رشته حسابداری

دانلود پایان نامه ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : ( M.A )

عنوان : ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمانهای دولتی کشور

دانشگاه آزاداسلامی

واحد ایلام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 

عنوان:

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمانهای دولتی کشور

 

 

استادراهنما:

دکتر رحمت اله محمدی پور

 

 بهار1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده 1

فصل اول:  کلیات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………… 6

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………… 12

1-4-1- هدف اصلی………………………………………………………………………………….. 12

1-4-2- اهداف فرعی………………………………………………………………………………… 12

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 12

1-5-1- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………….. 12

1-5-2- فرضیه‌های فرعی…………………………………………………………………………… 12

1-6- متغیرها‌ی تحقیق.. 12

1-6-1- متغیر مستقل………………………………………………………………………………… 13

1-6-2- متغیرهای وابسته. 13

1-7- تعاریف نظریه مفاهیم نظری و واژه‌های کلیدی……………………………………………….. 13

1-8- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………… 14

1-8-1- ساختارگزارش پژوهش……………………………………………………………………… 14

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 17

2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………. 18

2-3- فلسفه پیدایش حسابداری مدیریت………………………………………………………………. 18

2-3-1- ویژگی‌های حسابداری مدیریت.. 19

2-3-2- اهمیت حسابداری مدیریت………………………………………………………………….. 20

2-3-3- ابزارهای حسابداری مدیریت……………………………………………………………….. 21

2-4- مقایسه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت راهبردی……………………………………….. 22

2-4-1- ابزارها و فنون حسابداری مدیریت راهبردی………………………………………………. 22

2-4-2- حسابداری هزینه‌ای در برابر حسابداری مدیریتی………………………………………….. 23

2-4-3- حسابداری مالی در برابر حسابداری مدیریتی………………………………………………. 23

2-4-3-1- حسابداری مدیریت.. 23

2-4-3-2- حسابداری‌های مالی………………………………………………………………………. 24

2-5- مدیریت هزینه به روش برآورد با گزارش‌ها كنترل هزینه به همراه شاخص‌های بهره وری    25

2-5-1- ابزارها و تکنیک‌های برآورد هزینه……………………………………………………….. 26

2-6- فلسفه پیدایش سرمایه فکری.. 27

2-6-1- ویژگی‌های سرمایه فکری…………………………………………………………………… 28

2-6-2- اهمیت سرمایه فکری سازمان‌های دولتی…………………………………………………… 29

2-7- اجزا و تعاریف سرمایه فکری سازمان‌های دولتی…………………………………………….. 29

2-7-1- مدلهای سرمایه فکری.. 30

2-7-2- مدیریت موفق سرمایه فکری……………………………………………………………….. 32

2-7-3- دلایل اندازه گیری سرمایه فکری توسط سازمان‌های دولتی………………………………… 33

2-7-4- روش‌های اندازه گیری سرمایه فکری.. 34

2-7-5- منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فكری.. 40

2-7-6- اهداف اندازه گیری سرمایه فکری.. 40

2-7-7- حسابداری مدیریت و سرمایه فکری………………………………………………………… 41

2-8- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………… 43

2-8-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 43

2-8-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………….. 45

2-9- خلاصه فصل. 46

فصل سوم:  روش‌شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 48

3-2- روش اجرایی پژوهش…………………………………………………………………………. 48

3-3- روش پژوهش………………………………………………………………………………….. 49

3-4- جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش…………………………………………………….. 51

