معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه (ارزیابی مدلهای تبین گر طراحی معماری به منظور ارتقاء جایگاه محتوا در آنها)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

عنوان : (ارزیابی مدلهای تبین گر طراحی معماری به منظور ارتقاء جایگاه محتوا در آنها)

دانشگاه آزاداسلامی

 واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ معماری

 

عنوان

(ارزیابی مدلهای تبین گر طراحی معماری به منظور ارتقاء جایگاه محتوا در آنها)

 

استاد راهنما

دکتر حسن سجاد زاده

استادیاردانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان

1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………1

 

فصل1:کلیات

1-1-بیان مسأله………………………………………………………………………………………2

1-2-اهمیت وضرورت امجام تحقیق………………………………………………………….3

1-3-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………..3

1-4-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………..3

1-5-فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………4

1-6-روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………..4

 

فصل 2پیشینه تحقیق:

بخش1

2-1-1-تعاریف………………………………………………………………………………….6

2-1-2-سوابق موضوع………………………………………………………………………..7

بخش2

دیدگاه سنتی آموزش

2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………………….10

2-2-2-منابع گذشته………………………………………………………………………..10

2-2-3-نتیجه گیری…………………………………………………………………………15

 

بخش3

دیدگاه امروز آموزش

2-3-1-مقدمه……………………………………………………………………………..18

2-3-2-مدرسۀ بوزار……………………………………………………………………..18

2-3-3-مدرسۀ باهاوس………………………………………………………………….21

2-3-4-آموزش هنر و معماری در ایران…………………………………………….24

2-3-5-قیاس معماری امروز و دیروز ایران…………………………………………26

2-3-6-نتیجه گیری……………………………………………………………………..27

 

 

 

فصل3:مبانی نظری

 

بخش1:تربیت مکمل تعلیم

در جستجوی روح زندگی از طریق آموزش(هنر)

3-1-1-مقدمه…………………………………………………………………………..30

3-1-2-تفسیر یک آیه………………………………………………………………..30

3-1-3-تربیت مکمل تعلیم………………………………………………………….32

3-1-4-نتیجه گیری………………………………………………………………….42

 

بخش2(تحلیل چند شبهه)

الف:زیبایی و حقیقت در تقابل عینیت و ذهنیت

3-2-1-1-مقدمه…………………………………………………………………….44

3-2-1-2-عینیت و ذهنیت……………………………………………44

3-2-1-3-زیبایی و حقیقت در تقابل عین و ذهن……………..46

3-2-1-4-نتیجه گیری………………………………………………..49

 

 

ب:هنر برای هنر،سقوط یا اوج

3-2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………52

3-2-2-2-موافقان نظریۀ هنر برای هنر………………………………………..52

3-2-2-3-نقد مخالفان(هنر برای هنر:سقوط ارزشها)………………………53

3-2-2-4-هنر برای هنر (رسیدن به مقصود)…………………………………63

3-2-2-5-نتیجه گیری……………………………………………………………65

 

بخش3:شیوۀ صحیح آموزش هنر ومعماری(بازگشت معنا)

3-3-1-مقدمه……………………………………………………………………..67

3-3-2-بازگشت معنا…………………………………………………………….68

3-3-3-نتیجه گیری……………………………………………………………..87

 

بخش4:هنر پیشرو در کنار مردم برای احیای جامعه

3-4-1-مقدمه……………………………………………………………………..90

3-4-2-مشکلات هنر در جامعۀ امروز……………………………………….90

3-4-3-جستجوی معنا در کنار مردم……………………………………………….98

3-4-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………..109

فصل 4:نتیجه گیری

نتایج تحقیق……………………………………………………………………………110

منابع:

کتابها…………………………………………………………………………………….113

مقالات…………………………………………………………………………………..113

اینترنت…………………………………………………………………………………114

 

فهرست ومنابع عکسها…………………………………………………………………..114

فهرست شکلها…………………………………………………………………………….114

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………..116

پیوست(مدارک چاپ کتاب)………………………………………………………117

 

چکیده:

در این نوشتار ابتدا به بررسی آموزش سنتی می پردازیم و سپس آموزش مدرن و دانشگاهی یا مدرسه ای که از چارچوب نظر و عمل در کنار هم به عمل یا نظر صرف نزدیک گشته است. به دنبال مجهولی که میتواند مهره گم شده و اصلی نابسامانیهای معاصر باشد،از تربیت معمار صحبت می شود.همچنانکه در فتوت نامه ها تعلیم در کنار تربیت معنا داشته است.برای تکمیل منظور به بیان چند شبهه پرداخته می شود.از جمله، فلسفه هنر برای هنر (وحی ای خیالی که اعتقاد به آن که ممکن است یکی دیگر از علل پیچیدگی جامعه امروز باشد)ونیز ذهنیت و عینیت و تفاوت برداشت از بیرون و عین یا درون و ذهن  تحلیل میشود. و سپس پیشنهاداتی برای آموزش بهتر معماری و هنر بیان می شود.وازچگونگی دریافت ایده و خلاقیت در ذهن و تبدیل آن به هنر یا به طور خلاصه چگونگی نزدیک کردن ذهنیت به عینیت صحبت می شود، عینیتی واقعی و فراتر از دید تک بعدی این جهانی، بگونه ای که تمام جوانب را در خود داشته باشد

کلیات

1-1-بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی:

باورود به دوران جدید و تعریف کثرت هر علمی در جایگاهی قرار گرفت .شاید علوم پزشکی و شناخت ظاهر بدن سر راست ترین مسیر را دنبال کرد وخارج از فلسفه های مدرن و سنت راه خود را پیمود.علوم مهندسی نیز در ضرب و تقسیم  وپیچیدگیهای کمی خود آنچنان گرفتار شد که مجبور به پذیرش بی چون و چرای مدرنیسم گشت.در علوم انسانی نیز دیدگاه های سنت یا مدرن جدای از هم تداوم یافت.اما در معماری که هم در حیطۀ تئوری و فلسفه و علوم انسانی وارد شده است،هم در عرصۀ عمل و علوم مهندسی چنین نیست.تکلیف عده ای که در هر دو زمینه معماری مدرن را انتخاب کردند مشخص بود.اما عده ای که در فکر وفادار به سنت هستند بلاتکلیف ماندند.چرا که پذیرش اینکه انسان پرومته وار از اصول کلی خود سرپیچی کند برایش دشوار بودو از طرفی ابزار،مصالح و نیازهای روز با عقاید سنتی آمیخته نشده بودند.با گسترش و تبلیغات مدرنیسم مخصوصاً در کشورهای سنتی،این تنشها بسیار پررنگ تر شد. نارسایی مدلهای آموزشی وتدریس آن در محیطهای آکادمیک باعث خلق فضاهای بی هویت گشته اند. وپس از چند دهه اکنون سیل عظیم دانشجویان و مهندسان معمار را داریم که عاری از هرگونه شخصیت هنری،دنبال سود و منافع بیشتر هستند.ووضعیت پرتنش ساختمانها و شهرهای سنتی که روزگاری و حتی اکنون الگوی زندگی سالم بوده و هستند،گویای بیشتر این نابسامانی است.به نظر می رسد که اکنون چارۀ کار در بازگشت به خویشتن اصیل سنتی ،فارغ از دغدغۀ شهرت و مقام و تبلیغات،در کنار تکنولوژی روزباشد.شاید بتوان با نگاهی به گذشته و تفکر عمیق در سنتهای اصیل که از طریق منابع وحیانی در نظر گرفته شده است،به بازگشت به خود رسید و هنرمند و حیات معقول را احیا کرد.و به انسانی در تمدن و فرهنگ با تعریفی درست از خوشبختی دست یافت.سنت پیامی ازلی و ابدی است که در چند دهۀ اخیر بحثهای عمیقی توسط نظریه پردازان سنت گرا بیان شده است.شاید بتوان از نظریات آنها برای ترمیم بی هویتی و نیز خویش بیگانگی امروزی،مخصوصاً در حیطۀ هنر و معماری بطور عملی استفاده کرد.

تعداد صفحه : 122

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.