رشته حسابداری

دانلود پایان نامه اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با بهره گرفتن از روش AHP

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با بهره گرفتن از روش AHP

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی

 و غیر دولتی با بهره گرفتن از روش (AHP)

 

استاد راهنما

دکتر محمد علی غضنفری

 

استاد مشاور

دکتر حسن قدرتی

 

 

مهر 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله و چارچوب نظری پژوهش…. 4

1-3- دلایل اهمیت و ضرورت پژوهش…. 7

1-4- اهداف پژوهش…. 7

1-5- سوالات پژوهش…. 8

1-6- فرضیه پژوهش…. 8

1-7- روش پژوهش…. 8

1- 8- قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مکانی) 8

1- 9- تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی پژوهش…. 9

1- 10- ساختار پژوهش…. 10

1-11- خلاصه فصل.. 10

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- ادبیات نظری سرمایه فكری.. 11

2-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فكری.. 13

2-3- تعریف سرمایه فكری.. 15

2-4- انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فكری.. 17

2-5- شباهت ها 29

2-5-1- سرمایه انسانی.. 29

2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی) 31

2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)‌ 32

2-6- سنجش سرمایه فكری.. 33

2-6-1- دلایل سنجش سرمایه فكری.. 33

2-6-2- شاخص های متداول برای اندازه گیری سرمایه فكری.. 35

2-6-3- منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فكری.. 42

2-6-4- مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه فكری.. 44

2-6-4-1- مدل های سنجش غیرمالی سرمایه فكری.. 45

2-6-4-2- نمونه هایی از مدل های سنجش مالی سرمایه فكری.. 49

2-7- فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 51

2-7-1- انواع حالتهای تصمیم گیری.. 52

2-7-2- اصول فرایند تحلیل سلسه مراتبی.. 54

2-7-3- مزایای فرایند سلسله مراتبی.. 54

2-7-4- خصوصیات فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 56

2-7-5- محدودیت های فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 56

2-7-6- ساخت درخت سلسله مراتبی با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی.. 58

2-7-7- حل مسائل از طریق تكنیک سلسله مراتب… 58

2-8- مروری بر پیشینه تحقیق.. 61

2-8-1- تحقیقات خارجی.. 61

2-8-2- تحقیقات داخلی.. 65

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3- 1- مقدمه. 68

3- 2- فرضیه تحقیق.. 69

3- 3- روش تحقیق.. 69

3- 4- قلمرو تحقیق.. 69

3- 5- جامعه آماری.. 69

3- 5- 1- نمونه آماری.. 70

3- 6- روش جمع‌ آوری داده‌ها 71

3- 7- روایی و پایایی ابزار جمع‌ آوری داده‌ها 74

3- 8- تجزیه و تحلیل داده‌ها : 75

3-8-1- روش AHP.. 75

3- 8-1-1- طراحی یک سلسله مراتب: 75

3-8-1-2- تعیین اولویتها : 76

3-8-1-3- استخراج اولویتها از جدولهای مقایسه گروهی.. 78

3-8-1-4- انتخاب بهترین گزینه. 78

3-8-1-5- نرخ سازگاری.. 78

3-8-2- مدل پژوهش…. 80

3-8-3- روش های رایانه ای: 80

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 81

4-2- توصیف نمونه: 82

4-2-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت… 82

4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه  به متغیر تحصیلات… 83

4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه  به متغیر سن.. 84

4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سابقه کار. 85

4-3- تجزیه و تحلیل داده ها براساس AHP.. 86

4-3-1- ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم. 86

4-3-1-1- هدف تصمیم گیری.. 86

4-3-1-2- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP.. 87

4-3-1-3- مراحل ارزیابی با بهره گرفتن از AHP.. 89

4-3-2- مقایسات زوجی.. 89

4-3-2-1- مقایسه دو به دو گزینه ها نسبت به معیارها در بانکهای دولتی.. 89

4-3-2-2- مقایسه دو به دو معیارها یا عوامل تاثیر گذار نسبت به یکدیگر. 95

4-3-2-3-  استخراج اولویتها از جدول مقایسه گروهی.. 96

4-3-2-4- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای چهارگانه. 97

4-3-5- محاسبه نرخ سازگاری.. 99

4-3-5-1- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی.. 99

4-3-5-2- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای گزینه ها نسبت به شاخص سرمایه ساختاری.. 101

