رشته مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت كاركنان از قوانین داخلی شركت خطوط لوله و مخابرات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت كاركنان از قوانین داخلی  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: بازرگانی بین الملل

عنوان:

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت كاركنان از قوانین داخلی  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

استاد راهنما:

دكتر  محمدرضا ربیعی مندجین

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- ضرورت و اهمیت مسئله……………………………………………………………………………………. 5

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1-هدف کلی……………………………………………………………………………………….. 7

1-4-2-اهداف جزئی……………………………………………………………………………………. 7

1- 5- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 7

1-6- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8

1-6-1-فرضیه‌های اصلی………………………………………………………………………………. 8

1-6-2-فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………. 8

1-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-1-قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………….. 8

1-7-2-قلمرو مكانی…………………………………………………………………………………….. 8

1-7-3-قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………… 8

1-8-تعریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-سازمان……………………………………………………………………………………………………… 13

2-3-دو رویکرد کلی به سازمان…………………………………………………………………………………. 13

2-3-1-رویکرد ماشینی به سازمان…………………………………………………………………… 13

2-3-2-رویکرد تفسیری به سازمان…………………………………………………………………… 14

2-4 چهارچوب نظری تخقیق……………………………………………………………………………………. 15

2-4-1 آگاهی سازمانی (نظریه مرتن)……………………………………………………………….. 15

2-4-1-1-آگاهی از اهداف و آگاهی از ابزار………………………………………………. 15

2-4-1-2-یکپارچگی………………………………………………………………………. 15

2-4-1-3-شیوه‌های انطباق…………………………………………………………………. 18

2-4-1-4-آگاهی سازمانی با توجه به نظریه مرتن………………………………………… 20

2-4-2- تعاریف ارائه شده در ارتباط با فرهنگ……………………………………………………… 23

2-4-2-1- تعریف رسمی فرهنگ……………………………………………………………………. 24

2-4-2-2- ویژگی‌های بنیادی فرهنگ………………………………………………………………… 24

2-4-2-3- منابع فرهنگ و تأثیر بنیانگذاران به عنوان رهبران در پیدایش فرهنگ…………………. 25

2-4-2-4-  فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………. 26

2-4-2-5-  تاریخچه فرهنگ سازمانی……………………………………………………………….. 29

2-4-2-6-  تعریف فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران…………………………………………. 30

2-4-2-7- عناصر و اجزای تشکیل دهنده ی فرهنگ سازمانی……………………………………… 31

2-4-2-8- فرهنگ سازمانی قوی، ضعیف و میانه…………………………………………………… 32

2-4-2-8-1-فرهنگ سازمانی قوی………………………………………………………… 32

2-4-2-8-2-فرهنگ سازمانی ضعیف…………………………………………………….. 33

2-4-2-8-3-فرهنگ سازمانی میانه……………………………………………………….. 33

2-5 الگوهای فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………….. 33

2-5-1-الگوی آگیل تالكوت پارسونز………………………………………………………………….. 33

2-5-2-الگوی کرت لوین……………………………………………………………………………… 34

2-5-3-الگوی اوچی………………………………………………………………………………….. 35

2-5-4-الگوی پیترز و واترمن……………………………………………………………………….. 38

2-5-5-الگوی رابینز………………………………………………………………………………….. 42

2-5-6-الگوی کوئین………………………………………………………………………………….. 45

2-5-6-1-توصیف الگوی کوئین ………………………………………………………….. 45

2-5-6-2-فرهنگ سلسله مراتبی…………………………………………………………… 45

2-5-6-3-فرهنگ بازار …………………………………………………………………… 46

2-5-6-4-فرهنگ قومی……………………………………………………………………. 47

2-5-6-5-فرهنگ ویژه‌سالاری…………………………………………………………….. 48

2-5-7-الگوی لیت وین و استرینگر………………………………………………………………….. 51

2-6- انواع فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………….. 52

2-6-1-دیدگاه دنیل دنیسون……………………………………………………………………………. 52

2-6-2-دیدگاه فیزی…………………………………………………………………………………… 54

2-6-3-دیدگاه فرن هام وگانتر…………………………………………………………………………. 56

2-6-4-دیدگاه کوئین…………………………………………………………………………………… 58

2-6-5-دیدگاه چارلز هندی……………………………………………………………………………. 59

2-7- تأثیر فرهنگ سازمان بر تغییر تعالی گرا…………………………………………………………………. 62

مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………… 63

2-8-معرفی سازمان ( شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران )…………………………………………….. 65

