مهندسی شیمی

دانلود پایان نامه بررسی طیـف سنجی رزونانس مـغناطیسی هسته 31P و 27Al محلول های آلومینوفسفات و توصیف غربال های مولکولی سنتز شده پایه فسفاتی توسط تکنیک های FT-IR، XRD و SEM

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه

عنوان : بررسی طیـف­سنجی رزونانس مـغناطیسی هسته 31P  و 27Al محلول­های آلومینوفسفات و توصیف غربال­های مولکولی سنتز شده پایه فسفاتی توسط تکنیک­های FT-IR، XRD و SEM

دانشگاه مازندران

دانشكده شیمی

رساله دوره دکتری Ph.D در رشته شیمی تجزیه

موضوع :

 بررسی طیـف­سنجی رزونانس مـغناطیسی هسته 31P  و 27Al محلول­های آلومینوفسفات و توصیف غربال­های مولکولی سنتز شده پایه فسفاتی توسط تکنیک­های FT-IR، XRD و SEM

استاد راهنما :

دكتر عبدالرئوف صمدی میبدی

استاد مشاور :

دكتر محسن تفضلی

اساتید داور:

دکتر محمدرضا گنجعلی- دکتر نادر علیزاده مطلق

دکتر سید ناصر عزیزی- دکتر محمدحسین فاطمی

شهریورماه 1389

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

چکیده:

در این رساله، از طیف­سنجی 27Al NMR و 31P NMR برای شناسایی توزیع کمپلکـس­های آلومینوفسـفات در محلول­های آبی و الکلی استفاده شد. کاتیون­های آلومینوفسفات محلول از واکنش هگزا آکوا آلومینیوم، [A1(H2O)6]3+، با لیگاندهای فسفات (نظیر H3PO4، H2PO4 و دیمر اسید H6P2O8، H5P2O7) حاصل می­شوند. در محیط آبی پنج پیک جداگانه توسط  طیف­سنجی 31P NMR مشاهده شدند، اما در مخلوط متانول- آب و اتانول- آب، نه پیک مشاهده گردید. چهار پیک جدید در موقعیت­های ppm 4/6-، 1/13-،1/18- و 6/20- در محلول­های الکلی آلومینوفسفات مشاهده شدند که شدت آنها با تغییر نسبت­های حجمـی الکل- آب دستخـوش تغییر شد. در سیستم سل- ژل آبی، دو پیک جدید توسـط طیـف­سنجی 31P NMR آشکارسازی شدند که مربوط به گونه­ های {(OH)2–P–[O–Al(H2O)5]2}5+ و {(OH)–P–[O–Al(H2O)5]3}8+ می­باشند. می­توان بیان نمود که این گونه­ ها به­عنوان واحدهای ساختـاری اولیه جهـت تشکـیل غربال­های مولکولی آلومینوفسـفات عمل می­ کنند و این اطلاعات می ­تواند برای فهم بهتر مکانیسم سنتز غربال­های مولکولی آلومینوفسفات جدید استفاده شود.

غربال­های مولکولی آلومینوفسفات با بهره گرفتن از فرایند هیدروترمال معمول (CH) و هیدروترمال کمک­دهی شده با ریزموج (MAH) در حضور قالب دهنده (2- هیدروکسی اتیل) تری­متیل آمونیوم سنتز شدند. اثر نسبت مولی Al به P، اثر ترکیب شیمیایی سل- ژل اولیه و پارامترهای دیگر نظیر منبع آلومینیوم، زمان تابش­دهی ریزموج و اثر مـخلوط کننده فراصوت مورد مطالعه قرار گرفت. ریخت­شناسی و ترکیب غربال­های مولکولی سنتز شده با بهره گرفتن از فنون SEM، XRD و FT-IR مورد مطالعه قرار گرفتند.

