رشته مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر شخصیت کارکنان بر تحلیل‌رفتگی آنان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش : مدیریت صنعتی

عنوان : بررسی تأثیر شخصیت کارکنان بر تحلیل‌رفتگی آنان

دانشكده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت صنعتی

عنوان:

بررسی تأثیر شخصیت کارکنان برتحلیل‌رفتگی آنان

مطالعه موردی: دانشگاه امام صادق علیه السلام

استاد راهنما:

دكتر علی رضائیان

استاد مشاور:

دکتر میثم لطیفی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: كلیات……………………………… 1

1-1- مقدمه…………………………….. 2

1-2- تعریف موضوع…………………………….. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………… 4

1-4- اهداف تحقیق……………………………… 5

1-5- سوالات تحقیق……………………………… 5

1-6- فرضیه های تحقیق……………………………… 7

1-7- قلمرو تحقیق……………………………… 8

1-7-1- بعد موضوعی……………………………. 8

1-7-2-بعد زمانی…………………………….8

1-7-3-بعد مكانی……………………………. 8

1-8- کاربردهای متصور از تحقیق……………………………… 9

1-9- محدودیت‌های تحقیق……………………………… 9

1-10- واژگان عملیاتی تحقیق……………………………… 9

1-10-1- تحلیل رفتگی (فرسودگی شغلی)……………………………. 9

1-10-2- فشار روانی……………………………… 10

1-10-3- شخصیت………………………………. 10

1-10-4- مسخ شخصیت………………………………. 10

1-10-5- فرسودگی هیجانی……………………………… 11

1-10-6- کاهش کفایت شخصی……………………………… 11

1-10-7- برونگرایی…………………………….11

1-10-8- توافق‌پذیری……………………………… 12

1-10- 9- وجدان کاری…………………………….. 12

1-10-10- ثبات هیجانی……………………………… 13

1-10-11- گشودگی……………………………… 13

1-11- پیشینه و جنبه نوآوری تحقیق……………………………… 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………… 18

