الهیات -فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه بررسی فساد اداری، عوامل و راهكارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش : علوم قرآن و حدیث

عنوان : بررسی فساد اداری، عوامل و راهكارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

دانشگاه ایلام

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش علوم قرآن و حدیث

عنوان:

بررسی فساد اداری، عوامل و راهكارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

استاد راهنما:

دكتر مهدی اكبرنژاد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:  کلیات پژوهش… 1

1-1- فساد … 2

1-2- اداره 3

1-3- فساد اداری . 3

1-4- واژگان مترادف فساد در قرآن و حدیث.. 4

1-5- مفهوم اصطلاحی فساد اداری در قرآن و حدیث.. 8

1-6- فساد اداری، تخلف اداری و جرم اداری.. 9

1-7- فساد اداری، ماهیت قانونی یا اخلاقی؟. 10

1-8- نسبت دین و فساد اداری.. 11

1-9- پیشینه فساد اداری.. 12

1-10- سابقه پژوهش های انجام شده 13

1-11- ضرورت انجام پژوهش.. 16

1-12- اهداف پژوهش.. 17

1-13- سوالات پژوهش.. 17

1-14- روش انجام پژوهش.. 18

1-15- محدودیت‌های پژوهش.. 18

فصل دوم: حوزه های مطالعه فساد اداری و انواع آن. 19

مقدمه. 20

2-1- حوزه های مطالعه فساد اداری.. 20

2-1-1-  حاکمیت.. 20

2-1-2-  اصلاحات اجتماعی.. 21

2-1-3-  مصادیق فساد اداری.. 25

2-1-3-1- ارتشاء. 25

2-1-3-2- اختلاس.. 29

2-1-3-3- قبیله گرایی.. 31

2-1-3-4- تقلب و تزویر. 34

2-1-3-5- اسراف.. 37

2-1-4-  مصادیق مفسدان اداری.. 38

2-2- انواع فساد اداری.. 42

2-2-1- فساد تصادفی- فساد نظام مند. 43

2-2-2-  فساد خرد- فساد کلان. 44

2-2-3- فساد سیاه- فساد خاکستری- فساد سفید. 44

2-2-4- فساد سیاسی.. 44

2-2-5- فساد اقتصادی و مالی.. 45

2-3- بررسی انواع فساد اداری در قرآن و حدیث.. 45

2-3-1- فساد فردی و تصادفی در مقابل فساد سازمان یافته و نظام مند. 46

2-3-2- فساد خرد-  فساد کلان. 48

2-3-3- فساد  سیاه- فساد خاکستری- فساد سفید. 50

2-3-4- فساد سیاسی.. 52

2-3-5- فساد اقتصادی و مالی.. 56

فصل سوم: عوامل پدید آورنده فساد  اداری.. 59

مقدمه. 60

3-1- عوامل فساد اداری در مطالعات مدیریت.. 60

3-2- عوامل فساد اداری از دیدگاه قرآن و حدیث.. 64

3-2-1-  عوامل شخصی.. 64

3-2-1-1- تأمین نیازهای زیستی.. 65

3-2-1-2- کسب منزلت و قدرت.. 68

3-2-1-3- فزون خواهی و رفاه طلبی.. 71

3-2-1-4- فقدان ایمان و عدم التزام  به اصول شرعی.. 74

3-2-2- عوامل اقتصادی.. 76

3- 2-3- عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 81

3-2-4- عوامل قضایی.. 86

3-2-5- عوامل سیاسی و اداری.. 88

فصل چهارم: راهکارهای مقابله با فساد اداری.. 94

مقدمه: 95

4-1- راهکارهای مبتنی بر اخلاق. 96

4-1-1- اخلاق فردی.. 96

4-1-2- اخلاق اجتماعی.. 100

4-2- راهکارهای مبتنی بر قانون. 105

4-2-1- راهکارهای سیاسی و اداری.. 106

4-2-1-1- تعادل در عدم تمرکز اداری.. 106

4-2-1- 2- اصلاحات ساختاری.. 108

4-2-1-3-  برکناری عناصر فاسد. 109

4-2-1-4- دقت درگزینش کارگزاران. 111

4-2-1-5- برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت.. 113

4-2-1-6- حفظ شئون و ارتقاء منزلت کارکنان. 114

4-2-1-7- برقراری نظام تشویق و تنبیه مناسب.. 116

4-2-1-8- نظارت و بازرسی.. 118

4-2-2- راهکارهای اقتصادی.. 120

4-2-3- راهکارهای فرهنگی.. 124

4-2-4- راهکارهای قضایی.. 125

