مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش : مدیریت سیستم و بهره‏وری

عنوان : ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشكده مهندسی صنایع

ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان

مطالعه موردی صنعت نفت ایران

پایان‌نامه یا رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‏وری

استاد راهنما:

دكتر سیامک نوری

اساتید مشاور:

دكتر مسیح ابراهیمی

آذر ماه    1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

طی چند دهه اخیر، با قبول این واقعیت که منابع انسانی سرمایه ­های اصلی یک شرکت محسوب می­شوند، مفهوم انگیزش به کار توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. در عین حال انگیزش، مفهومی است پیچیده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولی در عین حال این دو گروه هیچگاه نتوانسته اند در باب ماهیت ، علل و معادل­های مفهومی انگیزش به اجماع دست یابند. اهمیت این موضوع محققین را برآن داشته است تا ضمن توجه به برداشت­های متفاوت از مفهوم انگیزش در مکاتب جامعه­شناختی و روان­شناختی، با رویکردی جامع، مدل سنجش انگیزش کارکنان را ارائه نمایند. یکی از جدیدترین مدل­های ارائه شده در این زمینه حاصل تجمیع دو مدل شناختی-اجتماعی مشخصه­های شغلی و شناختی انتظار است.

درتحقیق حاضرتلاش شده است تا مدل مورد نظر را توسعه داده و با توجه به شرایط بومی کشور ایران و به طور مشخص صنعت نفت ایران، آن را برای سنجش انگیزش کارکنان شرکت­های تابعه صنعت نفت مورد استفاده قرار دهیم. در مدل توسعه یافته، «باورها، ارزش­ها و اعتقادات» به عنوان بعدی جدید و تاثیر گذار بر «تلاش» به ابعاد «رضایت از پاداش­های داخلی و خارجی»، «اهمیت پاداش­های داخلی و خارجی»، «شدت نیاز به رشد»، «انگیزش داخلی و خارجی»، «رضایت از پاداش­های مطلوب»، «انگیزش کل» و «عملکرد» اضافه شده است. اضافه نمودن بعد باورها و ارزش­ها و نیز در نظر گرفتن تاثیر دولت بر پاداش­ها، این مدل را از مدل گذشته متمایز می­ کند. نتیجه تحقیقات که با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS حاصل شد، تاثیر این بعد را در مدل مزبور مورد تایید قرار می­دهد.

واژه‌های كلیدی:

انگیزش، الگوی جامع، صنعت نفت

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- عنوان تحقیق. 2

1-3- تعریف مسئله و موضوع تحقیق. 2

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-5- سؤالات و فرضیات تحقیق. 4

1-6- روش تحقیق. 4

1-7- مراحل انجام تحقیق. 5

1-8- چارچوب و ساختار تحقیق. 5

فصل 2: مروری بر منابع  7

2-1- مقدمه. 8

2-2- ماهیت و مفهوم انگیزش.. 8

2-3- نظریه ‏های انگیزش.. 10

2-3-1- نظریه ‏های محتوایی. 11

2-3-2- نظریه ‏های فرایندی. 15

2-4- مدلهای انگیزش.. 19

2-4-1- مدل مشخصه های شغلی. 20

2-4-2- مدل انتظار پورتر و لاولر. 26

2-5- مدل جامع سنجش انگیزش.. 29

2-6- نتیجه‌گیری. 44

فصل 3: روش تحقیق و ارائه مدل  46

3-1- مقدمه. 47

3-2- روش تحقیق. 47

3-3- مدل مفهومی تحقیق. 48

3-4- ابعاد و جنبه ‏های تحقیق. 49

3-5- روش‏های جمع‏آوری اطلاعات. 51

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 53

3-7- قلمرو موضوعی تحقیق. 55

3-8- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. 55

3-9- جامعه آماری. 55

3-10- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 55

3-11- روش‏های تجزیه و تحلیل اطلاعات. 56

3-11-1- ضریب همبستگی پیرسون. 57

3-11-2- رگرسیون چندگانه. 57

3-12- جمع بندی. 58

فصل 4: نتایج و تفسیر آنها 60

4-1- مقدمه. 61

4-2- مطالعه موردی. 61

4-3- ویژگیهای جمعیت شناختی. 62

4-4- بررسی آزمونهای استنباطی. 65

4-4-1- بررسی میزان همبستگی بین شرکتها 66

4-4-2- بررسی میزان همبستگی بین رضایت از پاداش‏های فردی و اهمیت پاداش‏های فردی  67

4-4-3- بررسی و تایید مدل پیشنهادی. 68

4-5- نتیجهگیری. 72

فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهادها 74

5-1- جمع‏بندی. 75

5-2- پیشنهادها برای محققان آینده 77

5-3- محدودیتهای تحقیق. 77

مراجع  79

پیوست‌ها 82

 

 


فهرست اشکال

شکل (2-1) فرایند انگیزش (فیضی، 1385) 10

شکل (2-2) سلسله مراتب نیازهای مازلو. 12

شکل (2-3) مدل مشخصه های شغلی هاکمن و اولدهام (رابینز، 1997). 21

شکل (2-4) 23

شکل (2-5) مدل اصلاح شده پورتر و لاولر. 26

شکل (2-6) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(هاکمن و اولدهام) 32