2-1- بخش اول: شخصیت………………………………. 19

2-1-1- تعریف شخصیت………………………………. 19

2-1-2- منشا شخصیت………………………………. 20

2-1-3- دیدگاه‌های شخصیت………………………………. 26

2-1-3-1- دیدگاه‌های روان‌کاوی……………………………… 26

2-1-3-2- دیدگاه‌ رفتاری و دیدگاه شناختی اجتماعی……………………… 26

2-1-3-3- دیدگاه‌های انسانگرا …………………………….27

2-1-3-4- دیدگاه‌های صفتی……………………………… 29

2-1-4- نظریه‌های شخصیت……………………………… 30

2-1-4-1- برونگرایی و درونگرایی یونگ………………………………. 30

2-1-4-2- ویژگی‌های شخصیت آلپورت………………………………. 30

2-1-4-3- ویژگی‌های شخصیتی کتل……………………………… 32

2-1-4-4- نظریه نوع آیزنک………………………………. 34

2-1-4-5- شاخص نوع مایرز- بریگز…………………………….. 35

2-1-4-6- مدل پنج عاملی……………………………… 37

2-1-4-6-1- رابطه ابعاد شخصیت و عملکرد……………………………. 41

2-1-4-6-2- رابطه شخصیت و فرهنگ……………………………. 43

2-1-4-6-3- پیشینه‌نظری طرح پنج عاملی شخصیت…………………. 43

2-1-4-6-4- مقیاس‌های آزمون NEO PI-R………………………………

2-1-4-6-5- تعامل صفت- وضعیت………………………………. 51

2-1-4-7- تناسب شخصیت با شغل هالند…………………………….. 51

2-1-5- ویژگی‌های مهم شخصیتی……………………………… 54

2-1-5-1- قدرت طلبی (ماکیاولیسم)……………………………. 54

2-1-5-2- کانون کنترل…………………………….. 55

2-1-5-3- عزت نفس………………………………. 56

2-1-5-4- خود باوری……………………………… 57

2-1-5-5- خود شیفتگی……………………………… 58

2-1-5-6- خودپایشی……………………………… 59

2-1-5-7- مخاطره پذیری و مخاطره گریزی……………………………… 59

2-1-5-8- الگوی رفتاری نوع الف و ب………………………………. 60

2-1-5-9- خودکامگی……………………………. 61

2-1-5-10- انگیزش پیشرفت…………………………….62

2-1-6- فرهنگ و شخصیت……………………………… 62

2-2- بخش دوم: فشار روانی……………………………… 63

‌2-2-1- مفهوم فشار روانی……………………………… 63

2-2-2- تعریف فشار روانی……………………………… 64

2-2-2-1-تعریف فشار روانی شغلی……………………………… 67

2-2-2-2 فشار روانی حرفه‌ای……………………………… 67

2-2-2-3 فشار روانی مثبت و کارکردی……………………………… 68

2-2-3- رهیافت‌های نسبت به فشار روانی……………………………… 71

2-2-4- نظریه‌های فشار روانی…………………………….. 73

2-2-4-1- فشار روانی به عنوان پاسخ درونی……………………………… 73

2-2-4-2- عوامل محیطی فشار روانی…………………………….. 76

2-2-4-3- فشار روانی به عنوان کنشی متقابل……………………………… 78

2-2-5- نشانه‌های فشار روانی……………………………… 79

2-2-6- عوامل فشار روانی……………………………… 82

2-2-6-1- سطح فردی……………………………… 84

2-2-6-2- سطح گروهی……………………………… 90

2-2-6-3- سطح سازمانی…………………………….. 92

2-2-6-4- سطح فراسازمانی……………………………… 95

2-2-6-5 افزایندگی عوامل فشار روانی……………………………… 99

2-2-6-6 استلزام‌های مدیریتی……………………………… 101

2-2-7- مقابله…………………………….. 102

2-2-8- آثار و نتایج فشار روانی……………………………… 103

2-2-8-1 تنیدگی فردی……………………………… 103

2-2-8-2 تنیدگی سازمانی……………………………… 106

2-2-9- تعدیل کننده‌های فشار روانی……………………………… 108

2-2-9-1 شخصیت نستوه یا خستگی ناپذیر……………………………. 108

2-2-9-2- کانون کنترل درونی……………………………. 111

2-2-9-3- عزت نفس (احترام به خود)……………………………. 111

2-2-9-4- جنسیت…………………………….112

2-2-9-5- درماندگی اکتسابی…………………………….113

2-2-9-6- شخصیت نوع الف و ب……………………………. 113

2-2-9-7 خود اتکایی…………………………….119

2-2-9-8 حمایت اجتماعی……………………………. 120

2-2-9-9 توان…………………………….121

2-2-9-10 تفاوتهای حرفه……………………………. 122

2-2-10- پیشگیری از فشار روانی……………………………… 122

2-2-10-1- استراتژی‌های فردی پیشگیری از فشارزاها……………………………. 123

2-2-10-2- استراتژی‌های سازمانی پیشگیری از فشارزاها………………………… 125

2-2-10-3- استراتژی‌های فردی پیشگیری از فشار روانی……………………… 127

2-2-10-4- استراتژی‌های سازمانی پیشگیری از فشار روانی…………………. 130

2-2-10-5- استراتژی‌های فردی و درمان پیامدهای فشار روانی…………….. 134

2-2-10-6- استراتژی‌های سازمانی و درمان پیامدهای فشار روانی‌………….. 137

2-2-10-7- ارتقای جامع سلامت……………………………… 139

2-2-11- فشار روانی بدون تنیدگی……………………………… 141

2-3- بخش سوم: تحلیل رفتگی……………………………… 142

2-3-1- تعریف………………………………. 142

2-3-2 رابطه فشار روانی و تحلیل رفتگی……………………………… 145

2-3-3- رابطه شخصیت و تحلیل رفتگی……………………………… 146

2-3-3-1 پنج عامل بزرگ شخصیت و تحلیل‌رفتگی…………………… 147

2-3-4- مراحل شکل‌گیری تحلیل‌رفتگی……………………………… 149

2-3-5- عوامل ایجادکننده و پیامدهای تحلیل رفتگی………………….. 154

2-3-6- تنوع تحلیل رفتگی……………………………… 158

2-3-7- پیشینه بررسی تحلیل رفتگی شغلی……………………………. 159

فصل سوم: روش  انجام تحقیق……………………………… 164

3-1- مقدمه…………………………….. 165

3-2- روش تحقیق……………………………. 165

3-3- جامعه آماری……………………………… 166

3-4- متغیرها……………………………. 167

3-5- روش جمع آوری اطلاعات……………………………. 167

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………. 168

3-7- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه…………………………….. 169

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………. 170

3-9- قلمرو تحقیق ( زمانی، مکانی، موضوعی)……………………………. 170

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  نتایج……………………………… 172

4-1-مقدمه…………………………….173

4-2- ویژگی‌های جمعیتی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه (آمار توصیفی) ………….174

