مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شهری بر رشد رویشی دو رقم یونجه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شهری بر رشد رویشی دو رقم یونجه 

دانشگاه آزاد اسلامی  

واحد یاسوج

 دانشکده کشاورزی، گروزه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی«M.Sc.»

گرایش: زراعت

عنوان:

بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شهری بر رشد رویشی دو رقم یونجه در منطقه یاسوج

 استاد راهنما:

 دکتر خدابخش پناهی کرد لاغری

 استاد مشاور:

دکتر عبدالصمد کلیدری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده                                                                                                 1                 

فصل اول: مقدمه و کلیات                                                                                           

 مقدمه                                                                                                 3

فرضیه ها                                                                                             5

اهداف تحقیق                                                                                        5

1-1- یونجه                                                                                           6

1-1-1- تاریخچه یونجه                                                                             6

1-1-2- خصوصیات گیاه شناسی یونجه                                                           7

1-1-3- شرایط محیطی مورد نیاز برای کشت یونجه                                           10

1-1-4- ترکیبات شیمیایی                                                                       11

1-1-5- خواص دارویی یونجه                                                                    11

1-1-6- نکات مهم زراعی یونجه                                                                  12

1-1-7- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت یونجه                                             14

1-1-8- مشخصات ارقام یونجه مورد مطالعه                                                     16

1-2- فاضلاب                                                                                      17

1-2-1- فاضلاب چیست؟                                                                        18

1-2-2- هدف از تصفیه فاضلاب                                                                 18

1-2-3- روش های مختلف تصفیه فاضلاب                                                     19

1-2-4- مراحل تصفیه فاضلاب                                                                   20

1-2-5- مصارف کشاورزی فاضلاب                                                               21

 

فصل دوم: مرورری بر تحقیقات انجام شده                                                                             

فصل سوم: مواد و روش ها

 

3-1- محل آزمایش                                                                                34

3-2- خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک                                                      34

3-3- نتیجه تجزیه شیمیایی فاضلاب تصفیه شهری                                            34

3-4- مشخصات طرح آزمایش                                                                    35

3-5- مراحل اجرای آزمایش                                                                      35

3-6-صفات مورد اندازه گیری                                                                     36

3-7- تیمارهای آزمایش                                                                           36

 

فصل چهارم: نتایج بحث و پیشنهادات

 

4-1-خصوصیات مورفولوژیک                                                                     38

4-1-1- طول ریشه                                                                                38

4-1-1-1- طول ریشه در ارقام مورد مطالعه                                                    38

4-1-1-2- تاثیر تیمارهای آبیاری بر طول ریشه                                                39

4-1-1-3- تاثیر متقابل رقم با آبیاری بر طول ریشه                                            40

4-1-2- طول دمبرگ                                                                             41

4-1-2-1- طول دمبرگ در ارقام مورد مطالعه                                                  41

4-1-2-2- تاثیر تیمارهای آبیاری بر طول دمبرگ                                             42

4-1-2-3- تاثیر متقابل رقم با آبیاری بر طول دمبرگ                                         43

4-1-3- تعداد برگ                                                                                44

4-1-3-1- تعداد برگ در ارقام مورد مطالعه                                                    44

4-1-3-2- تاثیر تیمارهای آبیاری بر تعداد برگ                                                45

4-1-3-3- تاثیر متقابل رقم با آبیاری بر تعداد برگ                                            46

4-1-4- وزن تر ریشه                                                                             47

4-1-4-1- وزن تر ریشه در ارقام مورد مطالعه                                                  47

4-1-4-2- تاثیر تیمارهای آبیاری بر وزن تر ریشه                                             48

4-1-4-3- تاثیر متقابل رقم با آبیاری بر وزن تر ریشه                                         49

4-1-5- وزن خشک ریشه                                                                        50

4-1-5-1- وزن خشک ریشه در ارقام مورد مطالعه                                            50

4-1-5-2- تاثیر تیمارهای آبیاری بر وزن خشک ریشه                                        51

4-1-5-3- تاثیر متقابل رقم با آبیاری بر وزن خشک ریشه                                    52

4-1-6- وزن تراندام های هوایی                                                                  53

4-1-6-1- وزن تر اندام های هوایی در ارقام مورد مطالعه                                     53

4-1-6-2- تاثیر تیمارهای آبیاری بر وزن تراندام های هوایی                                  54

