رشته مدیریت

دانلود پایان نامه استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

عنوان : استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت درادارات دولتی استان ایلام بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی می باشد.

جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران عالی و میانی و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات ادارات دولتی استان ایلام است، جهت تعیین نمونه آماری ابتدا از میان تعداد 83 اداره وسازمان دولتی موجود تعداد 23 اداره به صورت تصادفی انتخاب گردید، سپس در هر اداره حتی المقدور از کلیه مدیران عالی و مسئولان دوایر مختلف وکارکنان واحد فناوری اطلاعات به عنوان نمونه آماری استفاده گردید.

نمونه ها از طریق پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. پایایی مقیاس به کار رفته در این تحقیق با مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از 70% و روایی پرسشنامه نیز با توجه به نظر اساتید و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت.

داده های تحقیق با بهره گرفتن از شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین، میانه، انحراف معیار و تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون های t مقایسه میانگین دو گروه و آزمون t مقایسه میانگین با عدد ثابت و آزمون کولموگراف واسمیرنف تجزیه وتحلیل گردیدند.

دراین تحقیق ابتدا با توجه به سوابق نظری و تجربی مرتبط تعداد 49 مانع شناسایی، سپس با بهره گرفتن از یک پرسشنامه پنج ارزشی مبتنی بر طیف لیکرت نظر مخاطبان درمورد میزان بازدارندگی واهمیت آنها مورد پرسش قرار گرفت.

آنگاه با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی موانع دسته بندی گردیدند. درمجموع موانع بازدارنده استقرار وبه کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام در نه مانع جمع بندی و آنگاه نامگذاری گردیدند.

مقایسه نظرات مخاطبان زن ومرد در این مورد نشان داد که به جز در مورد موانع فردی وموانع مدیریت تغییر که از نظر مردان به نسبت زنان اهمیت بالاتری دارند، در سایر موارد اختلاف معناداری بین نظرات دو گروه مشاهده نگردید. نتایج آزمون همبستگی در این تحقیق نشان داد که بین میزان دسترسی به سیستم اطلاعات مدیریت و میزان توانایی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت بامیزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت همبستگی مثبت و بین موانع فردی وموانع مدیریت تغییر با میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت همبستگی مشاهده نگردید. نتایج آزمون رگرسیون در این پژوهش نشان داد که مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام به ترتیب اهمیت عبارتند از:

  1. میزان توانایی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت
  2. میزان دسترسی به سیستم اطلاعات مدیریت
  3. موانع محیطی.

کلمات کلیدی:

