مهندسی برق

دانلود پایان نامه با موضوع:بازآریی شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : بازآریی شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

 

 

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات و بیان اهمیت موضوع پژوهش 4
مقدمه 4
(1-1 بررسی آماری تلفات و ضرورت بازآرایی در شبکه توزیع 4
(2-1 روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع 5
نتیجه گیری 5
فصل دوم: بازآرایی در شبکه های توزیع 7
مقدمه 7
(1-2 نمونه ای ساده از بازآرایی شبکه توزیع 7
(2-2 فرمولاسیون بازآرایی 8
(3-2 بیان نمونه هایی از بازآرایی در شبکه توزیع 8
(4-2 اهداف بازآرایی در شبکه توزیع 9
(1-4-2 بازآرایی شبکه به منظور کاهش تلفات 9
(2-4-2 بازآرایی شبکه به منظور تعادل بار فیدرها 9
(3-4-2 بازآرایی به منظور بازیابی بار و افزایش قابلیت اطمینان 10
(4-4-2 بازآرایی به منظور تعادل سه فاز فشار ضعیف 10
(5-4-2 بازآرایی به منظور ذوب یخ خطوط 10
(5-2 بازآرایی وضرورت اتوماسیون 10
(6-2 روش های تحقق مساله بازآرایی 11
(1-6-2 روش های هیورستیک 11
(2-6-2 روش های متاهیورستیک 11
نتیجهگیری 12

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

فصل سوم: روش های هیورستیک در تحقق بازآرایی 14
مقدمه 14
(1-3 روش مرجع تعویض شاخه 14
(1-1-3 قواعد تجربی در تعیین گزینه سوییچینگ مطلوب 15
(2-1-3 تخمین میزان کاهش تلفات در هر آرایش شبکه 16
(1-2-1-3 فرمول تخمین میزان کاهش تلفات 16
(3-1-3 مدل بار با توزیع یکنواخت و تخمین کاهش تلفات 19
(4-1-3 الگوریتم و فلوچارت روش مرجع تعویض شاخه 20
(2-3 روش تفکیک مولفه های جریان 20
(1-2-3 کاهش تلفات اکتیو 21
(2-2-3 کاهش تلفات راکتیو 22
(3-3 روش هندسی تعویض شاخه 23
(1-3-3 روش عمومی جستجوی تعویض شاخه 24
(2-3-3 الگوریتم کلی تعویض شاخه 25
(3-3-3 روش تقریبی پخش بار برای برآورد تلفات توان 25
(1-3-3-3 روش ساده شدة دیستفلو 26
(4-3-3 تخمین کاهش تلفات مرتبط به یک تعویض شاخه 26
(4-3 روش هندسی اطلاح شده 28
(1-4-3 تعیین حلقه ای با حداکثر کاهش تلفات 30
(2-4-3 تعیین گزینه های سوئچینگ جهت حصول حداکثر کاهش تلفات 32
(1-2-4-3 تکنیک فاصله تا مرکز 32
(3-4-3 الگوریتم روش هندسی اطلاح شده 33
(4-4-3 فلوچارت روش هندسی اطلاح شده 34

