مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبریدها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

عنوان : ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبرید ها و بررسی نحوه کنترل ژنتیکی صفات و میزان هتروزیس با بهره گرفتن از تلاقی های دای آلل در لاین های گلرنگ

دانشگاه فردوسی مشهد

انشکده کشاورزی

گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبرید ها و بررسی نحوه کنترل ژنتیکی صفات و میزان هتروزیس با بهره گرفتن از تلاقی های دای آلل در لاین های گلرنگ  (Carthamus tinctorius L .)

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1     فصل اول………………………………… 1

2    فصل دوم………………………………… 7

2-1 تاریخچه کشت و تولید گلرنگ…………………………………7

2-2 خاستگاه و ژنتیک گلرنگ………………………………… 8

2-3  طبقه بندی و سیتوژنتیک گلرنگ…………………………………9

2-4 مصارف گلرنگ…………………………………10

2-5  تنوع ژنتیکی و اهمیت آن…………………………………11

2-6 تنوع ژنتیکی در مقابل تنوع جغرافیایی………………………………..12

2-7 اهمیت ایران از نظر منابع ژنتیکی…………………………………13

2-8 بررسی تنوع ژنتیکی…………………………………13

2-9 روش های آماری بررسی تنوع ژنتیکی…………………………………14

2-10 تجزیه کلاستر…………………………………. 15

2-11 تجزیه به مولفه  های اصلی………………………………… 15

2-12   معیار های فاصله یا شباهت ژنتیکی………………………………… 16

2-13 روش های برآورد تنوع ژنتیکی با بهره گرفتن از نشانگرها…………….. 16

2-14  نشانگر مولکولی ISSR…………………………………..

2-15 روش های تجزیه و تحلیل داده های مولکولی برای مطالعه روابط تکاملی…… 24

2-16 ارزیابی درخت فیلوژنتیکی………………………………… 26

2-17    هتروزیس و عوامل موثر در بروز آن…………………………………26

2-17-1 فوق غالبیت…………………………………… 27

2-17-2 غالبیت…………………………………… 28

2-17-3 اثرات متقابل ژنی………………………………….. 28

2-17-4 سایر عوامل موثر در هتروزیس…………………………………29

2-18 روش های به نژادی گلرنگ………………………………… 33

2-19   روش های تخمین و پیش بینی هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری……………… 34

2-20      کاربرد مارکرهای مورفولوژیکی در تخمین هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری…..34

2-21   روش های بیومتری و طرحهای آزمایشی………………………………… 35

2-22 روش تلاقی دی آلل………………………………….. 36

3    فصل سوم………………………………… 39

3-1 تهیه مواد گیاهی…………………………………39

3-2    آزمایشات مزرعه ای و انجام تلاقی ها………………………………… 39

3-3    بررسی مولکولی ژنوتیپ های گلرنگ…………………………………40

3-3-1  استخراج DNA ژنومی………………………………….. 40

3-3-2 اندازه گیری کمیت و کیفیت DNA  …………………………………

3-4 آغازگرهای ISSR…………………………………..

3-5  انجام واکنش PCR…………………………………..

3-6  الکتروفورز محصول PCR …………………………………

3-7 آنالیز های آماری…………………………………44

3-8 آنالیز داده های مولکولی ISSR…………………………………..

4     فصل چهارم………………………………… 47

4-1  تعداد روز تا شروع گلدهی………………………………… 48

4-2 تعداد روز تا متوسط گلدهی………………………………… 51

4-3 تعداد روز تا پایان گلدهی………………………………… 52

4-4   ارتفاع تا اولین شاخه فرعی …………………………………55

4-5 تعداد شاخه فرعی…………………………………57

4-6  تعداد طبق در بوته ………………………………… 58

4-7 ارتفاع کل گیاه…………………………………. 60

4-8  وزن صد دانه…………………………………61

4-9 عملکرد …………………………………63

4-10    تجزیه خوشه ای صفات مورفولوژیکو صفات مولکولی……………… 66

4-11کیفیت DNA استخراج شده با بهره گرفتن از ژل آگارز 1 درصد……………. 67

4-12تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گلرنگ با بهره گرفتن از نشانگر مولکولی ISSR……..