4-3-5-3- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای گزینه ها نسبت به شاخص های سرمایه مشتری.. 102

4-3-5-4- محاسبه نرخ سازگاری شاخص‌های سرمایه‌گذاری شاخص‌های سرمایه فکری.. 103

4-3-6- مقایسه دو به دو گزینه ها نسبت به معیارها در بانکهای غیردولتی.. 104

4-3-7- مقایسه دو به دو معیارها یا عوامل تاثیر گذار نسبت به یکدیگر. 109

4-3-8- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای چهارگانه. 110

4-3-9- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی.. 112

4-3-10- محاسبه نرخ سازگاری شاخص‌های سرمایه‌گذاری شاخص‌های سرمایه فکری.. 116

4-4- فرضیه تحقیق: 117

4-5- نتیجه گیری.. 118

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 120

5-2- مرور مختصر بر مسأله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق.. 121

5-3- نتیجه گیری.. 123

5-3-1-  ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای دولتی.. 124

5-3-2- اولویت بندی گزینه ها با در نظر گرفتن كلیه معیارها در بانکهای دولتی.. 125

5-3-3- ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای غیردولتی.. 126

5-3-4- اولویت بندی گزینه ها با در نظر گرفتن کلیه معیارها در بانکهای غیردولتی.. 127

5-4- پیشنهادات… 129

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 132

منابع فارسی.. 133

منابع انگلیسی.. 134

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                            صفحه

 

جدول شماره 2-1- جدول زمانی مهمترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه فكری……………..                                                                                                     14

جدول شماره 2-2 طبقه بندی پتی و گوتریه……………………………………………………………….                                                                                                     25

جدول شماره 2-3- جمع بندی تحقیقات………………………………………………………………….                                                                                                     67

جدول شماره 3- 1 مختصری از گویه‌های پرسشنامه و نحوه کد‌گذاری آن…………………………….                                                                                                     73

جدول 3- 2- گزینه‌های پرسشنامه……………………………………………………………………………………                                                                                                     74

جدول 3- 3- تعیین اولویتها…………………………………………………………………………………………….                                                                                                     77

جدول3-4- مقیاسهای اساسی فرایند تحلیلی سلسله مراتب برای مقایسه دو به دو (مؤمنی ، 1387)                                                                                                     77

جدول 3-5- جدول نرخ سازگاری…………………………………………………………………………………..                                                                                                     79

جدول شماره 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………                                                                                                     82

جدول شماره 4-2- توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………..                                                                                                     83

جدول شماره 4-3- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………………                                                                                                     84

جدول شماره 4-4- توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان…………………………………                                                                                                     85

جدول 4-5- ماتریس مقایسه شاخص ­های سرمایه انسانی……………………………………………………                                                                                                     90

جدول 4-6- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص ­های سرمایه انسانی………..                                                                                                     91

جدول 4-7- ماتریس مقایسه شاخص ­های سرمایه ساختاری……………………………………………….                                                                                                     92

جدول 4-8- ماتریس نرمال شده ومقادیر اولویت نسبت به شاخص­­های سرمایه ساختاری……..                                                                                                     93

جدول 4-9- ماتریس مقایسه شاخص ­های سرمایه مشتری………………………………………………….                                                                                                     94

جدول 4-10- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص ­های سرمایه مشتری……..                                                                                                     95

جدول 4-11- ماتریس مقایسه معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر……………………………………..                                                                                                     96

جدول 4-12- مقادیر نرمال شده و مقادیر اولویت معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر………….                                                                                                     96

جدول 4-13- محاسبه کل امتیاز گزینه‌ها براساس معیارهای سه گانه………………………………….                                                                                                     97

جدول 4-14- محاسبه امتیاز گزینه­ ها براساس شاخص ­های سرمایه انسانی………………………….                                                                                                     98

جدول 4-15- محاسبه امتیاز گزینه­ ها براساس شاخص ­های سرمایه ساختاری………………………                                                                                                     98

جدول 4-16- محاسبه امتیاز گزینه­ ها براساس شاخص ­های سرمایه مشتری………………………….                                                                                                     98