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

(5-3 روش شاخه و حد جریان 35
(1-5-3 فلوچارت روش شاخه و حد جریان 35
(6-3 روش تابع حساسیت 36
(1-6-3 الگوریتم و فلوچارت روش تابع حساسیت 37
(7-3 روش اندیس رتبه بندی و مجموعه مرزی 38
(1-7-3 نحوه تعریف اندیس رتبه بندی 38
(2-7-3 فلوچارت روش اندیس رتبه بندی و مجموعه مرزی 40
نتیجه گیری 40
فصل چهارم : روش های متاهیورستیک در تحقق بازآرایی 42
مقدمه 42
(1-4 الگوریتم ژنتیک 42
(1-1-4 فلوچارتهای الگوریتم ژنتیک 44
(2-1-4 معیار توقف محاسبات الگوریتم ژنتیک 45
(3-1-4 الگوریتم ژنتیک در بازآرایی شبکه های توزیع 45
(1-3-1-4 شرط لازم جهت شعاعی بودن یک شبکه توزیع 45
(1-1-3-1-4 بررسی شعاعی بودن شبکه و ایزوله نشدن بار 47
(2-1-3-1-4 فلوچارت الگوریتم تشخیص شبکه شعاعی 47
(4-1-4 کدگذاری یک شبکه و سادهسازی آن 47
(5-1-4 انجام پخش بار و تعیین مقدار تابع ارزیاب با هدف کاهش تلفات 49
(6-1-4 تقاطع و حل مشکلات موجود در جهت بازآرایی 51
(7-1-4 جهش و حل مشکلات موجود در جهت بازآرایی 52
(8-1-4 فلوچارت الگوریتم معمولی ژنتیک جهت بازآرایی شبکه توزیع 53
(9-1-4 الگوریتم ژنتیک ترمیم شده و جستجوی بهینه مطلق 54

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

(10-1-4 فلوچارت الگوریتم ژنتیک ترمیم شده جهت بازآرایی شبکه توزیع 56
(2-4 الگوریتم آبکاری شبیه سازی شده 56
(1-2-4 الگوریتم آبکاری شبیه سازی شده در بازآرایی شبکه های توزیع 57
(2-2-4 فلوچارت آبکاری شبیه سازی شده جهت بازآرایی شبکه توزیع 58
(3-4 الگوریتم جستجوی ممنوع 58
(1-3-4 روند عملکرد الگوریتم جستجوی ممنوع 59
(2-3-4 درخت k شاخه با حداقل وزن 60
(3-3-4 طبقه بندی موارد ممنوع 62
(4-3-4 حافظه مربوط به نتایج بحرانی 65
(5-3-4 جستجوی ممنوع در تجدید آرایش شبکه های توزیع 67
(1-5-3-4 اپراتور جهش در جستجوی ممنوع 67
(2-5-3-4 جهت یابی صحیح در تعیین همسایگی مطلوب 68
(3-5-3-4 فرمولاسیون مسئله 68
(4-5-3-4 الگوریتم روش جستجوی ممنوع جهت تجدید آرایش بهینه 69
(5-5-3-4 فلوچارت کلی روش جستجوی ممنوع 69
(4-4 الگوریتم جستجوی کلنی مورچگان 69
(1-4-4 تطابق جهت حرکت با شرایط متغیر محیطی 70
(2-4-4 فرمولبندی مسئله 70
(3-4-4 گزینش جهت حرکت 71
(1-3-4-4 قانون به هنگام رسانی محلی 71
(2-3-4-4 قانون به هنگام رسانی نهایی 71
(4-4-4 شاخص توصیف گر حلقه ها 72
(5-4-4 الگوریتم بازآرایی با روش جستجوی کلنی مورچگان 72

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

(6-4-4 شرط خاتمه الگوریتم جستجوی کلنی مورچگان 72
(1-6-4-4 شرط خاتمه موضعی 73
(2-6-4-4 شرط خاتمه نهایی 73
(7-4-4 فلوچارت کلی روش جستجوی کلنی مورچگان 74
نتیجه گیری 75
فصل پنجم: بازآرایی تحت شرایط واقعی شبکه توزیع 77
مقدمه 77
(1-5 بازآرایی با در نظرگیری تغییرات بار شبکه 77
(1-1-5 بازآرایی در محیط هارمونیکی 78
(1-1-1-5 تلفات سیستمهای توزیع در محیط هارمونیکی 78
(2-1-1-5 تلفات هارمونیکی خطوط توزیع 79
(3-1-1-5 تلفات هارمونیکی ترانسفورماتور توزیع 79
(4-1-1-5 تخمینکاهشتلفات برمبنایمدلواقعیشبکه و پخشبار هارمونیکی 80
(2-1-5 بازآرایی در حضورتولیدات پراکنده 81
(1-2-1-5 تولیدات پراکنده 81
(1-1-2-1-5 دلایل و مزایای گرایش به سمت تولیدات پراکنده 81
(2-2-1-5 فرمولبندی مسئله 81
(3-2-1-5 روش های نوین بازآرایی درحضور تولیدات پراکنده 82
نتیجه گیری 82
فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادات 84
نتیجهگیری 84
پیشنهادات 84
منابع و مراجع 85

