رشته مدیریت مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

دانشگاه شمال

 

پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

رشته :مدیریت سیستم و بهره وری

 

عنوان :

ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

 

استاد راهنما:

دكتر حمید رضا رضوی

 

استاد مشاور:

دکتر سعید امامقلی زاده

 

1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                              شمارهصفحه

فصل اول ;كلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………….. 3

1-2 – بیان مساله ………………………………. 4

1-3-  اهمیت وضرورت تحقیق………………………… 5

1-5 – اهدف تحقیق……………………………….. 6

1-6-سوالات تحقیق………………………………… 7

1-7-قلمرو تحقیق………………………………… 7

1-8- تعریف واژه ها……………………………… 7

 

فصل دوم; ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1-مقدمه …………………………………….. 10

2-2-1-بخش اول : ادبیات نظری غنی سازی شغلی…………. 11

2-2-2-طرح ریزی شغل……………………………… 11

2-2-3-تئوری های در زمینه ی ویژگی های کار………….. 11

2-2-4-طرح ریزی مجدد شغل…………………………. 12

2-2-5-غنی سازی شغلی…………………………….. 12

2-2-6-ابعاد غنی سازی شغلی……………………….. 13

2-2-7-چگونگی غنی سازی شغل……………………….. 13

2-3-بخش دوم : ادبیات نظری رضایت شغلی……………… 14

2-3-1-رضایت شغلی……………………………….. 14

2-3-2-عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان… 15

2-3-3-انواع رضایت شغلی………………………….. 16

2-3-4-نظریه های رضایت شغلی………………………. 16

2-3-5-ابعاد رضایت شغلی………………………….. 18

2-3-6-افزایش رضایت شغلی…………………………. 19

2-3-7-تعیین رضایت شغلی………………………….. 20

2-3-8-آثار وجود رضایت شغلی………………………. 21

2-4-بخش سوم : ادبیات نظری تعهد سازمانی……………. 23

2-4-1-تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی……………….. 23

2-4-2-مراحل توسعه تعهد سازمانی…………………… 25

2-4-3-اجزاء تعهد سازمانی………………………… 26

2-4-4-اهمیت تعهد سازمانی………………………… 27

2-4-5-عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی…………………. 28

2-4-6-نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی……………… 29

2-4-7-تعهد سطح پایین……………………………. 30

2-4-8-تعهد متوسط……………………………….. 33

2-4-9- تعهد سطح بالا…………………………….. 34

2-4-10- شاخص های تعهد…………………………… 36

2-4-11-ابعاد تعهد سازمانی……………………….. 38

2-4-12-دیدگاه‌های تعهد سازمانی……………………. 40

2-4-13- مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی……….. 41

2-4-بخش دوم پیشینه تحقیق ……………………….. 47

الف-پیشینه داخلی……………………………….. 47

ب-پیشینه خارجی…………………………………. 51

2-5- نتیجه گیری………………………………… 52

 

فصل سوم  ؛ روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………. 56

3-2-روش تحقیق …………………………………. 57

3-3- جامعه آماری و نمونه………………………… 57

3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات………………………. 58

3-5- روایی پرسشنامه ……………………………. 58

3-6- پایایی پرسشنامه …………………………… 59

3-7- روش تجزیه وتحلیل…………………………… 60

 

فصل چهار;تجزیه وتحلیل داده ها

4-1-مقدمه……………………………………… 62

4-2-بررسی جمعیت شناختی……………………………. 63

4-3-آمار توصیفی………………………………….. 67

4-4-آزمون نرمالیته……………………………….. 68

4-5-آمار استنباطی………………………………… 69

4-5-1بررسی فرضیه اول تحقیق………………………… 69

4-5-2 بررسی فرضیهفرعی دوم تحقیق……………………. 72

4-5-3بررسی فرضیهفرعی سوم تحقیق…………………….. 75

4-5-4بررسی فرضیهاصلی……………………………… 78

 

