مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارزیابی هم‌خانواده‌های نفوذِ جدید در آبیاری جویچه‌ای

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی 

عنوان : ارزیابی هم‌خانواده‌های نفوذِ جدید  در آبیاری جویچه‌ای

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده کشاورزی

 

عنوان : ارزیابی هم‌خانواده‌های نفوذِ جدید  در آبیاری جویچه‌ای

پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

اساتید راهنما

دکتر علیرضا سلطانی تودِشکی

دکتر محمد شایان‌نژاد

1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                  صفحه

فهرست مطالب… هشت

فهرست شکل­ها ده

فهرست جدول­ها یازده

چکیده. 1

فصل اول: کلیات و اهداف پژوهش

1-1-نفوذ. 3

1-1-1- معادله‌های نفوذ. 3

   1-1-2- معادلات بازبینی‌شدة گروه‌های نفوذ NRCS. 4

   1-3- اهداف طرح.. 5

فصل دوم: مقدمه و بررسی منابع

2-1- معادلات نفوذ در آبیاری سطحی.. 6

    2-2- سیر تکاملی ارائه معادلات و هم‌خانواده‌های نفوذ در آبیاری سطحی.. 7

2-3- اصلاح معادله نفوذ برای آبیاری جویچه‌ای.. 8

    2-4- دلایل اصلاح هم‌خانواده‌های نفوذ. 9

    2-5- توسعه هم‌خانواده‌های نفوذ جدید براساس جویچه. 11

            2-5-1- داده‌های مرجع آبیاری جویچه‌ی.. 11

   2-5-2- ارائه معادلات نفوذ گروه‌بندی‌شده. 12

2-6- عوامل مؤثر بر نفوذ در آبیاری جویچه‌ای.. 14

       2-6-1- تاثیر محیط خیس‌شده بر مقدار نفوذ. 14

       2-6-2- تاثیر ضریب زبری بر مقدار نفوذ. 16

  2-6-3- تاثیر شیب زمین بر مقدار نفوذ. 17

  2-6-4- تاثیر رطوبت اولیه خاک بر مقدار نفوذ. 17

فصل سوم:  مواد و روش‌ها

3-1- مشخصات منطقه. 19

هشت

   3-2- اندازه‌گیری و جمع‌ آوری اطلاعات… 19

   3-2-1- آماده‌سازی زمین.. 19

3-2-2- تعیین بافت خاک…. 20

3-2-3- تعیین رطوبت خاک…. 20

    3-2-4- انتقال آب به ابتدای جویچه و تعیین دبی جریان.. 20

    3-2-5- دستگاه مقطع‌سنج جویچه. 21

3-3- اجرای آزمایش…. 22

3-4- روش بدست آوردن سطح مقطع جویچه. 22

3-5- روش محاسبه نفوذ پایه. 24

   3-5-1- برآورد نفوذ نهائی با بهره گرفتن از بافت خاک…. 24

   3-5-2- برآورد نفوذ نهائی با بهره گرفتن از شدت نفوذ 6 ساعته. 25

3-5-3- برآورد نفوذ نهائی با بهره گرفتن از معادله توانی ساده. 25

3-5-4-  برآورد نفوذ نهائی با بهره گرفتن از برازش انتهائی.. 25

    3-5-5- برآورد نفوذ نهائی با بهره گرفتن از روش ورودی-خروجی.. 26

    3-6- برآورد معادلات هم‌خانواده‌های نفوذ. 26

3-7- مقایسه داده‌های شدت نفوذ نهائی و عمق نفوذ آب در تیمارهای مختلف…. 26

فصل چهارم:  نتایج و بحث

4-1- مقدار رطوبت خاک پیش از آبیاری ها 27

4-2- شدت نفوذ نهائی تعدیل‌نشده. 29

4-3- شدت نفوذ نهائی تعدیل‌شده با بهره گرفتن از معادلات NRCS. 31

4-4- میانگین عمق آب نفوذیافته در زمان آزمایش…. 35

4-5- تحلیل آماری داده‌های حاصل از روش ورودی- خروجی……………………………………………………………… 38

4-6- تحلیل آماری عمق نفوذ متوسط برآورد شده با معادلات SCS (روش ورودی-خروجی)…………………….. 38