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

فهرست منابع فارسی 85
فهرست منابع لاتین 85
چکیده انگلیسی 89

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

جدول -1 -1 نسبتهای سود به هزینه در روش های مختلف کاهش تلفات 5
جدول -1 -4 نحوه اتصالات فیدرها به باسها در شکل (4-4) 46
جدول -2 -4 موقعیت کلیدهای باز در نتیجه 5 بار انجام الگوریتم ژنتیک 55
جدول -3 -4 مراحل تشکیل جواب اولیه 61
جدول -4 -4 مراحل تکرار الگوریتم جستجوی ممنوع 63
جدول -5 -4 عملیات مربوط به جستجوی ممنوع مقدماتی 64
جدول -6 -4 نقطه شروع برای عملیات راه اندازی مجدد 66
جدول -7 -4 مراحل جستجوی ممنوع پس از راه اندازی مجدد 66

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

 

شکل -1 -2 مثالی ساده برای تشریح بازآرایی شبکه 7
شکل -2 -2 دیاگرام تک خطی یک سیستم توزیع کوچک 9
شکل -1 -3 دسته بندی کلی روش های هیورستیک 14
شکل -2 -3 شبکه سه فیدری سیوانلار 17
شکل -3 -3 مدل بار با توزیع یکنواخت 19
شکل -4 -3 فلوچارت الگوریتم روش مرجع تعویض شاخه 20
شکل -5 -3 دیاگرام تک خطی یک شبکه توزیع با 33 باس 21
شکل -6 -3 حلقه مرتبط با شاخه مانور b 24
شکل -7 -3 دیاگرام یک خطی یک شبکه شعاعی 25
شکل -8 -3 کاهش تلفات به عنوان تابعی از توان انتقالی 27
شکل -9 -3 معرفی شبکه ای نمونه جهت تعویض شاخه 28
شکل -10 -3 دایره کاهش تلفات صفر حلقه 33
شکل -11 -3 فلوچارت روش هندسی اطلاح شده 34
شکل -12 -3 فلوچارت روش شاخه و حد جریان 35
شکل -13 -3 فلوچارت روش تابع حساسیت 37
شکل -14 -3 مجموعه مرزی در یک حلقه 38
شکل -15 -3 فلوچارت بازآرایی به روش اندیس رتبه بندی و مجموعه مرزی 40
شکل -1 -4 فلوچارت عملیات الگوریتم ژنتیک معمولی 44
شکل -2 -4 فلوچارت الگوریتم ژنتیک بهبود یافته 44
شکل -3 -4 شمای یک سیستم توزیع شعاعی 46
شکل -4 -4 شمایی از یک سیستم توزیع غربالی 46
شکل -5 -4 الگوریتم و فلوچارت تشخیص شبکه شعاعی 47
شکل -6 -4 شبکه شعاعی و کد معادل 48