4-1-6-3- تاثیر متقابل رقم با آبیاری بر وزن تراندام های هوایی                             55

4-1-7- وزن خشک اندام های هوایی                                                           56

4-1-7-1- وزن خشک اندام های هوایی در ارقام مورد مطالعه                               57

4-1-7-2- تاثیر تیمارهای آبیاری بر وزن خشک اندام های هوایی                           58

4-1-7-3- تاثیر متقابل رقم با آبیاری بر وزن خشک اندام های هوایی                       58

4-2- غلظت عناصر                                                                                59

4-2-1- غلظت کادمیوم                                                                           59

4-2-1-1- غلظت کادمیوم در ارقام مورد مطالعه                                               59

4-2-1-2- تاثیر تیمارهای آبیاری بر غلظت کادمیوم                                           60

4-2-1-3- تاثیر متقابل رقم با آبیاری بر غلظت کادمیوم                                       61

4-2-2- غلظت سرب                                                                              62

4-2-2-1- غلظت سرب در ارقام مورد مطالعه                                                  62

4-2-2-2- تاثیر تیمارهای آبیاری بر غلظت سرب                                              63

4-2-2-3- تاثیر متقابل رقم با آبیاری بر غلظت سرب                                          64

4-2-3- غلظت روی                                                                               65

4-2-3-1- غلظت روی در ارقام مورد مطالعه                                                   65

4-2-3-2- تاثیر تیمارهای آبیاری بر غلظت روی                                               66

4-2-3-3- تاثیر متقابل رقم با آبیاری بر غلظت روی                                           67

4-3- بحث و نتیجه گیری نهایی                                                                 73

4-4- پیشنهادات                                                                                   74

فهرست منابع                                                                                                          75

چکیده انگلیسی                                                                                                      83

چکیده

 

 به منظور بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شهری بر رشد رویشی دو رقم یونجه، یونجه همدانی (V1) و بغدادی (V2)، یک آزمایش فاكتوریل در قالب طرح كاملا تصادفی با 6 تیمار و 3 تكرار انجام شد. تیمار های آبیاری عبارت بودند از: 1. آبیاری با آب معمولی (W1) 2. آبیاری متناوب با آب معمولی و فاضلاب تصفیه شهری (W2)، پس از استقرار گیاه 3. آبیاری با فاضلاب تصفیه شهری (W3)، پس از استقرار گیاه. نتایج نشان داد که کاربرد تیمار فاضلاب تصفیه شهری، ویژگی های مورد مطالعه را در گیاه تحت تاثیر قرار داده است. بین تیمارهای آبیاری روی صفاتی از قبیل وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه و تعداد برگ در بوته تفاوت معنی داری وجود نداشت. ولی حداکثر وزن تر ریشه به میزان 5/3 گرم در بوته مربوط به تیمار آبیاری مداوم با فاضلاب (W3)، حداکثر وزن خشک به میزان 2/1 گرم در بوته مربوط به تیمار آبیاری متناوب (W2) بود. اثر تیمارهای آبیاری روی عملکرد وزن تر اندام هوایی معنی دار بود و تیمارهای آبیاری مداوم با فاضلاب (W3) و آبیاری متناوب با آب معمولی و فاضلاب تصفیه شهری (W2)  با عملکرد وزن تر اندام هوایی 5/22 و 7/18 گرم در بوته در کلاس a و تیمار آبیاری با آب معمولی(W1) با عملکرد 5/12 گرم در بوته در کلاس b قرار گرفتند. همچنین اثر تیمارهای آبیاری روی عملکرد وزن خشک اندام هوایی معنی دار بود. تیمار آبیاری مداوم با فاضلاب (W3) با عملکرد وزن خشک اندام هوایی  2/5 گرم در بوته در کلاس a و تیمار آبیاری با آب معمولی (W1) با عملکرد 2/3 گرم در بوته در کلاس b قرار گرفتند. میزان تجمع کادمیوم در گیاه یعنی 5/0 تا 6/0میلی گرم در کیلوگرم متغییر بود و تفاوت معنی داری بین تیمارهای آبیاری وجود نداشت. میزان تجمع روی در گیاه نیز بین 2/29 تا 7/34 میلی گرم در کیلوگرم متغییر بود و تفاوت معنی داری بین تیمارهای آبیاری وجود نداشت ولی تجمع سرب در گیاه معنی دار بود به طوری که تیمار مداوم با فاضلاب (W3) به میزان 1/6 میلی گرم در کیلوگرم سرب در کلاس a و تیمارهای آبیاری متناوب (W2 ) و آبیاری با آب معمولی (W1) به ترتیب به میزان 4/4 و 1/3 میلی گرم در کیلو گرم سرب در کلاس b و c قرار گرفتند.