4-7- مقایسة فرایند نفوذ در اثر اعمال تیمارهای رطوبتی……………………………………………………………………….. 39

فصل پنجم:  نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادها

5-1- نتیجه‌گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………. 43

5-2- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

فهرست شکل ها :

 شکل 3-1- ناوی گلوکوتاه ذوزنقه‌ای، در حال کار در ابتدای جویچه…… 21عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

 شکل 3-2- دستگاه مقطع‌سنج جویچه… 22

 شکل 3-3- نمودار سطح‌ مقطع جویچه (با نگاه از بالادست جریان) و موقعیت آب در آزمایش.. 23

 شکل 3-4 نمودار بازسازی‌شدة سطح‌ مقطع جویچه.. 23

 شکل3-5- چگونگی برازش تابع توانی ساده به داده‌های انتهائی نفوذ.. 25

 شکل4-1-  مقدار رطوبت اولیه در دو لایه سطحی و زیرسطحی خاک . 28

 شکل4-2– مقادیر شدت نفوذ نهایی بدست آمده از روش‌های مختلف در طول فصل آبیاری. 30

 شکل4-3. مقادیر شدت نفوذ نهایی تعدیل‌شده حاصل از روش‌های مختلف در طول فصل آبیاری. 32

 شکل4-4. مقایسة آماری شدت نفوذ نهایی تعدیل‌شده در تیمارهای رطوبتی مختلف، در روش‌های مختلف در طول فصل آبیاری.. 34

 شکل4-5. میانگین آب نفوذیافتة برآورد شده با روش‌های مختلف، در تیمارهای رطوبتی مختلف در طول فصل آبیاری. 37

 شکل4-6. عمق آب برآورد شده با معادله SCS (روش ورودی- خروجی) در تیمارهای رطوبتی مختلف در طول فصل آبیاری.. 39

 شکل4-7. متوسط شدت نفوذ در بازه‌های زمانی مختلف برای سه تیمار رطوبتی اعمال شده (آبیاری دوم و پنجم).. 42

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

 جدول3-1- نمونه‌ای از داده‌های بازسازی مختصات جویچه برای استخراج محیط خیس‌شده، عرض و سطح مقطع جریان.. 23

 جدول 3-3- ارقام شدت نفوذ نهائی و شش‌ساعته، متناظر با بافت‌های خاک در گروه‌های نفوذ. 24

 جدول 4-1- نتایج تحلیل آماری تیمارهای رطوبتی خاک در طول فصل آبیاری.. 28

 جدول 4-2. تحلیل آماری نفوذ نهایی تعدیل شده حاصل از روش‌های مختلف در طول فصل آبیاری.. 31

 جدول4-3. تحلیل آماری شدت نفوذ نهائی تیمارهای رطوبتی مختلف حاصل از روش‌های متفاوت در طول فصل آبیاری.. 34

 جدول 4-4. تحلیل آماری میانگین عمق آب نفوذ یافته برآورد شده با روش‌های مختلف در تیمارهای رطوبتی متفاوت.. 36

 جدول4-6. نتیجه تحلیل آماری مربوط به میانگین عمق نفوذ آب برآورد شده با بهره گرفتن از روش ورودی- خروجی.. 38

 جدول4-7. تحلیل آماری میانگین نفوذ آب برآورد شده با بهره گرفتن از روش ورودی- خروجی (SCS) در تیمارهای رطوبتی مختلف… 39