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

شکل -7 -4 کد معادل شبکه شکل (4-4) با مکان فیدرهای همیشه وصل 48
شکل -8 -4 معادل کوتاه شده کد شکل (7-4) 49
شکل -9 -4 ساختار بازآرایی شبکه توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک 53
شکل -10 -4 سیستم توزیع مفروض 54
شکل -11 -4 الگوریتم ژنتیک بکار گیرنده کاندیدای (0) (ترمیم شده) 56
شکل -12 -4 جوابهای بهینه موضعی، بهینه مطلق و همسایگی های جواب 57
شکل -13 -4 فلوچارت الگوریتم آبکاری شبیه سازی شده 58
شکل -14 -4 گراف وزن دار بدون جهت 61
شکل -15 -4 انواع حرکتهای جابجایی از نقطه اولیه 61
شکل -16 -4 نحوه تاثیر حافظه ممنوع بر عملیات جستجو 63
شکل -17 -4 نمایش گرافیکی عملیات تکرار 64
شکل -18 -4 استراتژی پیدا کردن بهترین جواب در جستجوی ممنوع 65
شکل -19 -4 نمایش گرافیکی جستجوی ممنوع بعد از راه اندازی مجدد 67
شکل -20 -4 مجموعه جواب های موضعی 68
شکل -21 -4 فلوچارت کلی روش جستجوی ممنوع 69
شکل -22 -4 تطابق جهت حرکت مورچه ها با شرایط متغیر محیطی 70
شکل -23 -4 شاخص توصیفگر حلقه های شبکه 72
شکل -24 -4 فلوچارت بازآرایی با روش جستجوی کلنی مورچگان 74

 

 

چکیده

 

شبکه توزیع بخشی از ساختار کلی سیستمهای قدرت به شمار میرود و به عنوان مرحله نهایی از زنجیرة تولید و انتقال انرژی الکتریکی به محل مصرف شناخته میشود. این بخش به جهت ویژگیهای خاص خود، عمده تلفات شبکه قدرت را در خود متمرکز کرده و به این جهت عمدة تلاشهای انجام شده جهت کاهش تلفات، در دسته مطالعات شبکه توزیع بوده است. بازآرایی شبکه توزیع یکی از اساسیترین و با صرفهترین راه حلهای موجود جهت کاهش تلفات شبکه توزیع میباشد که امروزه در شبکه های تحت اتوماسیون بطور قابل توجهی اعمال میگردد. بازآرایی از ابتدا تحت عنوان یک مساله بهینه سازی پیچیده، در بین محققان مطرح شد و روش های زیادی برای حل آن ارائه گردید که هر یک، چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ دقت در رسیدن به جواب بهینه با یکدیگر متفاوت بودند. همچنین امکان اجرای عملی برخی از این روشها نیز در شبکه های توزیع واقعی، به جهت ابعاد وسیع آنها وجود نداشت. در این سمینار سعی شده است تا تمام مراجع مربوط به این بخش از مطالعات شبکه توزیع به دقت مورد بررسی قرار گیرند.

مقدمه

انرژی الکتریکی بجهت مزایای ویژهای چون پاکیزگی، قابلیت تبدیل به سایر انرژیها، قابلیتانتقال وکنترلآسان و نهایتاً، راندمانبالای تجهیزات مربوطه، سالهاستکه بطور گسترده، در سطوح ولتاژ متنوعی مورد استفادة بشر قرار میگیرد. از زمانی که این انرژی، توسط بشر به خدمت گرفته شد، همواره تلفات انرژیالکتریکی بعنوان اصلیترین عامل بازدارندة گسترش محدودة تحت پوشش شبکه های قدرت، مطرح بوده است. در این میان، بخش توزیع است که عمده تلفات شبکه قدرت را در خود متمرکز کرده و به این جهت عمدة تلاشهای انجام شده جهتکاهشتلفات در این بخشبوده است. بازآرایی، یکی از اساسیترین و با صرفهترین راه حلهای موجود جهت کاهش تلفات شبکه توزیع میباشد. بازآرایی از ابتدا تحت عنوان یک مساله بهینه سازی پیچیده، در بین محققان مطرح شد و روش های زیادی برای حل آن ارائه گردید که هر یک، چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ دقت در رسیدن به جواب بهینه با یکدیگر متفاوت بودند. همچنین امکان اجرای عملی برخی از این روشها نیز در شبکه های توزیع واقعی، به جهت وسعت زیاد آنها وجود نداشت . به تدریج بواسطه پیشرفت سریع علوم رایانه در عرصه محاسبات مهندسی، نسل جدیدی از روش های بهینه سازی، تحت عنوان روش های متاهیورستیک، پا به عرصه گذاشتند و بدینترتیب امکان مدلسازی دقیق ساختار شبکه توزیع فراهم گشت. به عنوان نمونه، امکان مدلسازی تغییرات لحظهای بار و یا مدلسازی بارهای غیرخطی و نیز مدلسازی تولیدات پراکنده در شبکه فراهم شد که این امر موجب نیل به آرایش بهتری از شبکه در طول عملیات بازآرایی گردید. در این سمینار سعی شده است تا تمام موارد فوق، به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به این منظور در فصل اول به بیان کلیات مساله و اهمیت موضوع پژوهش پرداخته و سپس در فصل دوم به بیان مقدماتی مساله بازآرایی، اهداف، قیود و روش های تحلیل آن اشاره خواهیم کرد. در فصل سوم به تشریح دسته وسیعی از روش های هیوریستیک در تحقق بازآرایی اقدام خواهیم کرد و در فصل چهارم نیز تشریحی بر گستره وسیعی از روش های متاهیوریستیک در تحقق بازآرایی ارائه خواهد شد. در فصل پنجم بررسی را بر شبکه های توزیع واقعی متمرکز خواهیم کرد و بر محدودیتها و پارامترهای قابل رویت در این شبکه ها اشاره خواهیم کرد. حضور تولیدات پراکنده و بارهای هارمونیکی از جمله این محدودیتها و پارامترها میباشند. در این فصل روند برخورد با مساله بهینه سازی بارآرایی را در حضور این ادوات بررسی خواهیم کرد. در نهایت در فصل ششم نتیجهگیری و پیشنهادات حاصل از این تحقیق ارائه میشود.

