جغرافیا

دانلود پایان نامه بررسی خشكسالی و ارائه راهكارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :كاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی

عنوان :بررسی خشكسالی و ارائه راهكارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشكده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

رشته:

 كاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی خشكسالی و ارائه راهكارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان

استاد راهنما:

دكتر بهمن رمضانی گورابی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان    ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چكیده      1

فصل اول:كلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- پرسش اصلی تحقیق (مسائله تحقیق) 6

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- فرضیه. 6

1-6- هدف كاربردی.. 6

1-7- جنبه نوآوری.. 6

1-8- محدودیت های تحقیق.. 6

فصل دوم:مرور منابع. 7

2-1- نكات مهم در تعریف خشكسالی.. 8

2-2- تعاریف خشكسالی.. 9

2-3- تعریف مفهومی خشكسالی.. 11

2-4- تعریف عملی خشكسالی.. 12

2-5- انواع خشكسالی.. 12

2-5-1- خشكسالی هواشناسی.. 13

2-5-3- خشكسالی هیدرولوژیكی.. 15

2-5-4- خشكسالی اجتماعی ـ اقتصادی.. 16

2-6- پیامد اثرات خشكسالی.. 16

2-7- شدت و وسعت خشكسالی.. 17

2-8- ملاحظات خشكسالی در رابطه با ایران. 18

2-9- تفاوت خشكی و خشكسالی.. 19

2-10- سوابق تحقیق.. 19

فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. 25

3-1- روش كار. 26

3-1-1- نوع روش تحقیق.. 26

3-1-2- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، كتابخانه ای و …) 26

3-1-3- ابزار گردآوری اطلاعات… 26

3-1-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 26

3-2- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه. 26

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. 29

4-1- سابقه پدیده خشكسالی در اروپا 46

4-2- تجزیه و تحلیل پدیده خشكسالی.. 47

4-3- شاخص های مختلف اندازه گیری اثرات خشكسالی.. 47

4-4- اركان مدیریت منابع آب… 48

4-5- راهبردهایی در زمینه مدیریت منابع آب در شرایط خشكسالی.. 51

4-6- موانع برنامه ریزی كارآمد برای خشكسالی.. 52

4-7- راهكارهای اصلی در مدیریت آبی.. 55

4-8- چارچوب اصلی جهت برنامه ریزی.. 58

4-9- منابع آب استان گیلان. 58

4-10- بهره برداری از منابع آب استان. 59

4-11- مسائل آب استان. 61

4-12- تدوین برنامه مدیریت منابع آب استان گیلان. 62

4-13- مدیریت مصرف آب… 62

4-14- نكات مهم در حل بحران آب… 62

4-15- روش های صحیح مدیریت خشكسالی در بخش كشاورزی استان گیلان. 64

4-16- اقدامات بلندمدت كشاورزی پایدار در سطح استان. 64

4-17- مقابله با محدودیت منابع آبی استان گیلان. 64

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات… 67

5-1- بحث… 68

5-2- نتیجه گیری.. 68

5-3- آزمون فرضیات… 70

5-4- پیشنهادات… 70

منابع          72

 

 

فهرست جداول

عنوان   …………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول شماره 4-1: منابع آب استان گیلان (به میلیون مترمكعب) 59

جدول شماره 4-2: سطح زیركشت استان و مقایسه آن با كشور و امكان توسعه. 60

جدول شماره 4-3: تعداد مشتركین و میزان مصرف آب دراستان گیلان (ارقام به مترمكعب) 61

جدول شماره 4-4: عاملها و متغیرهای مربوط به مسائل و محدودیت های منابع آب… 65

جدول شماره 4-5: جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور مدیریت خشكسالی.. 66

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان   …………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل 1- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه چوبر در ایستگاه هیدرومتری بالا محله. 31

شکل 2- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه لمیر در ایستگاه هیدرومتری قربانعلی محله. 31

شکل 3- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه چلوند در ایستگاه هیدرومتری خان حیاطی.. 32

شکل 4- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه حویق در ایستگاه هیدرومتری صفر محله. 32

شکل 5- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شیرآباد در ایستگاه هیدرومتری اوستاقاسم محله. 33

شکل 6- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ناورود در ایستگاه هیدرومتری خرجگیل اسالم. 33

شکل 7- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه کرگانرود در ایستگاه هیدرومتری ماشین خانه. 34

شکل 8- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه خاله سرا در ایستگاه هیدرومتری کله سرا 34

شکل 9- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شفارود در ایستگاه هیدرومتری پونل.. 35

شکل 10- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه بهمبر در ایستگاه هیدرومتری آقامحله. 35

شکل 11- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه چافرود در ایستگاه هیدرومتری روبارسرا 36

شکل 12- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه مرغک در ایستگاه هیدرومتری کتمجان. 36

شکل 13- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه خالکایی در ایستگاه هیدرومتری طاسکوه 37

شکل 14- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه کلسر در ایستگاه هیدرومتری کلسر. 37

شکل 15- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری چومثقال. 38

شکل 16- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری کمادل. 38

شکل 17- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شاخرز در ایستگاه هیدرومتری لاکسار. 39

شکل 18- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه گشت رودخان در ایستگاه هیدرومتری پیرسرا 39

