مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه اثر نیتروژن و تغییرات نسبت مبدأ-مقصد بر ویژگی­های زراعی و عملکرد ذرت تحت شرایط استان فارس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان:اثر نیتروژن و تغییرات نسبت مبدأ-مقصد بر ویژگی­های زراعی و عملکرد ذرت تحت شرایط استان فارس

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشکده کشاورزی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته زراعت

 

موضوع:

اثر نیتروژن و تغییرات نسبت مبدأ-مقصد بر ویژگی­های زراعی و عملکرد ذرت تحت شرایط استان فارس 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

چکیده

از آنجا که به نظر می‌رسد تعداد برگ در هیبریدهای ذرتی که در استان فارس کشت می‌شود زیاد است، هدف از انجام پژوهش حاضر این بود که با کاهش تعداد برگ‌ها امکان تسهیم مواد پرورده­ی  بیشتری به دانه‌ها در جهت افزایش عملکرد دانه این محصول راهبردی فراهم گردد. در راستای این هدف، در مطالعه مزرعه­ای حاضر به بررسی اثر سطوح نیتروژن و تغییرات نسبت مبدأ-مقصد بر ویژگی­های زراعی و عملکرد دانه ذرت سینگل­کراس 704 در سال زراعی 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به صورت کرت یک­بار خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. فاکتور اصلی سطوح نیتروژن (0 و 110 کیلوگرم اوره در هکتار در مرحله 11 برگی) و فاکتور فرعی سطوح دستورزی (شاهد، حذف 50 درصد بلال در مرحله silking50%، پاکت­گذاری روی بلال و حذف برگ-های بالای بلال 3 هفته بعد از silking) در نظر گرفته شد. نتایج نشان دادند که محدود کردن مقصد باعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد دانه، ماده خشک بلال، شاخص برداشت دانه و نیتروژن جذب شده گردید، در حالی که برگ­زدایی جزئی تنها شاخص سطح برگ را کاهش داد و تأثیری بر صفات مذکور نداشت، که نشان­دهنده محدودیت مقصد در ذرت است. با توجه به نتایج آزمایش، کاربرد کود نیتروژن در مرحله 11 برگی به عنوان کود کمکی نتوانست اثر معنی­داری روی صفات اندازه ­گیری شده داشته باشد. بنابراین با توجه به مقصد محدود بودن ذرت و اینکه کاهش جزئی برگ تأثیری بر روی عملکرد دانه آن ندارد، می­توان با کاهش تعداد جزئی برگ، تراکم گیاه را افزایش داد و باعث افزایش عملکرد در واحد سطح شد.

واژه-های کلیدی:

ذرت، تغییرات مبدأ-مقصد، نیتروژن، عملکرد و اجزای عملکرد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول: مقدمه                                                                                                                                                                         9

1-1- اهمیت ذرت                                                                                                                            10

1-2- گیاه­شناسی ذرت                                                                                                                      12

1-3- نگرشی بر روابط مبدأ-مقصد در ذرت                                                                                              14

1-4- نگرشی بر اثرات نیتروژن بر ذرت                                                                                                   16

فصل دوم: مروری بر منابع علمی                                                                                                                                           21

2-1- تأثیر برگ­زدایی بر تغییر نسبت مبدأ-مقصد                                                                                                   22

2-2 تأثیر برگ­زدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد                                                                                         28

2-3- تأثیر نیتروژن بر رشد و خصوصیات مورفولوژیک در گیاهان زراعی                                                             38

2-4- تأثیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد                                                                                          39

2-5- تأثیر نیتروژن بر شاخص برداشت و راندمان استفاده از آب                                                                       43

فصل سوم: مواد وروش ها                                                                                                                                                      44

3-1- مشخصات جغرافیایی محل آزمایش                                                                                                 45

فصل چهارم: بحث و نتیجه ­گیری                                                                                                                                          50

4-1- تعداد دانه در ردیف                                                                                                                    51

4-2- تعداد ردیف دانه در بلال                                                                                                              57

4-3- تعداد دانه در بلال                                                                                                                     58

4-4- وزن هزار دانه                                                                                                                                       60

4-5- عملکرد دانه                                                                                                                             63

4-6- طول بلال                                                                                                                               65

4-7- ماده خشک بلال                                                                                                                       70