الف) توزیع پراکندگی پاسخ‌دهندگان از نظر محل فعالیت (معاونت) ……………174

ب) توزیع پراکندگی پاسخ‌دهندگان از نظر محل فعالیت (معاونت)…………….. 175

ج) توزیع پراکندگی پاسخ‌دهندگان از نظر تحصیلات………………………………. 176

د) توزیع پراکندگی پاسخ‌دهندگان از نظر سن……………………………… 177

ه) توزیع پراکندگی پاسخ‌دهندگان از نظر سابقه کار در دانشگاه………………. 178

4-3- بررسی فرضیات تحقیق……………………………… 180

4-4- بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تحلیل‌رفتگی…………………….. 196

4-5- بررسی پرسشنامه و پاسخ‌های داده شده به آن…………………………….. 201

4-6- بررسی تیپ شخصیتی كاركنان…………………………….. 202

4-7- بررسی میزان تحلیل‌رفتگی کارکنان…………………………….. 205

فصل پنجم: نتایج پژوهش و پیشنهادها……………………………. 210

5-1- مقدمه…………………………….. 211

5-2- خلاصه پژوهش………………………………. 211

5-3- نتایج پژوهش………………………………. 212

5-4- تحلیل نتایج:……………………………. 215

5-5- پیشنهادهای حاصل از پژوهش………………………………. 215

منابع و مآخذ…………………………….. 217

1- منابع فارسی……………………………… 217

2- منابع لاتین……………………………… 221

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

عصری كه در آن زندگی می كنیم، عصری جدید از دستاوردهای عظیم علمی و مبتنی بر فناوری، پیشرفت و تغییر، كاربرد انرژی هسته ای، ارتباط از راه دور و خودكار شدن فرایند تولید می باشد. عظمت و سرعت پیشرفتهای علمی و فنون متأثر از آن، بی تردید دگرگونیهای اجتماعی و تحولات اقتصادی را به همراه خواهد داشت. بر این مبنا در چنین شرایطی تغییر و تحولات عمیقی در زندگی افراد و اشتغال آنها به وجود می آید. امروزه سازمان های نوآور و پیشرو برای رسیدن به اهداف و برنامه های خود در صددند تا راهكارهایی جهت سازگاری مطلوب كاركنان خود با چنین تغییرات عظیمی به وجود آورند. توجه به انسان به عنوان یک موجود پیچیده، سازگاری وی با چنین روابط، تجهیزات، تغییرات و دستورالعملها و به طور كلی محیط های شغلی در یک سازمان متفاوت از گذشته گردیده و انسان عصر حاضر ، در جریان سازگاری با محیط اجتماعی و شغلی خود ناچار است محدودیتها و فشارهایی را متحمل شود. (جوادی نیا، 1388: 1)

كار کردن، صرفنظر از تأمین مالی، می‌تواند برخی از نیازهای اساسی آدمی نظیر تحرك روانی و بدنی،تماس اجتماعی، احساسات خودارزشمندی، اعتماد و توانمندی را ارضا كند. با وجود این، كار می‌تواند منبع فشار عمده ای نیز باشد. احساس دایمی فشار، اثرات آسیب‌زای چندی را بر جا می گذارد كه از آن به نام تحلیل رفتگی شغلی یاد می كنند.(پاول،1377: 50)

در این فصل پس از تعریف موضوع و اهمیت و ضرورت مطرح نمودن آن به اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق می‌پردازیم و پس از آن قلمرو تحقیق و کاربردهای آن مطرح و در خاتمه تعریف عملیاتی واژگان تحقیق ذکر می‌شود.

در فصل دوم ادبیات تحقیق که شامل سه بخش شخصیت، فشار روانی و تحلیل‌رفتگی است مطرح خواهد شد.

در فصل سوم به روش تحقیق و در فصل چهارم به نتایج حاصله از آن می‌پردازیم.

در خاتمه در فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادهای حاصل از تحقیق ذکر می‌شود.

2-1- تعریف موضوع

طبق تعریف کی رایکو (1978) فشار روانی به عنوان پاسخی به تأثیرات منفی تلقی می شود که زمان بروز آن هنگامی است که فشار غیرقابل کنترل به مدت طولانی ادامه یابد و استراتژی های مقابله ای فرد نتواند آن را برطرف سازد. سطح بالایی از فشار روانی شغلی اغلب منجر به نارضایتی شغلی، غیبت از کار و ترک شغل و در نهایت تحلیل‌رفتگی شغلی می گردد. تحلیل‌رفتگی به عنوان فقدان انرژی و نشاط تعریف می شود و شخص دچار تحلیل‌رفتگی احساس کسالت انگیزی را نسبت به انجام رفتار شغلی نشان می‌دهد. تحلیل‌رفتگی حالتی است که در یک فرد شاغل به وجود می آید و پیامدی از فشار شغلی دائم و مکرر است. به این ترتیب شخص در محیط کارش به دلیل عوامل درونی و بیرونی احساس فشار می کند و این فشار، دائمی و مکرر بوده و در نهایت به احساس تحلیل‌رفتگی تبدیل می گردد. در این وضعیت احساس کاهش انرژی رخ می دهد و باعث پایین آمدن کارایی و بهره وری کارکنان می شود. (حسنی، 1381: 1)