سیستم اطلاعات مدیریت، موانع فرهنگی، موانع محیطی، موانع مدیریتی، موانع ساختاری، موانع مدیریت تغییر، موانع آموزشی، موانع فردی، موانع فنی، موانع اقتصادی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش  
1-1-مقدمه  
2-1- بیان مسأله  
3-1- ضرورت واهمیت انجام تحقیق  
4-1- اهداف تحقیق  
5-1- قلمرو تحقیق  
6-1- تعریف عملیاتی واژگان واصطلاحات کلیدی  
1-6-1- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)  
1-1-6-1- تعریف نظری  
2-1-6-1- تعریف عملیاتی  
2-6-1- مدیران وکارشناسان مسئول  
3-6-1- میزان به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت  
4-6-1- توانایی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت  
5-6-1- موانع مدیریتی  
6-6-1- موانع محیطی  
7-6-1- موانع فنی  
8-6-1- موانع آموزشی  
9-6-1- موانع اقتصادی  
10-6-1- موانع ساختاری  
11-6-1- موانع فردی  
12-6-1- موانع فرهنگی  
13-6-1- موانع مدیریت تغییر  
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش  
1-2- مقدمه  
2-2- تعاریف و مفاهیم  
1-2-2- داده  
2-2-2- اطلاعات  
3-2-2- پایگاه داده ها  
4-2-2- سازمان  
5-2-2- نظام  
6-2-2- نظام اطلاعات  
1-6-2-2- مولفه های نظام اطلاعات  
3-2- علل بر پا نمودن نظام های اطلاعات در سازمان ها  
4-2- طبقه بندی نظام های اطلاعات  
5-2- نظام اطلاعات مدیریت  
6-2- تعاریف و مفاهیم نظام اطلاعات مدیریت  
7-2- ویژگی های نظام اطلاعات مدیریت  
8-2- چرا مدیران به سیستم های اطلاعات مدیریت نیاز دارند؟  
9-2- تعریف سیستم های اطلاعاتی  
10-2- انواع سیستم های اطلاعاتی  
1-10-2- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)  
2-10-2- سیستم های اطلاعات پردازش عملیات (TPS)  
3-10-2- سیستم های اطلاعات تصمیم یار (DSS)  
4-10-2- سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی مدیران عالی (ارشد) (EIS)  
5-10-2- سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی گروه کاری (WGSS)  
6-10-2- سیستم های اطلاعاتی خبره (ES)  
11-2- مشکلات ایجاد سیستم های اطلاعات مدیریت  
12-2- فناوری اطلاعات  
13-2- ضرورت آشنایی کارکنان دستگاه های دولتی با فناوری اطلاعات  
14-2- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها  
1-15-2- عوامل موفقیت  
2-15-2- عوامل شکست  
16-2- تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور  
17-2- تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور  
18-2- مدل مفهومی تحقیق  
فصل سوم: روش شناسی پژوهش  
1-3- مقدمه  
2-3- روش تحقیق  
3-3- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری  
4-3- متغیرهای تحقیق  
1-4-3- متغیر وابسته  
2-4-3- متغیر مستقل  
5-3- روش جمع آوری اطلاعات  
1-5-3- روایی پرسشنامه  
2-5-3- پایائی پرسشنامه  
6-3- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات  
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها  
1-4- مقدمه  
2-4- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی  
1-2-4- جنسیت  
2-2-4- سن  
3-2-4- سطح تحصیلات  
4-2-4- سابقه کار  
5-2-4- سابقه کار در پست مدیریت میانی  
6-2-4- سابقه کار در پست مدیریت عالی  
7-2-4- گذراندن دوره های آموزشی  
3-4- بررسی شاخصهای مربوط به متغیرهای تحقیق  
1-3-4- بررسی شاخص های موانع مدیریتی  
2-3-4- بررسی شاخص های موانع محیطی  
3-3-4- بررسی شاخص های موانع فنی وتکنولوژی  
4-3-4- بررسی شاخص های موانع آموزشی  
5-3-4- بررسی شاخص های موانع اقتصادی  
6-3-4- بررسی شاخص های موانع ساختاری  
7-3-4- بررسی شاخص های موانع فردی  
9-3-4- بررسی شاخص های موانع مدیریت تغییر  
10-3-4- اولویت بندی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت بر حسب میزان اهمیت  
4-4- نتایج آزمون t برای مولفه های تحقیق  
6-4- آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرها  
7-4- آزمون تحلیل رگرسیون برای متغیر وابسته میزان کاربرد MIS  
1-7-4- آزمون صحت مدل برازش شده:  
1-1-7-4- آزمون نرمال بودن باقیمانده ها  
2-1-7-4- آزمون استقلال باقیمانده ها  
3-1-7-4- آزمون هم خطی  
9-4- مدل نهایی پژوهش  
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش  
1-5- مقدمه  
2-5- خلاصه تحقیق  
3-5- یافته های تحقیق  
4-5- بحث و نتیجه گیری  
5-5- پیشنهادات  
1-5-5- پیشنهادات کاربردی  
2-5-5- پیشنهادات به محققین آتی  
3-5-5- محدودیت های تحقیق  
منابع  
پیوست ها  

