رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حسابداری

عنوان :

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

استاد راهنما :

دکتر محمد حسین قائمی

 

استاد مشاور :

دکتر یدالله تاری وردی

 

پائیز 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول:کلیات1

1-1- مقدمه. 2

1-2-  بیان موضوع. 3

1-3-  هدف.. 5

1-4-  فرضیه ها 5

1-5-  قلمرو. 6

1-6-  جامعه و نمونه. 6

1-7-  آزمون فرضیه ها 7

1-8-  واژه ها و اصطلاحات کلیدی.. 8

1-9-  فصل های بعدی.. 9

فصل دوم:ادبیات10

بخش اول : مبانی نظری پژوهش.. 11

2-1-  مقدمه. 11

2-2- کارایی بازار. 12

2-2-1-  مفهوم بازار کارا 12

2-2-2- تاثیر فرضیه ی بازار کارا بر حسابداری مالی.. 13

2-3-  سود. 13

2-3-1-  مفهوم سود. 13

2-4-  پیش بینی.. 15

2-4-1- اطلاعات پیش بینی.. 15

2-4-2- پیش بینی سود. 16

2-4-3- استفاده کنندگان، اهداف و ویژگی های پیش بینی های سود. 17

2-5-  تعدیل در سود پیش بینی شده 22

2-5-1- دلایل تعدیل در سود پیش بینی شده 22

2-5-2- نقش تعدیل سود هر سهم پیش بینی شده در معاملات سهام. 24

2-6-  انجام پژوهش های رویدادی در یک بازار سهام كوچك.. 25

2-7- مدل بازار. 28

بخش دوم : پیشینه ی پژوهش.. 31

2-8- مقدمه. 31

2-9- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. 31

2-10- پژوهش های انجام شده در ایران. 39

2-11- چارچوب نظری پژوهش.. 48

فصل سوم:روش شناسی.. 50

3-1- مقدمه. 51

3-2- فرضیه ها 52

3-3- داده ها 53

3-4- قلمرو. 53

3-5- روش جمع آوری و منابع اطلاعات.. 54

3-6- نحوه ی محاسبه ی متغیرها 54

3-7- آزمون فرضیه ها 57

3-7-1- آزمون فرضیه در بخش اول. 61

3-7-1-1-آزمون حجم. 62

3-7-1-2- آزمون اثر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام. 63

3-7-1-3- آزمون های آماری.. 65

3-7-2- آزمون فرضیه در بخش دوم. 67

3-7-3- آزمون فرضیه در بخش سوم. 72

3-8- خلاصه ی فصل سوم. 72

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها. 73

4-1- مقدمه. 74

4-2- بخش اول: تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل ساده (روش بازده تعدیل شده ی بازار). 76

4-2-1- آمار توصیفی.. 76

4-2-2- آزمون فرضیه ها 77

4-2-2-1- آزمون اثر اعلان تعدیل سود بر حجم معاملات سهام. 77

4-2-2-2- آزمون اثر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام. 80

4-3- بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل بازار. 92

4-3-1- آمار توصیفی.. 92

4-3-2- آزمون فرضیه در بخش دوم. 96

4-4- بخش سوم : تجزیه و تحلیل داده هابر اساس روش بازده میانگین تعدیل شده 101

4-4-1-آمار توصیفی.. 102

4-4-2- آزمون فرضیه در بخش سوم. 102

4-5- خلاصه ی فصل چهارم. 105

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها. 106

5-1- مقدمه. 107

5-2- خلاصه ی موضوع و روش پژوهش.. 107

5-3- خلاصه ی یافته های پژوهش.. 108

5-3-1- خلاصه ی یافته های پژوهش در بخش اول. 109

5-3-2- خلاصه ی یافته های پژوهش در بخش دوم و سوم. 109

5-4- تحلیل یافته های پژوهش و مقایسه با یافته های دیگران. 110

5-5- نتیجه گیری.. 111

5-6- محدودیت های پژوهش.. 112

5-7- پیشنهادها 113

5-7-1- پیشنهاد برخاسته از پژوهش113

5-7-2- پیشنهادها برای پژوهش های آتی.. 113

5-8- خلاصه ی فصل پنجم. 114

منابع فارسی.. 115

منابع انگلیسی.. 118

پیوست (الف):فهرست شرکت های نمونه ی پژوهش119

جدول (الف-1):فهرست شرکت های نمونه ی (( بخش اول )) پژوهش119

جدول (الف-2):فهرست شرکت های نمونه ی (( بخش دوم و سوم )) پژوهش124

پیوست (ب): نتایج حاصل از آزمون های حجم معاملات و قیمت سهام در بخش اول. 134

پیوست(پ). خروجی های آماری مربوط به بخش اول. 139

 

فصل اول:کلیات

 

 

1-1- مقدمه

طی دو دهه­ اخیر آگاهی فزاینده­ای در باب لزوم خصوصی سازی اقتصادی در کشور­های در حال توسعه شکل گرفته است. توسعه­ بازار سرمایه از معدود برنامه های اقتصادی دولت است که اکثر نظریه پردازان آن را از راهکار­های گذار به سمت یک اقتصاد توسعه یافته می­دانند. بازار را می­توان مکانیسمی برای تخصیص بهینه­ منابع از طریق عرضه و تقاضا معرفی نمود و بازار سرمایه را می­توان محلی برای تجمیع پس انداز­های کوچک به منظور تامین مالی پروژه­ های بزرگ دانست. یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، سرمایه­ گذاران می­باشند که به خرید و فروش اوراق بهادار می­پردازند و در این معاملات به دنبال کسب سود می­باشند. این سود در دو بخش حاصل می­ شود، بخش اول مربوط به سود اعلام  شده­ی هر سهم می­باشد و بخش دوم سود حاصل از افزایش قیمت سهام است. یکی از معیار­های اصلی و مورد توجه سرمایه­ گذاران برای حصول به هدف فوق، سود پیش ­بینی شده هر سهم می­باشد. سود پیش ­بینی شده هر سهم معمولا در ابتدای سال مالی اعلام می­ شود و ممکن است طی سال و به دلیل تغییراتی که در مبانی پیش ­بینی به وجود آمده است دچار تغییر (تعدیل) شود. در این پژوهش به بررسی اثر اعلان تعدیل سود پیش­بینی­شده بر قیمت سهام و حجم دادوستد سهام  پرداخته می شود.

