عمران

دانلود پایان نامه ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله

استاد راهنما :

دکتر سید مهدی حسینی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول « طرح مسئله »

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهداف تحقیق.. 22

1-4- تعریف واژه‌ها و مفاهیم پیش نیاز 23

1-4-1- اصطلاحات مربوط به شبكه‌ی جمع آوری فاضلاب… 23

1-4-2- اصطلاحات مربوط به آسیب پذیری شبكه‌ی جمع آوری فاضلاب تحت اثر زلزله. 25

1-4-3- اصطلاحات مربوط به زمین لرزه 27

فصل دوم « مروری بر ادبیات موضوع »

2-1- مروری بر عملكرد شبكه‌های خطوط لوله مدفون در زلزله‌های پیشین.. 33

2-2- عوامل موثر بر آسیب دیدگی خطوط لوله تحت اثر زلزله. 42

2-2-1- عوامل مربوط به زمین لرزه در آسیب پذیری شبكه‌های خطوط لوله‌ی مدفون تحت اثر زلزله. 42

2-2-2- عوامل مربوط به خاك محل در آسیب پذیری شبكه‌های خطوط لوله‌ی مدفون تحت اثر زلزله  50

2-3- روش‌های بررسی رفتار لرزه ای خطوط لوله. 62

3-3- بررسی لرزه ای سیستم خاک – لوله برای لوله‌های مدفون پیوسته. 68

2-4- خطوط لوله مدفون دارای خم تحت اثر انتشار امواج.. 82

فصل سوم « روش تحقیق »

3-1- روش و طرح تحقیق.. 92

3-1-1- بررسی مدل آسیب پذیری لرزه ای خطوط لوله مدفون(hazus.sr2) 92

3-1-2- روش شاخص آسیب پذیریv.i: 93

3-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها 96

3-3- جامعه آماری.. 102

3-4- نمونه و روش نمونه گیری و حجم نمونه. 104

2-4-3- نقشه شبکه فاضلاب شهر: 106

فصل چهارم « تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج »

4-1-توصیف متغیر‌ها 109

4-2- بررسی فرضیه‌های تحقیق و ارائه نتایج.. 112

فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری »

