رشته حسابداری

دانلود پایان نامه ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

                        دانشگاه آزاد اسلامی

                      واحد علوم وتحقیقات ساوه

 

                پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

              در رشته : حسابداری

           عنوان:

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن                     زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

استاد راهنما :

دکتر حمیدرضا شماخی

استاد مشاور:

دکتر محسن  تنانی

 

تابستان1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فصل اول. 2

كلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 تاریخچه مطالعاتی.. 3

1-3 بیان مسئله. 5

1-4چارچوب نظری پژوهش…. 7

1-5 مدل مفهومی پژوهش…. 8

1-6فرضیه های پژوهش…. 9

1-7اهداف پژوهش…. 10

1-7-1 اهداف ویژه 10

1-7-2 اهداف علمی.. 10

1-7-3 اهداف کاربردی.. 11

1-8اهمیت وضرورت پژوهش…. 11

1-9 قلمرو مطالعاتی.. 11

1-10 تعاریف مفهومی متغیرها 12

1-11 ساختار پژوهش…. 14

فصل دوم. 15

2-1 مقدمه. 16

2-2گفتار نخست: سرمایه  درگردش…. 17

2-2-1تعاریف سرمایه درگردش…. 17

2-2-2ماهیت سرمایه درگردش…. 18

2-2-3استراتژی های سرمایه درگردش…. 18

2-2-3-1 استراتژی دارایی های جاری.. 19

2-2-4راهبردهای سرمایه درگردش…. 21

2-2-5 سیاست های مطلوب سرمایه درگردش…. 22

2-2-6 عوامل مؤثردرتعیین میزان  سرمایه درگردش…. 23

2-2-7 فروش وسرمایه درگردش…. 26

2-3 گفتار دوم:مدیریت سرمایه درگردش…. 27

2-3-1اهمیت مدیریت سرمایه درگردش…. 27

2-3-2مدیریت سرمایه درگردش درمرحله عمل.. 28

2-4 گفتارسوم:متغیرهای سرمایه درگردش…. 29

2-4-1 دوره وصول مطالبات… 29

2-4-1-1اهداف استفاده از حساب های دریافتنی.. 32

2-4-2 دوره گردش موجودی ها 33

2-4-2-1انواع موجودی ها 34

2-4-2-2عوامل تعیین کننده میزان موجودی.. 35

2-4-3 چرخه تبدیل وجه نقد. 36

2-4-4 دوره پرداخت بدهی ها 39

2-5گفتارچهارم:عدم تقارن زمانی سود. 39

2-5-1محافظه کاری.. 39

2-5-2 تعاریف محافظه کاری.. 40

2-5-3 معیارهای ارزیابی محافظه کاری.. 43

2-5-3-1معیارهای خالص دارائی ها 44

2-5-3-2 معیارهای سود و اقلام تعهدی.. 44

2-5-3-3 معیارهای رابطه سود و بازده سهام. 45

2-5-4 عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری.. 46

2-5-5 پیامدهای محافظه کاری.. 47

2-6گفتارپنجم: هموارسازی سود. 48

2-6-1 تعاریف هموارسازی سود. 48

2-6-2 انواع هموار سازی سود. 48

2-6-2-1سود هموار طبیعی.. 48

2-6-2-2هموارسازی واقعی.. 49

2-6-2-3هموارسازی مصنوعی.. 49

2-6-3 هموارسازی ازطریق طبقه بندی.. 50

2-6-4 انگیزه های هموار سازی.. 51

2-6- 5 نظریه های”آناند موهان جول” و” آنجان وی . تاگور”. 51

2-6-6 نظریه های ” داس چر” و “مالکوم”. 51

2-6-7 مدل “روزن بوم” ، “ون درگوت” و” مرتنز”. 52

2-6-8 نظریه های “میلک” و “جیاکومینو”. 53

2-7 گفتار ششم :پیشینه پژوهش…. 55

2-7-1پیشینه داخلی.. 55

2-7-2 پیشینه خارجی.. 60

فصل سوم. 67

روش‌ اجرای پژوهش…. 67

3-1 مقدمه. 68

3-2 روش پژوهش…. 68

3-3 سؤالات پژوهش…. 69

3-4 فرضیه های پژوهش…. 70

3-5 جامعه مطالعاتی ونمونه آماری پژوهش…. 71

3-6 روش جمع آوری اطلاعات… 72

3-7 تعریف متغیر های پژوهش ونحوه اندازه گیری آنها 73

3-8 مدل تحقیق.. 77

3-9روش تجزیه وتحلیل داده ها 78

3-9-1روش تخمین با بهره گرفتن از داده های ترکیبی.. 80

3-9-2آزمون Fلیمر. 81

3-9-3آزمون هاسمن.. 82

3-9-4روش تخمین.. 84

3-9-5آزمون های آماری.. 85

3-9-5-1آزمون جارک. برا 85

3-9-5-2آزمون مانایی.. 85

3-9-5-3آزمونt 86

3-9-5-4آزمونFفیشر. 86

3-9-5-5آزمون دوربین واتسون. 87

3-9-6تحلیل رگرسیون. 87

3-9-6-1مفروضات مدل رگرسیون خطی کلاسیک…. 88

فصل چهارم. 88

تجزیه و تحلیل داده‌ها 89

4-1 مقدمه‏. 90

4-2آمار توصیفی.. 91

4-3 معرفی مدل و متغیرها 93

4-5 مفروضات رگرسیون. 94

4-5-1آزمون مانایی.. 94

4-5-2آزمون جارکو-برا 97

4-5-3بررسی فرض نرمال بودن(آزمونK-S) 98

4-6آزمونFلیمر وهاسمن.. 100

4-7خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه: 104

4-7-1 فرضیه اول. 104

4-7-1-1فرضیه فرعی اول از لحاظ آماری به صورت زیر تدوین می شود: 107

4-7-1-2فرضیه فرعی دوم از لحاظ آماری به صورت زیر تدوین می شود: 109

4-7-1-4فرضیه فرعی چهارم از لحاظ آماری به صورت زیر تدوین می شود: 113

4-7-2-1فرضیه فرعی پنجم از لحاظ آماری به صورت زیر تدوین می شود: 117

4-7-2-2فرضیه فرعی ششم از لحاظ آماری به صورت زیر تدوین می شود: 119

4-7-2-3فرضیه فرعی هفتم از لحاظ آماری به صورت زیر تدوین می شود: 121