به اعتقاد گینز و جرمییر[1] فرصتهای  اندک برای ارتقا و وجود قوانین و مقررات خشک این احساس را در فرد ایجاد می کند که در یک نظام غیر منصف گرفتار آمده است و همین احساس باعث می شود فرد نسبت به شغلش نقطه نظرهای منفی پیدا کند. تقویت حالتهای منفی مزمن و فقدان پیشرفت بعد از اینکه خود را در زندگی موفق احساس نمی کند، به عیب‌جویی، دلسردی، بی علاقگی و سهل انگاریمی‌ انجامد که از جمله نشانه های تحلیل رفتگی هستند. (ساعتچی ،1387 :345) از آنجا که تحلیل رفتگی شغلی غیر تبعیض‌آمیز است و کارکنان در همه سطوح ممکن است متحمل آن بشوند(بل، 2004: 2). در این راستا شناخت عواملی که در ایجاد و توسعه تحلیل رفتگی نقش دارند اهمیت بسزایی دارد زیرا کاهش اثر بخشی و افزایش غیبت از کار در افرادیکه از تحلیل رفتگی رنج می برند مشاهده می‌شوند (برونت، 2003: 5).

یکی از مهمترین مقوله‌های تأثیرگذار بر فشار روانی و ادراک فرد از فشار روانی شخصیت فرد است. طبق تعریف آلپورت[2] «شخصیت عبارت است از سازمان پویای دستگاه بدنی و روانی فرد که چگونگی سازگاری خاص آن فرد را با محیط تعیین می کند.» (آلپورت، 1937: 48) شلدن می‌گوید: شخصیت، سازمان پویای (زنده) جنبه‌های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی (شکلی و اعمال حیاتی بدن) آدمی است. (مشبکی، 1377: 123) برای سنجش تیپ شخصیتی افراد روش‌های متنوعی وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به مدل پنج عاملی اشاده نمود که با سابقه چهار دهه کار علمی یکی از معتبرترین ابزار سنجش شخصیت به حساب می‌آید.

این تحقیق به بررسی تأثیر ابعاد شخصیت بر تحلیل‌رفتگی کارکنان می‌پردازد. 5 بعد اصلی شخصیت که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرند، عبارتند از: برونگرایی، توافق پذیری، ثبات هیجانی، وجدان کاری، گشودگی یا باز بودن نسبت به تجربیات جدید

در پرسشنامه استاندارد تحلیل‌رفتگی ماسلاش و جکسون تحلیل رفتگی در 3 بعد مورد سنجش قرار می‌گیرد که عبارتند از فرسودگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از رایج ترین مشکلاتی که کارکنان را در همه سنین مورد حمله قرار می دهد، فشار روانی است. فشار روانی طولانی ممکن است منجر به رفتارهای غیر مولد شود. رفتار‌‌های غیر مولد متضمن ترک خدمت، غیبت از محل کار، اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر، پرخاشگری و خرابکاری است. (محمدزاده، 1375: 465) غیبت، توقف کار و ترک خدمت از پیامد های رفتاری فشار روانی است. (قلی‌پور، 1386: 280-282)

درجات شدید فشار روانی معمولاً توأم با اضطراب و یا ناکامی، فشار خون و کلسترول زیاد می‌باشد. این تغییرات روانی و فیزیولوژیکی به چند طریق سلامت را به مخاطره می اندازد. از همه مهم‌تر، فشار روانی شدید به بیماری قلبی کمک می کند. رابطه بین فشار روانی زیاد شغلی و بیماری قلبی کاملا به اثبات رسیده است. (محمد‌زاده، 1375: 262) ضمناً فشار روانی به اختلال‌های جسمی می‌ انجامد زیرا نظم درونی بدن در رویارویی با فشار روانی دگرگون می‌شود. (دیویس و نیو استورم، 1373: 632)

