رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد حسابداری

عنوان :

بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

جناب آقای دكتر عباس استقلال مطلق

تابستان93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل  اول:کلیات تحقیق. 3

1 – 1- مقدمه. 4

1 – 2- بیان مسئله. 4

1 – 3- اهمیت موضوع. 6

1 – 4- پیشینه تحقیق. 6

1 – 5- سؤال تحقیق. 8

1 – 6- فرضیه ‏های تحقیق. 9

1 – 7- روش شناسی تحقیق. 9

1 – 8- متغیرهای تحقیق. 9

1 – 8 – 1- متغیر مستقل. 9

1 – 8 – 2- متغیر وابسته. 11

1 – 9- قلمرو تحقیق. 13

1 – 10- روش گردآوری داده‏ها. 13

1 – 11- جامعه آماری و نمونه آماری. 13

1 – 12- نتایج تحقیق. 14

1 – 13- محدودیت ها. 14

1 – 14- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات. 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه. 16

2-1- مقدمه. 17

2-2- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی. 17

2-2-1- اهداف گزارشگری سود. 19

2-2-2- انتقاد از سود. 20

2-2-3- نقاط قوت سود حسابداری. 21

2-2-4- نقاط ضعف سود حسابداری. 22

2-2-5- پیش بینی سود . 23

2-2-6- نقش اطلاعاتی سود. 24

2-2-7- تهیه و پردازش اطلاعات برای پیش بینی. 25

2-2-8- مدل پیش بینی سود. 26

2-3- اقلام تعهدی. 28

2-3-1-نقش و اهمیت اقلام تعهدی. 28

2-3-2- مدل های اندازه گیری اقلام تعهدی. 29

2-4- وجه نقد ناشی از عملیات:. 32

2-4-1- هدف گزارشگری وجه نقد:. 32

2-4-2- صورت جریان وجوه نقد:. 34

2-4-3- سیر تاریخی صورت جریانهای نقدی:. 35

2-4-4- وجه نقد و وجه ناشی از فعالیتهای عملیاتی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران. 38

2-5- پیشینه تحقیق. 40

2-5-1- تحقیق در داخل :. 40

2-5-2- تحقیق در خارج کشور. 46

فصل سوم: روش تحقیق. 58

3-1- مقدمه. 59

3-2- پرسشها و فرضیه ها. 59

3-2-1- پرسش. 59

3-2-2- فرضیه ها. 60

3-3- متغیرها. 60

3-3-1- متغیرهای مستقل. 60

3-3-2- متغیر وابسته. 61

3-4- جامعه و نمونه آماری. 61

3-4-1- تعیین اندازه نمونه. 61

3-5- قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی و زمانی). 62

3-6- داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها  62

3-6-1- داده های مورد نیاز مربوط به متغیرهای مستقل و چگونگی محاسبه و استخراج آنها. 62

3-6-2- داده های مورد نیاز مربوط به متغیر وابسته و چگونگی محاسبه و استخراج آن. 64

3-7- طرح آزمون آماری فرضیه‌های تحقیق. 65

3-7-1- همبستگی. 65

3-7-1-1- مفهوم معنی داری در همبستگی. 66

3-7-2- رگرسیون خطی ساده. 67

3-7-4- بررسی مفروضات رگرسیون. 69

3-8- فهرست شرکتهای نمونه. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها. 73

4-1- مقدمه. 74

4-2- آمار توصیفی. 74

4-3- تشریح فرایند آزمون فرضیه ها. 78

4-3-1- آزمون فرضیه اول. 78

جدول: 4-4- تحلیل همبستگی (نمایه الف)Correlations. 78

4-3-1-2- تحلیل مدل رگرسیون. 79

4-3-1-3- بررسی مفروضات رگرسیون خطی فرضیه اول. 84

4-3-2- آزمون فرضیه دوم. 85

4-3-2-1- تحلیل همبستگی. 85

4-3-2-2- تحلیل مدل رگرسیون. 86

4-3-2-3- بررسی مفروضات رگرسیون خطی فرضیه دوم. 90

4-3-3- آزمون فرضیه سوم. 91

4-3-3-1- تحلیل همبستگی. 91

4-3-3-2- تحلیل مدل رگرسیون. 86

4-3-3-3- بررسی مفروضات رگرسیون خطی فرضیه سوم. 96

فصل پنجم نتایج تحقیق و پیشنهادها. 98

5-1- مقدمه. 99

5-2- نتایج آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل آنها. 99

5-2-1- نتایج آزمون فرضیه اول:. 99

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه دوم. 100

5-2-3- نتایج آزمون فرضیه سوم. 101

5-3- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیق های قبلی. 101

5-4- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها. 103

5-5- محدودیت ها. 103

5-6- پیشنهادها. 104

5-7- پیشنهادهایی برای انجام تحقیق های آتی. 104

فهرست منابع. 106

منابع فارسی. 98

منابع لاتین. 106

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                          صفحه