2-8-1-تاریخچه شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران……………………………….. 66

2-8-2-شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران……………………………………………………. 68

2-8-3-تاریخچه تدوین مجموعه مقررات اداری و استخدامی در صنعت نفت……………………….. 74

2-8-4-هدف از تدوین مجموعه مقررات اداری و استخدامی در صنعت نفت……………………….. 75

2-9- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 76

2-9-1-پیشینه داخلی………………………………………………………………………………….. 76

2-9-2-پبشینه خارجی………………………………………………………………………………… 81

 

فصل سوم: روش‌ تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 84

3-1 -روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ­ها……………………………………………………………………… 84

3-2- سطح و واحد تحلیل………………………………………………………………………………………… 85

3-3 -جامعه آماری………………………………………………………………………………………………. 85

3-4 -حجم نمونه و شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………….. 85

3-5-روش تجزیه و تحلیل داده ­ها………………………………………………………………………………… 87

3-6-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………………. 87

3-7-اعتبار و پایایی پرسش­نامه………………………………………………………………………………….. 92

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1-بخش اول توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………… 94

4-1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………. 94

4-1-2-توصیف متغیرهای زمینه‌ای………………………………………………………………….. 94

4-1-2-1-توزیع پاسخ­گویان بر حسب جنسیت…………………………………………….. 94

4-1-2-2-توزیع پاسخ­گویان بر حسب گروه سنی………………………………………….. 94

4-1-2-3-توزیع پاسخ­گویان بر حسب مقطع تحصیلی…………………………………….. 95

4-1-2-4-توزیع پاسخ­گویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………….. 96

4-1-2-5-توزیع پاسخ­گویان بر حسب سمت سازمانی……………………………………… 96

4-1-2-6-توزیع پاسخ­گویان بر حسب پایه خدمت…………………………………………. 97

4-1-2-7-توزیع پاسخ­گویان بر حسب محل خدمت………………………………………… 98

4-1-2-8-وضعیت میزان موفقیت شرکت در شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات………………. 99

4-1-2-9-وضعیت نحوه مناسب ارائه قوانین و مقرارات………………………………… 100

4-1-2-10-وضعیت روش اطلاع از قوانین……………………………………………… 100

4-1-2-11-وضعیت تمایل به دانستن نوع قوانین در صورت امکان……………………. 100

4-1-3-توصیف متغیر مستقل فرهنگ سازمانی و ابعاد آن…………………………………………. 101

4-1-3-1-وضعیت بعد ویژگی حاکم……………………………………………………… 101

4-1-3-2-وضعیت بعد رهبری سازمانی…………………………………………………. 103

4-1-3-3-وضعیت بعد مدیریت کارکنان…………………………………………………. 105

4-1-3-4-وضعیت بعد پیوند سازمان…………………………………………………….. 106

4-1-3-5-وضعیت بعد تاکیدهای استراتژیک……………………………………………. 108

4-1-3-6-وضعیت بعد معیارهای موفقیت……………………………………………….. 110

4-1-3-7-وضعیت متغیر فرهنگ سازمانی……………………………………………… 112

4-1-4-توصیف متغیر وابسته آگاهی سازمانی……………………………………………………… 113

4-2-بخش دوم: تحلیل و تبیین داده‌ها…………………………………………………………………………… 116

4-2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………. 116

4-2-2-آزمون نرمال بودن توزیع عامل­ها………………………………………………………….. 116

4-2-3-آزمون­های تفاوت میانگین…………………………………………………………………… 117

4-2-3-1-آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب جنسیت پاسخگویان……….. 117

4-2-3-2-آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب محل خدمت پاسخگویان…… 118

4-2-3-3-آزمون تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق بر حسب سمت شغلی……………….. 119