چندین نوع غربال­های مولکولی نیکل فسفات با بهره گرفتن از روش­­های CH و MAH سنتز شدند. برای اولین بار در این کار، سنتز نیکل فسفات (با ریخت VSB-5) در حضور قالب دهنده (2- هیدروکسی اتیل) تری­متیـل آمونیـوم هیـدرروکسید (2-HETMAOH)  با زمان سنتز هیدروترمال 72 سـاعت انجام شد و یا با بهره گرفتن از روش MAH، به­مـدت یک ساعـت تابش­دهی ریز­موج و با زمان سنتز هیدروترمال 48 ساعت انجام شد. فرایند تبدیل فاز با تغییر زمان سنتز هیدروترمال مشاهده گردید. فازهای بلوری VSB-5 به همراه Ni2P4O12، α-Ni2P2O7 و فازهای ناشناخته دیگر با تابش­دهی ریزموج یک ساعت به همراه 24 ساعت هیدروترمال تشکیل شدند، اما با افزایش زمان هیدروترمال تا 48 ساعت و بیشتر کلیه این فازها به فاز پایدار ترمودینامیکی یعنی VSB-5 تبدیل شدند. در مقادیر بالای نیکل، مخلوطی از فازهای α-Ni2P2O7، Ni2P4O12 و مقدار کمی بلورهای VSB-5 حاصل شد، امـا در مقادیر پایین­تر نیکل فازهای VSB-5 خالص به­وجود آمدند و فازهای دیگر ناپدید شدند. زمان سنتز هیدروترمال با نیم ساعت همزدن فراصـوت و یک ساعت تابش­دهی ریزموج از 48 به 24 ساعت کاهش یافت. نانوذرات کروی شکل نیکل فسفات با قطر متوسط 80 نانومتر در حضور قالب دهنده تترا پروپیل آمونیوم هیدروکسید سنتز شدند. همچنین نانوذرات کروی شکل نیکل فسفات با قطر متوسط 90 نانومتر در نسبت حجمی 1 : 1 از پلی اتیلن گلیکول به H2O و در حضور قالب دهنده2-HETMAOH  تهیه شدند.

الکترودهای خمیر کربن توسط غربال­های مولکولی و نانوذرات نیکل فسفات اصلاح شدند و رفتار الکتروشیمیایی این الکترودهای اصلاح شده با بهره گرفتن از ولتامتری چرخه­ای و پالس ولتـامتری تفاضلی مورد مطالعه قرار گرفت. این الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده برای الکتروکاتالیز اکسایش متانول و اندازه ­گیری برخی داروها استفاده گردید.

غربال­های مولکولی روی فسفات با بهره گرفتن از روی کلرید، فسفریک اسید و 2-HETMAOH به­عنوان قالب دهنده جدید سنتز شدند. ریخت و اندازۀ بلورهای سنتزی با بهره گرفتن از همزدن فراصوت مورد بررسی قرار گرفت که ذرات بلوری بزرگتر با اعمال فراصوت حاصل شدند. علاوه بر این، بلورهای میله­ای شکل β−Zn3(PO4)2.4H2O در حضور اتیلن گلیکول به­عنوان حلال کمکی تهیه شدند.

در فصل هشتم اندازه ­گیری همزمان ویتامین B12 (VB12)، متیل­کوبال آمین (MCA) و کوآنزیم B12 (B12Co) توسط روش درجه­بندی چند­متغیره-1 (MVC1) (نظیر مدل­های PLS1،OSC/PLS ، PCR و HLA) با کمترین پیش آماده ­سازی نمونه و بدون جداسازی اجزاء نمونه با بهره گرفتن از داده ­های استـخراج شده از طیف­های UV-Vis انجام شد. بهترین مقدار ضریب همبستگی مربوط به پیش ­بینی (R2Pred) برای VB12 برابر 979/0 توسط مدل PLS1، برای MCA برابر 995/0 توسط مدل OSC/PLS و برای B12Co برابر 982/0 توسط مـدل HLA به­­­دست آمد. همچنین مـقدار کمـینه RMSEP برای VB12، MCA و B12Co به ­ترتیب توسط مدل­های PLS1، OSC/PLS و HLA به­­دست آمد. مـدل­های ساختـه شده برای اندازه ­گیری همزمان ویتامین­های فوق در نمونه­های مصنوعی و فرمولاسیون دارویی به­­کار برده شدند. در یک مجموعه آزمایشات دیگر، اندازه ­گیری همزمان داروهای پاراستامول (PAR)، فنیل افرین هیدروکلرید (PHE) و کلرو فنیر آمین مالئات (CLP) توسط روش MVC1 (نظیر مدل­های PLS1، PCR و HLA) بدون جداسازی اجزاء نمونه انجام شد. مدل­های ساخته شده برای اندازه ­گیری همزمان این داروها در نمونه­های مصنوعی و یک قرص ترکیبی با نام بایولنول کولد فورت به­کار برده شدند. مـقادیر مـیانگین درصد بازیافت خوب برای نمـونه­های مصنوعی و مجهول نشان دهندۀ دقت و صحت خوب مدل­های ساخـته شده برای هر سه دارو می­باشد که مدل­های PLS1، PCR و HLA به­­ترتیب برای داروهای PAR، PHE و CLP بهترین نتایج با کمترین خطای پیش ­بینی را ارائه دادند. در مقایسه با کارهای قبلی نظیر روش­های جداسازی، روش MVC1 به­­کار برده شده می ­تواند یک روش سـریع، دقیق، صحیح و ارزان برای اندازه ­گیری همزمان ترکیبات فوق در فرایندهای کنترل کیفی معمول در آزمایشگاه­های داروسازی فراهم کنند.