فصل پنجم; نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………………………….. 80

5-2- یافته های تحقیق……………………………… 80

5-3-محدودیت های تحقیق…………………………….. 83

5-4-پیشنهادات……………………………………. 83

5-5-توصیه برای پژوهشهای آتی……………………….. 85

منابع و پیوست ها…………………………………. 84

چكیده پایان نامه به زبان انگلیسی…………………… 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                            شماره  صفحه

جدول شماره 2-1 -نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد……….. 31

جدول شماره 2-2 -تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد……. 38

جدول شماره 2-3-جمع بندی پیشینه داخلی و خارجی………… 53

جدول شماره 3-1 -تفكیک سوالات پرسشنامه……………….. 58

جدول شماره 3-2 – محاسبه آلفای کرونباخ………………. 60

جدول4-1-بررسی وضعیت جنسیت…………………………. 63

جدول4-2-بررسی وضعیت سن……………………………. 64

جدول4-3-بررسی وضعیت سابقه…………………………. 65

جدول4-4-بررسی وضعیت سطح تحصیلات…………………….. 66

جدول4-5-آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول……………… 67

جدول4-6-آمار توصیفی مربوط به فرضیه دوم……………… 67

جدول4-7- آمار توصیفی مربوط به فرضیه سوم…………….. 67

جدول 4-8-آزمون کولموگوروف-اسمیرنف………………….. 68

جدول 4-9-آزمون فرضیه فرعی اول  ……………………. 69

جدول 4-10-برازش مدل رگرسیونی تعهد سازمانی و رضایت شغلی.. 70

جدول 4-11-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 70

جدول 4-12-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 71

جدول 4-13- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… 71

جدول 4-14-بررسی همبستگی فرضیه فرعی دوم……………… 72

جدول 4-15-برازش مدل رگرسیونی غنی سازی شغل و رضایت شغلی.. 73

جدول 4-16-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 73

جدول 4-17-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 74

جدول 4-18- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… 74

جدول 4-19-بررسی همبستگی فرضیه فرعی سوم……………… 74

جدول 4-20-برازش مدل رگرسیونی غنی سازی شغل و تعهد سازمانی 76

جدول 4-21-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 76

جدول 4-22-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 77

جدول 4-23- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… 77

جدول 4-24-نتایج فرضیات تحقیق………………………. 78

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                            شماره  صفحه

شکل2-1-دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی… 27

شکل2-2-مدل برداشت فرد از تعهد خود و برداشت دیگران نسبت به تعهد او……………………………………………… 27

شکل2-3-اشكال تعهد سازمانی…………………………. 39

شکل2-4 عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی………. 45

شکل2-5-عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی 46

شکل2-6-مدل مفهومی تحقیق…………………………… 54

شکل4-1-بررسی وضعیت جنسیت………………………….. 63

شکل4-2-بررسی وضعیت سن…………………………….. 64

شکل4-3-بررسی وضعیت سابقه………………………….. 65

شکل4-4-بررسی وضعیت سطح تحصیلات……………………… 66

 

 

چکیده :

غنی سازیشغل مفهومیاستکهاینروزهادربسیاریازسازمانها،شرکتها،مؤسسات مطرحاست غنیسازیشغلدرجستوجویبهبودعملکردورضایتکارمندبااستفادهازگستردهتر کردنحوزۀفعالیتفردودادنفرصتبیشتربرایموفقیتورشدفردیدرشغلکارمندمیباشد.تحقیق حاضر به بررسی وتبیین رابطه بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)پرداخته نوع پژوهش از نوع توصیفی ، پیمایشی است جامعه آماری تحقیق شامل 150 نفر از کارکنانسازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)بوده که از این میان 126 نفر بر اساس روش نمونه گیری ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه­ های استاندارد غنی سازی شغلی،تعهد سازمانی و رضایت شغلی می باشند.  پایایی پرسشنامه­ ها با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.908 ، 0.878 و محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها ابتدا با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن توزیع داده ها بررسی شد و سپس با بهره گرفتن از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی معناداری فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ، و بین غنی سازی شغل با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 

کلید واژ ه : غنی سازی شغل ، تعهد سازمانی ، رضایت شغلی،سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

تعداد صفحه :  118

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.