استفاده می‌شود. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی نزدیک به 80  درصد مردم جهان از  طب سنتی استفاده می‌کنند که بیشتر به شکل استفاده از عصاره‌های گیاهی و یا ترکیبات فعال آن‌ ها می باشد [73]. امروزه نزدیک به نیمی از داروهای تولید شده در آمریکا از گیاهان منشا می گیرند به طوری که نزدیک به 40  درصد نسخه‌های تجویز شده توسط پزشکان شامل داروهای با منشا گیاهی در کشورهای توسعه یافته می باشد [ 73].  امروزه گیاهان دارویی به عنوان افزودنی­های خوراکی طبیعی در جیره طیور به منظور بهبود عملکرد و افزایش پاسخ ایمنی پرندگان به جای آنتی­بیوتیک­ها مطرح شده­ اند [84]. طی سال­های اخیر تحقیقات گسترده ­ای بر روی موادی که قابلیت جایگزینی آنتی­بیوتیک­ها را در جیره طیور داشته باشند و علاوه بر آن فاقد آثار زیان­بار بر سلامت طیور و مصرف­ کنندگان محصولات طیور باشند، صورت گرفته است و در یک مسیر تکاملی تحقیقات همچنان ادامه دارد. نتایج تحقیقات بیانگر این است که استفاده از گیاهان دارویی [66و97]، پروبیوتیک­ها و اسیدهای آلی [134] در جیره جوجه­های گوشتی می ­تواند باعث افزایش عملکرد رشد و نیز بهبود وضعیت سلامت طیور شود. این ترکیبات می­توانند واکنش­های ایمنی بدن پرندگان شامل دفاع عمومی و اختصاصی را تنظیم و تحریک کنند [66]. طبق تحقیقات انجام شده، ترکیبات طبیعی موجود در گیاهان دارویی یا مشتقات آن‌ ها مانند اسانس ­های گیاهی،  فلاونوئیدها، کاروتنوئیدها، ساپونین، استروئیدهای گیاهی، ترکیبات فنلی، سولفید­ها، لکتین­ها، پلی­پپتیدها، پلی­ساکارید غیر نشاسته­ای و برخی الیگوساکاریدها با دارا بودن تأثیرات متفاوت، قادر به افزایش قابلیت هضم [97]،افزایش وزن بدن [15] و نیز به دلیل خواص ضد­باکتریایی باعث کاهش تعداد باکتری­ های مضر موجود در دستگاه گوارش [14 ] و تحریک سیستم دفاعی بدن طیور هستند [66] مزیت مهم مصرف این ترکیبات در جیره طیور در مقایسه با آنتی‌بیوتیک‌ها بی‌ضرر بودن آن‌ ها برای مصرف کنندگان می‌باشد [125] بعضی از این ترکیبات می­توانند باعث توقف رشد میکروب­های روده و خنثی­سازی سموم یا متابولیت­های مضر آن‌ ها شوند و با کنترل تراکم آن‌ ها در محیط روده به تعادل میکرو­فلور کمک کنند [125].

مطالعات کمی در ارتباط اثر استفاده ازگیاهان و کار برد متابولیت‌های ثانویه آن‌ ها برای درمان و پیشگیری از امراض یا افزایش عملکرد حیوانات انجام گرفته است. به هر حال به دلیل محدودیت‌های اخیر در استفاده از محرک‌های رشد آنتی بیوتیکی،  تمایل به جستجو در مواد افزودنی جایگزین اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با توجه به این نیاز، شناخت خصوصیات گیاهان و خاصیت ضد میکربی آن‌ ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آویشن و  گل گاوزبان به عنوان دو گیاه دارویی ارزشمند دارای خواص دارویی و غذایی زیادی می باشند[98و 28]. با توجه به خواص دارویی متعدد ( آنتی باکتریایی، آنتی اکسیدانی و …)، این امکان وجود دارد که استفاده از آن‌ ها به عنوان افزودنی خوراکی در جیره جوجه‌های گوشتی باعث بهبود  عملکرد تولیدی شده و به عنوان جایگزین آنتی بیوتیکی در جیره طیور استفاده شود. از آویشن در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی نیز استفاده می‌شود. روغن آویشن دارای خواصی نظیر ضد اسپاسم، باد شكن، ضد قارچ، ضد عفونی‌كننده، ضد كرم، ضد رماتیسم و خلط‌آور می‌باشد. اسانس آویشن از جمله ده اسانس معروفی است كه دارای خواص ضد باكتریایی و ضد قارچی،آنتی اكسیدانی، نگه‌دارنده طبیعی غذا و تأخیر‌دهنده پیری پستانداران می‌باشد و دارای جایگاه خاصی در تجارت جهانی می‌باشد [101و126 ] و همه ساله در سطح وسیعی از كشورهای اسپانیا، آلمان، فرانسه، پرتقال، آمریكا، چك، مجارستان و شمال آفریقا كشت می‌شود در ایران نیز سطح زیر كشت این گونه رو به افزایش است [7]. گل گاو زبان در طب سنتی به عنوان آرام بخش، مدر، معرق، رقیق‌كننده خون و در درمان سرما‌ خوردگی استفاده می‌شود. تاكنون در تحقیقات داروشناسی،اثر ضد اضطرابی و آرام بخشی، كاهش درد ناشی از التهاب و آنتی‌اكسیدانی برای گاو زبان به اثبات رسیده است [162و179و161و169]. با توجه به فراوانی این دو گیاه در نقاط مختلف کشور، می تواند با  محرکهای رشد افزودنی سنتتیک رقابت کنند، از طرفی چون كه  قسمت عمده اقلام خوراك طیور ( ذرت،كنجاله سویا، ویتامین ها و … ) و مواد افزودنی جیره  ( پرو بیوتیک ها، پری بیوتیک ها، گلیسیریدهای اسید بوتیریك، آنزیم ها و …) از خارج از کشور تامین می شود، که مستلزم خروج مقادیر زیادی ارز از كشور می‌باشد، لزوم بررسی اثر گیاهان دارویی ازجمله آویشن وگل گاو زبان و تشخیص ضرورت استفاده از آن‌ ها  در تغذیه جوجه‌های گوشتی ضروری به نظر می‌رسد.

1-2- اهداف تحقیق

  • بررسی مقایسه ای اثر جیره‌های حاوی نسبت‌های مختلف آویشن و گل گاو زبان بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در مقایسه با جیره‌های حاوی سین بیوتیک.
  • بررسی اثر جیره های حاوی نسبت‌های مختلف آویشن و گل گاو زبان بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی و برخی پارامترهای سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در مقایسه با جیره‌های حاوی سین بیوتیک.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :  124

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.