جدول 2-1 خلاصه تحقیق های داخلی. 55

جدول 2-2خلاصه تحقیق های خارجی. 57

جدول 3-1  فهرست شرکتهای نمونه. 70

جدول: 4-1 آمار توصیفی فرضیه اول (رابطه بین سود عملیاتی و اقلام اختیاری اقلام تعهدی). 75

جدول: 4-2-آمار توصیفی فرضیه دوم(رابطه بین سود عملیاتی و اقلام غیر اختیاری اقلام تعهدی). 76

جدول: 4-3- آمار توصیفی فرضیه سوم(رابطه بین سود عملیاتی و وجوه نقد عملیاتی). 77

جدول: 4-4- تحلیل همبستگی فرضیه اولCorrelations. 79

جدول: 4-5- تحلیل مدل رگرسیون Model Summary. 80

جدول: 4-6- تحلیل مدل رگرسیون ANOVAb. 80

جدول: 4-7- تحلیل مدل رگرسیون Coefficientsa 81

جدول: 4-8- تحلیل مدل رگرسیون Residuals Statisticsa. 81

جدول: 4-9- تحلیل مدل رگرسیون    Residuals Statisticsa. 82

جدول4-10- تحلیل همبستگی فرضیه دوم: Correlations. 85

جدول4-11- تحلیل رگرسیون فرضیه دوم:  Model Summary. 86

جدول4-12- تحلیل رگرسیون فرضیه دوم:  ANOVAb. 87

جدول4-13- تحلیل رگرسیون فرضیه دوم: Coefficientsa. 87

جدول4-14- تحلیل رگرسیون فرضیه دوم Residuals Statisticsa. 88

جدول4-15- تحلیل رگرسیون فرضیه سوم: Correlations. 91

جدول4-16- تحلیل رگرسیون فرضیه سوم: Model Summaryb. 92

جدول4-17- تحلیل رگرسیون فرضیه سوم: ANOVAb. 93

جدول4-18- تحلیل رگرسیون فرضیه سوم: Coefficientsa. 94

جدول4-19- تحلیل رگرسیون فرضیه سوم: Residuals Statisticsa 94

جدول5-1 نمایه خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها و تفسیر نتایج. 103

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                          صفحه

شکل: 4-1- تحلیل همبستگی. 82

شکل 4-2- تحلیل رگرسیون فرضیه دوم. 89

شکل4-3- تحلیل رگرسیون فرضیه سوم. 95

 

 

 

چکیده

محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای ارزیابی و محاسبه اجزای اقلام تعهدی از روش تعدیل شده جونز استفاده شده است . دوره زمانی مورد مطالعه سالهای 1386 تا 1391  و نمونه انتخابی شامل 123 شرکت می باشد . سه فرضیه برای بررسی موضوع تحقیق طراحی  و برای آزمون آنها از روش آماری رگرسیون استفاده شده است .

در این تحقیق اجزای اختیاری اقلام تعهدی(DA) ، اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی(NDA) و جریان وجه نقد عملیاتی(OCF) به عنوان متغیر مستقل و  سود عملیاتی آتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .

نتایج این تحقیق حاکی از این است که بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی دوره جاری ، اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی دوره جاری و جریان وجوه نقد عملیاتی با سود عملیاتی دوره آتی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی:

اقلام تعهدی – اجزای اختیاری اقلام تعهدی – اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی – جریان وجوه نقد عملیاتی

 

مقدمه

یكی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط هر شركت سود شركت است. در واقع سرمایه‌گذاران و بسیاری دیگر از استفاده‌كنندگان مالی سود حسابداری را منبع مهم اطلاعاتی در نظر می‌گیرند كه به آنها اجازه می‌دهد عملكرد واقعی شركت را برآورد كنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری نمایند.با توجه به این كه سود حسابداری ابزاری در دست مدیریت می­باشد در بعضی موارد ممكن است سود حسابداری تصویر دقیقی از عملكرد یک شركت را نشان ندهد و به واسطه استفاده از قضاوت ها و برآوردهای مربوط به آن، نیاز به ارائه اطلاعات تكمیلی جهت افزایش سودمندی اطلاعاتی آن وجود دارد. گردش وجوه نقد و اقلام تعهدی می تواند اطلاعات تكمیلی در مورد عملكرد اقتصادی و سود حسابداری را در اختیار استفاده كننده گان قرار می دهد. سهام­داران که مهم­ترین گروه کاربران اطلاعات صورت­های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­ کنند . سود حسابداری نشانه­ای است که موجب تغییر باورها و رفتار سرمایه ­گذاران می­ شود . کیفیت سود می ­تواند در گزارش­گری مالی اطمینان سرمایه ­گذاران را در بازارهای مالی تحت تاثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت سود می­توان به روش­های متعدد حسابداری، نارسایی­های موجود در فرایند برآوردها و پیش بینی­ها، اختیار عمل مدیران و تاثیرپذیری سود از مبانی گزارش­گری و صلاح­دید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه ­گیری و گزارش­گری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به کارگیری برآوردها و زمان­بندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.