جدول 4-17- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ ای گزینه­ ها نسبت به شاخص ­های سرمایه انسانی 100

جدول 4-18- مقادیر مختلف RI…………………………………………………………………………………….                                                                                                     101

جدول 4-19- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ ای گزینه­ ها نسبت به شاخص ­ها سرمایه ساختاری   101

جدول 4-20- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ ای گزینه­ ها نسبت به شاخص ­های سرمایه مشتری   102

جدول 4-21- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه‌ای شاخص‌های سرمایه فکری……………….                                                                                                     103

جدول 4-22- ماتریس مقایسه شاخص ­های سرمایه انسانی…………………………………………………..                                                                                                     104

جدول 4-23- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص ­های سرمایه انسانی………..                                                                                                     105

جدول 4-24- ماتریس مقایسه شاخص ­های سرمایه ساختاری……………………………………………….                                                                                                     106

جدول 4-25- ماتریس نرمال شده ومقادیر اولویت نسبت به شاخص­­های سرمایه ساختاری………                                                                                                     107

جدول 4-26- ماتریس مقایسه شاخص ­های سرمایه مشتری…………………………………………………..                                                                                                     108

جدول 4-27- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص ­های سرمایه مشتری………..                                                                                                     109

جدول 4-28- ماتریس مقایسه معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر……………………………………….                                                                                                     110

جدول 4-29- مقادیر نرمال شده و مقادیر اولویت معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر……………..                                                                                                     110

جدول 4-30- محاسبه کل امتیاز گزینه‌ها براساس معیارهای سه گانه………………………………………                                                                                                     111

جدول 4-31- محاسبه امتیاز گزینه­ ها براساس شاخص ­های سرمایه انسانی………………………………                                                                                                     111

جدول 4-32- محاسبه امتیاز گزینه­ ها براساس شاخص ­های سرمایه ساختاری………………………….                                                                                                     112

جدول 4-33- محاسبه امتیاز گزینه­ ها براساس شاخص ­های سرمایه مشتری…………………………….                                                                                                     112

جدول 4-34- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ ای گزینه­ ها نسبت به شاخص ­های سرمایه انسانی                                                                                                     113

جدول 4-35- مقادیر مختلف RI……………………………………………………………………………………                                                                                                     114

جدول 4-36- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ ای گزینه­ ها نسبت به شاخص ­ها سرمایه ساختاری                                                                                                     114

جدول 4-37- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ ای گزینه­ ها نسبت به شاخص ­های سرمایه مشتری                                                                                                     115

جدول 4-38- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه‌ای شاخص‌های سرمایه فکری………………….                                                                                                     116

جدول 4-39- محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن در SPSS………………………………………………        117

جدول 5-1- اولویت شاخص ­های سرمایه انسانی…………………………………………………………………                                                                                                     124

جدول 5-2- اولویت شاخص ­های سرمایه ساختاری……………………………………………………………..                                                                                                     124

جدول 5-3- اولویت شاخص ­های سرمایه مشتری………………………………………………………………..                                                                                                     124

جدول 5-4- اولویت معیارهای سرمایه فکری………………………………………………………………………                                                                                                     125

جدول 5-5- اولویت بندی کل شاخص ­ها در بانکهای دولتی………………………………………………….                                                                                                     125

جدول 5-6- اولویت شاخص های سرمایه انسانی………………………………………………………………..                                                                                                     126

جدول 5-7- اولویت شاخص های سرمایه ساختاری…………………………………………………………….                                                                                                       126

جدول 5-8- اولویت شاخص های سرمایه مشتری………………………………………………………………..                                                                                                       126

جدول 5-10- اولویت بندی کل شاخص ها در بانکهای غیردولتی………………………………………….                                                                                                     127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                            صفحه

نمودار شماره 2-1- مفهوم سازی سرمایه فكری از سوی بونتیس…………………………………………..                                                                                                     18

نمودار شماره 2-2- طبقه بندی اسویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود……………………..                                                                                                     20

نمودار شماره 2-3- طرح ارزش اسكاندیا…………………………………………………………………………..                                                                                                     21