4-3-4-آزمون ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………….. 120

4-2-4-1-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با تحصیلات پاسخگویان……. 120

4-2-4-2-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سن پاسخگویان……………. 120

4-2-4-3-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سابقه خدمتی پاسخگویان…. 121

4-2-4-4-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با پایه خدمتی پاسخگویان…… 121

4-2-4-5-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای آگاهی سازمانی وابعاد فرهنگ سازمانی 122

4-3-تحلیل رگرسیونی………………………………………………………………………………. 123

4-3-1-رگرسیون تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی………………… 124

4-3-2-رگرسیون چند متغیره عوامل موثر بر متغیر آگاهی سازمانی……………………. 125

4-3-3-رگرسیون تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی………………… 126

مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 127

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 129

5-2-پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………… 139

5-3-محدودیتهای پژوهشی…………………………………………………………………………………….. 140

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… 142

چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………….. 146

 

 

 

صفحه
عنوان

فهرست جدول‌ها

 

 

جدول (2-1) خلاصه نظریه مرتن………………………………………………………………………………. 18

جدول (‌2-2‌) مدل ارائه شده توسط کوئین……………………………………………………………………….. 50

جدول (‌2-3‌) خلاصه دیدگاه درباره فرهنگ سازمانی…………………………………………………………… 52

جدول (2-4) چهار نوع فرهنگ سازمانی و ویژگی‌های آن……………………………………………………… 58

جدول (3-1) سوالات مربوط به ویژگی‌های اجتماعی- جمعیت‌شناختی…………………………………………. 88

جدول (3-2) گویه ‌های متغیر آگاهی سازمانی………………………………………………………………….. 89

جدول (3-3) گویه‌های متغیر فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………. 91

جدول (3-4)  ضریب آفای متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………. 92

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………………… 94

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی…………………………………………………… 95

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی……………………………………………… 95

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………… 96

جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی………………………………………………. 97

جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پایه خدمت………………………………………………….. 97

جدول (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل خدمت…………………………………………………. 98

جدول (4-8) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت شرکت در شفاف‌سازی………………………. 99

جدول (4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نحوه مناسب ارائه قوانین و مقررات………………………… 99

جدول (4-10) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب روش اطلاع از قوانین…………………………………… 100

جدول (4-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تمایل به دانستن نوع قوانین در صورت امکان…………. 101

جدول (4-12) وضعیت بعد ویژگی حاکم……………………………………………………………………… 102

جدول (4-13) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های بعد ویژگی‌های حاکم…………………………………. 103

جدول (4-14) وضعیت بعد رهبری سازمانی…………………………………………………………………. 104

جدول (4-15) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های بعد رهبری سازمانی………………………………… 104

جدول (4-16) وضعیت بعد مدیریت کارکنان…………………………………………………………………. 105

جدول (4-17) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های بعد مدیریت کارکنان…………………………………. 106

جدول (4-18) وضعیت بعد پیوند سازمان…………………………………………………………………….. 107

جدول (4-19) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های بعد پیوند سازمان…………………………………….. 108

جدول (4-20) وضعیت بعد تاکیدهای استراتژیک…………………………………………………………….. 109

جدول (4-21) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های بعد تاکیدهای استراتژیک……………………………. 110

جدول (4-22) وضعیت بعد معیارهای موفقیت………………………………………………………………… 111

جدول (4-23) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های بعد معیارهای موفقیت……………………………….. 112

جدول (4-24) وضعیت متغیر فرهنگ سازمانی………………………………………………………………. 113

جدول (4-25) وضعیت متغیر آگاهی سازمانی………………………………………………………………… 113

جدول (4-26) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های متغیر آگاهی سازمانی……………………………….. 115

جدول (4-27) نتایج نرمال بودن عامل‌ها……………………………………………………………………… 117

جدول (4-28) آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب جنسیت پاسخگویان………………………… 117

جدول (4-29) آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب محل خدمت پاسخگویان…………………… 118

جدول (4-30) آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب سمت شغلی………………………………… 119

جدول (4-31) آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با تحصیلات پاسخگویان…………………….. 120