شکل 19- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری نوخاله. 40

شکل 20- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه سیاهرود در ایستگاه هیدرومتری پل سازمان. 40

شکل 21- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه سفیدرود در ایستگاه هیدرومتری پل آستانه. 41

شکل 22- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ذیلکی رود در ایستگاه هیدرومتری شهربیجار. 41

شکل 23- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه سفیدرود در ایستگاه هیدرومتری راه رودبار. 42

شکل 24- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه توتکابن در ایستگاه هیدرومتری توتکابن.. 42

شکل 25- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شلمانرود در ایستگاه هیدرومتری کلچال. 43

شکل 26- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شلمانرود در ایستگاه هیدرومتری شلمان. 43

شکل 27- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شمرود در ایستگاه هیدرومتری توتکی.. 44

شکل 28- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه پلرود در ایستگاه هیدرومتری درازلات… 44

-شکل 29- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه سموش در ایستگاه هیدرومتری هراتبر. 45

 

چكیده

از ابتدای تاریخ، خشكسالی بخشی از تغییرات آب و هوایی محیط ما بوده است. كمبود آب از یک طرف و استفاده بی رویه و غلط از منابع آب از طرف دیگر، تهدیدی جدی برای محیط زیست و منابع آب در كشوری مثل ایران كه از جمله مناطق خشك و نیمه خشك جهان است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با توجه به اینكه در حال حاضر مناطق شمالی كشور را هم تحت تأثیر قرار داده است. وضعیت بارندگی و محدودیت منابع آبی و شرایط اقلیمی كشور این واقعیت را نشان می دهد كه باید برای پدیده خشكسالی برنامه داشت و به صورت جدی در زمان وقوع با آثار و پیامدهای آن مقابله نمود. علاوه بر این لزوم افزایش راندمان استفاده از آب در كشاورزی، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت آبیاری و توجه به بهره برداری آب باید مدنظر قرار گیرد.

خشكی و خشكسالی هر دو نتیجه اثرات متقابل بین محیط زیست طبیعی و اجتماع می باشد. پدیده خشكسالی بیانگر اثرات مختلف محیط زیست بر روی موجودات زنده، موجودات، میكرو، حیوانات و انسان ها بوده حال آن كه خشكی دارای مفهوم كلی بوده و برای عناصر محیط زیست به كار نمی رود.

توجه به اعمال مدیریت صحیح و كاهش پیامدهای خشكسالی در توسعه مناطق، نیازمند برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه در مقابله با پدیده خشكسالی است، كه خود مستلزم به كارگیری دانش كافی در پیش بینی خشكسالی می باشد.

واژگان كلیدی: الگوی مصرف، مدیریت آبیاری، محدودیت منابع آبی، خشكی و خشكسالی، گیلان

 

فصل اول:كلیات تحقیق

 

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1- مقدمه

نگاهی به تاریخ زیست در روی كره زمین حاكی از این است كه بشر همواره در معرض انواع بلایای طبیعی بوده است. بخشی از این بلایا مربوط به عوامل و نوسانات اقلیمی می باشدف مانند خشكسالی ها كه در زمان های قدیم مختلف رخ داده و اثرات مهلكی بر جای گذاشته است.

آب، كه ركن اساسی توسعه پایدار است، مایه حیات بشری بوده و همانند بسیاری از نعمت های الهی ماهیت دوگانه خیر و شر در آن نهفته است. آب از طرفی عامل ایجاد سیل و در پی آن خرابی و خسارات مالی و جانی فراوانی می شود و از طرف دیگر كمبود آن (خشكسالی) باعث نابودی و تغییر اساسی در اكوسیستم ها می شود. توجه به مسئله پیشگیری و كاهش پیامدهای خشكسالی در توسعه مناطق، نیازمند برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه است كه خود مستلزم بكارگیری دانش كافی در پیش بینی خشكسالی است.

خشكسالی به عنوان یكی از پدیده های محیطی شناخته شده و در واقع بخش جدایی ناپذیری از تغییرات اقلیمی است كه می تواند در هر منطقه جغرافیایی حادث شود و تأثیرات عمده ای بر آن منطقه بگذارد. این پدیده به لحاظ گستردگی، شدت، مدت و میزان آسیب رسانی به بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، یكی از بزرگترین بلایای طبیعی محسوب می گردد كه سالانه در سراسر دنیا میلیاردها دلار خسارت را به بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی جوامع، به ویژه بخش كشاورزی وارد می كند.

از آنجائی كه كشور ما در سال های اخیر با خشكسالی مواجه بوده است، لذا تحقیقات در خصوص پایش همزمان و دقیق شرایط پویای خشكسالی جهت كاهش اثرات مخرب این بلایای اقلیمی حائز اهمیت است. در مطالعات پایش خشكسالی، به عبارتی ارزیابی ساده از سه ویژگی خشكسالی یعنی شدت، تداوم، گستردگی مكانی و همچنین مقایسه خشكسالی از منطقه ای به منطقه دیگر در زمان های مختلف نیاز به كاربرد نمایه ای خشكسالی می باشد. نمایه های مختلفی جهت پایش خشكسالی توسط محققین ارائه شده است (جوانمرد و همكاران، 1387).

 

تعداد صفحه : 84

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.