فهرست جداول

جدول (1-1). اطلاعات بخشی از تحقیق های انجام گرفته قبلی در زمینه موضوع تحقیق  
جدول (1-2).موانع و عوامل موثر بر استقرار سیستم اطلاعات مدیریت، استخراج شده از تحقیقات انجام گرفته پیشین  
جدول (1-3). متغیرهای مستقل تحقیق  
جدول (2-3). موانع و عوامل انتخاب شده موثر بر استقرار سیستم اطلاعات مدیریت، جهت بررسی از طریق پرسشنامه  
جدول (3-3). مولفه های موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت  
جدول (1-4). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت  
جدول (2-4). توزیع فراوانی بر حسب گروه های سنی  
جدول (3-4). توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصیلات  
جدول (4-4). توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار  
جدول (5-4). توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار در پست مدیریت میانی  
جدول (6-4). توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار در پست مدیریت عالی  
جدول (7-4) توزیع فراوانی مربوط به گذراندن دوره آموزشی  
جدول (8-4). مقدار ویژه، درصد واریانس ودرصد واریانس تراکمی عوامل شناسایی شده پس از چرخشVarimax  
جدول(9-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع مدیریتی استقرار MIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (10-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع محیطی استقرار MIS» درادارات دولتی استان ایلام  
جدول (11-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع فنی استقرار MIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (12-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع آموزشی استقرار MIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (13-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع اقتصادی استقرار MIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول(14-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع ساختاری استقرار MIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (15-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه«موانع فردی استقرارMIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (16-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع فرهنگی استقرارMIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (17-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه«موانع مدیریت تغییر استقرار MIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (18-4). رتبه بندی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارت دولتی استان ایلام بر اساس میزان اهمیت  
جدول (19-4). نتایج آزمون t برای مولفه های تحقیق  
جدول (20-4). نتایج آزمون t و آزمون لون برای مقایسه میزان اهمیت موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت بر اساس جنسیت  
جدول(21-4). نتایج آزمون همبستگی بین موانع استقرارMIS و مولفه های آن با میزان کاربرد MIS (ضریب همبستگی اسپیرمن).  
جدول (22-4). ضریب همبستگی بین مولفه های متغیر وابسته «میزان کاربردMIS» و متغیرهای مستقل «میزان توانایی در استفاده از MIS»، «میزان دسترسی به MIS»، «عوامل محیطی» بر اساس تحلیل رگرسیون  
جدول (23-4). نتایج آنالیز واریانس پیش بینی میزان کاربرد MIS توسط کارکنان ادارات دولتی استان ایلام بر اساس متغیرهای مورد مطالعه  
جدول (24-4). ضرایب رگرسیونی پیش بینی میزان کاربرد MIS توسط کارکنان ادارات دولتی استان ایلام بر اساس متغیرهای مورد مطالعه  
جدول (25-4). نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف  

 

 

فهرست شکل ها

شکل (2-1): مولفه ها و ویژگی های اساسی یک نظام  
شکل(2-2): مولفه های یک نظام اطلاعات  
شکل (3-2): طبقه بندی نظام های اطلاعات  
شکل (4-2): حوزه های مسائل سیستم های اطلاعاتی  
شکل (5-2): فناوری اطلاعات  
شکل (6-2): مدل عوامل موفقیت سیستم های اطلاعات دلون و مک لین  
شکل (7-2): مدل مفهومی پژوهش  
شکل (1-4): مدل نهایی تحقیق  

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

  • مقدمه

امروزه اطلاعات عامل اصلی کسب قدرت است و تسلط واقعی، تسلط اطلاعاتی است. جنگ میان کشورهای غنی و فقیر، در واقع جنگ اطلاعاتی است و کشورهای سلطه گر که خواستار استمرار بهره جویی خود از منابع و ثروت کشورهای عقب مانده هستند، علاقه ای به ایجاد زیربناهای اطلاعاتی در این کشورها ندارند.