 

فصل  اول

کلیات تحقیق

 

 

1 – 1- مقدمه

یكی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط هر شركت سود شركت است. در واقع سرمایه‌گذاران و بسیاری دیگر از استفاده‌كنندگان مالی سود حسابداری را منبع مهم اطلاعاتی در نظر می‌گیرند كه به آنها اجازه می‌دهد عملكرد واقعی شركت را برآورد كنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری نمایند.با توجه به این كه سود حسابداری ابزاری در دست مدیریت می­باشد در بعضی موارد ممكن است سود حسابداری تصویر دقیقی از عملكرد یک شركت را نشان ندهد و به واسطه استفاده از قضاوت ها و برآوردهای مربوط به آن، نیاز به ارائه اطلاعات تكمیلی جهت افزایش سودمندی اطلاعاتی آن وجود دارد. گردش وجوه نقد و اقلام تعهدی می تواند اطلاعات تكمیلی در مورد عملكرد اقتصادی و سود حسابداری را در اختیار استفاده كننده گان قرار می دهد. سهام­داران که مهم­ترین گروه کاربران اطلاعات صورت­های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­ کنند . سود حسابداری نشانه­ای است که موجب تغییر باورها و رفتار سرمایه ­گذاران می­ شود . کیفیت سود می ­تواند در گزارش­گری مالی اطمینان سرمایه ­گذاران را در بازارهای مالی تحت تاثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت سود می­توان به روش­های متعدد حسابداری، نارسایی­های موجود در فرایند برآوردها و پیش بینی­ها، اختیار عمل مدیران و تاثیرپذیری سود از مبانی گزارش­گری و صلاح­دید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه ­گیری و گزارش­گری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به کارگیری برآوردها و زمان­بندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.

 

1 – 2- بیان مسئله

پیش‌بینی جریان‌ وجوه نقد عملیات و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران، سرمایه‌گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی و اعتباردهندگان بوده است. این توجه ناشی از استفاده از جریان‌های وجوه نقد عملیاتی در مدل‌های ارزشیابی سهام، ارزیابی توان پرداخت (سود سهام، بهره و سایر تعهدات ) ، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از جریان‌های وجوه نقد عملیاتی جهت اتخاذ تصمیمات سودمند و مرتبط با مدل‌های تصمیم‌گیری است. حال اگر بتوان جریان‌ وجوه نقد عملیاتی را به نحو مناسبی پیش‌بینی کرد، بخش درخور توجهی از نیازهای اطلاعاتی مرتبط با جریان‌های وجوه نقد تأمین خواهد شد .  هدف اولیه گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که به سرمایه‌گذاران در ارزیابی مبلغ، زمان‌بندی و ریسک جریان‌های نقد آتی کمک کند. هرچند، اطلاعاتی که بیشترین سودمندی را در ارزیابی جریان‌های نقد آتی دارند، بحث برانگیز است. برخی از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران ادعا می‌کنند که جریان‌ وجوه نقد عملیاتی معیار اصلی ارزیابی است. برای مثال، کاپلند و همکاران  (1990) معتقدند اگرچه معیارهای سنتی حسابداری می‌تواند ابزار مفیدی برای درک و شناخت بازده جریان‌ وجوه نقد عملیاتی باشد، ولی این معیارهای سنتی نمی‌تواند جایگزین شاخص‌های مستقیم نظیر جریان‌ وجوه نقد شود. از طرف دیگر، برخی از حسابداران معتقدند که سود، منبع اصلی اطلاعات است. برای مثال، در بیانیه مفهومی شماره یک هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی  ( FASB ) آمده است که اطلاعات مربوط به سود بهتر از اطلاعات جریان‌های نقدی، منافع سرمایه‌گذاران را در پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی واحد تجاری تامین می‌کند ) . گلدبرگ و كیم، 2001 )  بسیاری از تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران معتقدند در هنگام بررسی سلامت مالی و چشم اندازهای شرکت، معیارهای جریان نقدی، از جمله جریان‌های نقد آزاد بسیار مفید است. جریان نقد آزاد از این دیدگاه دارای اهمیت است که به مدیران اجازه می‌دهد فرصت‌هایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی‌ها امکان‌پذیر نیست.

در پژوهش حاضر، موضوع اینکه آیا اجزاء اقلام تعهدی و وجوه نقد عملیاتی توانایی پیش بینی سودآتی  را دارد ، بررسی می کند.

تعداد صفحه : 123

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.