فشار روانی زیاد، در تشدید بیماری‌های قلبی، ستون فقرات، زخم معده و سردردهای مزمن تأثیر دارد. به طور کلی بین بیماری‌های فیزیولوژیک و فشار روانی رابطه وجود دارد. کاهش و از دست دادن تمرکز حواس، کاهش خلاقیت، افت کیفیت تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیمات ضعیف و بی کیفیت، از دست دادن حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، اختلالات فکری- شناختی، افزایش خطا، فراموشی و افزایشتوهم از پیامدهای شناختی فشار روانی است. (قلی‌پور، 1386: 280-282)

سوانح در محیط کار و خارج آن شکل رفتاری دیگری از تنیدگی است که گاهی می‌توان سرچشمه آن را در عوامل فشار روانی مرتبط با کار به دست آورد. برای مثال مسائل حل نشده در کار، اشتغال ذهنی یا انحراف ذهنی برای کارمندی که به طرف منزل رانندگی می کند به وجود آورد و موجب بروز حوادث رانندگی شود. بر طبق یک پیمایش جدید روی 750 کارگر بالای هجده سال، یک ششم آنان بقدری از همکار خود عصبانی شده بودند که دلشان می خواست او را کتک بزنند. بیشترین میزان خشم انباشته شده در کارکنان زیر سی و پنج سال و در مشاغل منشی گری، دفتری یا فروش گزارش شده است. مطالعات دانشگاه میشیگان درباره تنیدگی سازمانی، انواع هزینه‌های غیر مستقیم سوء مدیریت فشارهای روانی را برای سازمان نظیر روحیه پایین، عدم رضایت، قطع روابط و گسیختگی روابط کاری شناسایی کرده و رهنمودهایی برای شناسایی هزینه‌های تنیدگی سازمانی ارائه داده است. صاحب‌نظران تخمین می‌زنند که حدود 75 درصد کل ضررهای کار در نتیجه‌ی تنیدگی است. (رضائیان، 1387: 55-56)

چون دانشگاه ها سازمان هایی خدماتی بوده و متکی به دانش و توانمندی های منابع انسانی خود بوده و بر خلاف سازمانهای تولیدی به خطوط تولید و … متکی نیستند، اهمیت منابع انسانی در آنها بیش از دیگر سازمانها احساس می شود. دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز همانطور که در بیانیه رسالت آن آمده، بار اصلی تحقق رسالت خود را بر دوش اعضاء هیئت علمی و مدیران خود دانسته و در این راستا مشارکت دانشجویان و کارکنان اداری  شایسته، کارآمد و سازگار با شرایط دانشگاه را ضروری می داند. (بیانیه رسالت دانشگاه امام صادق علیه السلام).

4-1- اهداف تحقیق

اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از:

1- شناخت تیپ شخصیتی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

2- اندازه‌گیری سطح تحلیل‌رفتگی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

3- تأثیر تیپ شخصیتی بر تحلیل‌رفتگی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

4- فراهم سازی بستر لازم برای سیاستگذاری های مناسب در زمینه منابع انسانی توسط مدیران در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

5-1- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق: آیا میان ویژگی‌های شخصیتی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامو تحلیل‌رفتگی آن‌ ها رابطه معنادار وجود دارد؟

سوالات فرعی:

– آیا میان شخصیت برونگرا و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت توافق ‌پذیر و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت دارای ثبات هیجانی و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت وظیفه‌شناس و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت مستقل و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت برونگرا و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت توافق ‌پذیر و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت دارای ثبات هیجانی و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت وظیفه‌شناس و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت مستقل و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت برونگرا و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت توافق ‌پذیر و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت دارای ثبات هیجانی و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت وظیفه‌شناس و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

– آیا میان شخصیت مستقل و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

6-1- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق: بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامو تحلیل‌رفتگی آن‌ ها رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی تحقیق:

1- بین شخصیت برونگرا و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

2- بین شخصیت توافق ‌پذیر و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

3- بین شخصیت دارای ثبات هیجانی و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

4- بین شخصیت وظیفه‌شناس و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

5- بین شخصیت مستقل و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

6- بین شخصیت برونگرا و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

7- بین شخصیت توافق ‌پذیر و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

8- بین شخصیت دارای ثبات هیجانی و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

9- بین شخصیت وظیفه‌شناس و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

10- بین شخصیت مستقل و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

11- بین شخصیت برونگرا و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

12- بین شخصیت توافق ‌پذیر و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

13- بین شخصیت دارای ثبات هیجانی و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

14- بین شخصیت وظیفه‌شناس و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

15- بین شخصیت مستقل و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.

[1].Gaine .j and Jermeier. e.r

[2]. Gordon Allport

تعداد صفحه : 240

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.