فصل اول

کلیات

مقدمه

مهندسی توزیع یکی از شاخه های مهندسی قدرت میباشد وکارشناسان این بخش به تجزیه تحلیل بخشی از سیستم قدرت بنام بخش توزیع1 میپردازد. این بخش از سیستم قدرت، انرژی الکتریکی را پس از تولید در نیروگاه ها در بخش تولید2 و انتقال از طریق خطوط انتقال3 ، در سطوح ولتاژ معینی دریافت و پس از تبدیل به سطوح ولتاژ مورد نیاز مصرف کنندگان، در اختیار آنها قرار می دهد. در این بخش ضمن بررسی آماری تلفات شبکه های قدرت و سهم شبکه های توزیع از کل تلفات به روش های کاهش تلفات اشاره کرده ونهایتاً بازآرایی شبکه توزیع را به عنوان ابزاری کارآمد جهتکاهش تلفات معرفیخواهیم کرد.

 

میزان تلفات انرژی الکتریکی در شبکه قدرت ایران چهار برابر متوسط جهانی است و ارزش برقی که در خطوط انتقال دنیا به هدر میرود، سالانه حدود 61 میلیارد دلار برآورد میشود و به عبارتی هر سال در حدود 1225میلیارد کیلووات ساعت از انرژی الکتریکی مصرفی در دنیا معادل 8/8 درصد از انرژی الکتریکی مصرفی به دلیل تلفات به هدر میرود. میزان تلفات انرژی الکتریکی در شبکه انتقال و توزیع در مناطق وکشورهای مختلف بسیار متفاوت است که این امر متاثر از وجود اختلاف در سیاستهای ملی این کشورها در بخش صنعت برق است. براساس آمار رسمی موجود در پایگاه اطلاعاتی شرکت توانیر، در سال 1385 میزان 192196 گیگاوات ساعت برق در نیروگاه های کشور تولید شد که میزان تلفات انرژی در خطوط انتقال و توزیع ایران %20 از این مقدار میباشد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان میانگین تلفات برق در دنیا را شش الی هشت درصد بیان کردند، در حالی که در ایران این میزان بسیار بالاتر از حد معمول است و در برخی از نقاط کشور مانند خوزستان، میزان تلفات انرژی حدود %37 گزارش شده است. بنابراین میتوان گفت که تلفات انرژی الکتریکی در ایران چهار برابر دیگر نقاط جهان میباشد. همچنین براساس این آمار، %16/6 از میزان تلفات انرژی الکتریکی درشبکه های توزیع و %4 نیز مربوط به بخش انتقال است. به عبارتی هزینه این میزان تلفات انرژی برابر با هزینه ساخت یک نیروگاه 500 مگاواتی میباشد.[6] آمارها نشان میدهند که میانگین تلفات شبکه توزیع برق ایران بین % 6/42 مربوط به استان سمنان ، تا % 34/23 مربوط به شهرستان اهواز ، متغیر است و این یعنی از انرژی ورودی به منطقه خوزستان فقط % 60 آن در اختیار مشترکان قرار گرفته و بقیه تلف میشود. این در حالی است که بر اساس این آمار رسمی تلفات در کرهجنوبی % 5/7 و در تایلند %11 بوده است. با در نظر گرفتن متوسط سالانه پیک مصرف برق در سال 86 که نزدیک به 32 هزار مگاوات است، در صورت وجود 20 درصد تلفات انرژی برق در کشور بیش از شش هزار مگاوات از آن در ساعات اوج مصرف به هدر میرود. همچنین با توجه به آمار تلفات انرژی در سیستمهای انتقال و توزیع، ارزش کل این تلفات را میتوان