4-8- ماده خشک پوست بلال                                                                                                                           72

4-9- ماده خشک محور بلال                                                                                                                73

4-10- ماده خشک دسته بلال                                                                                                              75

4-11- عملکرد بیولوژیک                                                                                                                    77

4-12- شاخص برداشت دانه                                                                                                                 78

4-13- شاخص سطح برگ                                                                                                                   84

4-14- درصد نیتروژن دانه                                                                                                                  86

4-15- درصد پروتئین دانه                                                                                                                  88

4-16- نیتروژن جذب شده                                                                                                                  90

4-17- میانگین کلروفیل بوته                                                                                                                           91

نتیجه ­گیری و پیشنهادات                                                                                                                                                      95

نتیجه ­گیری                                                                                                                                     96

پیشنهادات                                                                                                                                      97

منابع                                                                                                                                                                                        98

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

4-1- مقایسه سطوح دستورزی از نظر تعداد دانه در ردیف بلال                                                                       56

4-2- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر تعداد دانه در ردیف بلال                                     56

4-3- مقایسه سطوح دستورزی از نظر تعداد ردیف دانه در بلال                                                                       57

4-4- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر تعداد ردیف دانه در بلال                                     58

4-5- مقایسه سطوح دستورزی از نظر تعداد دانه در بلال                                                                               59

4-6- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر تعداد دانه در بلال                                             60

4-7- مقایسه سطوح دستورزی از نظر وزن هزار دانه                                                                                     62

4-8- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر وزن هزار دانه                                                   62

4-9- مقایسه سطوح دستورزی از نظر عملکرد دانه                                                                                      64

4-10- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر عملکرد دانه                                                  64

4-11- مقایسه سطوح دستورزی از نظر طول بلال                                                                                                   69

4-12- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر طول بلال                                                     69

4-13- مقایسه سطوح دستورزی از نظر ماده خشک بلال                                                                               71

4-14- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر ماده خشک بلال                                             71

4-15- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر ماده خشک پوست بلال                                    72

4-16- مقایسه سطوح دستورزی از نظر ماده خشک محور بلال                                                                        74

4-17- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر ماده خشک محور بلال                                      74

4-18- مقایسه سطوح دستورزی از نظر ماده خشک دسته بلال                                                                       76

4-19- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر ماده خشک دسته بلال                                     76

4-20- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر عملکرد بیولوژیک                                           78

4-21- مقایسه سطوح دستورزی از نظر شاخص برداشت                                                                                80

4-22- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر شاخص برداشت                                              80

4-23- مقایسه سطوح دستورزی از نظر شاخضص سطح برگ                                                                          85

4-24- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر شاخص سطح برگ                                         85

4-25- مقایسه سطوح دستورزی از نظر درصد نیتروژن دانه                                                                            87

4-26- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر درصد نیتروژن دانه                                          87

4-27- مقایسه سطوح دستورزی از نظر درصد پروتئین دانه                                                                            89

4-28- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر درصد پروتئین دانه                                          89

4-29- مقایسه سطوح دستورزی از نظر نیتروژن جذب شده                                                                           90

4-30- مقایسه سطوح دستورزی از نظر میانگین کلروفیل بوته                                                                        92

4-31- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر میانگین کلروفیل بوته                                      92

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                   صفحه

3-1- نقشه طرح آزمایشی                                                                                                                   46

3-2-ویژگی­های فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش (باجگاه)                                                                        47

4-1 نتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد ذرت                                                                               53

4-2-تأثیر سطوح  نیتروژن و دستورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت                                                            54

4-3-برهمکنش سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت                                              55

4-4- نتایج تجزیه واریانس برخی خصوصیات زراعی ذرت                                                                              66

4-5- تأثیر سطوح  نیتروژن و دستورزی بر برخی ویژگی­های زراعی ذرت                                                            67

4-6- برهمکنش سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی بر برخی ویژگی­های زراعی ذرت                                              68

4-7- نتایج تجزیه واریانس برخی خصوصیات ذرت                                                                                      81

4-8- تأثیر سطوح  نیتروژن و دستورزی بر برخی ویژگی­های زراعی ذرت                                                            82

4-9- برهمکنش سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی بر برخی ویژگی­های زراعی ذرت                                              83