اطلاعات مدیریت تنها ابزاری است که مدیران را در اتخاذ تصمیم یاری می کند. مدیران با دریافت اطلاعات و پردازش آن به شناختی دست می یابند که بر اساس آن گزینه های ممکن در حل مسائل را تشخیص داده و مناسبترین آنها را انتخاب می کنند. هنگامی که مدیر به سازماندهی می پردازد، برنامه ریزی می کند و یا به استخدام نیروی انسانی اقدام می نماید.

علم اطلاعات مدیریت، با تحولات قرن حاضر تولد و نضج یافته است و متأسفانه، مدیریت در کشورهای در حال توسعه جز سایه و شمالی کمرنگ و برداشتی ناقص، بهره ای از علم اطلاعات مدیریت نگرفته است، که ثمره آن ناهنجاری در توسعه اقتصادی وناهماهنگی در فعالیتهای آنها است (بهشتیان، 1384، ص 12).

ورود از عصر صنعت بع عصر اطلاعات ودانش، تمامی جنبه های مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است. سازمان ها به عنوان نهادهایی که از دستاوردهای عصر صنعت بوده اند، با تحولات اخیر و ورود به عصر دانش دستخوش تغییرات بسیاری گردیده است. سیستم های اطلاعاتی مدیریت به عنوان یک پدیده جدید و به عنوان یک عامل پیش برنده در انطباق سازمان ها با تحولات امروزین شناخته شده است(جیمز. ا.ابراین، 1389 ص 3).

امروزه گسترش روز افزون فناوری های ارتباطات و اطلاعات، حوزه های مختلف زندگی بشر را دگرگون ساخته است. یکی از مهمترین حوزه هایی که با ورود این فناوری ها دچار تحولات بنیادین گردیده، حوزه آموزش و مدیریت می باشد.

به طوری که مدیران قرن بیست و یک در محیطی همواره در حال تغییر و دگرگونی بسر می برند که بدون داشتن مهارت های شناختی، علمی و نگرشی، حضور در عرصه رقابت واثر گذاری در این محیط میسر نیست و همین امر برنامه ریزی برای آموزش چنین مهارت هایی را ضروری می نماید(شریفی، 1388 ص11).

در جهان امروز، اطلاعات و ارتباطات مکمل توسعه خردمند است. در واقع وجود اطلاعات کافی و مجموعه های آن در طبقه بندیهای تخصصی موجب شده است تا افراد به طور قابل ملاحظه ای به دانش و کاربرد آن دسترسی پیدا کنند. نظریاتی از قبیل دهکده جهانی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره دلالت بر رشد محیطی جدید دارد که در آن فناوری اطلاعات و آموزش در اطراف ما هستند و دسترسی به اطلاعات خاص باعث می شود تا افراد در حل مشکلاتشان از آن استفاده نمایند (بدرقه، 1389 ص 3).

در این شرایط اطلاعات در کنار عواملی مانند نیروی انسانی، مواد اولیه، سرمایه، انرژی و ماشین آلات، به عنوان یکی از عوامل تولید، نقش مهمی را ایفا می کند و این نقش روز به روز و با گذشت زمان با اهمیت تر می شود.

بنابراین همان گونه که استفاده بهینه از سایر منابع نیاز به مدیریت دارند، اطلاعات نیز از این امر مستثنی نبوده و استفاده مناسب از آن بعنوان یک منبع حیاتی نیاز به مدیریتی صحیح و ضابطه مند دارد.

سیستم اطلاعات مدیریت، علمی است که برای همین منظور، یعنی مدیریت اطلاعات بکار برده می شود. بدون شک با توسعه سازمانها و گسترش وظایف و مسولیت های مدیریت، تصمیمات مدیر همواره باید بر پایه بررسی های فنی و آماری و اطلاعات صحیح و بر طبق اصول و روش های خاص علمی و شناخته شده استوار باشد.

