مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارائه روشی نوین برای مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیک با بهره گرفتن از تکنیک های وب کاوی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان : ارائه روشی نوین برای مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیک با بهره گرفتن از تکنیک های وب کاوی

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

عنوان:

ارائه روشی نوین برای مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیک با بهره گرفتن از تکنیک های وب کاوی

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1- ضرورت و اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………….. 3

1-2- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الكترونیك……………………………………. 4

1-3- هدف پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- مراحل انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- ساختار پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………. 6

 

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

2- ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………….. 8

1-2- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-2- تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………………. 8

2-3- الزامات و اقدامات مورد نیاز برای پیاده سازی CRM……………………………………………….. 9

2-4- ایجاد فروشگاه مجازی………………………………………………………………………………………………….. 12

2-5- اهمیت داده كاوی و وب كاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان………………………………… 14

2-6- كاربردهای داده كاوی و وب كاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان…………………………… 15

2-7- مراحل وب كاوی در آماده سازی و تحلیل داده ها……………………………………………………. 16

2-8- تكنیک های وب كاوی موثر در حوزه تجارت الكترونیك…………………………………………. 17

2-8-1- قوانین انجمنی………………………………………………………………………………………………………… 18

2-8-2- دسته بندی……………………………………………………………………………………………………………… 19

2-8-3- خوشه بندی …………………………………………………………………………………………………………… 19

2-9- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………… 21

3- مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………… 22

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 22

3-2- مدل معرفی شده توسط دیان و داگلاس…………………………………………………………………… 22

3-2-1- تعریف تبعیض قیمت گذاری…………………………………………………………………………………. 23

3-2-2- معنای هزینه تغییر…………………………………………………………………………………………………. 24

3-3- روش معرفی شده توسط لی و فنگ………………………………………………………………………….. 24

3-3-1- شخصی سازی سرویس…………………………………………………………………………………………… 25

3-3-2- بهبود طراحی سایت……………………………………………………………………………………………….. 25

3-3-3- ارزیابی اثربخشی تبلیغات……………………………………………………………………………………….. 26

3-3-4- یاری رساندن به انتخاب نوع محصولات…………………………………………………………………. 26

3-4- شخصی سازی وب……………………………………………………………………………………………………….. 27

3-5- سیستم هوشمند مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………… 28

3-6- روش Visual Web Log Miner……………………………………………………………………….. 28

3-7- تحلیل جریان های كلیك……………………………………………………………………………………………. 29

3-7-1- تحلیل ترافیك…………………………………………………………………………………………………………. 30

3-7-2- تحلیل تجارت الكترونیك……………………………………………………………………………………….. 30

3-8- روش های مشاهده اطلاعات كاربران…………………………………………………………………………. 32

3-9- هوش تجاری………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-10- مدیریت ارتباط با مشتریان الكترونیكی……………………………………………………………………. 36

3-11- مدل رفتاری مشتریان……………………………………………………………………………………………….. 39

3-12- وب سایت های انطباقی……………………………………………………………………………………………. 41

3-13- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………… 41

 

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

4- ارائه روش پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………….. 43

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 43

4-2- معرفی روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………………. 43

4-2-1- توسعه دانش تجاری و دانش مربوط به درك مشتریان……………………………………….. 44

4-2-2- تجزیه و تحلیل نیازمندی ها برای طراحی سایت…………………………………………………. 45

4-2-3- تحلیل موقعیت سازمان در فضای رقابتی………………………………………………………………. 47

4-2-4- انجام فعالیت های تجاری در دنیای مجازی………………………………………………………….. 47

4-2-5- تهیه بازخورد از رفتار مشتریان و به روز رسانی وضعیت  موجود در جهت پیشبرد    اهداف سازمان  48