4-13 همبستگی بین فاصله ژنتیکی بدست آمده بر اساس داده های مولکولی مارکر های ISSR  و میزان هتروزیس برای صفات مورد بررسی………………………………………………………………………. 69

5   فصل پنجم………………………………… 73

5-1 نتیجه گیری کلی …………………………………73

5-2 پیشنهادات………………………………… 74

چکیده:

افزایش نیاز به روغن های گیاهی و محدود بودن زمین های حاصلخیز و منابع آب موجب شده است تا گیاهان روغنی با سازگاری بیشتر همچون گلرنگ(Carthamus tinctorius L. )مورد توجه قرار گیرند.گزینش لاینهای مناسب جهت تلاقی و شناسایی تلاقی های با عملكرد بالایکی از  وقت گیرترین و پر هزینه ترین مراحل در پروژه های اصلاحی هیبرید ها می باشد.در این مطالعه سعی شده با مقایسه روش های كلاسیک تخمین هتروزیس با بهره گرفتن از روش دای آلل و روش های نوین مبتنی بر ماركرهای مولكولی پتانسیل ماركرهای ISSRرا در تخمین خصوصیات و عملکرد F1 وشناسایی تلاقی های برترقبل از انجام آزمایشات مزرعه ای مورد ارزیابی قرار گیرد و ارتباط بین هتروزیس و فاصله ژنتیكی بر اساس ماركرهای  مولکولی ISSRارزیابی گردد.همچنین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی والدین و نحوه کنترل ژنتیکی صفات مورد بررسی قرار گرفت . میزان GCA وSCA برای تمامی صفات معنی دار و مثبت بود که نشان از اثرات توام افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفات دارد. نتایج حاصل از آنالیز نشان داد که تمام صفت بیشتر تحت کنترل اثرات فوق غالبیت قرار دارند. تلاقی P1*P2 بیشترین ترکیب پذیری خصوصی برای صفت عملکرد و تعدادطبق در بوته را داشتند. بیشترین میزان هتروزیس برای صفت  ارتفاع تا اولین شاخه فرعی (83/0-) بود.بیشترین همبستگی بین میزان هتروزیس و فاصله ژنتیکی بر اساس مارکر های مولکولی ISSR مربوط به صفت عملکرد ( **30 r= )می باشدکه همبستگی قابل قبولی برای این صفت می باشد، اما برای سایر صفات همبستگی معنی داری مشاهده نشد.

فصل اول

مقدمه:

افزایش نیاز به روغنهای گیاهی و محدود بودن زمین های حاصلخیز ومنابع آب موجب شده استتا گیاهان دانه ای و روغنی با سازگاری بالا همچون گلرنگ  (Carthamus tinctorius L.)مورد توجه قرارگیرند.کشت گلرنگ در ایران به عنوان یکی از مراکز عمده کشت وکار این محصول در دنیای قدیم (نولز،1969) همچنان رواج داشته و در حال توسعه می باشد. گلرنگ در گذشته بیشتر به منظور تهیه رنگدانه قرمز برای استفاده در صنایع رنگرزی و همچنین برای رنگ اغذیه کشت می شد و زراعت آن به منظور استحصال روغن خوراکی از سال 1336 در ایران آغاز گردید (زینعلی، 1378).تولید گلرنگ در ایران با متوسط 700 کیلوگرم در هکتار با متوسط جهانی آن (2000 کیلوگرم در هکتار) فاصله زیادی دارد(زینعلی ،1378).افزایش تولید گلرنگ و توانایی رقابت آن با سایر دانه های روغنی در ایران نیازمند اصلاح ارقامی با عملکرد دانه و میزان روغن بالا می باشد. از این رو افزایش عملکرد و میزان روغن دانه از اهداف مهم اصلاحی این گیاه به شمار می روند.