نمودار شماره 2-4- مدل چن و همكارانش از سرمایه فكری و روابط بین آنها………………………..                                                                                                     22

نمودار شماره 2-5- طبقه بندی اولیه توسط هاناس و لووندال………………………………………………                                                                                                     24

نمودار شماره 2-6- طبقه بندی لووندال…………………………………………………………………………….                                                                                                     24

نمودار شماره 2-7- طبقه بندی لیم و دالیمور……………………………………………………………………..                                                                                                     26

نمودار شماره 2-8- چارچوب كارت امتیازی متوازن……………………………………………………………                                                                                                     27

نمودار شماره 2-9- طبقه بندی كنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارك……………………………..                                                                                                     28

نمودار 2-10- تصمیم کلی مساله (هدف)………………………………………………………………………….                                    58

نمودار 3- 1- درخت سلسله مراتب تصمیم……………………………………………………………………….                                                                                                     76

نمودار3-2- مدل مفهومی سرمایه فکری …………………………………………………………………………..                                                                                                     80

نمودار شماره 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت……………………………………………                                                                                                     82

نمودار شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات………………………………..                                                                                                     83

نمودار شماره 4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن…………………………………………………  84

نموار شماره 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سابقه کاری………………………………………..  85

نمودار شماره 4-5- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP……………………………  88

 

 

 

 

 

 

 


چکیده:

امروزه در جامعه فراصنعتی دانش به یک منبع کلیدی اقتصاد تبدیل گردیده که می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار بکار گرفت زیرا تقلید آن بسیار مشکل است. در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد روش های سنتی حسابداری که مبتنی بر داراییهای ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمانی هستند برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی سازمانهاست، ناکافی هستند. رشته نوظهور سرمایه فکری، یک حوزه تحقیقاتی جدید برای محققان و دست اندرکاران سازمانی است که برای ایجاد مکانیزم اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس مهم تمرکز دارد. این تحقیق ضمن بررسی معیارهای مهم در رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در پی یافتن پاسخی مناسب به سوال زیر است که از میان شاخص های سرمایه فکری، انسانی، ساختاری و مشتری کدام یک موثرتر و با اهمیت تر از دیگر شاخص ها در بانک های دولتی و غیردولتی استان آذربایجانشرقی می باشد. برای گردآوری داده های این تحقیق از پرسشنامه ی روان سنجی که نسخه اصلی آن اولین بار در کانادا تهیه و اجرا شده، استفاده شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه در این تحقیق سعی شده است با بهره گرفتن از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی که یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است ضمن فرموله کردن مسأله، اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فکری با بهره گرفتن از نرم افزار (Excel)  و همچنین رابطه بین متغیرها با بهره گرفتن از نرم افزار (SPSS) بررسی گردد. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای مبانی نظری و ادبیات تحقیق و از روش میدانی (پرسشنامه) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1391 و جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان شاغل در بانکهای دولتی و غیردولتی و نمونه آماری بانکهای دولتی شامل (سپه، ملی و کشاورزی) و بانکهای غیردولتی شامل (پاسارگاد، پارسیان و انصار) استان آذربایجانشرقی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری دولتی بالاترین میزان رتبه بندی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و در بانکداری غیردولتی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است.

 

کلید واژه:

فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، بانک


 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. امروزه دانش  در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها نام برده می شود (سیتارامان[1]، 2002).

دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند (سالیوان[2]، 2000). در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این دارایی ها را مدیریت کنیم ابتدا می بایستی آنها را شناسایی و اندازه گیری کرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت کنیم (سان چز[3]، 2000).

با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جدیدی از دارایی های سازمانی نیاز داریم. بطور كلی دارایی های سازمانی را می توان به 2 دسته كلی تقسیم كرد:

1- دارایی های مشهود: این دارایی ها شامل دارایی های فیزیكی و مالی هستند كه بطور تقریباً كامل در ترازنامه شركت ها منعكس می شود. و این دارایی ها تحت اصول اقتصاد كمیابی عمل می كند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته می شود.

2- دارایی های نامشهود: این دارایی ها هم به 2 دسته كلی تقسیم می شوند:

2-1: دارایی های نامشهودی كه به وسیله قانون حمایت شده اند و به آنها عنوان مالكیت معنوی را داده اند كه شامل حق امتیازها، كپی رایت ها، فرانشیز، علائم و مارك های تجاری و غیره است. برخی از موارد آن در ترازنامه منعكس می­شوند.