فصل پنجم. 128

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 128

5-1 مقدمه. 129

5-2نتایج حاصل از آزمون فرضیات… 129

5-2-1نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 129

5-2-2 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 130

5-2-3 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. 130

5-2-4 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 131

5-2-5نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم. 131

5-2-6 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم. 131

5-2-7 نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم. 132

5-2-8 نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. 132

5-2-9 نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم. 133

5-2-10 نتیجه آزمون فرضیه فرعی هشتم. 133

5-3پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش…. 134

5-4پیشنهاد هابرای تحقیقات آتی.. 136

منابع و مآخذ. 138

منابع فارسی: 139

منابع لاتین: 142

پیوست ها 144

پیوست الف: خروجی نرم افزار. 145

پیوست ب: لیست شرکت های هموار ساز سود. 166

Abstract: 169

 

 

 

نگاره(1-2) ویژگی های مخاطره و بازده با توجه به سیاست های سرمایه در گردش…. 23

جدول3-1 نحوه انجام غربالگری.. 72

جدول 4-1: آمارتوصیفی متغیرهای مورد بررسی عدم تقارن. 91

جدول 4-2: آمارتوصیفی متغیرهای مورد بررسی هموارسازی.. 92

نگاره( 4-3)نتایج آزمون مانایی متغیرهای عدم تقارن. 95

نگاره( 4-4)نتایج آزمون مانایی متغیرهای هموارسازی.. 96

نگاره (4-5 )نتایج آزمون F لیمر و هاسمن مدلهای اصلی و فرعی.. 102

نگاره (4-6)نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول. 104

جدول (4-7 )نتایج همخطی فرضیه اصلی اول مدل (1) 106

نگاره (4-8 )نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول. 107

جدول 4-9 نتایج همخطی فرضیه فرعی اول مدل (1) 108

نگاره 4-10نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم. 109

جدول 4-11 نتایج همخطی فرضیه فرعی دوم مدل (1) 110

نگاره (4-12)نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم. 111

جدول (4-13) نتایج همخطی فرضیه فرعی سوم مدل (1) 112

نگاره (4-14)نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم. 113

نگاره (16 -4)نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم. 115

جدول (14-17) نتایج همخطی فرضیه اصلی دوم مدل (2) 116

نگاره (4-18)نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم. 117

جدول (4-19) نتایج همخطی فرضیه فرعی پنجم مدل (2) 119

نگاره (4-20)نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم. 119

جدول (4-21) نتایج همخطی فرضیه فرعی ششم مدل (2) 121

نگاره (4-22)نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم. 121

نگاره (4-23)نتایج حاصل از فرضیه فرعی هشتم. 123

جدول (4-24)نتایج همخطی فرضیه فرعی هشتم مدل (2) 125

 

 

نمودار1-1 مدل مفهویی پژوهش…. 9

نمودار2-2 چرخه تبدیل وجه نقدو عملیات( منبعRoss,2008) 39

نمودار( 4-3)آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. 100

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور تعداد 100 شرکت در دوره زمانی 1390-1386 انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش در قالب 4 شاخص دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالاو دوره تبدیل وجه نقد را بر عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود  در 2 فرضیه اصلی و8 فرضیه فرعی مورد مطالعه قرار داده شد؛ همچنین 3 متغیر اندازه شرکت، رشد شرکت واهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرارگرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره باداده های تابلویی و اثرات تصادفی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین مدیریت سرمایه در گردش با عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود رابطه ای معنادار وجود دارد، بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره تبدیل وجه نقد با عدم تقارن زمانی سود رابطه معکوس ومعنادار وجود دارد و رابطه معناداری بین دوره پرداخت بدهی ها با عدم تقارن زمانی سود مشاهده نشد. همچنین رابطه معکوس ومعناداری بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها با هموار سازی سود تایید شد. اما بین دوره پرداخت بدهی ودوره تبدیل وجه نقد با هموار سازی سود رابطه معناداری مشاهده نشد. لازم به توضیح است که نتایج فرضیه ها تحت وجود متغیرهای کنترلی مورد سنجش قرار گرفتند.