     افزایش عملکرد در واحد سطح که مهمترین راه نجات بشر از فقر و گرسنگی استعمدتاً متکی بر اصلاح و ایجاد ارقام پر محصول با خصوصیات و پتانسیل های کمی و کیفی بالا می باشد و تنوع ژنتیکی اساس و پایه کار اصلاح نباتات است.یک اصلاح گر در صورتی می تواند در برنامه های اصلاحی خود موفق باشدکه شانس انتخاب مواد مناسب و تنوع برای او وجود داشته باشد.گاهی انتقال حتییک ژن مفید و با ارزش ازمنابع بومی و یا خویشاوندان وحشی آنها چه از طریق روش های معمول اصلاح نباتات و چه از طریق تکنیک های پیشرفته مهندسی ژنتیک می تواند تحول عظیم و غیر قابل تصوری در سرنوشت و تولید آن محصول در یک کشور ویا مناطق وسیعی از جهان ایجاد کند.این ژنها عمدتاً در ارقام بومی و خویشاوندان وحشی آنها طی قرن های متمادی بوجود آمده استکه می تواند در بهبود گیاه مورد استفاده قرار بگیرد (فرشاد فر،1377).

     ایران و برخی ازکشورهای منطقه از جمله افقانستان، پاکستان… خاستگاه و مبداء بسیاری از گونه های گیاهان زراعی و خویشاوندان وحشی آنها محسوب شده و از تنوع ژنتیکی بسیار بالایی بر خوردار هستند.گیاه شناسان ایران معتقدند که حدود 12-10 هزار گونه گیاهی در ایران وجود دارد که این تنوع بیش از تنوع گیاهی در قاره اروپا است. این موضوع عمدتاً به دلیل وسعت، تنوع آب و هوایی و جغرافیایی کشور است.اما به دلیل عوامل نا مساعد محیطی،چرا و بهره برداری بی رویه دام،توسعه صنعتی،کشاورزی مدرن و غیره،این ثروت عظیم و با ارزش خدادادی در حال فرسایش شدید و نابودی است (وجدانی،1375).

یکی از نتایج اجتناب ناپذیرکشاورزی مدرن که مبتنی بر استفاده از واریته های اصلاحی با حداکثر عملکرد و کیفیت قابل قبول می باشدکاهش تنوع ذخایر ژنتیکی است.اگر چه تخمین این کاهش تنوع ژنتیکی مشکل و یا غیر ممکن می نماید اما در این که تعداد بسیاری از ژنها ی مفید از دست رفته اند و ذخایر ژنتیکی با سرعت فزاینده ای در حال کاهش است و محصولات زراعی عمده در معرض تهدید روز افزون شرایط محیطی نا مناسب و تنش های زیستی و غیر زیستی قرار گرفته اندتردیدی نیست بنابراین امروزه آگاهی از منابع تنوع ژنتیکی و مدیریت آنها به عنوان اجزای مهم برنامه ها و طرح های اصلاح نباتات تلقی می شوند(قره یاضی،1385).

      گلرنگ از قدیمی ترین گیاهان شناخته شده نزد انسان استکه از قدیم بعنوان یک گیاه دارویی مورد کشت قرار می گرفته است ودانه گلرنگ دارای 50-30 درصد روغن و 25-15 درصد پروتئین است.روغن گلرنگ فاقد کلسترول بوده واز نظر کیفیت تغذیه ای تقریبا مشابه زیتون است (داجو و ماندل،1996). از آنجایی که تاکنون گلرنگ جزو گیاهان زراعی مهم دنیا محسوب نمی شده است منابع و اطلاعات موجود در ارتباط با آن زیاد نیست.این گیاه در هند و مکزیک در حال حاضر دارای اهمیت زیادی است (داجوو ماندل،1996 و سنگام و همکاران،2005).

      در بین گیاهان روغنی متداول در دنیا گلرنگ تنها گیاه بومی کشور می باشد و ایران به عنوان یکی از مراکز اولیه پیدایش شناخته شده است (ویس،2009). لذا بدیهی است که در خصوص این گیاه کشور ایران از ذخیره ژرم پلاسم قوی و غنی برخوردار باشد.بنابراین شناخت خصوصیات توده های گلرنگ و امکان بهره گیری بهتر و بیشتر از این منابع متنوع ژنی در برنامه های اصلاحی از اهمیت زیادی بر خوردار است.