بنابراین بدیهی است که اتخاذ هر نوع تصمیم صحیح مستلزم دسترسی به اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع می باشد. بههمین جهت نیاز به یک سیستم اطلاعاتی مناسب در سازمان ها ضرورتی انکار ناپذیر است.

متأسفانه اطلاعات واهمیت آن در کشورهای جهان سوم جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده وبه همین جهت زیر بناهای اطلاعاتی، در این کشورها به طور مطلوب و کارآم شکل نیافته اند.

روش های سنتی و قدیمی اطلاعات مدیریت پاسخگوی شرایط پیچیده و بهسرعت در حال تغییر عصر حاضر نیست و نمی توان در برخورد با مشکلات و چالش های مهم و تصمیم گیری صرفاً به ذهنیت ها و یا گزارشات محدود و گفته های دست اندرکاران اتکا نمود. بلکه اداره امور به شیوه ای موثر وکارآمد مستلزم جمع آوری، طبقه بندی و پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که با آهنگی سریع رشد کردهوهمین تحلیل آنها را سخت تر می کند.

با پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و رشد آگاهی و توانایی آحاد جامعه و افزایش سطح توقع آنها ادارات دولتی نیز بایستی درصدد استفاده صحیح از این فناوریها وا فزایش سرعت و کیفیت خدمات خود باشند. استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و برنامه ریزی دقیق در راستای افزایش کارایی و بهره وری در ادارات دولتی می تواند کمک شایان توجهی به مدیران و سیاست گذاران ارگانهای دولتی بنماید. بدین ترتیب همزمان با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات در جهان، در برنامه ریزی های ملی نیز توجه بیشتر به این فن آوری ضرورت دارد.

 

2-1-بیان مسأله

مدیریت امروز در مواجهه باافزایش پیچیدگی تصمیم گیری ها دریافته است که سیستم های دستی گسترده و غیر متمرکز واغلب غیر مرتبط موجود، با توجه به اهمیت فوق العاده زیادی که اطلاعات دارد، قادر به تأمین اطلاعات مورد نیاز وارائه آنها در زمان مناسب نیستند واغلب مدیران سازمان ها با انبوهی از داده ها و یا طوماری از سوابق اطلاعاتی روبرو هستند که برای آنها در تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل و هدایت صحیح و مطلوب، تأثیر چندانی ندارند.

مجموعه این عوامل وابسته به هم، موجب می شوند که سازمانها همواره از بحران اطلاعاتی بوجود آمده در عذاب باشند و این در حالی است که خود نیز متوجه این فقدان و مشکل نیستند. رفع تناقض مذکور و فراهم کردن مقدمات دسترسی مدیریت به یک مجموعه اطلاعاتی بوجود آمده در عذاب باشند و این در حالی است که خود نیز متوجه این فقدان و مشکل نیستند.

رفع تناقض مذکور و فراهم کردن مقدمات دسترسی مدیریت به یک مجموعه اطلاعاتی منظم، کامل، صحیح وقابل انعطاف در گروه تهیه مجموعه ای جامع، کامل و به هم پیوسته از سیستم ها و ساز و کارهایی است که به آن سیستم اطلاعات مدیریت گفته می شود.

سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم سازمان یافته و ابزار مناسبی است که اطلاعات صحیح و خلاصه شده را در موقع مناسب به تصمیم گیرندگان و مدیران ارائه داده وامکان تصمیم گیری صحیح ودقیق را برای مدیران سازمان فراهم می سازد.

هدف نهایی از ایجاد این سیستم گردآوری، پالایش، تجزیه و تحلیل، پردازش، فشرده و تخلیص کردن، ذخیره کردن وسرانجام انتقال تمامی اطلاعات گذشته و حال سازمان ها و پدیده های مرتبط با آنها، در یک بانک اطلاعاتی متمرکز با امکان دسترسی سریع برای مدیران آنها است.