 واژه­های کلیدی: آلومینوفسفات، 31P NMR، 27Al NMR، (2- هیدروکسی اتیل) تری­متیل آمونیوم، نیکل فسفات، روی فسفات، نانوزئولیت، فراصوت، هیدروترمال کمک­دهی شده با ریزموج، درجه­بندی چندمتغیره.

فهرست مطالب

عنوان………………………………. صفحه

فصل اول: مقدمه ……………………………..  1

1-1- تاریخچه پیدایش زئولیت ……………………  2

1-2- سنتز غربال­های مولکولی به روش هیدروترمال معمول (CH)     4

1-3- سنتز غربال­های مولکولی توسط ریزموج (MW) …….. 5

1-4- قالب­ دهنده­ها و نقش آن در سنتز غربال­های مولکولی  7

1-5- نقش امواج فراصوت و حلال­های کمکی در سنتز غربال­های مولکولی    8

 

فصل دوم: تئوری …………………………….  12

2-1- نظریۀ طیف­سنجی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) ….  13

2-2- توصیف و بررسی غربال­های مولکولی توسط پراش پرتو ایکس    17

2-3- توصیف و بررسی غربال­های مولکولی توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی    20

2-4- توصیف و بررسی غربال­های مولکولی توسط طیف­سنجی مادون قرمز     22

2-5- اندازه ­گیری عناصر سازندۀ زئولیت­ها و غربال­های مولکولی  23

2-6- اندازه ­گیری ظرفیت مبادلۀ یون غربال­های مولکولی  26

2-7- اندازه ­گیری ظرفیت جذب سطحی غربال­های مولکولی ..  28

 

فصل سوم: بررسی طیف­سنجی 31P NMR  و 27Al NMR محلول­های آلومینوفسفات در محیط­های

آبی و الکلی ……………………………….  31

3-1- کلیات …………………………………. 32

3-2- بخش تجربی ……………………………… 37

3-2-1- مواد و روش تهیۀ محلول­ها ……………….  37

3-2-2- دستگاهوری ……………………………  38

3-3- بحث و نتیجه ­گیری ………………………..  40

3-3-1- بررسی طیف­های 27Al NMR و 31P NMR در محیط آبی ….  40

3-3-1-1- بررسی طیف 27Al NMR محلول آلومینات و محلول با Al/P برابر یک      40

3-3-1-2- بررسی طیف 27Al NMR و 31P NMR محلول­های آلومینوفسفات با 1 ≤Al/P       42

3-3-1-3- بررسی طیف 27Al NMR و 31P NMR محلول­های آلومینوفسفات با 1 ≥Al/P       47

3-3-1-4- بررسی طیف 27Al NMR و 31P NMR سل- ژل آلومینوفسفات  49

3-3-2- بررسی طیف­های 27Al NMR و 31P NMR در محیط­های الکلی  54

3-3-2-1- بررسی طیف 27Al NMR محلول­های آلومینوفسفات متانولی     54

3-3-2-2- بررسی طیف 31P NMR محلول­های آلومینوفسفات متانولی      55

3-3-2-3- بررسی طیف­های 27Al NMR و 31P NMR محلول­های آلومینوفسفات اتانولی    62

3-4- نتیجه ­گیری ……………………………..  64

 