3-4-1- جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………. 51

3-4-2- نمونه گیری و روش نمونه گیری…………………………………………………………… 51

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 54

3-6- روائی و پرسشنامه…………………………………………………………………………….. 54

3-7- پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………….. 55

3-8- روش‌های آزمون فرضیات، نوع آزمون‌ها 56

3-9- روش‌های آماری……………………………………………………………………………….. 58

3-10- پرسشنامه. 58

3-10-1- مفاهیم 59

3-10-2- شیوه نمره گذاری………………………………………………………………………….. 59

3-11- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………. 60

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه . 62

4-2- تحلیل‌های آماری……………………………………………………………………………….. 62

4-2-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………… 62

4-2-1-1- توزیع فراوانی بر حسب سن…………………………………………………………….. 63

4-2-1-2- توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………….. 64

4-2-1-3- توزیع فراوانی بر حسب سابقه کاری…………………………………………………….. 65

4-2-1-4- برآورد میانگین و انحراف معیار مولفه‌های سرمایه‌های انسانی………………………… 66

4-2-1-5- برآورد میانگین و انحراف معیار مولفه‌های سرمایه‌های ساختاری……………………… 67

4-2-1-6- برآورد میانگین و انحراف معیار مولفه‌های سرمایه‌های مشتری……………………….. 68

4-2-1-7- برآورد میانگین و انحراف معیار مولفه‌های دانش حسابداری مدیریت.. 68

4-3- بخش دوم: آمار استنباطی و آزمون فرضیه‌ها 69

4-3-1- بررسی توزیع داده‌ها 69

4-3-2- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………….. 70

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………… 77

5-2- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………… 77

5-3- مقایسه یافته‌ها با پژوهشهای پیشین……………………………………………………………. 78

5-4- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………… 83

5-5- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………. 84

پیوست‌ها 93

 

فهرست جدول‌ها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول 2-1- ابزارهای حسابداری مدیریت به نقل از گروه مشاوران پنکو………………………………. 29

جدول 2-2- مقایسه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت راهبردی.. 21

جدول 2-3- تعریف جدید سرمایه فکری……………………………………………………………… 22

جدول2-4- مقایسه مفهوم­سازی­های سرمایه­ فکری…………………………………………………….. 32

جدول 2-5- راهنمای فرمول‌های سرمایه فکری………………………………………………………… 40

جدول 3-1- جدول محاسبه حجم نمونه……………………………………………………………….. 51

جدول 3-2- جدول مورگان…………………………………………………………………………… 53

جدول 3-3- برآورد پایایی با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فکری………………………… 55

جدول 3-4- برآورد پایایی با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه حسابداری مدیریت…………………… 56

جدول 3-5- شیوه نمره گذاری……………………………………………………………………….. 59

جدول 3-6- ابعاد و شماره سؤالات…………………………………………………………………… 59

جدول 4-1-توزیع فراوانی بر حسب جنسیت مشتریان………………………………………………. 62

جدول 4-2- توزیع فراوانی بر حسب سن……………………………………………………………. 63

جدول 4-3- توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصیلات………………………………………………. 64

جدول 4-4- توزیع فراوانی بر حسب سابقه کاری…………………………………………………… 65

جدول 4-5- برآورد میانگین و انحراف معیار مولفه‌های سرمایه‌های انسانی……………………….. 66

جدول 4-6- برآورد میانگین و انحراف معیار مولفه‌های سرمایه‌های ساختاری…………………….. 67

جدول 4-7- برآورد میانگین و انحراف معیار مولفه‌های سرمایه‌های مشتری………………………. 68

جدول 4-8- برآورد میانگین و انحراف معیار مولفه‌های دانش حسابداری مدیریت…………………. 68

جدول 4-9- بررسی توزیع داده‌ها 69

جدول 4-10- متغیرهای وارد و خارج شده 70

جدول 4-11- برآورد خلاصه مدل رگرسیونی………………………………………………………. 70

جدول 4-12- تحلیل Anova و تعیین سطح معنی داری مدل……………………………………….. 71

جدول4-13- ضرایب وزنی رگرسیونی……………………………………………………………… 71

جدول 4-14- آماره ضریب اسپیرمن………………………………………………………………… 72

جدول4-15- آماره ضریب اسپیرمن…………………………………………………………………. 73

جدول 4-16- آماره ضریب اسپیرمن………………………………………………………………… 74

جدول 4-17- جدول رگرسیونی……………………………………………………………………… 74

 