     اولین گام در اصلاح گلرنگ داشتن جمعیتی با تنوع بالا است تا بتوان از داخل آن انتخاب مناسبی انجام داد.برای تولید هیبرید و استفاده از پدیده هتروزیس انتخاب والدین اولیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.وجود فاصله ژنتیکی مناسب بین ارقام از جمله عواملی استکه می تواند ما را در این امر کمک کند.زیرا برای صفات کمی هرچه فاصله ژنتیکی بین والدین از یکدیگر بیشتر باشد نتاج حاصل از تلاقی متنوع تر خواهند بود و احتمال مشاهده نتاج برتر از والدین بیشتر خواهد بود.بنابراین شناخت اجزایی از گیاه که نقش عمده ای در تولید عملکرد نهایی دارند و ارتباط بین آنها و میزان وراثت پذیری صفات از جمله مواردی هستند که در اصلاح این گیاه مانند سایر گیاهان باید مورد توجه قرار بگیرد (ارزانی،1383).

     با توجه به تنوع ژنتیكی قابل توجه برای این گیاه در ایران اطلاع از نحوه كنترل ژنتیكی صفات و میزان هتروزیس، اصلاح گر را در تعیین بهترین روش اصلاحی كه دارای بیشترین بازدهی باشد یاری می نماید. یكی از مباحث بسیار با اهمیت در طول دوره اصلاح نباتات كشف پدیده هتروزیس میباشد كه امروزه از دیدگاه اصلاح كنندگان نبات به صورت یک پدیده بیولوژیک و به صورت برتری نتاج نسبت به میانگین والدین و یا والدبرتر تعریف می شود (لامکی،1993 ). از آنجایی که هتروزیس با اثرات متقابل آللهای مختلف در یک مکان ژنی ارتباط دارد،استفاده از اختلاف ژنتیکی بر اساس مارکر مولکولی جهت گزینش والدین در پروژه های اصلاحی پیشنهادشده است (سرنا،1997).گزینش لاینهای مناسب جهت تلاقی و شناسایی تلاقی های با عملكرد بالایکی از  وقت گیرترین و پر هزینه ترین مراحل در پروژه های اصلاحی هیبرید ها می باشد (ملچینجر،1990). در طول دو دهه گذشته تعداد قابل توجهی از مطالعات وجود همبستگی بین فاصله ژنتیكی بر اساس ماركرهای ملكولی(  AFLP،RAPD،SSR,RFLP)یا آیزوزایم ها را با كارایی هیبرید ها و هتروزیس تایید كرده است (پالز،1996). در این مطالعه سعی خواهد شد با مقایسه روش های كلاسیک تخمین هتروزیس و روش های نوین مبتنی بر ماركرهای مولكولی پتانسیل ماركرهای ISSR را در تخمین خصوصیات و عملکرد F1 وشناسایی تلاقی های برترقبل از انجام آزمایشات مزرعه ای  مورد ارزیابی قرار گیردو ارتباط بین هتروزیس و فاصله ژنتیكی بر اساس ماركرهای ISSR سنجیده شود.

با توجه به اطلاعات اندک در مورد والدین برتر جهت انجام تلاقی ها اهداف این مطالعه عبارتند از:     

1)بررسی عملکرد والدین مورد استفاده در آزمایش واطمینان از تفاوت معنی دار بین آنها.  

2) بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی والدینو نحوه کنترل ژنتیکی صفات.

3)بررسی میزان هتروزیس برای صفات مورد نظردر نتاج F1 حاصل از تلاقی دای آلل لاینهای اینبرد گلرنگ.

4) بر آورد فاصله ژنتیکی بین والدین شرکت کننده در تلاقی ها و ایجاد ارتباطی بین فاصله ژنتیکی تخمینی بر اساس مارکرهای ملکولی  و هتروزیس مشاهده شده در عمل برای صفات مورد نظر.