در این فصل کلیات پژوهش شامل: بیان موضوع، هدف پژوهش، فرضیه ­ها، قلمرو، جامعه و نمونه­ آماری، واژه ها و اصطلاحات کلیدی بیان می شود.

1-2-  بیان موضوع

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد، می تواند با جمع آوری سرمایه های راکد جامعه، علاوه بر کاهش نقدینگی مازاد، باعث تغییر جهت مطلوب سرمایه به سوی واحدهای اقتصادی فعال بازار شود. آن طور که نتایج پژوهش های قبلی پیرامون بازار سرمایه نشان می دهد، بازار سرمایه زمینه ی رشد و رونق اقتصادی را فراهم می آورد.[1]

یکی از ملزومات اصلی ایفای نقش فوق توسط بورس، اطلاعات شفاف، قابل اتکا و به موقع   می باشد و در بازار های کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت توسط افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت و حجم دادوستد اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیمات آنها در قیمت اوراق بهادار تجسم می یابد و کارایی بازار نیز به میزان قابل توجهی به دامنه و حجم اطلاعات گزارش شده بستگی دارد. یکی از منابع اصلی تامین این اطلاعات، گزارش های حسابداری ای می باشد که توسط شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس منتشر شده و از طریق تحلیل های سرمایه گذاران در قیمت ها ی سهام منعکس  شده و متعاقب آن حجم های متفاوتی از مبادلات را رقم می زند.

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بیان می­ شود که “هدف صورت های مالی عبارت است از ارائه­ اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد”.

این بند از مفاهیم نظری نشان می د هد که اطلاعات مالی منتشره، نه تنها بازار اوراق بهادار و یا گروه خاصی از جامعه، بلکه باید فرد فرد سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در بر گیرد و از آنجا که این عده به جریان های نقدی توجه دارند، می توان گفت که بیانیه ی فوق به طور غیر مستقیم برای ثبت جریانات نقدی در مدل تصمیم استفاده کنند گان اهمیت زیادی قائل شده است.

یکی از مهمترین موارد موجود در گزارشات حسابداری، اطلاعات مربوط به سود هر سهم (EPS) به عنوان یکی از شاخص ­های مهم اندازه ­گیری عملکرد واحد اقتصادی می­باشد.در اکثر مدل­های ارزش گذاری دارایی­ ها و مخصوصا اوراق بهادر، جریان نقدی آتی تعیین کننده­ قیمت این اوراق به شمار    می­آید، اما تعهدی بودن حسابداری شرکت ها باعث می شود که سود حسابداری شاخص مناسب تری نسبت به جریان های مذکور به حساب آید. لذا در عمل در اکثر مدل های ارزش گذاری سهام از سود پیش بینی شده هر سهم به عنوان جایگزین جریان های نقدی آتی استفاده می گردد. همچنین در بسیاری از موارد نیز از طریق نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) اقدام به تعیین قیمت سهام می شود که در این مدل نیز سود پیش بینی شده ی هر سهم در دوره مالی جاری از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مطابق ماده ی پنج آیین نامه ی افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس، شرکت ها مکلفند بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه را بر اساس عملکرد سال قبل حداکثر سی روز قبل از شروع سال مالی جدید، بر اساس عملکرد واقعی دوره های سه ماهه حداکثر بیست روز پس از پایان دوره های سه ماهه و تعدیل آن را نیز بلافاصله اعلام کنند.

اگر سود پیش بینی شده، دارای محتوای اطلاعاتی مفید بوده و در تصمیم گیری استفاده کنندگان (سرمایه گذاران) موثر باشد، اعلان پیش بینی سود یا تعدیل آن می تواند باعث تغییر قیمت سهام و حجم مبادلات گردد.

در رابطه  با سود و محتوای اطلاعاتی آن چهار گونه پژوهش می تواند انجام شود:

1.بررسی تاثیر انتشار سود سالانه (واقعی) هر سهم (از طریق صورت های مالی سالانه) بروضعیت سهام.

2.بررسی تاثیر انتشار سود (واقعی) میان دوره ای هر سهم بر وضعیت سهام.

3.بررسی تاثیر انتشار اطلاعیه ی پیش بینی سود هر سهم بر وضعیت سهام.

4.بررسی تاثیر انتشار اطلاعیه ی تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم بر وضعیت سهام.

در پژوهش های انجام شده، وضعیت سهام به صورت تغییرات قیمت (بازده)، تغییرات حجم و نوسان قیمت مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر میزان اثر اعلان اطلاعات مورد اشاره بر این سه متغیر مورد توجه قرار گرفته است.در این پژوهش آثار اعلان تعدیل های سود توسط شرکت ها بر قیمت و حجم دادوستد سهام شرکت ها بررسی و ارزیابی شده است.

1-3-  هدف

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

[1]  عرب مازار یزدی ، محمد و جمالیان پور، مظفر، “مقایسه ی محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود وزیان میان دوره ای 3،6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران”مجله ی پژوهش های حسابداری مالی،سال دوم شماره ی چهارم، سال1389،ص 46

تعداد صفحه : 165

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.