فهرست نمودارها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار 4-1-توزیع فراوانی بر حسب جنسیت مشتریان……………………………………………… 63

نمودار 4-2- توزیع فراوانی بر حسب سن…………………………………………………………… 64

نمودار 4-3- توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصیلات…………………………………………….. 65

نمودار 4-4- توزیع فراوانی بر حسب سابقه کاری………………………………………………….. 66

 

 

شکل 1-1- عوامل مؤثر بر سرمایه فکری………………………………………………………….. 8

شکل 1-2- مفهوم سازی اجزای سرمایه فکری……………………………………………………… 10

 

چکیده

امروزه عناوینی چون سازمان موفق، ماندگار، آرمانی، رهسپار تعالی، سرآمد، متعالی و… از عبارت­های رایج حوزه مطالعاتی سازمان و مدیریت‌اند و گروه‌های مختلفی از افراد به دنبال شناسایی و معرفی ویژگی­های این قبیل سازمان‌ها هستند. از این رو، مفهوم سرمایه فکری در سازمان‌های دولتی به طور روزافزونی مورد توجه قرارگرفته است، اکثر سازمان‌های دولتی به دنبال استقرار سیستم مدیریت دانش درون خود هستند، یکی از مهم‌ترین چالش­ها و مشکلات سیستم‌های حسابداری سنتی عدم انعکاس ارزش سرمایه ­های فکری در صورت‌های مالی و گزارشاهای سازمان‌هاست، در حالی که نقش سرمایه ­های فکری در ایجاد ارزش بسیار بالاتر از نقشی است که سرمایه ­های مالی ایفا می‌کنند، در دنیای امروز سیستم‌های حسابداری مدیریت نتایج اندازه‌گیری­های مالی و غیرمالی فعالیت‌های عملیاتی را گزارش می‌کنند.به عبارت دیگر با پیاده‌سازی تکیه در حسابداری مدیریت در سازمان از نظر سوددهی، برنامه‌ریزی، بودجه وغیره ساماندهی می‌شوند و این امرباعت می‌شود که اوضاع منابع انسانی، بهبود پیدا کند که خود تقویت سرمایه فکری را در پی دارد از این رو هدف از این پژوهش ، بررسی ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی کشور می­باشد، برای انجام این پژوهش ، از پرسشنامه ارزیابی حسابداری مدیریت و پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس استفاده شد و میان 384 نفر از کارکنان سازمان‌های دولتی توزیع شد و از نرم­افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ­ها استفاده شد. یافته­ های این پژوهش حاکی از آن است که رابطه معناداری میان حسابداری مدیریت و سرمایه فکری در سازمان‌های دولتی وجود دارد.

 

 واژگان کلیدی:

حسابداری مدیریت، سرمایه فکری، سازمان‌های دولتی


فصل اول:

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

مفهوم سرمایه فکری در سازمان‌های دولتی به طور روزافزونی مورد توجه قرارگرفته است. اکثر سازمان‌های دولتی به دنبال استقرار سیستم مدیریت دانش درون خود هستند تا هرچه بیشتر از دانش موجود خود در سیاستگذاری سود ببرند و به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در محیط داخلی و بین المللی نائل شوند (محمدی 1388).