کلمات کلیدی: یونجه، فاضلاب ، عملکرد ، تجمع کادمیوم، تجمع روی، تجمع سرب

 

مقدمه

افزایش جمعیت جهان با نرخ 7/1 درصد نشان داده که سالانه بیش از 90 میلیون نفر به مصرف کنندگان محصولات کشاورزی در جهان افزوده می شود. بر این اساس تولید غذا می بایست به طور مداوم افزایش یابد تا از کمبودهای غذایی جلوگیری گردد. طی سال های گذشته، بازدهی محصولات کشاورزی به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش مدیون عوامل مختلف از جمله روش­های مناسب مدیریت مزرعه، نظام های تولیدی، کاربرد فنون جدید مبارزه با آفات و بیماری ها و استفاده بهینه از آب بوده است. در نواحی خشک و نیمه خشک مانند ایران، یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش بازدهی محصول، تأمین آب مورد نیاز گیاه در یک نظام پایدار می باشد (شریعتمدار، 1383).

 در گذشته، پایه های اقتصاد در مناطق خشک، تولیدات کشاورزی بوده و اجداد ما هزاران سال در مناطق خشک با اتخاذ شیوه های مناسب به حیات خویش ادامه داده ­اند. پایداری تولید در مناطق خشک به تداوم تولید با حفظ منابع پایه که شامل آب، خاک و نیروی انسانی       می باشد بستگی دارد. استمرار تولید در این مناطق باید به حفظ محیط زیست کمک کرده و از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر باشد. آب یکی از منابعی است که در تولید محصولات کشاورزی نقش مهمی را بازی می کند و در صورتی که به طور صحیح مدیریت نشود عامل محدود کننده تولید پایدار در مناطق خشک خواهد بود (حیدری شریف آباد،1383).

 با توجه به خشکسالی های اخیر و برداشت بی رویه از منابع آب های زیر زمینی، در آینده ای نه چندان دور اکثر قنوات، چشمه ها و چاه ها خشک خواهند شد. لذا دو راه حل برای چاره جویی موارد یاد شده پیش رو قرار دارد. 1- کاهش سطح زیر کشت 2- استفاده بهینه از منابع آبی و به کارگیری منابع غیر متعارف آب. کاهش سطح زیر کشت از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با توجه به بحران جمعیت دارای عوارض گسترده ای است. بنابراین جهت پایداری تولید راه حل دوم منطقی می باشد (حیدری شریف آباد،1383).

خشکسالی هایی که ظرف سال های اخیر به وقوع پیوسته، موجب شده تا منابع موجود آب شیرین به ویژه در مناطق خشک دچار نقصان گردد. در کشور ما برداشت آب از منابع آب زیرزمینی در مقایسه با سایر کشورها به مراتب بیشتر بوده و هم اکنون در شرایطی هستیم که از لحاظ منابع آب شیرین کمبود داریم و در دراز مدت، بحران منابع آب به صورت یک مساله جدی مطرح خواهد شد. از سوی دیگر افزایش جمعیت به ویژه در مناطق شهری، باعث تولید حجم بالایی از فاضلاب می گردد که با روند فصلی دفع فاضلاب، مشکلات زیست محیطی فراوانی را در اطراف این نقاط ایجاد خواهد نمود. بنابراین توجه به منابع غیر متعارف آب از جمله استفاده از فاضلاب تصفیه شهری یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد و لازم است با انجام آزمایشات لازم در خصوص چگونگی استفاده از این منابع آبی جهت حفظ محیط زیست، ذخیره منابع آب های زیر زمینی و دستیابی به توسعه پایدار گام برداشت. استفاده از فاضلاب تصفیه شهری به عنوان یکی از منابع غیر متعارف آب، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بهترین شیوه دفع فاضلاب، پس از انجام مراحل تصفیه، کاربرد آن در کشاورزی است. فاضلاب تصفیه شده شهری از منابع غیر متعارف آب محسوب می شود و کاربرد آن در کشاورزی نیازمند مدیریت خاصی است که ضمن بهره گیری مطلوب از آن، مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی را در خاک، گیاه و منابع آب سطحی و زیرزمینی به همراه نداشته باشد (پسكاد، 1992).