فصل چهارم: سنتز و توصیف غربال­های مولکولی آلومینوفسفات      65

4-1- کلیات …………………………………  66

4-1-1- آلومینوفسفات­های شبکه خنثی (1=  Al/P) ………  66

4-1-2- آلومینوفسفات­های شبکه آنیونی (1 > Al/P) ……  68

4-1-3- الگوهای پیوندی در آلومینوفسفات­ها ……….  68

4-2- بخش تجربی ……………………………..  70

4-2-1- مواد مورد استفاده …………………….. 70

4-2-2- روش تهیۀ غربال­های مولکولی آلومینوفسفات ….. 71

4-2-3- دستگاه­های مورد استفاده ………………… 72

4-3- بحث و نتیجه ­گیری ………………………… 73

4-3-1- اثر منبع آلومینیوم ……………………. 73

4-3-2- اثر قالب ­دهنده ……………………….. 74

4-3-3- اثر نسبت مولی آلومینیوم به فسفر ………… 77

4-3-4- اثر تابش ریزموج ………………………. 78

4-3-5- اثر مخلوط کردن با فراصوت ………………. 81

4-4- نتیجه ­گیری ……………………………… 83

 

فصل پنجم: سنتز و توصیف غربال­های مولکولی نیکل فسفات  84

5-1- کلیات …………………………………  85

5-2- بخش تجربی ……………………………..  89

5-2-1- مواد مورد استفاده …………………….. 89

5-2-2- روش تهیۀ غربال­های مولکولی نیکل فسفات VSB-5 .. 89

5-3- بحث و نتیجه ­گیری ………………………..  90

5-3-1- اثر زمان هیدروترمال در تشکیل VSB-5 ………. 90

5-3-2- اثر قالب­ دهنده ……………………….. 96

5-3-3- اثر نسبت مولی نیکل به فسفر …………….. 98

5-3-4- اثر همزدن با روش فراصوت ………………. 100

5-3-5- اثر اتیلن­ گلیکول به­عنوان حلال کمکی ……… 102

5-3-6- اثر پلی­اتیلن گلیکول به­عنوان حلال کمکی …… 104

5-3-7- سنتز کبالت- نیکل فسفات ……………….. 106

5-4- نتیجه ­گیری ……………………………… 107

 

فصل ششم: سنتز و توصیف غربال­های مولکولی روی فسفات  109

6-1- کلیات ………………………………..  110

6-2- بخش تجربی …………………………….  113

6-2-1- مواد مورد استفاده ……………………. 113

6-2-2- روش تهیۀ غربال­های مولکولی روی فسفات ……. 113

6-3- بحث و نتیجه ­گیری ……………………….. 115

6-3-1- سنتز روی فسفات در محیط آبی ……………. 115

6-3-2- سنتز روی فسفات در محیط غیرآبی …………. 118

6-3-2-1- سنتز روی فسفات در مخلوط اتیلن گلیکول- آب 118

6-3-2-2- تجزیه و تحلیل طیف FT-IR ………………. 121

6-3-2-3- اثر نسبت حجمی اتیلن گلیکول به آب …….. 122

6-4- نتیجه ­گیری ……………………………… 124

 

فصل هفتم: استفاده از غربال­های مولکولی و نانوذرات نیکل فسفات جهت بررسی واکنش­های

الکتروکاتالیزوری …………………………..  125

7-1- کلیات ………………………………..  126

7-2- بخش تجربی …………………………….  129

7-2-1- مواد مورد استفاده و روش تهیۀ محلول­ها …..  129

7-2-2- سنتز غربال­های مولکولی و نانوذرات نیکل فسفات  130

7-2-3- دستگاهوری …………………………..  131

7-2-4- نحوۀ تهیه الکترودها ………………….. 132

7-3- بحث و نتیجه ­گیری ……………………….. 133

7-3-1- تبلور غربال­های مولکولی نیکل فسفات ……… 133

7-3-2- بررسی فرایند الکتروکاتالیز اکسایش متانول در محیط­های قلیایی   134

7-3-2-1- بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترودهای اصلاح شده    134