5-9- جدول همبستگی                                                                                                                      93

  

فصل اول

مقدمه

1-1- اهمیت ذرت

با افزایش روز افزون جمعیت در کره خاکی و نیاز به افزایش عملکرد گیاهان زراعی، تأمین مواد غذایی از جمله برنامه‌های وسیع و دامنه‌داری است که باعث شده پژوهشگران در این زمینه پژوهش­های جدیدی را دنبال کنند (ایوانز، 1377) . تولید غذا از گیاهان زراعی برای بقای انسان و سایر موجودات زنده امری حیاتی است، به طوری که حدود 70 درصد غذای جمعیت جهان مستقیماً از گیاهان زراعی بدست می‌آید (تی­یر و پیت، 1372). دوسوم از ماده خشک قابل مصرف انسان را غلات تشکیل می‌دهند که 54 درصد از آن به گندم، برنج و ذرت[1] اختصاص دارد (ایوانز، 1377) . تقریباً 55 درصد از پروتئین­ها، 15 درصد چربی­ها، 70 درصد کروهیدرات­ها و به طور کلی 55-50 درصد کالری مورد نیاز انسان در دنیا بوسیله غلات تأمین می­ شود (نورمحمدی و همکاران، 1376).

از نحوه ورود ذرت به ایران و سابقه کاشت آن اطلاع مستندی در دست نیست. احتمالاً ذرت برای اولین بار توسط پرتغالی‌ها از طریق آب‌های جنوب وارد کشور شده است (علی­یاری، 1373). کشت ذرت دانه‌ای در ایران تا سال 1350 به صورت پراکنده و در بین سایر زراعت‌های اصلی صورت گرفته است. در سال 1353 سطح کشت این محصول به صورت علوفه و دانه برابر 22 هکتار و متوسط عملکرد دانه آن 2/5 تن در هکتار بوده است (رسول­اف، 1376). بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از شروع برنامه پنج سال اول روند افزایش سطح زیرکشت کند بود، به طوری که در سال­های 1358 و 1359 سطح زیرکشت به ترتیب تا میزان 10 هزار و 8 هزار هکتار کاهش یافت ولی از سال 1360 به بعد تغییراتی در سطح زیرکشت رخ داد، به طوری که از 15 هزار هکتار سطح زیر­کشت ذرت در آن سال، سطح زیر کشت به 120 هزار هکتار در سال 1374 افزایش پیدا کرد (فائو[2]، 1995).

کشت ذرت در استان فارس، از سال 1349 در سطح پنج هکتار در شهرستان فسا شروع و سپس در سال 1352 با همکاری کارشناسان ذرت از یوگسلاوی و رومانی در سطح 100 هکتار، ارقام هیبرید توسعه یافت (مدیریت هماهنگی و برنامه و بودجه سازمان کشاورزی استان فارس، 1372). از سال 1362 به بعد با حمایت‌های دولتی، سطح زیر کشت آن افزایش یافت. بر طبق آمار موجود در استان فارس سطح زیر­کشت ذرت دانه‌ای در سال زراعی 88ـ1387 برابر با 50366 هکتار، کل ذرت دانه‌ای تولید شده برابر با 04/423042 تن و عملکردی برابر با 36/8399 کیلوگرم در هکتار می‌باشد که نیمی از ذرت کشور را تولید می‌کند.

توسعه سطح زیر کشت و افزایش عملکرد این محصول اساسی، به منظور تأمین ماده اولیه مواد خام غذایی انسان، معادل 25ـ20 درصد، خوراک دام و طیور 75ـ70 درصد، مواد خام صنایع غذایی و صنعتی معادل 5 درصد، برای تولید نشاسته، روغن، کنجاله، گلوتن خوراکی و غیره از اولویت‌های کار وزارت کشاورزی بوده است (رسول­اف، 1376). با ظهور فناوری زیستی، به نظر می‌رسد که دو­رگه‌هایی از ذرت برای مصارف صنعتی ویژه پدید آید ( امام و ثقه­الاسلامی، 1384).

