مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش : سیستم های اقتصادی اجتماعی

عنوان : ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشكده مهندسی صنایع

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی

عنوان:

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی

استاد راهنما:

دكتر کامران شهانقی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1: مقدمه 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف و اهمیت موضوع 2

1-3- هدف تحقیق 3

1-4- روش تحقیق 3

1-5- معرفی فصل‌ها 4

فصل 2: مروری بر منابع 5

2-1- مقدمه 6

2-2- تعاریف، اصول و مبانی نظری 6

2-2-1- مروری بر فضای ترکیبی 6

2-2-2- معیارهای رتبه‌بندی 8

2-2-3- شبیه‌سازی ترکیبی 9

2-3- مروری بر ادبیات موضوع 9

2-3-1- مدل‌های برنامه‌ریزی ترکیبی 9

2-3-1-1- مدل کلی 10

2-3-1-2- مدل برنامه‌ریزی ارزش انتظاری 10

2-3-1-3- برنامه‌ریزی با محدودیت شانس 11

2-3-1-4- برنامه‌ریزی وابسته به شانس 12

2-3-2- مسأله جایابی -میانه 13

2-4- نتیجه‌گیری 15

فصل 3: روش تحقیق 17

3-1- مقدمه 18

3-2- علت انتخاب روش 18

3-3- تشریح كامل روش تحقیق 19

3-3-1- مقدمات 19

3-3-2- طراحی مدل جدید جایابی -میانه در محیط ترکیبی 21

3-3-3- روش حل 23

3-3-4- الگوریتم ژنتیک 26

3-3-4-1- معرفی کروموزوم‌ها 26

3-3-4-2- جمعیت اولیه 27

3-3-4-3- تست شدنی بودن 28

3-3-4-4- تابع ارزیابی 29

3-3-4-5- فرایند انتخاب والد 29

3-3-4-6- عملیات تقاطع 29

3-3-4-7- عملیات جهش 32

3-3-4-8- فرایند تخصیص مجدد 32

3-3-4-9- فرایند انتخاب جمعیت 33

3-3-4-10- معیار توقف 33

فصل 4: نتایج و تفسیر آنها 34

4-1- مقدمه 35

4-2- محتوا 35

4-2-1- اجرای الگوریتم بر روی داده‌های قطعی 35

4-2-2- اجرای مدل در محیط احتمالی 37

4-2-3- اجرای مدل در محیط ترکیبی 40

4-2-4- خلاصه 51

فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهادها 52

5-1- مقدمه 53

5-2- محتوا 53

5-2-1- جمع‌بندی 53

5-2-2- نوآوری 55

5-2-3- پیشنهادها 55

مراجع 57

پیوست‌ها 60
فهرست اشکال

شکل (3-1) نمونه‌ای از کروموزوم الگوریتم ارائه شده 27

شکل (3-2) نحوه عملکرد عملیات تقاطع تک نقطه 30

شکل (3-3) نحوه عملکرد عملیات تقاطع دو نقطه 30

شکل (3-4) نحوه عملکرد عملیات تقاطع سه والد 31

شکل (3-5) نحوه عملکرد عملیات جهش دو نقطه‌ای 32

شکل (4-1) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال احتمالی لیو 39

شکل (4-2) مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در لیو 39

شکل (4-3) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال ون و ایوامورا 41

شکل (4-4) مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در ون و ایوامورا 42

شکل (4-5) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال لیو 44

شکل (4-6) مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در لیو 45

شکل (4-7) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال ونگ و واتادا 47

شکل (4-8) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مسأله 26 استان 49

شکل (4-9) جایابی انبار در مسأله 26 استان 50
فهرست جداول

جدول (2-1) مقاله‌های موجود در زمینه جایابی در محیط‌های غیرقطعی 15

جدول (4-1) نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده و نرم‌افزار جایابی داسکین بر روی داده‌های گالوائو 36

جدول (4-2) نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده و نرم‌افزار جایابی داسکین بر روی داده‌های گالوائو با تعیین تقاضا 36

جدول (4-3) مختصات و تقاضای نقاط نقاضا در مسأله لیو 37

جدول (4-4) جواب مسأله لیو به ازاء  های مختلف 38

جدول (4-5) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ون و ایوامورا 40

جدول (4-6) جواب ون و ایوامورا به ازاء  های مختلف 41

جدول (4-7) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله لیو 42

جدول (4-8) جواب مسأله لیو به ازاء  های مختلف 43

جدول (4-9) مسافت بین نقاط تقاضا و نقاط کاندید استقرار در مسأله ونگ و واتادا 45

جدول (4-10) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 45

جدول (4-11) جواب مسأله ونگ و واتادا به ازاء  های مختلف 46

جدول (4-12) تخصیص تسهیلات به نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 47