 جدول 4-8. تحلیل آماری متوسط نفوذ در روش ورودی- خروجی در طول فصل آبیاری برای تیمارهای رطوبتی.. 40
نفوذ آب به خاک یکی از فرایندهای مهمّ در مدیریت آبیاری است. معادلات مختلفی برای تخمین مقدار نفوذ توسعه یافته‌اند. یکی از اینها، معادله‌های نفوذ گروه‌بندی‌شده منتسب به سازمان حفاظت منابع طبیعی (حفاظت خاک) امریکا می‌باشد، که به تازگی برای آبیاری سطحی بازبینی شده است. در عین حال، عامل موثر رطوبت اولیه خاک بر نفوذ، در معادلات جدید تبیین نشده است. در این پژوهش سعی بر آن شد که تأثیر رطوبت اولیه خاک بر فرایند نفوذ که با معادلات NRCS برآورد شده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور یک طرح کاملاً تصادفی با نُه کرت (سه تیمار و سه تکرار) اجرا شد. برای ایجاد رطوبت‌های اولیه متفاوت، هر کرت در پنج نوبت با فواصل پنج، هفت و نُه روز آبیاری شد. در هر کرت سه جویچه به طول 30 متر و عرض 60 سانتی‌متر ایجاد و به منظور اعمال شرایط واقعی در مزرعه دو جویچه جانبی برای هر جویچه اصلی در نظر گرفته شد. مقادیر نفوذ نهایی براساس بافت خاک و همچنین با بهره گرفتن از چهار روش شامل شدت نفوذ شش ساعته، معادله توانی ساده، برازش انتهایی و روش ورودی- خروجی به‌دست آمد. نتایج نشان داد شدت نفوذ نهائی بسته به روش تعیین آن، دارای مقادیر متفاوت بوده و تأثیر رطوبت‌های اولیه نیز بر آنها متفاوت می‌باشد؛ بگونه‌ای که کمترین تأثیر رطوبت اولیه بر روش ورودی-خروجی بود. همچنین گرچه تاثیر رطوبت اولیه خاک بر عمق نفوذ حاصل از روش‌های مذکور در بازه‌های زمانی مختلف معنی‌دار نبود اما مقدار عمق برآورد شده با روش‌های مختلف، مساوی نبوده و دارای اختلاف معنی‌دار با یکدیگر بودند.چکیده

واژه‌های کلیدی: آبیاری جویچه‌ای، معادلات نفوذ، معادلات بازبینی‌شده NRCS، رطوبت اولیة خاک


کلیات و اهداف پژوهشفصل اول

افزایش تولید محصولات زراعی در بیشتر کشورها تا قبل از دهه 1950، بخاطر افزایش و توسعه سطح زیر کشت انجام گرفته است، ولی از این دهه به بعد، قسمت  عمده افزایش تولید در کشورهای پیشرفته متکی بر افزایش محصول در واحد سطح بوده است. از جمله عوامل مهم در  افزایش راندمان تولید در واحد سطح، استفاده صحیح از آب است. در مناطق خشک و نیمه‌ خشک، مانند کشور ایران، علاوه بر ارزش آب به عنوان یک عامل محدودکننده تولیدات کشاورزی، معمولاً هزینه استحصال آب نیز نسبت به نقاط مرطوب زیادتر است، و لذا خود عاملی بر اهمیت مصرف آب است ]11[.

میانگین بارندگی ایران کمتر از یک سوم  میانگین بارندگی دنیا است. پائین بودن بارندگی سالیانه و عدم توزیع مناسب آن در طول سال باعث می‌گردد که انجام صحیح آبیاری یکی از ملزومات کشاورزی در ایران باشد. از طرفی، افزایش جمعیت و نیاز روزافزون مردم به مواد غذائی، یک افزایش دائمی در مورد مصرف آب در کشاورزی ایجاد کرده است. صرفه‌جویی آب در کشاورزی از این جهت  دارای اهمیت است که دوسوم تمام آب رودخانه‌ها، دریاچه‌های آب شیرین و آبخوانهای زیرزمینی در سطح جهانی به مصرف آبیاری می‌رسد. اما به عللی از قبیل تبخیر شدید در مناطق خشک و نیمه‌ خشک، تلفات توزیع آب، ناهموار بودن سطح زمین و انتخاب نامناسب روش آبیاری، راندمان آبیاری به طور  میانگین کمتر از40 درصد است. بنابراین در صورت بهبود و مدیریت هرکدام از عوامل فوق، می‌توان در مصرف آب صرفه‌جویی کرد و زمین‌های زیادتری را به زیر کشت برد ]11[.

در این میان، شناخت عوامل مؤثر مانند نفوذ و کاهش تلفات و افزایش بازده آبیاری از این طریق، یکی از گام‌های اساسی در افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک، افزایش تولیدات و توسعه کشاورزی بحساب می‌آید.

تعداد صفحه : 61

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.