 

بیش از 61 میلیارد دلار تخمین زد که این حالت به نوبه خود باعث افزایش هزینه های تولید و در نتیجه قیمت نهایی برق مصرفی میشود.[6] این شرایط به ویژه در لحظات پیک بار شبکه از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که در این لحظات تلفات سیستم انتقال و توزیع در بالاترین حد خود قرار خواهد داشت. این تلفات ناچار سیاستهای فعلی را به توسعه روزافزون اما غیرمنطقی شبکه سوق میدهد که در واقع این امر، ضمن افزایش میزان تلفات و پیری تجهیزات شبکه، منجر به تولید مقادیر فراوان آلاینده های زیست محیطی و معایب حاصل از آن میشود. پس باید فکری اساسی و علمی برای جلوگیری از اتلاف سرمایه های کشور به جهت این میزان تلفات انرژی اندیشیده شود.

 

برای کاهش تلفات در شبکه های توزیع روش های مختلفی وجود دارد که در تحقیقات اخیر انجام شده در کشور کانادا، نسبتسود به هزینه هریک از روش هایموجود بدست آمده است. نتیجه این تحقیقات در جدول (1-1) ارائه شده است.

 

جدول -1- 1 نسبتهای سود به هزینه در روش های مختلف کاهش تلفات[6]

 

روش کاهش تلفات نسبت سود به هزینه
خازن گذاری 2 تا 8
تعویض هادیها 0/6 تا 7
تغییر سطح ولتاژ 1/5 تا 3
مدیریت بار ترانسفورمرهای توزیع 1 تا 15
بازآرایی تا 13 برابر

 

با توجه به جدول((1-1 مشاهده می شود که دو روش مدیریت بار ترانسفورمرهای توزیع و بازآرایی بالاتریننسبت سود به هزینه را میدهند. مدیریت بار ترانسفورمرها با پیاده کردن اتوماسیون ایستگاه های توزیع به دست می آید. از طرفی با پیاده کردن اتوماسیون ایستگاه های توزیع امکان اعمال بازآرایی شبکه نیز فراهم میشود. بازآرایی شبکه های توزیع در دو سطح فشار متوسط و فشار ضعیف مطرح میباشد. واضح است که میتوان بازآرایی شبکه های توزیع در سطح فشار ضعیف را نیز به عنوان بخشی از مدیریت بار ترانسفورمر به حساب آورد.

 

 

مطالعه شبکه توزیع در بحث تلفات، بواسطه تمامی دلایل آماری موجود در این بخش به شدت حیاتی جلوه میکند و با توجه به شاخصهای موجود در بحث روش های کاهش تلفات میتوان گفت که بازآرایی شبکه توزیع به عنوان ابزاری کارآمد در این رابطه نیازمند مطالعه دقیقتر برای دریافت جنبه های کاربردی در شبکه های توزیع خواهد بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 131

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.