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق.. 117

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 117

5-3- پیشنهاد‌های برگرفته از یافته‌های پژوهش…. 117

5-4- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بعدی.. 118

منابع.. 119
فهرست شکل‌ها

شكل 1-1- نمایش شریان‌های حیاتی.. 4

شکل 1-2- گسترش آتش سوزی ساعاتی پس از زلزله سانفرانسیسکو در سال 1906 میلادی.. 6

شكل 1-3- شمایی از مولفه‌های خطی و ایستگاهی شبكه فاضلاب… 8

شكل 1-4- دسته بندی خطوط لوله‌ی شبكه‌ی فاضلاب… 9

شكل 1-5- نحوه اتصال لوله انشعاب فاضلاب به شبكه جمع آوری فاضلاب… 25

شكل 1-6- گروه بندی گسل‌ها 29

شکل 2-1- مدل سازه ای ایده آل شده در هنگام گسل.. 47

شکل 2-2- مدل سازه ای ایده آل شده لوله در هنگام رانش…. 49

شكل 2-3- خرابی تكیه گاه لوله در اثر روانگرایی در زلزله 1994 تورثریچ.. 56

شكل 2-4- جداشدگی و شكستگی در اتصال 56

شكل 2-5- نیروی كششی در اتصال تحت اثر زلزله. 57

شكل 2-6- نیروی فشاری در اتصال تحت اثر زلزله. 57

شكل 2-7- نیروی خمشی در اتصال تحت اثر زلزله 58

شكل 2-8- نیروی برشی در اتصالات منهول‌ها تحت اثر زلزله 58

شكل 2-9- مفصل‌های پیشنهادی ایسبرگ و ریچاردسون با ظرفیت تغییر شکل زیاد 60

شكل 2-10- یک نمونه اتصال لرزه‌ای.. 60

شكل 2-11- شكست لوله ضعیف مهار شده در محل اتصال  به لوله‌ی مهار نشده (ALA2002) 61

شكل 2-12- شكست لوله متصل به مخزن (ALA2002) 61

شكل 2-13- فاصله نامناسب لوله‌ها 62

شکل 2-14- نمایی شماتیک از مسیر حرکت موج و برخورد آن با سطح زمین.. 64

شکل 2-15- بررسی موج برشی و رایلی در طراحی لوله. 65

شکل 2-16- انتشار ظاهری موج برشی.. 66

شکل 2-17- انتشار ظاهری موج رایلی کرنش زمین و انحنا ناشی از انتشار امواج.. 66

شکل 2-18- نمایی شماتیک از انتشار ظاهری موج برشی.. 67

شکل 2-19- مدل اجزا محدود المان پوسته در برخورد با گسل.. 72

شکل 2-20- مدل پوسته تاکادا با شرایط مرزی معادل.. 73

شکل 2-21- شرایط مرزی معادل تاکادا برای خطوط لوله مدفون.. 74

شکل 2-22- مقایسه مدل اجزا محدود با مرزهای متفاوت… 76

شکل 2-23- تجزیه برداری برخورد موج با زاویه تمایل در راستای محوری و عمود بر محور 77

شکل 2-24- نمایی شماتیک از هندسه و شرایط مرزی مدل سه بعدی.. 77

شکل 2-25- نیروی عمل کننده در نزدیکی یک خم 83

شکل 3-1- مدل داده برداری و رستری.. 97

شکل 3-2- سطوح  ArcGIS. 100

شکل 3-3- الگوریتم تعیین مقداد خرابی تحت اثر موج زلزله در GIS. 102

شکل 3-4- موقعیت بروجن.. 103

شکل 3-5- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA) با 20 و  10 درصد احتمال رویداد در 50 سال برای شهر بروجن  105

شکل 3-6- نقشه‌های خام فاضلاب شهری.. 106

شکل 3-7- نقشه شبکه فضلاب بروجن (قطر لوله ها) 107

شکل 4-1- نقشه PGA10 و شبکه فاضلاب شهر. 110

شکل 4-2- نقشه PGA2  و شبکه فاضلاب… 111

شکل 4-3- تعداد خرابی HAZUS SR2تحت PGA10%… 112

شکل 4-4- تعداد خرابی تحت    PGA2%  SR2-%HAZUS. 113

شکل 4-5- میزان خرابی تحت PGA2%درروشVI 114

شکل 4-6- میزان خرابی تحت زلزله با PGA10%درروش VI 115
فهرست جداول

جدول 1-1- تقسیم بندی ایستگاهی و خطی سامانه فاضلاب… 8

جدول 2-1 و 2-2- نرخ خرابی بر اساس قطر در زلزله‌ی كوبه 1995. 37

جدول 2-3 – اهمیت پارامتر خوردگی تهیه شده توسط ایمنی لوله ها(RSPA/OPS) 55

جدول 3-1- روابط hazus مربوط به نرخ خسارت خطوط لوله مدفون.. 93

جدول 3-2- ضریب وزنی عامل قطر لولهcd [30] 94

جدول 3-3- ضریب وزنی عامل جنس لوله ،cp[30] 94

جدول 3-4- ضریب وزنی عامل شرایط زمین: cg[30] 94

جدول 3-5- ضریب وزنی عامل شدت زلزله، Ci [30] 95

جدول 3-6- ضریب وزنی عامل عبور لوله از گسلCF [30] 95

جدول 3-7- ضریب وزنی عامل روانگرایی منطقهC[30]I 95

جدول 3-8- ضریب وزنی عامل پتانسیل زمین لغزشCS ضریب CS. 95

جدول 3-9- طبقه بندی آسیب پذیری لرزه ای شبکه. 95
فهرست نمودارها

نمودار 2-1- نمودار نرخ خرابی خطوط لوله از لحاظ جنس در زلزله نیوزلند. 35

نمودار 2-2- نرخ تعمیرات خطوط لوله‌ی آب را در هر 1000 فوت بر اساس ماكسیمم سرعت زمین در زلزله 1995 كوبه  37