جدول (4-13) مراکز استان‌ها و تقاضای تصادفی فازی آن‌ ها 48

جدول (4-14) جواب مسأله 26 استان به ازاء  های مختلف 49

چکیده

مسأله جایابی و تخصیص در تحقیقات بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. در یک مسأله جایابی و تخصیص، تعدادی نقطه تقاضا و تعدادی نقطه کاندید استقرار وجود دارد و سعی می‌شود تسهیلاتی در نقاط کاندید استقرار قرار داده و به نقاط تقاضا تخصیص داده شود. از این کار، اهداف بسیاری می‌توان داشت از جمله کمینه‌سازی تعداد تسهیلاتی که می‌توانند تمام نقاط تقاضا را سرویس بدهند، حداکثر کردن تقاضایی که می‌تواند توسط تسهیلات برآورده شود، کمینه‌سازی بیشترین مسافت یا کمینه کردن جابجایی بین نقاط تقاضا و تسهیلات، کمینه‌سازی هزینه نهایی و … .

گاهی اوقات، تقاضای نقاط ظاهراً از یک توزیع پیروی می‌کنند اما با آن توزیع به طور مناسب انطباق ندارند. یکی از دلایل این امر می‌تواند این باشد که تقاضا یک متغیر ترکیبی است. در این پایان‌نامه، به بررسی یکی از مدل‌های جایابی تسهیلات به نام مدل -میانه در محیط ترکیبی پرداخته شده است. همچنین از دو مدل برنامه‌ریزی وابسته به شانس و برنامه‌ریزی با محدودیت شانس استفاده کرده و یک مدل دوسطحی ترکیبی توسعه داده شده، طوری‌که در این مدل، دخالت تصمیم‌گیر به حداقل رسیده است. برای حل این مدل، از ترکیب سطوح استفاده شده که با کمک الگوریتم ژنتیک حل شده است.
1-1- مقدمه

در این فصل، موضوع و مسأله اصلی پایان‌نامه معرفی شده و هدف تحقیقات آن در رابطه با اهمیت موضوع بیان می‌گردد. در ادامه، مختصراً روش‌های تحقیق مورد استفاده و سیر مراحل تحقیق ذکر می‌گردد.

1-2- تعریف و اهمیت موضوع

گاهی اوقات، تقاضای نقاط ظاهراً از یک توزیع مشخص پیروی می‌کنند اما با آن توزیع به طور مناسب انطباق ندارند. یکی از دلایل این امر می‌تواند این باشد که تقاضا همزمان دارای خاصیت احتمالی بودن و فازی بودن است. به این نوع متغیرها، متغیرهای ترکیبی[1] می‌گویند. متغیرهای ترکیبی دارای انواع مختلفی است که در این پایان‌نامه بر اساس آنچه در ادبیات موضوع وجود دارد، متغیرهای تصادفی فازی[2] و فازی تصادفی[3] را انتخاب شده است.

مسأله جایابی –میانه[4] با تقاضای ترکیبی، در عین حالی که دارای مصادیق واقعی است، اما کمتر توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. در مسأله –میانه، باید تعداد  تسهیل در محل‌های کاندید استقرار طوری مکان‌یابی و به نقاط تقاضا تخصیص داده شوند که جابجایی کل حداقل شود.

از طرفی در بین مدل‌های مختلف برنامه‌ریزی ترکیبی، دو نوع مدل به نام‌های مدل برنامه‌ریزی با محدودیت شانس[5] و دیگری مدل برنامه‌ریزی وابسته به شانس[6] وجود دارد که در هر دوی این مدل‌ها، جواب مسأله وابستگی شدیدی به نظر تصمیم‌گیر دارند. در مدل برنامه‌ریزی با محدودیت شانس، یک حد[7] برای تابع هدف تعریف شده و هدف آنست که این حد بهینه شود به شرط اینکه تابع هدف با یک قابلیت اطمینان که از تصمیم‌گیر گرفته می‌شود، از این حد بهتر باشد. در مدل برنامه‌ریزی وابسته به شانس، هدف اینست که احتمال اینکه تابع هدف از یک سطح مشخص بهتر باشد را بیشینه کند که این سطح از تصمیم‌گیر گرفته می‌شود. در هر دوی این موارد، امکان دارد به دلیل عدم آشنایی تصمیم‌گیر با محیط، سطحی از تابع هدف یا قابلیت اطمینان، مناسب انتخاب نشده و لذا این مدل‌ها جواب‌هایی ایجاد کند که قابل قبول برای تصمیم‌گیر نیست.

تعداد صفحه : 86

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.