با پیشرفت شگفت انگیز فناوری اطلاعات نوین انفجار عظیمی در دانش بشری به وقوع پیوست که همه معادلات گذشته را در هم پیچید و فرمول جدیدی برای ارتقاء علوم بوجود آورد. به طوری که حرکت تکوینی دانش از تصاعد حسابی به هندسی مبدل گردید. افق دید عرصه علم و دانش را به طرز چشمگیری افزایس داد به نحوی که دانشمندان با این نوید تولدی دوباره خودرا جشن گرفتند و اصالت کار را به کارکنان خودبخشیدند بااین تفکر دانشمندان قدم در عرصه رقابت فکری نهادند در این میان دانش حسابداری و اقتصاد از این خوان گسترده بی بهره نماند و جایگاه حسابداری سنتی را برای نیل به این هدف بلند ناتوان تشخیص داد و با رها کردن قوانین کلاسیک شیوه نوین حسابرسی سرمایه فکری را جایگزین نمود و با به کارگیری سرمایه انسان متبحر مجرب کار آزموده دانش آموخته شایسته مدیر و مدبر صاحب اخلاق موفق و دلسوز و با وجدان با سرمایه ساختاری هماهنگ و حمایت کننده از این طرح ایده‌هایی نوین و با فراهم ساختن ابزار لازم برای پیشبرد هدف و ایجاد روابط سالم با سرمایه رابطه‌ای صادقانه و با تشخیص نیازهای مشتریان و جلب اعتماد و برآوردن خواسته‌ها و رضایت آنان عناصر کلیه سرمایه فکری را به درستی رقم زد و چنین شد که حرفه حسابداری نوین تولد دوباره‌ای خود را جشن گرفت (زراعتگری 1390).

در این راستا پژوهش حاضربه دنبال بررسی این موضوع است که: «آیا حسابداری مدیریت تأثیری بر افزایش سرمایه فکری در سازمان‌های دولتی کشور دارد؟»

 

1-2- بیان مسئله

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات سیستم‌های حسابداری سنتی عدم انعکاس ارزش سرمایه‌های فکری در صورت‌های مالی و گزارشات واحدهای تجاری است. در حالی که امروزه نقش سرمایه‌های فکری در ایجاد ارزش برای شرکت‌ها و واحدهای تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایه‌های مالی در واحدها ایفا می‌کنند در این میان حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن راه‌های مؤثر جهت کنترل و اندازه گیری و سنجش سرمایه‌های فکری بوسیله مدلها و روش‌های ارزیابی این سرمایه‌ها بر عهده دارند (همتی 1390).

در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ‌برخی نویسندگان حسابداری به رابطه بین فعالیت‌ها و هزینه‌ها اشاره نمودند؛ اما در دهه 1980 به دنبال انعکاس ضعف‌ها و نارسایی‌های رایج در ارائه اطلاعات دقیق توجه زیادی در محافل حرفه‌ا‌ی به این موضوع بیشتر جلب گردید این جلب توجه بیشتر حول محور پیدایش سه سازه (عامل) اصلی بود.

سازه اول تغییرهای نوینی بود که در دنیا جهت معرفی تکنولوژی‌های مدرن ‌سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند ‌خبره و قابل انعطاف و نیز مکانیزم‌های تولیدی جدید در کشورهای مختلف بویژه ژاپن رخ داده بود

سازه دوم در دهه 1980 فلسفه فکری بسیاری از مدیران شرکت‌ها بویژه شرکت‌های بزرگ دستخوش تغییرات عمده‌ای گردید و علاوه بر سود‌آوری ‌رقابت در سطح جهانی افزایش رضایت مشتری در سطح بین‌الملل ‌تأکید بر کنترل کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌ها نیز جزء اهداف اولیه و اصلی مدیران قرار گرفت.

سازه سوم عده‌ای از نویسندگان حسابداری به طور جدی و مبسوط به تشریح فضای جدید در تولید نقشهای گوناگون تکنولوژی و دیدگاه‌های جدید مدیران پرداختند (چلیک ساز) در میان دیگران تأثیر بسزایی در انکاس نارسایی‌های سیستم حسابداری مدیریت در ارائه دقیق هزینه‌ها در این شرایط داشته‌اند سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت از این باور سرچشمه می‌گیرد که محصولات فعالیت‌ها را مصرف می‌کنند و فعالیت‌ها منابع را پس مدیریت بر مبنای فعالیت عبارت است از این که روش سیستماتیک بررسی برنامه‌ریزی کنترل و بهبود و هزینه‌های سرمایه‌ای که بر اصل هزینه‌های مصرفی فعالیت‌ها تمرکزدارد رکن اصلی مدیریت بر مبنای فعالیت ‌حسابداری فعالیت[1] است (تابلی، بی‌تا‌).

ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر دانش و اطلاعات منجر به ا فزایش علاقه محققان به مطالعه در حوزه سرمایه فکری (ic) شده است این حوزه که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. ic به عنوان ابزاری برای تعیین ارزش شرکت مورد استفاده قرار می‌دهند (پیوتانگ[2] 2007).

با ورود به اقتصاد دانشی به مدل جدیدی از دارایی‌های سازمانی نیاز داریم به طور کلی دارایی‌های سازمانی می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود.

دارایی مشهود

این دارایی‌ها شامل دارایی‌های فیزیکی و مالی هستند که به صورت کامل در ترازنامه شرکت‌ها منعکس می‌شود این دارایی‌ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می‌کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها از ارزش آنها کاسته می‌شود.

دارایی نامشهود

این دارایی‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

دارایی‌های نامشهودی که تحت حمایت قانون قرار داشته و با عنوان مالکیت معنوی شناخته می‌شوند و این دارایی‌ها شامل حق امتیازها کپی رایت حق اختراع فرانشیزو ثبت علائم و مارک‌های تجاری است برخی از موارد آن در ترازنامه منعکس می‌شوند.

سایر دارایی‌هایی نامشهود که شامل سرمایه فکری است که تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می‌کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها از ارزش آنها کاسته نمی‌شود و معمولا در ترازنامه منعکس نمی‌شوند (تایلس[3] 2000).

امروزه در سازمان‌های دولتی علاوه بر دارایی‌های مشهود دارایی‌های نامشهود اهمیت کلیدی را در راستای موفقیت هرچه بیشتر سازمان‌ها برعهده دارند چر اکه این منابع جزئی از منابع بی پایان و از عناصر کلیدی موفقیت هر سازمان به شمار می‌رود در این میان سرمایه فکری از مهم‌ترین دارایی‌های نا مشهود سازمان است و آن را ابزاری ارزشمند برای توسعه دارایی‌های کلیدی سازمان می‌دانند سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است و می‌تواند نقش بسیار مؤثری را در راستای موفقیت مستمر سازمان ایفا نمایدمدیریت دانش (سرمایه فکری کارکنان) فرایند یا فعالیت ایجاد به دست آوردن تسخیر تسهیم و به کاربردن دانش هرجایی که وجود داشته باشد برای افزایش یادگیری و عملکرد در سازمان‌هاست (نوروزیان 1385).