جدول (4-32) آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سن پاسخگویان……………………………. 121

جدول (4-33) آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سابقه خدمت پاسخگویان………………….. 121

جدول (4-34) آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با پایه خدمت پاسخگویان……………………. 122

جدول (4-35) آزمون ضریب همبستگی بین آگاهی سازمانی و ابعاد فرهنگ سازمانی………………………. 122

جدول (4-36) خلاصه مدل رگرسیونی چندمتغیره تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی…… 123

جدول (4-37) ضرایب تأثیر مدل ابعاد فرهنگ سازمانی موثر بر متغیر آگاهی سازمانی……………………. 123

جدول (4-38) خلاصه مدل رگرسیونی چندمتغیره عوامل موثر بر متغیر آگاهی سازمانی…………………… 124

جدول (4-39) ضرایب تأثیر مدل عوامل موثر بر متغیر آگاهی سازمانی…………………………………….. 125

جدول (4-40) خلاصه مدل رگرسیونی تاثیر فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی……………………. 126

جدول (4-41) ضرایب تأثیر مدل تاثیر فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی………………………….. 126

 

 

فهرست شکل‌ها

 

شکل (2-1) انواع فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………….. 53

نمودار 4-1: مدل تحقیق………………………………………………………………….. ……………………..64

نمودار شماره یک – چارت سازمانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی……………………………. 67

نمودار شماره دو – چارت سازمانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران…………………………………. 73


بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مركزی

كد شناسایی پایان‌نامه : 10121207921161 نام واحد دانشگاهی: تهران مركزی               كد: 101
عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر میزان شناخت كاركنان از قوانین داخلی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
تاریخ شروع پایان نامه: 26/3/93

تاریخ اتمام پایان نامه: 26/11/93

نام ونام خانوادگی دانشجو: زهرا شهیدی

شماره دانشجویی: 911095098

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

استاد راهنما: دكتر محمدرضا ربیعی مندجین

استاد/استادان مشاور: –

آدرس: تهران –جنت آباد جنوبی – لاله غربی-كوچه شقایق-پلاك5 –واحد 2              تلفن : 09123949631
چكیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

آگاهی سازمانی عبارت از این است که چه طور می توان از دانش سازمانی برای دست یابی به اهداف سود برد، چگونه می توان از دانش های به  دست آمده، شیوه های عمل تجویز شده، کانال های رسمی ارتباطات و تصمیم گیری به اهداف رسید در پژوهش حاضر تلاش شده ‌است تا به بررسی تاثیر یکی از مهمترین عوامل مرتبط با آگاهی سازمانی یعنی “فرهنگ سازمانی” و پاره ای از متغیر های جمعیت شناختی مرتبط ( سن-تحصیلات-پایه سمت-سابقه خدمت – محل خدمت ) پرداخته ‌‌‌شود. بر‌‌‌این‌‌‌ اساس پژوهش را در قالب یک فرضیه اصلی ” الگوی فرهنگ سازمانی رایج در سازمان بر میزان آگاهی سازمانی تاثیر دارد.” و هفت فرضیه فرعی جمعیت شناختی مورد بررسی قرار داده‌ایم. روش تحقیق پیمایشی است و با بهره گرفتن از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از نمونه آماری کسب گردید و برای بررسی فرضیات تحقیق، از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار SPSS استفاده ‌‌‌شده ‌است. بر‌‌‌این ‌‌‌اساس در واحد ستادی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با بهره گرفتن از فرمول حجم نمونه تصادفی ساده  85 نفر از کارکنان ( واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی) را انتخاب و بررسی فرضیات تحقیق صورت‌‌‌گرفت. فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد مورد ‌‌‌آزمون قرار‌‌‌گرفت. بنا بر نتایج به دست آمده فرهنگ سازمانی بر آگاهی سازمانی کارکنان جامعه مورد‌‌‌نظر رابطه مثبت داشته ‌‌‌است.

واژه‌‌‌های کلیدی

فرهنگ‌‌‌سازمانی، آگاهی سازمانی

 

تعداد صفحه : 159

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.