4-3- ارزیابی روش پیشنهادی …………………………………………………………………………………………….. 49

4-4- انتخاب نرم افزار…………………………………………………………………………………………………………… 50

4-5- تكنیک های مورد استفاده………………………………………………………………………………………….. 52

4-5-1- مدل های درخت تصمیم……………………………………………………………………………………….. 52

4-5-1-1- مدل C&R……………………………………………………………………………………………………….. 53

4-5-1-2- مدل CHAID…………………………………………………………………………………………………. 54

4-5-1-3- مدل QUEST…………………………………………………………………………………………………. 56

4-5-1-4- مدل C5…………………………………………………………………………………………………………….. 59

4-5-2- خوشه بندی…………………………………………………………………………………………………………….. 60

4-5-3- قوانین انجمنی………………………………………………………………………………………………………… 63

4-6- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………. 65

 

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………. 66

5- مقایسه و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 67

5-1- جمع بندی مطالب………………………………………………………………………………………………………. 67

5-2- مقایسه نتایج…………………………………………………………………………………………………………………. 67

5-3- عوامل موثر بر پیاده سازی………………………………………………………………………………………….. 71

5-4- چالش های پیاده سازی………………………………………………………………………………………………. 71

5-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 72

5-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده………………………………………………………………………………… 72

 

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 74

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 75

فهرست جداول

جدول 3-1- تكنیک های موثر در زمینه تجارت و هوش تجاری……………………………………… 35

جدول 3-2- گام های e-CRM…………………………………………………………………………………………. 37

جدول 3-3- ارتباط بین بازاریابی، اهداف، مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات  37

جدول 3-4- پیاده سازی چارچوب e-CRM…………………………………………………………………….. 38

جدول 4-1- فیلد های مورد سنجش…………………………………………………………………………………… 50

جدول 5-1- مقایسه تكنیک های مطرح شده…………………………………………………………………….. 68

جدول 5-2- مقایسه روش های معرفی شده و روش پیشنهادی……………………………………….. 69

فهرست شكل ها و تصاویر

شكل 2-1- چرخه تعاملات سازمان و مشتریان………………………………………………………………….. 10

شكل 2-2- ساختار اطلاعاتی در مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………. 10

شكل 2-3- رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و عملكرد بازاریابی……………………………………….. 11

شكل 2-4- ابعاد اصلی مدیریت ارتباط با مشتری الكترونیك……………………………………………. 13

شكل 2-5- مراحل وب كاوی………………………………………………………………………………………………… 16

شكل 2-6- ارتباط بین تكنیک های وب كاوی …………………………………………………………………. 18

شكل 3-1- مدل پیشنهادی برای مدیریت ارتباط با مشتری و هوش تجاری               23

شكل 3-2- وب كاوی در تجارت الكترونیك……………………………………………………………………….. 25

شكل 3-3- معماری روش وب سرور……………………………………………………………………………………. 32

شكل 3-4- مدل رفتاری مشتریان……………………………………………………………………………………….. 40

شكل 4-1- صفحه اول نرم افزار كلمنتاین نسخه 12………………………………………………………… 51

شكل 4-2- اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط الگوریتم C&R………………………………… 53

شكل 4-3- درخت C&R…………………………………………………………………………………………………… 54

شكل 4-4- اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط الگوریتم CHAID………………………….. 55

شكل 4-5- درخت CHAID……………………………………………………………………………………………… 56

شكل 4-6- اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط الگوریتم QUEST………………………….. 57

شكل 4-7- درخت QUEST…………………………………………………………………………………………….. 58

شكل 4-8- اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط الگوریتم C5……………………………………… 59