سیستم های اطلاعاتی موجبات افزایش آگاهی های مدیران و کارشناسان سطوح مختلف سازمان را فراهم ساخته، با طرح مفاهیم جدید نه تنها حیطه دانش آنها را در مورد اینکه قادر به انجام چه کارهایی و اتخاذ چه تصمیم هایی خواهند بود، وسعت می بخشند بلکه آنان را در هر چه بهتر انجام دادن مسئولیت ها و فعالیت هایشان یاری می نماید.

بهره گیری از امکانات ناشی از توسعه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، برای تسریع در عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات تولیدی سازمان ها باعث شده است که در کشورهای توسعه یافته، این گونه سیستم ها در بیشتر رشته ها و زمینه ها بکار گرفته شوند.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به پیامدهای به کارگیری سیستم های نوین رایانه ای آگاه شده و برای تبدیل روش های سنتی خود به سیستم های پیشرفته نوین، تمایل بیشتری پیدا نموده اند(مدیسون ودارنتون، 1996).

کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده ودر این راستا در سالهای اخیر سرمایه گذاری های زیادی در زمینه خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در ادارات دولتی انجام گردیده است.

ورود سیستم های اطلاعاتی به سازمان های کشور ایران به ویژه سازمان های دولتی ،همواره موفقیت آمیز و بدون دردسر نبوده است.

در بسیاری از موارد سیستم های ایجاد شده نتوانسته اند انتظارات بجا و نابجای متقاضیان(به خصوص مدیران) را برآورده سازند و همین عدم رضایت به هر حال باعث شده نه تنها مشکلات قبلی حل نشود، بلکه سیستم و سازمان دچار اختلال گردیده و علاوه بر صرف هزینه و وقت زیاد از کیفیت و بازدهی آنها نیز کاسته شود.

اگر چه این مشکل در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، ولیکن در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران که دانش و فناوری اطلاعات سابقه طولانی نداشته و سیاستها و استانداردهای رسمی نیز یا وجود ندارد ویا هنوز در مراحل اولیه و در حال شکل گیری می باشد، حادتر به نظر می رسد(قاضی زاده فرد، 1388).

اهمیت روز افزون فناوری اطلاعات وفرصتهایی که برای بخش دولتی فراهم می کند باعث شده اند که بسیاری از کشورها از جمله ایران هزینه های فراوانی را به کاربرد آن در سازمان های دولتی خود اختصاص دهند. پر واضح است که صرف هر گونه هزینه ای در این زمینه هنگامی کارا و اثر بخش خواهد بود که به عوامل پیش برنده و بازدارنده کاربرد این فناوری توجه شود.

این موضوع در بخش دولتی اهمیت بیشتری دارد چرا که در این بخش، فعالیتها بسیار گسترده و متنوع هستند و تخصیص اعتبارات نیز به صورت متمرکز صورت می گیرد.

بنابراین آگاهی از وضعیت سازمان های دولتی ازاین دیدگاه و چگونگی این عوامل در آنها به بهبود فرایند و نتایج تخصیص اعتبارات مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات کمک می کند(علیدوستی، 1384 ص2).

فقر و ضعف اطلاعات موجب می شود سازمان ها و ادارات دولتی نه تنها تصویر درست و کاملی از آینده نداشته باشند، بلکه حتی نتوانند نقاط قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و کامل بشناسند.

در نتیجه نه می توانند هدف گذاری صحیح بکنند و نه قادرند فعالیتهای مناسبی را برای این سازمان ها طراحی نمایند و در نتیجه از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد شد.

از این رو می توان یکی از عمده ترین دلایل عدم کارایی و عدم موفقیت سیستم اداری ایران را تصمیم گیری ضعیف یا غلط و بی موقع مدیریت به علت عدم وجود اطلاعات کافی و مناسب دانست واین موضوع می تواند به دلیل اهمیت کافی قائل نشدن برای اطلاعات مناسب، دقیق، صحیح، قابل اعتماد، به هنگام و کامل باشد.