1-2- گیاه­شناسی ذرت

ذرت که در آمریکای شمالی به نام Corn شناخته می‌شود، یکی از سه غله اصلی جهان است (تولن آر[3] و دی­یر[4]، ‌1999). ذرت پس از گندم و برنج، مهم‌ترین ماده غذایی دنیا را تشکیل می‌دهد (امام، 1386). اگر چه در مورد منشأ و تکامل اولیه‌ی ذرت توافق کمی وجود دارد، اما توافق کلی بر آن است که ذرت ابتدا نزدیک به 7000 تا 10000 سال پیش در جنوب مکزیک اهلی شده است. پس از اهلی شدن، ذرت به سرعت در آمریکای شمالی و جنوبی انتشار یافته و پس از سکونت اروپائیان در شمال شرقی ایالات متحده و جنوب کانادا به آنجا رسیده است. پس از کشف آمریکا توسط اروپایی‌ها، ذرت به سرعت در سرتاسر اروپا پراکنده شد و از آنجا به سایر نقاط جهان انتشار یافت (امام و ثقه­الاسلامی، 1384).

ذرت گیاهی رشد محدود و یکساله بوده که برگ‌های بزرگ، بلند و کشیده (تقریباً با پهنای 1 به 10 در مقیاس طول) به صورت متناوب در طول یک ساقه مستحکم تولید می‌شوند. ویژگی متمایز این گیاه علفی، مجزا بودن اندام نر و ماده روی یک بوته می‌باشد. بر خلاف سایر گیاهان علفی که گل­های کامل تولید می‌کنند، ذرت تولید گل­آذین نر[5] کرده که در قسمت بالای گیاه به وسیله نقطه نموی انتهایی ساقه[6] تولید می‌شود؛ و گل­آذین ماده[7] از رشد جوانه جانبی از محورهای برگ نمایان می‌شود. این گیاه تک­لپه و متعلق به خانواده گندمیان می‌باشد. گل­آذین نر به صورت یک خوشه آویزان تولید جفت سنبلک‌هایی می‌کند که هر کدام دربرگیرنده­ی یک گلچه بارور و یک گلچه عقیم می‌باشد. گل­آذین ماده، به صورت یک سنبله تولید کننده جفت سنبلک­هایی است که به صورت بسیار متراکم بر روی محور بلال[8] قرار گرفته‌اند. هر کدام از سنبلک‌های ماده شامل دو گلچه بارور بوده که یکی از تخمدان‌های دو گلچه بارور تشکیل دانه بالغ شده ذرت را می‌دهد؛ میوه منفرد ذرت از نظر گیاه­شناسی یک گندمه است؛ میوه خشکی که شامل یک بذر منفرد بوده و به بافت داخلی میوه (دیواره تخمدان) چسبیده است (امام، 1386).

ذرت از لحاظ فتوسنتزی گیاهی چهار کربنه (C4) است و گرچه دامنه سازگاری آن گسترده است، ولی در اقلیم‌های گرمسیری رشد بهتری می‌کند. ذرت از جمله گیاهانی است که عملکرد دانه آن در عرض‌های جغرافیایی بالاتر از خاستگاه خویش، زیاد‌تر می‌باشد. این موضوع بیانگر توسعه‌ی اقتصادی و استفاده‌ی بیشتر از نهاده‌ها در تولید این محصول در عرض‌های جغرافیایی بالاتر است (امام، 1386).

پتانسیل عملکرد ذرت در واحد سطح به گونه ای است که برداشت 15 تا 20 تن دانه در هکتار در سطح تجاری رایج می باشد (تولن­آر و دی­یر، 1999). به دلیل استعداد زیاد در تولید دانه، ذرت را “پادشاه غلات” نامیده‌اند (امام، 1386). ذرت دارای تنوع فوق­العاده‌ای از لحاظ فرم، کیفیت و عادت رویش است و تنها از نظر اندازه دانه بین ارقام ذرت بیش از 50 بار تفاوت وجود دارد. دانه‌ها ممکن است از سخت و شیشه‌ای تا نرم و آردی و به رنگ‌های بسیار گوناگون دیده شوند. ذرت دارای مواد قندی و نشاسته‌ای زیاد بوده و علاوه بر نشاسته دارای مقدار زیادی اسید‌های آمینه می‌باشد (آرنون[9]، 1972).

[1] . Zea mays L.

[2] . FAO

[3] . Tollenaar

[4] . Dwyer

[5] . Tassel

[6] . Apex

[7] . Ear

[8] . Cob

[9] . Arnon

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.