2-2: سایر دارایی های نامشهود كه شامل سرمایه های فكری است كه تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می كنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها از ارزش آنها كاسته نمی شود و معمولاً در ترازنامه منعكس نمی شوند (تایلز[4]، 2000).

تا اوایل دهه 1950، عامل اصلی عقب ماندگی كشورهای در حال توسعه را عمدتاً كمبود سرمایه های مالی و فیزیكی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فكری، این كشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به كسب سرمایه می پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل كشورها می شد. اما امروزه روشن شده كشورهایی كه از سازمان های قوی و نهادهای اداری كارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی كارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه فیزیكی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به كار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد و ارزش آفرینی عمدتاً از داراییهای نامشهود (فكری) سرچشمه می گیرد. لذا، سرمایه فكری منبع اصلی توسعه اقتصادی است. صنعت بانكداری به دلیل ویژگیهایی كه دارد باید در چرخه تجاری سایر صنایع باقی بماند. در سالهای اخیر صنعت بانكداری تحت تأثیر آزادسازی مالی و جهانی سازی تغییرات قابل توجهی را در محیط كسب و كار خود بدست آورده كه این تغییرات با رقابت شدید تركیب شده و فشار زیادی را بر بانك ها وارد آورده است. در محیط با ریسك بالا بانك ها نه تنها باید نیروی كار، دارایی مالی و سایر دارایی های مشهود را بطور موثری با هم همسو نمایند، بلكه باید توانایی خود را در مدیریت سرمایه فكری به منظور دستیابی به عملیات پایدار بهبود دهند. برای صنعت بانكداری چگونگی استفاده از فنون مدیریت دانش به منظور اندوختن سرمایه فكری در یک محیط به شدت در حال تغییر ضروری است. سرمایه فكری، كه از طریق یكپارچه كردن نظام مند دانش ایجاد می شود در مورد بانك ها بیشتر صدق می كند. زیرا دانش مورد نیاز برای عملیات بانكداری نسبت به سایر صنایع پیچیده تر است. محیط پر مخاطره، بی ثباتی، و حساسیت بازار، از عناصر ذاتی عملیات بانكداری است. صنعت بانكداری، از جمله بافت هایی است كه به دلایل زیر، منابع نامشهود را بیشتر می توان در آن جستجو كرده و به اهمیت استراتژیک آن ها دست یافت. نخست، برعكس مدیران بخش تولیدی كه هدف اصلی آنها سودآوری است، مدیران سازمان های خدماتی تمایل دارند بیشتر اهداف چندگانه با ماهیت غیرمالی داشته باشند. دوم حتی اگر بخش های تولیدی و خدماتی ورودی های كاری یكسانی (مانند منابع انسانی، دانش، پول، مواد خام، و كارخانه) را به كار ببرند، بخش خدمات استفاده بیشتری از دو منبع اول دارد كه دو منبع اول به طور قطع نامشهود هستند. در نهایت محصول نهایی سازمان های خدماتی، نامشهود است.

بنابراین، بانك ها باید دارایی های خود را از نوطبقه بندی كنند. همچنین بانك ها باید درك كنند كه چگونه سرمایه فكری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد. این امر مستلزم كمّی كردن سهم سرمایه فكری در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانكی ایران در مقایسه با كشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت با بانكداری جهانی و هم چنین، تازه تاسیس بودن بانك های خصوصی، بهره گیری از سرمایه فكری و دانش روز، عرصه گسترده ای است. كوشش در این زمینه، به پیشرفت و دستاوردهای قابل توجهی منتهی خواهد شد. امید می رود با بكارگیری تكنیک رتبه بندی شاخص های سرمایه فكری در این پژوهش بتوان پیشنهادهای سودمند و كاربردی برای توصیه به مدیریت بانك های داخلی ارائه نمود.

در این تحقیق سعی شده است با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فكری در بانك ها گامی مهم در این خصوص برداشته شود.

[1] – Seetharaman

[2] – Sulivan

[3] – San chez

[4] – Tayles

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.