رشته مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه كاربرد تجارت الكترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت بیمه

عنوان : بررسی رابطه كاربرد تجارت الكترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان

 

دانشكده تحصیلات تكمیلی

گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد( M.A )

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

 

عنوان:

بررسی رابطه كاربرد تجارت الكترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان

 

 استاد راهنما:

دكتركامبیز شاهرودی

 

 نیمسال تحصیلی: 93-92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                            صفحه

 

 

فصل اول: کلیات تحقـیـق

1-1) مقدمه:.. 1

1-2) بیان مسأله:.. 2

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق:.. 4

1ـ4 ) اهداف علمی تحقیق:.. 4

1-5) چارچوب نظری تحقیق:.. 5

1-6) فرضیه های تحقیق:.. 7

1-7) تعاریف عملیاتی:.. 7

1-8) تعاریف نظری:.. 8

1- 9)قلمرو تحقیق:.. 10

1- 9-1- قلمرو موضوعی:.. 10

1- 9-2- قلمرو مکانی:.. 10

1- 9-3- قلمرو زمانی:.. 10

جمع بندی فصل اول: ……………………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1) تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک:.. 12

2-2) تجارت الکترونیک: 15

2-3) مزایا و معایب اینترنت و تجارت الكترونیك:.. 15

2-4) تجارت الکترونیکی به عنوان یک بازار:.. 17

2-5 ) اشکال مختلف تجارت الکترونیکی:.. 18

2-6 ) انقلاب و اقتصاد دیجیتالی:.. 20

2-7 ) استفاده از تجارت الکترونیکی حرکتی به سوی اقتصاد دیجیتالی:.. 21

2-8 ) مدل های تجارت الكترونیك:.. 23

2- 8-1- مدل مصرف کننده- مصرف کننده:.. 24

2- 8-2- مدل تجارت- مصرف کننده:.. 24

2- 8-3- مدل تجارت- تجارت:.. 25

2- 8-4- مدل مصرف کننده- تجارت:.. 25

2-9) مزایای تجارت الکترونیک.. 25

2-10) تجارت الکترونیک در ایران:.. 26

2-11) تاثیر تجارت الكترونیک بر بیمه :.. 28

2-12) كاربرد تجارت الكترونیک در صنعت بیمه :.. 28

2-13) بیمه:.. 29

2-14) مدل های بلوغ الكترونیكی:.. 30

2-15) مدل گارتنر:.. 31

2- 16 ) مدل بلوغ دولت الکترونیکی گارتنر:.. 32

2-17) بیمه الکترونیک: 36

2-18) تاریخچه بیمه الکترونیکی در جهان و ایران: 37

2-19) نحوه ی ارائه ی بیمه الکترونیک در شرکت های بیمه گر منتخب و پیش نیازهای آن: 40

2-20) پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی:.. 42

2-21 ) پیامدهای پیاده سازی بیمه الکترونیک در صنعت بیمه:.. 43

2-22 ) توسعه نیافتگی بیمه در ایران:.. 46

2-23) پیشینه تحقیق :.. 47

جمع بندی فصل دوم: ……………………………………………………………………………………………………………………50

فصل سوم: روش اجرای تحقـیـق

3 ـ 1 ) مقدمه :.. 52

3 ـ 2 ) طرح تحقیق :.. 52

3 ـ 3 ) فرایندهای تحقیق :.. 53

3 ـ 4 ) جامعه آماری :.. 54

3 ـ 5 ) نمونه آماری :.. 54

3 ـ 6 ) حجم نمونه :.. 55

3 ـ 7 ) روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات :.. 56

3 ـ 8 ) روایی تحقیق :.. 57

3 ـ 9 ) پایایی تحقیق :.. 57

3 ـ 10 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :.. 59

جمع بندی فصل سوم: …………………………………………………………………………………………………………………..59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1) مقدمه:.. 61

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه:.. 73

5-2) نتایج آمار توصیفی:.. 73

5- 2-1- متغیر خدمات قبل از فروش:.. 73

5- 2-2- متغیر خدمات فروش:.. 73

5- 2-3- متغیر خدمات پس از فروش:.. 73

5- 2-4- متغیر تجارت الکترونیک:.. 74

5-3) نتایج آزمون فرضیه ها:.. 74

5-4) محدودیت های تحقیق:.. 75

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده:.. 75

فهرست منابع و مآخذ:

منابع فارسی:.. 77

منابع انگلیسی:.. 81

پیوست ها

فهـرست جـداول

جدول 2-1) مقایسه بین شرکت های سنتی و شرکت های دیجیتالی:.. 22

جدول 2-2) مدلها یا کاربردهای تجارت الکترونیک :.. 24

جدول 2-2) مدل های بلوغ الکترونیکی:.. 30

جدول آزمون KS: .. 55

جدول 3-1) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:.. 57

جدول آزمون کرونباخ: .. 58

جدول 4-2) جنسیت پاسخگویان:.. 61

جدول 4-3) سن پاسخگویان:.. 62

جدول 4-4) تحصیلات پاسخگویان:.. 64

جدول 4-5) توصیف خدمات قبل از فروش:.. 65

جدول 4-6) توصیف خدمات فروش:.. 66

جدول 4-7) توصیف خدمات پس از فروش:.. 67

جدول 4-8) توصیف کاربرد تجارت الکترونیک:.. 68

جدول 4-9) تجارت الکترونیک در صنعت بیمه و ارتقای سطح خدمات قبل از فروش بیمه:   69

جدول 4-10) تجارت الکترونیک در صنعت بیمه و ارتقای سطح خدمات فروش بیمه:.. 70

جدول 4-11) تجارت الکترونیک در صنعت بیمه و ارتقای سطح خدمات پس از فروش بیمه:   71

 

فهرست اشکـال و نمـودارها

شکل 1-1) مدل پیشنهادی تحقیق:.. 6

شکل 2-1) فشارهای کسب و کار و نقش تجارت الکترونیکی:.. 23

نمودار 1) مدل بلوغ دولت الکترونیکی جدول 2-2:.. 35

نمودار 4-2) جنسیت پاسخگویان:.. 62

نمودار 4-3) سن پاسخگویان:.. 63

نمودار 4-4) تحصیلات پاسخگویان:.. 64

نمودار 4-5) خدمات قبل از فروش:.. 65

نمودار 4-6) خدمات فروش:.. 66

نمودار 4-7) خدمات پس از فروش:.. 67

نمودار 4-8) کاربرد تجارت الکترونیک:.. 68

 

 

چکیده:

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف و فشارهای رقابتی و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان از طرف دیگر به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات را برای کلیه صنایع، سازمانها و کسب و کارها بیش از پیش ضروری کرده است . بیمه الکترونیکی به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا از رشد بی سابقه ای برخوردار است و بیمه و به طور کلی موسسات مالی از جمله صنایعی هستند که تجارت الکترونیک می تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه آنها ایفا کند، چرا که صنعت بیمه صنعتی است اطلاعات بر، لذا دارای زمینه مناسبی جهت استفاده گسترده از تکنولوژی اطلاعات می باشد.

این تحقیق به بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان            می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بیمه ایران در شعب گیلان می‌باشد که تعداد کل این افراد 1500 نفر بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر با مراجعه به فرمول کوکران 150 نفر از کارکنان بیمه ایران در شعب گیلان تعیین گردیده است ضمناً نمونه مورد نظر به صورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده است تحقیق حاضر از نوع توصیفی- علی وابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جهت پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است و با توجه به اینکه آلفای محاسبه شده کلیه متغیر ها بالاتر از 70/0بوده است بنابراین پرسشنامه تحقیق دارای پایایی مناسب است. به طور کلی تجزیه و تحلیل داده های آماری از قبیل میانگین، انحراف معیار، واریانس، جداول فراوانی و نمودارها به وسیله نرم افزار spss19 مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی در این پژوهش وجود یا عدم وجود رابطه معنی داری وتاثیر متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق در قالب فرضیات ارائه شده است. جهت تایید و یا رد هر فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده. بر اساس نتایج بدست آمده بین کاربرد تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات قبل از فروش، فروش و پس از فروش رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، بیمه الکترونیک، خدمات قبل از فروش، فروش، خدمات پس از فروش

تعداد صفحه : 128

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.