گیاه یونجه یکی از گیاهان مهم زراعی دنیا بوده و تاکنون تحقیقات کمی در زمینه اثرات فاضلاب تصفیه شهری بر روی رشد این گیاه صورت گرفته است که ضرورت مطالعه آن در ایران با توجه به کاربرد علوفه آن در تغذیه دام حائز اهمیت است. با توجه به شرایط اقلیمی یاسوج و پرورش دام در روستاهای اطراف جهت تأمین نیاز غذایی دام ها، یونجه یکی از محصولاتی است که در استان کهگیلویه و بویراحمد کشت می گردد و آب مصرفی و مورد نیاز آن بسیار زیاد می باشد. لذا با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر و مسئله آب قابل استفاده در کشاورزی با عنایت به وجود یک واحد تصفیه خانه فاضلاب شهری در شهر یاسوج، از آنجائی که آب­های ناشی از فاضلاب تاکنون به طور مؤثری در امر آبیاری مزارع یونجه استفاده نشده اند، ضروری است تحقیقات لازم در خصوص چگونگی استفاده از فاضلاب تصفیه شهری در امر آبیاری مزارع یونجه انجام تا در صورت موفقیت آمیز بودن این موضوع، در خصوص تأمین بخشی از آب مورد نیاز مزارع یونجه از طریق فاضلاب تصفیه شهری اقدام گردد.

فرضیه ها :  

  1. آبیاری با فاضلاب تصفیه شهری اثر معنی داری بر رشد ارقام یونجه همدانی و بغدادی دارد.
  2. استفاده از فاضلاب تصفیه شهری در آبیاری یونجه، به طور معنی داری باعث افزایش عملکرد اندام های هوایی می گردد.
  3. به کارگیری فاضلاب تصفیه شهری جهت آبیاری یونجه باعث تجمع عناصر روی، سرب و کادمیوم در اندام های هوایی می گردد.

اهداف تحقیق :

  1. بررسی عکس العمل ارقام یونجه نسبت به کاربرد فاضلاب تصفیه شهری از نظر رشد رویشی.
  2. بررسی وضعیت تجمع عناصر سنگین روی، سرب و كادمیوم در اندام های هوایی ارقام یونجه با کاربرد فاضلاب تصفیه شهری.
  3. 3. مقایسه اثرکاربرد فاضلاب تصفیه شهری و آب معمولی بر روی رشد رویشی ارقام یونجه.

 1-كلیات

 1-1-یونجه

1-1-1-تاریخچه یونجه

تاریخچه یونجه، سرگذشت مهمترین گیاه علوفه ای دنیا و اولین گیاه علوفه ای اهلی شده است که بشر اولیه آن را به درستی به عنوان یک گیاه با ارزش از لحاظ تغذیه دام تشخیص داده است (کریمی، 1369؛ درویشی زید آبادی، 1377).

یونجه سابقه تاریخی بسیار طولانی دارد و قدمت کشت آن به سال ها قبل از میلاد مسیح و به ابتدای تاریخ تمدن می رسد. در قدیم این نبات در ایران به نام اس پرس معروف بوده و هنوز هم در بعضی نواحی به همین نام معروف است. ظاهراً اهمیت گیاهان علوفه ای همزمان به دوران اهلی کردن حیوانات وحشی بر می گردد بشر هر چه بیشتر به فرآورده های دامی احتیاج پیدا می کرد، اهمیت اقتصادی نباتات علوفه­ای بارزتر می شد. تا آنجا که امروز زراعت علوفه از جمله یونجه یکی از اساسی ترین زراعت ها را تشکیل می دهد. در جنگ هایی که میان قبایل مختلف رخ می داد از وجود چهارپایان در صحنه های جنگ استفاده می شد لشکرها به اجبار به فکر آذوقه دام های خود می افتادند و از آن زمان بود که استفاده از علوفه خشک رایج و مصرف آن معمول گردید (کریمی، 1367).