به عبارتی حسابداری مدیریت با ارائه سیستم‌های هزینه‌یابی جدید و کاهش هزینه ارائه تکنیک‌های مدیریتی جدید و حل مشکلات و موانع سازمان در راه کسب موفقیت آنها می‌تواند مؤثر واقع گردد یا به عبارتی استفاده از تکنیک‌های نوین حسابداری مدیریت تنها یک توصیه نبوده و در عصر حاضر به عنوان ابزار مدیریت در فضای کسب کار رقابتی یک نیاز اساسی و یک ضرورت حیاتی به شمار می‌رود که این خود تقویت سرمایه فکر‌ی را در پی دارد به عبارت دیگر حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه‌گیری برای گردآوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه‌ای را هدایت می‌کند و ارزش‌های فرهنگی را که برای به ‌دست ‌آوردن هدف‌های استراتژیک سازمان لازم است، خلق و حمایت می‌کند. در این تعریف چهار عقیده کلیدی نهفته است: این عقیده‌ها شامل: ماهیت، محدوده، هدف و شاخص‌های حسابداری می‌باشد. سیستم‌های حسابداری مدیریت نتایج اندازه‌گیری‌های مالی و غیرمالی فعالیت‌های عملیاتی را گزارش می‌کنند. این سیستم‌ها همچنین به پروژه‌ها و طرح‌های عملیاتی آینده نیز کمک می‌دهند. یکی از نمونه‌های اطلاعاتی که مدیران به آن نیازمندند، بهای تمام‌شده محصول و اندازه‌گیری تحویل تولیدات بموقع است. اطلاعات حسابداری مدیریت به مدیر کمک می‌کند که اهداف کیفیتی را از طریق اندازه‌گیری منابع صرف‌شده برای پیشگیری از نواقص احتمالی تولیدات، هزینه بازسازی تولیدات ناقص، هزینه انجام تعمیرات و نگهداری تجهیزات، فرصتهای از دست رفته فروش به‌دلیل نبود کیفیت محصولات و سرمایه‌گذاری جدید برای افزایش کیفیت محصول مشخص کند و به تحلیل تأثیرات هزینه‌های کیفیت بر سود برسد (ویکی پدیا).

ساختار سازمان‌های دولتی و محیطی به شدت تغییر یافته است. سازمان‌ها ناگزیرند به منظور سازش با محیط در حال تغییر و پر از رقابت، در ساختار خود تجدید نظر کنند ونیاز دارند در مقابل تغییرات محیط، انعطاف پذیری بیشتری از گذشته از خود نشان بدهند و همچنین نیاز به شیوه‌های پیچیده‌تری دارند تا بتوانند سرمایه‌های دانشی خود را مدیریت کنند. آنها مجبورند که چرخه دانش خود را (مرحله انتشار دانش) به طور مؤثر کنترل کنند، ‌لذا ناگزیرند از شیوه‌های مدیریتی حسابداری در جهت افزایش سرمایه فکری کارکنان استفاده کنند (صیف و همکاران 1385).

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

سالهای اخیر شواهدی از افزایش آگاهی در بین کارگزاران دولتی درباره نیاز نظم مالی خصوصاً انضباط اقتصادی در مدیریت دستگاه های دولتی دیده می‌شود بموازات انجام حسابرسی مالی و اظهار نظر بی‌طرفانه نسبت به صورتهای مالی توسط اشخاص مستقل افزایش اهمیت نقش مدیریت در دستگاه ها توسعه و پویایی حرفه حسابرسی را ایجاب می کند تا علاوه بر رسیدگی به صورت‌های مالی و اظهار نظر در چارچوب استانداردهای حسابرسی ابعاد مختلف مدیریت را نیز مورد بررسی قرار دهد و به ارزیابی کیفیت تصمیم گیریهای مدیریت بپردازد و نتیجه گیریها و پیشنهادهای اصلاحی خود را در جهت بهبود هر چه بیشتر امور مدیریت در جهت توسعه سرمایه فکری کارکنان بخش دولتی ارائه کنند در اقتصاد امروزدانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه مالی و فیزیكی شده است با توجه به گذر جوامع از عصر صنعت به عصر اطلاعات اهمیت سرمایه فکر ی نیز در دنیای تجارت بیشتر شده است شده در طول عصر صنعت بهای تمام شده دارایی ها كارخانجات تجهیزات و مواد خام بود كه برای موفقیت یک تجارت لازم بود اما در عصر اطلاعات این استفاده موثر از سرمایه های فكری است كه معمولاً در موفقیت یا شكست یک مجموعه مؤثر است بنابراین مدیران سازمان های دولتی نیاز دارند كه بتواند اثر تلاش های مدیریت دانش را بر عملكرد سازمان هایشان اندازه گیری كند اغلب شاخص های عملی مدیریت دانش برای اندازه گیری دارایی های دانش یا سرمایه فکری متمركز هستند و فرض می كند كه خروجی مدیریت دانش بر میزان سرمایه گذاری سازمان موثر است (بونتیز[4] 1990).