 

واژ گان کلیدی:مدیریت سرمایه درگردش،دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها، دوره گردش موجودی ، دوره تبدیل وجه نقد، عدم تقارن زمانی سود، هموارسازی سود

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلند مدت شرکت ها بر مواردی مانند سرمایه گذاری  ساختار‌سرمایه ، تقسیم سود یا ارزشیابی شرکت ها  متمرکز شده اند و سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت ها در دارایی های جاری و یا منابع تامین مالی شده آنها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده ای از اقلام صورت وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در صورتی که این اقلام از عوامل اصلی صورت وضعیت مالی هستند (تروئل و سولانو،2006، ص1).[1]

سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری; که از آن به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان‌نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.

در این فصل پس از بیان مسئله پژوهش به تعریف موضوع پژوهش پرداخته و در ادامه بیان اهمیت و ضرورت پژوهش بررسی می شود. همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف ویژه، علمی وکاربردی بیان می کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع پژوهش بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های پژوهش نیز اشاره شده است.

 

1-2 تاریخچه مطالعاتی

1- پیشکاری (1375) در پژوهش خود تحت عنوان “بررسی مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های منتخب ایرانی ” که از طریق پرسشنامه انجام شده است سؤالات زیر را مطرح کرده است:

آیا مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های ایرانی وجود دارند؟

2-آیا روش های مختلفی که در ارزیابی سرمایه در گردش استفاده می شود بر بهای تمام شده کالا یا خدمات آنها تأثیر دارد؟

3-آیا میزان سرمایه در گردش مناسب در شرکت های نمونه اندازه گیری می شود؟

در کل از پرسشنامه های بیست شرکت که به طـور نمـونه انتخـاب شده بودند، دریافتند که 67 درصد از شرکت ها از روشی که برای مدیریت سرمایه در گردش خود استفاده می کنند، باعث تأثیر بر بهای تمام شده کالا یا خدمات خود شده اند و نیز این که 71 درصد از شرکت ها با مدیریت مناسب سرمایه در گردش خود توانسته اند حجم بهینه ای از سرمایه در گردش را انتخاب کنند.

2- ایزدی نیا و تاکی (1389) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه درگردش بر قابلیت سوددهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 الی 1380 پرداختند. بازده کل دارایی ها به عنوان معیار اندازه گیری برای قابلیت سوددهی در نظر گرفته شده است، نتایج رگرسیون نشان می دهد چرخه تبدیل وجه نقد با بازده دارایی ها یک رابطه معکوس ومعنی داری را به وجودآورده است وهمچنین سرمایه گذاری بالا در موجودی کالا وحساب های در یافتنی منجر به پایین آمدن سوددهی می شود.

3-آناند و پراکاش گوپتا (2002)[2] در پژوهش خود عملکرد مدیریت ســرمایه در گردش شــرکــت هــا را بــین ســـال های 1998 تــا 2001 مــورد بـررسی قرار دادند. در این پـــژوهش تعداد 427 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده بود. در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها را از معیارهای چرخه تبدیل وجه نقد، گردش چرخش عملیاتی و گردش سرمایه در گردش استفاده شده بود. نتایج پژوهش حاکی از این بود که معیارهای انتخاب شده برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه در گردش علاوه بر اینکه برای ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش مفید می باشند، به تجزیه و تحلیل مخاطره و بازدید شرکت ها کمک می‌کند.

4-سامیلوگ ودیمیرنس (2008)[3]  مطالعه صورت گرفته توسط ایشان برروی یک نمونه از شرکت های تولیدی ترکیه ای طی دوره 2007-1998 به منظور بررسی ارتباط بین سود آوری ومدیریت سرمایه درگردش نشان داد که دوره حساب های دریافتنی، دوره موجودی کالا واهرم ها بطور منفی و با اهمیتی بر سودآوری شرکت تأثیر می گذارد. درحالیکه رشد شرکت (درغالب فروش ها) بطور مثبت و با اهمیتی بر سودآوری شرکت تأثیر می گذارد. با این وجود چرخه تبدیل وجه نقد، اندازه شرکت و دارایی های مالی ثابت از لحاظ آماری تأثیر با اهمیتی بر سود آوری شرکت های مورد بررسی ندارد. نتایج نشان می دهد که سودآوری شرکت از طریق کاهش دوره حساب های دریافتنی وموجودی  کالا افزایش می یابد.

 

تعداد صفحه : 183

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.