با وجود سرمایه گذاری های وسیع در حوزه فناوری اطلاعات، به دلایل گوناگون اطلاع دقیقی از حاصل این سرمایه گذاری ها در دست نیست اما شواهد نشان می دهد ناکامی در این سرمایه گذاری ها نسبت به توفیق در آنها رایج تر بوده و در سطح سازمانی و ملی کارایی و اثر بخشی مورد انتظار از سرمایه گذاری در این زمینه به دست نیامده است (ادوارد، 2002).

لذا بررسی دلایل ناکامی سیستم اطلاعات مدیریت به منظور شناسایی موانع واتخاذ تمهیدات لازم جهت انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت رفع موانع و باکم کردن اثر آنها ضروری است.

از طرفی مطالعات نشان می دهد ناکامی در کاربرد فناوری اطلاعات، اقتضایی است به عبارت دیگر این ناکامی تابعی از شرایط کاربرد فناوری اطلاعات به شمار می رود. (Dehning and Richardson 2002) .

بدین معنی که موانع استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت می توانند در حیطها و زمینه های گوناگون، متفاوت باشند.

به همین دلیل، این پژوهش به دنبال یافتن و تبیین چنین موانعی در محیط، اداره های کل و سازمان های دولتی استان ایلام و طراحی و تبیین مدلی برای آنهاست. علاوه بر شناخت موانع به خودی خود، موضوع پژوهش شامل بررسی اهمیت این عوامل در این سازمانها نیز می شود.

مطالعه جدول (1-1) نشان می دهد که تحقیقات پیشین انجام گرفته درایران در زمینه بررسی موانع پیش روی استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در قلمرو مکانی یک سازمان یا یک وزارتخانه خاص بوده، و یا در برخی موارد که بررسی کلیه ادارات دولتی مدنظر قرار گرفته است تمرکز تحقیق بر یک مانع خاص بوده و سایر موانع مورد بررسی قرار نگرفته اند.

در حالیکه تحقیق حاضر در نظر دارد در کلیه سازمان ها و ادارات دولتیاستان ایلام همه موانع استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت را شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی نماید.

 

 

جدول (1-1). اطلاعات بخشی از تحقیق های انجام گرفته قبلی در زمینه موضوع تحقیق

ردیف عنوان تحقیق نام محقق
1 مطالعه و بررسی سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد سازندگی. خدمتی(1371)
2 طراحی و تبیین الگوی بررسی و تحلیل موانع انسانی در  استقرار و به کارگیری نظام اطلاعات مدیریت(با تمرکز بر سازمان های دولتی ایران) قاضی زاده فرد (1375)
3 شناسایی موانع مرتبط با استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت در حوزه ستادی وزارت کشاورزی استاد محمدی(1379)
4 استلزامات و چالش های به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در نظام ترویج و آموزش کشاورزی ایران بدرقه (1389)

 

لازم به ذکر است که در کشور ایران به ویژه در ادارات دولتی، از سیستم های اطلاعات مدیریت با معنا و مفهومی که از (MIS) [1]در کشورهای توسعه یافته رایج است استفاده نمی شود و معمولاً هر سیستم اطلاعاتی، حتی از انواع دیگر آن مانند (TPS) [2]هاکه گزارش هایی را برای مدیران سازمان ها تهیه و ارائه می نمایند (MIS) تلقی و نام گذاری می شوند.

در صورتی که این سیستم ها تمام خصوصیات و ویژگی های یک (MIS) واقعی را ندارند. به همین صورت در ادارات دولتی استان ایلام نیز چون (MIS) به معنای واقعی آن کمتر وجود دارد و به نحوی سیستم های اطلاعات مدیریتی زیادی در سازمان ها شکل گرفته و از آنها بهره گیری می شود، لذا کلیه این سیستم ها که در این ادارات ایجاد و به کارگیری می شوند را با مقداری اغماض (MIS) تلقی نموده و در این تحقیق از آنها به عنوان (MIS) نام می بریم.

[1] . Management Information System

[2] . Transaction Processing System

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 179

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.