قدیمی ترین منابع برای شناسایی تاریخ یونجه به عنوان علوفه به 3300 سال پیش، در فارس و ترکیه برمی گردد. تاریخ کاشت یونجه در ایران به دوران مادها و هخامنشی ها        می رسد. این علوفه در موقع حمله خشایار شاه (490 سال قبل از میلاد) از ایران به یونان برده شد و از آنجا به ایتالیا و بالاخره به سایر کشورهای اروپا منتقل گردید. یونجه در دوره مادها جزو علوفه اسب محسوب می شد و به همین جهت به آن Media herba  گفته شده است که به معنی علف مادها می باشد (درویشی زید آبادی، 1377؛کریمی، 1367).

 مبدا اصلی یونجه را خاور نزدیک، آسیای صغیر و آسیای مرکزی باید دانست، ولی واویلف (vavilov) دانشمند روسی، مبداء یونجه را مرکز خاور نزدیک، آسیای صغیر، قفقاز، ایران و مناطق کوهستانی ترکمنستان شوروی ذکر کرده است. واویلف معتقد است غرب ایران دارای تنوع زیادی از یونجه های M. sativa می باشد (درویشی زید آبادی، 1377؛کریمی، 1369؛ مطلبی آذر، 1375؛ هانسون، 1988).

مرکز جغرافیایی یونجه را اغلب کشور ایران می دانند. یونجه، در منطقه ای که دارای آب و هوای قاره ای سرد یا تابستان های گرم و خشک بوده رشد و گسترش یافته است. با توجه به این خصوصیات آب و هوایی، منطقه سازش یونجه در کشور ایران شامل نواحی سردسیر یا مناطق غربی کشور می شود. از دیدگاه تاریخی، توجه به کشت یونجه به طرز چشمگیری با موفقیت همراه بوده است. احتمالاً موفقیت اصلی این گیاه را می توان در داشتن ریشه عمیق و گسترده آن دانست (کریمی، 1369).     

1-1-2-خصوصیات گیاه شناسی یونجه

این گیاه چند ساله از خانواده پروانه آسا و جنس مدیکاگو است. در اروپا به این گیاه لوسرن Lucern و در زبان انگلیسی و آمریکایی به آن آلفالفا Alfalfa و گاهی مدیک می گویند. این گیاه به علت این که به مادها تعلق داشته (مدیک) نامیده شده. این واژه در ادبیات لاتین (مدیکا) نامیده می شود و در اصلاحات علمی گیاه شناسی به (مدیک گو) تبدیل شده و به این شکل به کار برده می شود (مظاهری لقب، 1387).

 یونجه دارای ریشه راست و عمیقی بوده که از رشد مریستم انتهایی ریشه چه حاصل     می شود به موازات پیدایش ریشه اولیه، قسمت زیر لپه (Hypocotil) نیز رشد کرده ولپه ها را از خاک خارج می کند. میزان انشعاب ریشه توسط دانشمندان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ژنوتیپ های مقاوم به سرما نسبت به ژنوتیپ های غیر مقاوم انشعاب ریشه بیشتری دارند. برخوردار بودن این گیاه از یک سیستم ریشه ای قوی عامل موفقیت آن در مقاومت به کلیه عوامل نامساعد و همچنین استفاده از مواد غذایی تحت الارض به شمار می آید. ریشه، آب زیر زمین را به خوبی جذب می کند و در سال دوم نسبت به خشکی مقاوم می شود. اگر خاک شنی باشد، ریشه خیلی باریک نفوذ می کند و رشد فرعی ندارد که این نیز خوب نیست. در خاک مناسب ریشه فرعی و اصلی به خوبی تشکیل می شود. خاک مناسب یونجه خاک شنی و رسی است. ریشه دهی یونجه، با سن گیاه افزایش می یابد به طوری که در سال دوم رشد، نفوذ ریشه ها تا 5/1 متری عمق خاک امری عادی است و در سال چهارم تا بیش از 8 متری عمق خاک در ایالت کانزاس آمریکا گزارش شده است (هانسون، 1988).

یونجه دارای سه نوع ریشه راست، ثانویه و افشان است. ریشه های افشان در 20 سانتیمتری خاک قرار گرفته و بیشترین گره های تثبیت نیتروژن را دارا هستند (ویپوند و سویفت، 1992). جنبه های کیفی ریشه ها، یعنی تثبیت نیتروژن شامل تولید 250-200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در سال، توام با رها شدن عناصر غذایی و انتقال آن ها از خاک تحت الارض به سطح الارض است. 60 تا 70 درصد کل وزن ریشه در عمق 15 سانتیمتری پروفیل خاک قرار دارد. عملکرد علوفه رابطه نزدیکی با اندازه سیستم ریشه دارد، بخش فوقانی ریشه یعنی تاج که در اعمال اصلی سیستم ریشه دخالت دارد، اندام مهمی در پنجه زنی است (کوچکی و بنائیان اول، 1373).