شکل (2-7) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(براس) 32

شکل (2-8) وارد كردن اثر عوامل فراموش شده داخلی و خارجی. 33

شکل (2-9) بازسازی حالات روانشناختی. 35

شکل (2-10) تصحیح رابطه بین تلاش و پاداش مطلوب. 37

شکل (2-11) مدلسازی رضایت و انگیزش و وارد كردن اثر قدرت نیاز به رشد فردی. 39

شکل (2-12) شفاف سازی ارتباط مدل با نظریه انتظار وروم 40

شکل (2-13) اصطلاحات عمده در مدل انتظار و مشخصه های شغلی و مفاهیم آنها 42

شکل (2-14) استانداردسازی اصطلاحات دو مدل. 43

شکل (2-15) تجمیع مدلهای اصلاح شده مشخصه های شغلی و انتظار. 44

شکل (3-1) چارچوب مفهومی برای الگوی تحلیلی تحقیق. 49

شکل (3-2) مراحل انجام تحقیق. 59

شکل (4-1) موقعیت پنج معادله رگرسیونی در مدل پیشنهادی. 69

شکل (4-2) مدل تجدید نظرشده 72

 


فهرست جداول

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. 63

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس.. 63

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات. 64

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل. 64

جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 64

جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی. 65

جدول (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی. 65

جدول (4-8) نتایج بدست آمده از همبستگی بین شرکتها 66

جدول (4-9) نتایج بدست آمده از همبستگی میان اهمیت و رضایت از پاداش‏های فردی. 67

جدول (4-10) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها 70

جدول (4-11) نتایج حاصل از معادلات رگرسیونی برای رضایت از پاداشهای داخلی در ارتباط با متغیر عملکرد 71

جدول (4-12) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها برای مدل تجدیدنظرشده 73

 • مقدمه

در این فصل به معرفی موضوع تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام آن پرداخته شده که شامل بخش­های زیر است:

 • عنوان تحقیق
 • تعریف مسئله و موضوع تحقیق
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • سؤالات و فرضیات تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • روش تحقیق
 • مراحل انجام تحقیق
 • چارچوب و ساختار تحقیق
  • عنوان تحقیق

ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان صنعت نفت

 • تعریف مسئله و موضوع تحقیق

انگیزش، مفهومی است پیچیده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولی در عین حال این دو گروه هیچگاه نتوانسته اند در باب ماهیت ، علل و معادل­های مفهومی انگیزش به اجماع دست یابند. بونگ[1](1996) بر اساس تحقیقات خود به این نتیجه رسید که اغلب مطالعات و تئوری­های ارائه شده در حوزه­ انگیزش بگونه­ایست که نتوانسته یک مدل ساده که توانایی در بر­گیری تمام اثرات داخلی و خارجی بر روی انگیزش را داشته باشد، ارائه دهد چرا که این مدل­ها عموماَ بر روی یکی از دو حالت زیر تمرکز کرده ­اند:

 • روان شناختی[2] (توجه به افکار و عقاید فرد)
 • جامعه شناختی[3] (توجه به اثرات ناشی از پدیده ­های اجتماعی در افراد)

بر این اساس وی معتقد است که مدل­های انگیزش به دو دسته­ مدل­های شناختی و مدل­های شناختی-اجتماعی تقسیم می­شوند. بونگ (1996) برای داشتن یک مدل جامع انگیزش دو روش را پیشنهاد می­دهد: روش اول شامل یک مدل کلی است که طیف گسترده ای از متغیرهای انگیزشی را در بر می گیرد و روش دوم از طریق ایجاد چندین مدل انگیزشی است که هر کدام بر روی یک بعد مشخص متمرکز می شوند. و در نهایت وی پیشنهاد می­دهد که روش اول به علت سهولت در استفاده از آن، کاراتر می­باشد.

بر این اساس تحقیق حاضر ضمن توجه به برداشت­های متفاوت از مفهوم انگیزش در مکاتب جامعه­شناختی و روان­شناختی ، می­ کوشد با رویکردی جامع و با طراحی مدل تلفیقی که در پرتو نظریه های مطروح تدوین شده است ، ضمن طراحی و تست مدل نظری، به سنجش انگیزش کارکنان در بخش ستاد صنعت نفت ایران بپردازد. همچنین تحقیق حاضر ضمن سنجش انگیزش به کار در جامعه مورد مطالعه در پرتو مبانی نظری، رابطه­ منفرد عوامل موثر بر آن را مورد تدقیق قرار می­دهد. لزوم توجه به تحلیل چند متغیره انگیزش به کار از آن جهت است که پدیده ­ها و واقعیت­های انسانی و اجتماعی دارای تاثیرات متقابل هستند و شبکه­ ای از مناسبات و روابط پیچیده بر آن­ها حاکم است. از این رو توجه صرف به روابط دو متغیره کفایت نمی­ کند و استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه ضرورت می­یابد. بدین ترتیب تحقیق حاضر می کوشد نتایج رگرسیون چندگانه را که در پیمایش انجام شده تاثیرات شبکه­ ای، جمعی و همزمانی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته­ی انگیزش به کار را اندازه ­گیری کرده است ، عرضه نماید.

تعداد صفحه : 113

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.