نتیجه گیری.. 129

منابع. 131

چكیده انگلیسی…………. 14
فهرست شکل ها

شکل شماره(2-1) رابطه فساد اداری با قانون و اخلاق.. 11

شکل شماره(2-2) رابطه فساد اداری با دین، اخلاق و قانون  12

چکیده

فساد اداری از مسائل مهم علم مدیریت به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از دولت ها، مدیران و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن، از دیدگاه قرآن کریم و حدیث انجام گردید. این پژوهش در طبقه بندی کلی تحقیقات، بنیادی و با توجه به هدف، کاربردی محسوب می شود.  برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مسئله فساد اداری به جهت پیامدها و آثار منفی آن برای حکومت و جامعه اسلامی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در متون دینی برخوردار است؛ هر چند که به صورت مستقل و به عنوان یک علم بدان پرداخته نشده است. بر این اساس در این تحقیق مفهوم فساد اداری، انواع فساد و حوزه های مطالعه آن از منظر آیات و روایات استنباط و استخراج گردید. علاوه براین یافته های این پژوهش، متغیرها و عوامل موثر در بروز پدیده شوم فساد اداری را مشخص می نماید. همچنین از بررسی آیات قرآن کریم و احادیث به دست می آید که رویکرد مدیریت اسلامی در مبارزه با فساد اداری، به صورت سیستمی، نظام مند و بنیادین می‌باشد؛ به این معنا که برای هر دسته از عوامل پدید آورنده آن، راهکارهای مناسب و مقتضی ارائه می‌دهد و به جای برخوردهای کوتاه مدت و کنترلی که از کارایی و اثربخشی کمتری برخوردار است؛ شیوه مبارزه ریشه‌ای و پیشگیرانه را توصیه می نماید.
مقدمه
فساد اداری از چالش های اساسی دنیای امروز به شمار می رود که سلامت و موجودیت اجتماعات کوچک تر وحتی کلان انسانی، در سطح ملی و بین المللی را مورد تهدید قرار داده است. به همین جهت نیز تلاش برای شناخت نظری و همه جانبه آن، گام اول در طی مسیر مبارزه با این آفت جامعه بشری است. امروزه به واسطه گسترش ارتباطات و به هم تنیدگی سرنوشت ملت ها با یکدیگر و شکل گیری دهکده جهانی، لزوم مطالعه فساد و مبارزه با آن در سطح بین المللی ضروری می کند. اما از آنجا که این مسئله از یک سو با فرهنگ و هنجارهای یک جامعه و از سوی دیگر با قوانین و مقررات آن، ارتباط پیدا می‌کند، به طبع فساد اداری نیز باید در بستر همان فرهنگ و شرایط اجتماعی- اقتصادی- سیاسی، مورد مطالعه قرار گیرد. در کشور ما که شالوده و کلیت نظام اداری و نیز فرهنگ غالب آن، اسلامی می‌باشد، اکتفا به تحقیقات و پژوهش های بین المللی و اتکاء به راهکارهای آنان، به تنهایی ثمر بخش نخواهد بود. از این رو به مطالعات جامعه شناختی، سیاسی و اقتصادی در حوزه فرهنگ ایرانی- اسلامی نیاز است تا بتوان زمینه ها ی شکل گیری فساد اداری و اسباب مقابله با آن را، شناسایی و فراهم آورد. ضمن آنکه نمی توان از نتایج مطالعات و تجربیات و همکاری های بین المللی در این زمینه جهت دستیابی به نتیجه مطلوب صرف نظر نمود. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی متون اسلامی، یعنی قرآن و احادیث اهل بیت(ع)، حوزه های مطالعه فساد اداری در این متون را مشخص نموده و با رویکرد تطبیقی به پژوهش های نوین، عوامل بوجود آورنده و راهکارهای مبارزه با آن را استنباط و ارائه نماید. به این ترتیب این تحقیق می‌تواند با تبیین نظری مسئله و در صورت کاربست عملی آن، راهگشای مسئولین و صاحبان امر در حوزه های مختلف سیاست گذاری نظام در زمینه مبارزه با فساد اداری باشد.

تعداد صفحه : 151

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.