الگو های فصلی تجمع ماده خشک ریشه شدیداً همراه با عملیات مدیریت مانند چرا با برداشت تغییر می کند. برداشت یونجه در انتهای غنچه دهی یا ابتدای گلدهی باعث می شود که وزن ریشه در طول فصل افزایش چندانی حاصل نکند. همچنین رشد ریشه یونجه نسبت به شرایط غرقابی بسیار حساس است به طوری که بعد از 8 روز غرقابی، سرعت رشد نسبی آن به صفر می رسد. برداشت زود هنگام برای رشد ریشه و ذخیره کربوهیدرات ها مضر است. در طی دوره رشد مجدد به علت مصرف کربوهیدرات ها غیر ساختمانی وزن ریشه ها کاهش می یابد ولی در وزن بافت های طوقه تغییر فاحشی رخ نمی دهد (کوچکی و همکاران، 1376).

ساقه اصلی یونجه، تقریباً چهار گوش به نظر می رسد و مغز آن از سلول های پارانشیمی فشرده پر شده است. ساقه اصلی یونجه دارای انشعاب های بسیار زیاد و ظریفی است که هر کدام برگ های مرکب زیادی در بر دارد در قاعده دمبرگ ها دو گوشوارک (Stipul) باریک وجود دارد. در تمام طول ساقه نیز کرک های اپیدرمی ممکن است وجود داشته باشند که اغلب ساختار چند سلولی گرز مانندی دارند. وجود کرک دلالت به وجود مکانیسم تدافعی ویژه ای در برابر حشرات گیاه خوار است. تراکم کرک ها رابطه منفی با تغذیه و تخم ریزی حشرات و نیز تغذیه لاروها دارد. ساقه در نزدیکی سطح زمین انشعاب های زیادی تولید می کند که به مرور زمان چوبی و ضخیم گشته و به یک طوقه تبدیل می شوند. طوقه در گونه های چند ساله مناطق گرم به صورت برجسته ولی در گونه های مناطق سرد، صاف و یا مسطح می باشد و تا حدودی زیر خاک قرار می گیرد شکل قرار گرفتن طوقه در مقاومت گیاه نسبت به سرمای شدید زمستان موثر است ارتفاع در ارقام یونجه فرق می کند و معمولاً بین 100-60 سانتیمتر است. به طور کلی یونجه هایی که در بهار به گل می نشیند دارای ارتفاع کمتری هستند. گرچه مهمترین عامل تعیین ساقه ها، ریخت ژنتیکی است ولی عوامل دیگری نظیر تراکم، میزان نیتروژن، نور، رطوبت و مدیریت چرا نیز بر ارتفاع گیاه موثرند (کریمی، 1369؛هانسون، 1988). تعداد ساقه های یونجه بین25-5 عدد می باشد که از محل طوقه گیاه خارج شده و بعد از چیدن یا رسیدن بوته انشعاب های فرعی تری تولید می گردد. کیفیت پنجه ها به جوانه هایی که از آن ها منشا گرفته اند، بستگی دارد پنجه هایی که از پایین ساقه می رویند سریعتر تجدید رشد کرده و این موضوع برای تولید علوفه سبز حائز اهمیت است، هرچند در این موارد تولید کل آن ها کمتر است. بین تعداد ساقه و عملکرد همبستگی مثبتی ملاحظه شده است (کوچکی و بنائیان اول، 1373). ماده خشک ساقه ها به صورت هرمی از سطح خاک به سمت بالا توزیع می شود. ساقه های ضخیم تر و زبرتر روی گیاه در پایین ترین بخش قرار دارند به طوری که 60-40 درصد ماده خشک ساقه ها در 20 سانتیمتری سطح خاک تجمع می یابد (کوچکی و همکاران،1376). یکی از وظایف مهم ساقه در گیاهان چند ساله بقولات اسیمیلاسیون و تولید است. سطح فتوسنتزکننده ساقه یک گیاه (بدون برگ) نسبتاً ثابت و تقریبا یک سوم سطح برگ می باشد (کوچکی و بنائیان اول، 1373).