بنابراین حسابداری مدیریت جهت کارایی و اثر بخشی خود در جهت ایفای مسولیت خویش باید دایماً در حال تغییر باشد زیرا اگر تکامل تدریجی سیستم حسابداری مدیریت از سیر تکامل و تحول محیط حاکم بر سازمان‌های تجاری با این تغییرات هماهنگ نشود عملکرد حسابداری مدیریت نه تنها در راستای دستیابی سریع‌تر و بهتر به اهداف سازمان نخواهد بود بلکه باعث کندی و انحراف سازمان در جهت دستیابی به اهداف خود خواهد شد به عبارت نكته‌ی قابل بررسی همان طور که اشاره شد سرمایه فكری در وا قع مدیریت سرمایه گذاری سازمان را بر عهده دارد كه بنابراین نظر صاحب‌نظران در مقابل سرمایه فیزیكی قرار گرفته یا به نوعی مكمل آن است سرمایه فكری سرمایه‌ای است كه ناملموس و نامشهود بوده و از لحاظ كمی ‌اندازه گیری آن سخت و دشوار است ولی از سویی باید به این نكته توجه داشت كه ارائه شاخص‌های مدون و حتی الامكان كمی است كه می‌تواند به كارگیری سرمایه فكری در سازمان را برای مدیران توجیه كند این گفته لرد كلوین در اینجا می‌تواند صادق باشد و اهمیت تدوین شاخص‌ها و سنجه‌های اندازه گیری مدیریت دانش و سرمایه فكری را نشان دهد وقتی از آنچه صحبت می‌كنید، بتوانید آن را به صورت كمی و عددی بیان نموده و اندازه‌گیری كنید می‌توانید درك مناسبی از آن بدست آورید اما در مقابل وقتی نتوانید منظور خود را به صورت كمی و عددی بیان كنید در واقع نمی توانید درك و شناخت مناسبی از آن حاصل نمایید (قلی‌زاده 1390).

عناصر سرمایه فکری سازمانهای دولتی

قبل از اینكه بخواهیم سرمایه فكری را شناسایی مدیریت و اندازه گیری كنیم نیاز است كه مفهوم آن را درك كنیم سرمایه فكری از نگاه مدیریتی مجموع سرمایه انسانی و ساختاری نظیر دانش تجربه كاربردی فن‌آ‌وری سازمانی روابط و مهارت‌های تخصصی است كه با خلق مزیت رقابتی حیات سازمان در بازار را به ارمغان می‌آورند.

استوارت[5] اعتقاد دارد سرمایه فكری مجموعه‌ای از دانش اطلاعات دارایی‌های فكری تجربه رقابت و یادگیری سازمانی است كه می‌تواند برای ایجاد ثروت به كار گرفته شود در واقع سرمایه فكری تمامی كاركنان دانش سازمانی و توانایی‌های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می‌گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می‌شود.

بروكین سرمایه‌های فكری را در چهار چوبی جامع‌تر ارائه نموده است این چهارچوب مقوله‌های زیر را در شامل می‌شود:

  • دارائی‌های فکری (شامل حق امتیازفرمول‌های سری ونظایر آن)
  • دارایی‌های انسان محور (شامل آموزش دانش کاری ویژگی‌ها و خصوصیات حرفه‌ای)
  • دارایی‌های زیر بنایی (فلسفه مدیریت، فرهنگ مشارکت سیستم‌های شبکه‌ای)

اما تعریف عمومی كه به نظرمی رسد پذیرش وسیع تری داشته است و مورد قبول جامعه آكادمیک قرار گرفته است شامل سه جزء زیر است:

  • سرمایه انسانی
  • سرمایه ساختاری (سازمانی)
  • سرمایه ارتباطی (مشتری مداری)

تعداد صفحه : 112

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.