7-3-2-2- بررسی الکتروکاتالیز اکسایش متانول در سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده 137

7-3-2-3- اثر سرعت روبش پتانسیل بر فرایند الکتروکاتالیز اکسایش متانول     140

7-3-2-4- تأثیر غلظت متانول بر الکتروکاتالیز اکسایش متانول 140

7-3-3- اندازه ­گیری داروهای PAR، PHE و CLP با حسگر الکتروشیمیایی Ni-NP2/CPE     143

7-3-3-1- فرایند کلی آزمایش ………………….. 143

7-3-3-2- رفتار ولتامتری داروها ………………. 143

7-3-3-3- اثر پارامترهای مؤثر ………………… 146

7-3-3-4- محاسبه گسترۀ خطی، حد تشخیص و تکرارپذیری روش 147

7-3-3-5- اثر مزاحمت داروهای دیگر …………….. 147

7-3-3-6- اندازه ­گیری داروها در نمونه­های تجاری ….. 149

7-4- نتیجه ­گیری ……………………………… 150

 

 فصل هشتم: اندازه­گیری همزمان مواد دارویی با بهره گرفتن از طیف­سنجی UV-Vis  به کمک

روش­های درجه­بندی چند­متغیره …………………… 151

8-1- کلیات ………………………………… 152

8-1-1- درجه­بندی ……………………………. 153

8-1-1-1- روش مستقیم حداقل مربعات کلاسیک (CLS) یا تحلیل چند جزئی مستقیم (DMA)  155

8-1-1-2- روش­های درجه­بندی غیرمستقیم …………… 156

8-1-1-3- روش­های پیش­پردازش اطلاعات طیفی ………… 162

8-1-2- تعیین تعداد فاکتورهای بهینه …………… 164

8-1-3- کمیت­های آماری  برای ارزیابی توانایی پیش ­بینی مدل    165

8-1-4- ارقام شایستۀ تجزیه­ای …………………. 166

8-2- بخش تجربی …………………………….  169

8-2-1- مواد مورد استفاده و روش تهیۀ محلول­ها …… 169

8-2-2- دستگاه و نرم ­افزارهای مورد استفاده ……… 171

8-2-3- مراحل آزمایش برای اندازه ­گیری همزمان ویتامین­ها 171

8-2-4- مراحل آزمایش برای اندازه ­گیری همزمان داروها 174

8-3- بحث و نتیجه گیری ………………………. 177

8-3-1- اندازه ­گیری همزمان ویتامین­های سیانوکوبال آمین، متیل­کوبال آمین و کوآنزیم B12 ………………………………… 177

8-3-1-1- نتایج درجه­بندی و ارزیابی ……………. 178

8-3-1-2- اندازه ­گیری ارقام شایستۀ تجزیه­ای ……… 184

8-3-1-3- اندازه ­گیری غلظت ویتامین­ها در نمونه­های مصنوعی و مجهول 185

8-3-2- اندازه ­گیری همزمان داروهای پاراستامول، فنیل افرین هیدروکلرید و کلرو فنیر آمین مالئات …………………………… 188

8-3-2-1- نتایج درجه­بندی و ارزیابی ……………. 189

8-3-2-2- اندازه ­گیری ارقام شایستۀ تجزیه­ای ……… 194

8-3-2-3- اندازه ­گیری غلظت دارو­ها در نمونه­های مصنوعی و مجهول     195

8-4- نتیجه ­گیری …………………………….. 197

 

فصل نهم: نتیجه ­گیری نهایی ……………………. 199

پیشنهادات برای کارهای آینده …………………. 203

مراجع …………………………………….. 204

مقالات چاپ شده در مجلات علمی ………………….. 217

مقالات ارسال شده به مجلات علمی ………………… 218

مقالات ارائه شده در کنفرانس­های بین ­المللی ………. 219

مقالات ارائه شده در کنفرانس­های داخلی ………….. 220

تعداد صفحه :285

 

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.