 برگ های یونجه از نوع مرکب، سه برگچه ای هستند و تقریباً یک سوم انتهایی برگچه ها مضرس است. اولین برگ که پس از رویش بذر ظاهر می شود، تک برگچه ای با دم برگ بلند است و بعد از مدتی اولین سه برگچه ای ظاهر می گردد. اولین برگ در بعضی از ارقام یونجه سه برگچه ای بوده و برگ های بعدی چند برگچه ای می باشد. رنگ برگچه های یونجه سبز تیره، شکل آن تخم مرغی  و سطح زیرین آن ها به مراتب بیش از سطح بالایی آن ها از کرک پوشیده شده است. برگچه میانی توسط دمبرگ کوتاهی به دمبرگ اصلی متصل شده است، در حالی که برگچه های جانبی فاقد دمبرگچه هستند. در قاعده برگ این گیاه دو گوشوارک باریک وجود دارد که به دمبرگ متصل هستند، هر یک از گوشوارک ها زائده ای باریک و بلند در انتها و نیز دندانه های ظریف و کوچک در قاعده دارند (کریمی، 1369؛ هانسون، 1988). در انتهای برگ های برخی از ارقام کرک های ریزی وجود دارد که عمل آنها جلوگیری از تبخیر و افزایش مقاومت گیاه در برابر گرما و خشکی می باشد. در یونجه تقریباً حدود 50 درصد وزن گیاه را برگ ها تشکیل می دهند که این مقدار بستگی به سن گیاه و زمان برداشت دارد و دارای 23-21 درصد پروتئین هستند. وظایف اصلی برگ ها  در یونجه جذب و تولید است. اندازه سطح فتوسنتز کننده یونجه متغییر بوده و به شرایط اکولوژیکی، مرحله فنولوژیکی، زمان برداشت، تعداد چین های قبلی، رقم و سن گیاه بستگی دارد. سطح فتوسنتزکننده در هر برگ از اولین تا سومین چین از ویژگی های گونه و رقم در یونجه به شمار می آید برگ های یونجه از اولین تا دومین چین افزایش می یابد و این موضوع به کیفیت علوفه می افزاید (کوچکی و بنائیان اول، 1373). 

 پیدایش گل یونجه از انتهای شاخه ها با تعییر حالت از مرحله رویشی به زایشی آغاز      می شود. در آغاز برآمدگی بافت مریستم در محور برگ به وجود می آید و هر برآمدگی در نهایت به تولید یک خوشه یا گل آذین منجر می شود (کریمی، 1369). گل های یونجه بر روی         گل آذین های خوشه ای ساده تشکیل می شوند، کاسه گل شامل پنج کاسبرگ و جام گل یونجه آزاد و نا هم شکل و از نوع پروانه آسا است و از یک گلبرگ بزرگ به نام درفش و دو گلبرگ آزاد و جانبی به نام بال و دو گلبرگ به هم پیوسته به نام ناو تشکیل شده است (زمانیان، 1377). تعداد پرچم های گل یونجه 10 عدد دو دسته ای است که میله 9 تایی     آن ها به هم متصل بوده و دهمی و نزدیکترین پرچم به گلبرگ درفش، آزاد است. مادگی نیز شامل یک برچه با تخمدان فوقانی، خامه صاف و میان تهی و کلاله مشخص می باشد (هانسون، 1988). گل یونجه خصوصیات ویژه ای دارد، به همین دلیل تعداد و انواع حشراتی که به طور موثر می توانند در گرده افشانی یونجه تاثیر داشته باشند محدود هستند. گرده افشانی یا تلقیح آن بوسیله حشرات بویژه زنبور عسل و یا زنبور مگاشیل انجام می شود. تولید شاخه های گل دهنده، در فصل بهار از دهمین تا چهاردهمین گره از طوقه یونجه ودر فصل تابستان از ششمین تا دهمین گره صورت می گیرد. این به آن مفهوم است که یونجه هایی که در بهار به گل      می روند رشد و نمو زیادتری دارند و ارتفاع ساقه آن ها هم بیشتر است. رنگ گل یونجه معمولی (Medicag sativa)، طیفی از رنگ ارغوانی یا بنفش است، رنگ گل یونجه داسی (Medicago falcata) زرد تیره و رنگ گل یونجه رازکی (Medicago lupulina) زرد رنگ است. رنگ گل حداقل توسط 5 ژن کنترل می شود (کریمی،1369).

تعداد صفحه :97

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.