رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارزیابی آمادگی به کارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :  فناوری اطلاعات

عنوان : ارزیابی آمادگی به کارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)

 

 

ارزیابی آمادگی به کارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)

پایان نامه دریافت درجه كارشناسی ارشد

رشته مدیریت گرایش فناوری اطلاعات

استاد راهنما:

دکتر منوچهر انصاری

استاد مشاور:

دکتر نسترن حاجی حیدری

شهریور ماه 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                       شماره صفحه

  1. فصل اول.. 9

1-1. مقدمه.. 9

1-2. مساله اصلی تحقیق :.. 9

1-3. تشریح و بیان مساله :.. 15

1-4. ضرورت انجام تحقیق :.. 17

1-5. اهداف(کلی و جزئی) تحقیق :.. 17

1-6. سوالات یا  فرضیه های تحقیق :.. 17

1-7. قلمرو تحقیق :.. 18

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :.. 18

  1. فصل دوم.. 21

2-1. مقدمه.. 21

2-2. تاریخچه و سیرتكامل سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان… 22

2-3. معرفی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان… 24

معماری سیستم ERP.. 30

اجزای تشكیل دهنده سیستم های ERP.. 32

2-4. ضرورت استقرار  ERPدر سازمان… 34

2-5. مزایای پیاده سازی ERP.. 36

استراتژی های بهره گیری از سیستم ERP.. 38

انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 39

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته.. 42

معیارهای انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 60

2-6. عوامل آمادگی به کارگیری راه حل سازمانی.. 63

ERP و فرهنگ سازمانی.. 63

ERP و فرایندهای سازمانی.. 63

ERP و تکنولوژی.. 64

ERP و تصمیم گیری مدیریت.. 65

2-7. استفاده از ERP درایران… 70

تقسیم بندی بازار ERP ایران.. 72

2-8.مدل مفهومی تحقیق…. 75

2-9.جمع بندی فصل… 76

  1. فصل سوم.. 79

3-1. مقدمه.. 79

3-2. روش تحقیق.. 79

تحقیق کاربردی.. 79

تحقیق توصیفی.. 80

3-3. متغیرهای تحقیق.. 81

3-4. روش های جمع‌ آوری اطلاعات.. 82

3-5. روایی و پایایی پرسشنامه.. 84

تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه.. 84

تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. 85

3-6. جامعه و نمونه آماری.. 86

جامعه آماری.. 86

قلمرو مکانی تحقیق.. 86

قلمرو زمانی تحقیق.. 86

نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه.. 87

3-7. روش های نمونه‌گیری.. 87

3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 87

آزمون t. 88

آزمون فرید من.. 88

  1. فصل چهار.. 91

4-1. آمار توصیفی.. 92

پرسشنامه‌های‌توزیع شده و نرخ پذیرش آنها.. 92

جنسیت پاسخ‌دهندگان.. 92

سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان.. 94

سن.. 95

سابقه خدمت.. 96

4-2. آمار استنباطی.. 98

آزمون فرضیه های تحقیق.. 99

آزمون نرمال.. 100

فرضیه شماره یک: عامل منابع انسانی.. 101

فرضیه شماره دو: عامل زیر ساخت تکنولوژی اطلاعاتی.. 102

فرضیه شماره سه: عامل فرهنگ سازمانی.. 104

فرضیه شماره چهار: عامل فرایند‌های کسب وکار.. 105

فرضیه شماره پنج: عامل داده.. 106

فرضیه شماره شش: عامل مدیریت ارشد.. 107

فرضیه شماره هفت: عامل مدیریت تغییر سازمانی.. 108

آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 109

4-3. تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان… 111

  1. فصل پنجم.. 117

5-1. مقدمه.. 117

5-2. نتیجه گیری.. 117

5-3. خلاصه نتایج.. 117

5-4. نتایج آزمون فرضیات.. 118

5-5. نتایج مربوط به سازمان مورد مطالعه.. 118

5-6. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 121

5-7. استراتژیی ها و پیشنهادات برای بهبود عوامل آمادگی براساس آزمون فریدمن   122

5-8. پیشنهادات.. 123

پیشنهادات در سطح کلی.. 123

پیشنهادات در سطح سازمان.. 124

5-9. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 125

5-10. محدودیت های تحقیق.. 126

پرسشنامه.. 133

چکیده

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد، یکپارچه می کند. به منظور پیاده کردن موفقیت آمیز یک پروژه ERP[i] در سازمان ضرورت ارزیابی آمادگی به کارگیری سیستم توصیه شده است. در این تحقیق با هدف ارزیابی آمادگی به کارگیری برنامه ریزی منابع سازمانی با تاکید بر عوامل حیاتی موفقیت در شرکت ایران خودرو دیزل با جامعه آماری  200 نفر انجام گرفته است. روش نمونه برداری در این تحقیق تصادفی ساده بوده که با بهره گرفتن از جدول مورگان کرجسی محاسبه شد. روش تحقیق مورد استفاده نیز توصیفی – پیمایشی بوده است که جمع آوری اطلاعات ثانویه با بهره گرفتن از مطالعه ادبیات تحقیق و داده های اولیه با بهره گرفتن از پرسشنامه جمع آوری شده است.  برای روایی از نظرات خبرگان، اساتید و پایایی ابزارتحقیق یعنی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمامی عوامل در وضعیت نامناسب قرار دارند. نیاز به بهبود و تقویت دارند.

Assessment for readiness of ERP organizational solution implementation based on critical success factors(CFS’s).(Case study : IRAN KHODRO DIESEL Co.)

 

ABSTRACT:

 

Type text or a website address or translate a document.

Cancel

Persian to English translation

Enterprise resource planning system is a software package with very large organization that integrates functions in a single system . In order to successfully implementation an ERP project in the organization , necessity of assessing  the readiness of the system is recommended.

This study has been done with assessing of implementation readiness of the ERP system aim emphasize critical satisfaction factors(CFS’s) with 200 pearsons as statistic population.

Method of sampling in this study was Simple random sampling  which was calculated using the table Krjsy Morgan.

The using method of study has been survey research and for gathering the secondary data using the research literature study and for primery data using the questionnaire.

For assessing validity of  the questionnaire was used opinions of experts, professors and for assessing reliability was used Cronbach’s alpha reliability coefficient.

The research results showed that all factors are in poor condition. There needs to be improved and strengthened.

 

Key words:

Enterprise resource planning , readiness assessment , critical success factors(CFS’s)

 مقدمه

در عصر پست مدرن و فراصنعتی كنونی سازمان ها در حال تغییرات بنیادی هستند و این تغییرات در هزارة جدید در حال افزایش است . سازمان هزارة جدید بر اساس میزان توجه و تاكید بر روی ایجاد ارزش افزوده در هر یک از فرایند های كاری و فعالیت داخلی سازمان شناسایی و سنجیده می شود و بنابر این چنین سازمانی در توانایی ایجاد تغییر و نیز به كارگیری تخصصی و تجربة سازمانی نیاز به سرعت عمل دارد .

اعضای این چنین سازمان هایی در واقع كارمند نیستند، بلكه شركایی هستند كه در سطح بالایی در فعالیت های سازمان یا شركت در گیر و سهیم هستند . بنابراین، این چنین دیدگاهی نیاز به نوعی جدید از معماری سازمانی دارد كه به عنوان یک محرك، انعطاف پذیری و مقاومت لازم برای بقا در بازار رقابتی این هزاره را فراهم آورد .بسته های نرم افزاری ERP  چنین معماری قدرتمندی را فراهم می آورند .

تعداد صفحه : 138

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.