5) یافتن رابطه ای میان فاصله ژنتیکی بین دو والد بر اساس مارکر و هتروزیس مشاهده شده در عمل می تواند کمک قابل توجهی به کاهش انجام کارهای مزرعه ای طولانی و پر هزینه  جهت شناسایی والدینی که هتروزیس  معنی دار تری در نتاج نشان بدهند را داشته باشد.

فصل دوم: بررسی منابع

1-2- تاریخچه کشت و تولید گلرنگ

گلرنگ یکی از قدیمی ترین گیاهان شناخته شده نزد انسان است و سالیان درازی است که به طور گسترده در خاورمیانه مورد کشت و کار قرار می گیرد (جان استون و همکاران، 2002 ). مردم بابل، فلسطین و مصر باستان از آن به عنوان گیاهی دارویی و روغنی استفاده می کرده اند. بذور گلرنگ و دسته حلقه های گل گلرنگ در کنار اجساد مومیایی متعلق به 4000 سال قبل در مصر یافت شده است (اسمیت ،1996 ). کشت سنتی گلرنگ در ایران از سالیان قبل برای تولید گل معمول بوده است (ناصری ،1370 ). بر اساس آمار منتشر شده مقدار تولید دانه گلرنگ در ایران در سال 1355-1350 هفت هزار تن در سال بوده است.تولید آن در کشور به دلایل متفاوت از جمله عدم برنامه ریزی صحیح سیر نزولی داشته است (زینعلی،1378).

مطابق با داده های سازمان خواروبار کشاورزی[1] گلرنگ در سطح زیادی در هند (350  هزار هکتار ) مکزیک (85 هزار هکتار ) اتیوپی (72 هزار هکتار )و آمریکا (54 هزار هکتار)کشت می شود.ایران با تولید سالیانه 500 تن در سال در رتبه سیزدهم قرار دارد (فائو، 2009).

2-2- خاستگاه و ژنتیک گلرنگ

گلرنگ زراعی گیاهی یکساله و بومی نواحی مدیترانه،خاورمیانه،هند،ایران،افغانستان و شرق آفریقا است.جنس کارتاموس دارای حدود 25 گونه مهم است که بسیاری از آنها بومی مدیترانه هستند. بر اساس بررسی های جدید و بر اساس رابطه بسیار نزدیک موجود بین گونه های وحشی،موطن احتمالی گلرنگ منطقه محصور بین مدیترانه و خلیج فارس است (ساسانوما، 2008، کیل ،2006 و نولز،1969 ). واویلوف عقیده داشت که گلرنگ بومی شمال هند و افغانستان است اما تعدادی از محققان بر این عقیده هستندکه دو مرکز اولیه برای حداکثر تنوع گلرنگ در شمال افغانستان و اتیوپی قرار دارد (ویس،2000). مهمترین گونه های وحشی جنس کارتاموس شامل تینکتوریوس[1]، اکسیی کانتا[2] و پالاستینیوس[3]هستند که تنها گونه تینکتوریوس بعنوان یک گیاه زراعی کشت می شود (ایمری ونولز،1970). خیدیر و نولز (1970) معتقدند که گونه پالاستینیوس و اکسی کانتا اجداد گلرنگ هستند. اجداد وحشی گلرنگ بطور وسیعی در مناطقی که گلرنگ زراعی کشت می شود گسترش یافته اند. گونه اکسی کانتا،علف هرز رایجی در مناطق ایران،پاکستان و شمال غرب هند و غرب عراق است و گونه پالاستینیوس نیز به وفور در نواحی فلسطین و نواحی مدیترانه یافت می شود(کیل،2006). گونه های پالاستینیوس و اکسی کانتا از نظر ژنتیکی شباهت بیشتری به گلرنگ زراعی دارند و به احتمال زیاد والد وحشی گلرنگ می باشند (چاپمن و بورک،2008).

[1]C,tinctorius

[2]-C.oxycantha

[3]-C.palaestnus

[1]–  Food Agriculture organization (FAO)

تعداد صفحه : 99

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.