نمودار 2-3- تغییرات تنش‌های محوری و خمشی نسبت به تغییر زاویه برخود موج برشی به خط لوله  44

نمودار 2-4- تغییرات تنش‌های محوری و خمشی نسبت به تغییر زاویه برخود موج طولی به خط لوله  44

نمودار 2-5- تغییرات مقادیر حداكثر تنش‌های خمشی در طول خط لوله با شرایط انتهایی متفاوت  52

نمودار 2-6- تغییرات مقادیر حداكثر تنش‌های محوری در طول خط لوله با شرایط انتهایی متفاوت 53

نمودار 2-7- تغییرات مقادیر حداكثر تنش‌های محوری در طول خط لوله با شرایط انتهایی متفاوت… 53

نمودار 2-8- عوامل موثر در انتخاب بهترین جنس خط لوله فاضلاب توسط روش AHP   55

چکیده
ایران کشوری زلزله خیز می‌باشد یکی از سیستم‌های که در اثر وقوع زلزله آسیب می‌بیند شبکه فاضلاب شهری می‌باشد. در این تحقیق سعی شده به بررسی آسیب‌های وارده بر شبکه فاضلاب شهری به صورت موردی شبکه شهر بروجن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل اول این تحقیق تعاریف شبکه از جمله شریانهای شبکه فاضلاب و اصلاحات مربوط به آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل دوم این تحقیق به بررسی عملکرد شبکه‌های خطوط لوله مدفون از زلزله گذشته و نیز بررسی تحقیقات صورت گرفته در خصوص روابط حاکم بر آسیب پذیری می‌پردازیم نیز تعدادی از این روابط مورد بررسی قرار می‌دهیم. در فصل سوم این تحقیق به بررسی جامعه آماری روش‌های مورد استفاده در این تحقیق و معرفی نرم افزار مورد استفاده می‌پردازیم. در فصل چهارم به تحلیل داده‌های نتایج خروجی می‌پردازیم. نتایج حاصل این تحقیق شامل نقشه‌های خروجی نرم افزار GIS می‌باشد که آسیب‌های داده را به صورت کامل واضح و کاربردی نشان می‌دهند. در پایان پیشنهادهای جهت استفاده از این نتایج توسط محققان و مسئولان بویژه ستاد بحران ارائه شده است

1-1- مقدمه
کشور ایران سرزمینی است که در یکی از مناطق زلزله خیز جهان واقع شده این زلزله خیز بودن از یکسو ایران را سرزمینی غنی از لحاظ منابع معدنی بسیار غنی می‌باشد ورشته کوه‌های آن آب و هوایی چهار فصل را رغم زده اند و از سوی دیگر این زمین لرزه‌ها باعث خسارات جانی ومالی به ساکنین این سرزمین شده است.

یکی از سیستم‌هایی که در زلزله‌های گذشته بسیار آسیب دیده لوله‌های مدفون است ، این خطوط به علت گستردگی و عبور از نواحی مختلف در معرض خطرات زیادی قراردارند آسیب دیدن این شبکه‌ها باعث وقفه در زندگی امروزی شده ومشکلات فراوانی را به بار می‌آورد و بررسی آسیب پذیری شبکه جمع آوری فاضلاب به عنوان یکی از این شریان‌ها علاوه بر مشخص کردن میزان آسیب‌های احتمالی ونشان دادن نقاط ضعیف شبکه اولین قدم جهت برنامه ریزی اقدامات نوسازی ، مقاوم سازی وبرنامه ریزی برای مدیریت شرایط اضطراری می‌باشد.

تعداد صفحه : 135

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.