شكل 4-9- درخت C5…………………………………………………………………………………………………………. 60

شكل 4-10- تعداد تكرار بهینه در الگوریتم K-Means…………………………………………………. 61

شكل 4-11- نمایش خوشه ها……………………………………………………………………………………………… 62

شكل 4-12- اندازه خوشه های بدست آمده از الگوریتم K-Means…………………………….. 62

شكل 4-13- قسمتی از قوانین بدست آمده از الگوریتم GRI………………………………………… 64

چکیده

با گسترش کسب و کارهای الکترونیک، موفقیت تجارت الکترونیک در گرو استفاده از روش هایی برای جذب و ایجاد وفاداری مشتریان و برآورده كردن نیازمندی و علایق آنان است. وب کاوی با بهره گرفتن از فنون داده کاوی به کشف اطلاعات مفید از داده های مربوط به وب می پردازد و در حوزه هایی مانند تحلیل بازار و فهم رفتار مشتری کاربرد دارد. در این پژوهش پس از بیان اهمیت وب کاوی و تکنیک های مربوط به آن در حوزه تجارت الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری، روش های موجود در این زمینه بررسی شده و به منظور ارائه روشی بهتر برای افزایش میزان رضایت و وفاداری مشتریان و در نتیجه سودآوری شرکت ها، اطلاعات مشتریان اینترنتی توسط فنون داده كاوی تحلیل شده است تا نتایج این تحلیل سبب ارتقای نسبی شرایط موجود در بازارهای رقابتی گردد و در انتها پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ارائه گردیده است.

1- مقدمه

با افزایش فروشگاه های مجازی و تراکنش های تجارت الکترونیک، فضای وب مشتاقانی را که به دنبال مدل های جدید کسب و کار، افزایش درآمد و گسترش دامنه مشتریان خود از طریق کانال فروش برخط هستند؛ به خود جذب نموده است.

به طور کلی استفاده همگانی از وب و اینترنت به عنوان یک سیستم اطلاع ‏رسانی جهانی، شرکت ها و سازمان ها را با حجم زیادی از داده و اطلاعات مواجه می‏کند که نیازمند وجود فناوری های جدید و ابزارهای خودکاری است که به صورت هوشمند این حجم زیاد داده را به اطلاعات و دانش تبدیل کند که داده کاوی و وب کاوی نمونه هایی از این فناوری ها می باشد. امروزه وب سایت ها نقش مهمی در ارائه اطلاعات و دانش به کاربران نهایی دارند. الگوهای استفاده از وب و وب کاوی برای کشف اطلاعات پنهان، معنی دار و در حال رشد، مورد استفاده قرار می گیرد [Kundu 2012].

با ظهور اینترنت و توسعه تجارت الکترونیکی، نحوه تجارت و داد و ستد شکل تازه ای به خود گرفته است. با توجه به حجم معاملات تجارت الکترونیکی، شرکت ها در معرض رقابتی سنگین قرارگرفته اند. با توجه به اهمیت و تاثیر رضایت و وفاداری مشتری در بیشتر نمودن سهم بازار، سازمان ها به مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان ابزاری برای افزایش سودآوری خود می نگرند. با توجه به پیشرفت فناوری و افزایش رقابت، مهمترین چالش پیش روی هر سازمان اقتصادی افزایش سود سازمان است. در شرایط دشوار رقابت، ارتباط به هنگام و سازمان یافته با مشتریان، مناسب ترین راه افزایش رضایت مشتری، افزایش فروش و در عین حال کاهش هزینه ها می باشد [عباسی و ترکمنی 1389]. یک تجارت الکترونیک موفق از راهبردهای خدماتی خوب استفاده می کند که سبب ایجاد وفاداری در مشتری می گردد. هر تماس مشتری با فروشگاه تجارت الکترونیک، کارمندان آن، وب سایت، پشتیبانی، مرکز تماس و سایر خدمات مرتبط، بر نظر فرد نسبت به آن شرکت یا سازمان اثر دارد. فناوری های وب فرصت منحصر به فردی در ارتباط تک به تک با مشتری ایجاد نموده است. به همین دلیل ارائه سرویس و خدمات استثنایی برای مشتری بهترین راه پیشرفت برای وب سایت است

تعداد صفحه : 95

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.