مهندسی شیمی

دانلود پایان نامه اثر مواد افزودنی بر مورفولوژی کریستال در فرایند تبلور اگزالات کلسیم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

عنوان : اثر مواد افزودنی بر مورفولوژی کریستال در فرایند تبلور اگزالات کلسیم

دانشگاه شیراز

دانشکده ­ی مهندسی شیمی، نفت و گاز

پایان ­نامه کارشناسی ارشد در رشته‌

مهندسی شیمی

اثر مواد افزودنی بر مورفولوژی کریستال در فرایند تبلور اگزالات کلسیم

استاد راهنما:

دکتر عبدالمحمد علمداری

آذر 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سنگ‌کلیه یکی از شایع‌ترین بیماری‌های دنیا‌ است که قسمت اعظم کریستال‌های آن ‌از بلورهای اگزالات‌کلسیم تشکیل می‌شود. از این‌ رو چندی است که بررسی مواد مؤثر در کنترل این بیماری از طریق کنترل کریستال‌های اگزالات کلسیم مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی اثر تری ‌پتاسیم ‌سیترات بر روی ساختار و شکل كریستال‌های اگزالات كلسیم به عنوان اصلی‌ترین جز اكثر سنگ‌های كلیه است. در این تحقیق ماده‌ی افزودنی تری پتاسیم سیترات تحت شرایط مختلف از نظر دما، غلظت، شدت اختلاط، وpH   به روش طراحی آزمایش تاگوچی و در سه سطح متفاوت در قالب طراحی آماری آزمایش و آرایه متعامد L9(  مورد استفاده قرار گرفت. بلورهای تشکیل شده از فرایند کریستالیزاسیون در هر یک از روش‌ها، فیلتر شد و خشک گردید. پس از آن، شکل بلورها با بهره گرفتن از عکس‌برداری میکروسکوپی الکترونی SEM مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل آماری و عکس‌های میکروسکوپی حاکی از آن است‌که تری ‌پتاسیم ‌سیترات در شرایط عملیاتی : دمای 25 درجه سانتیگراد، غلظت 60 گرم بر لیتر، سرعت همزن 150 دور در دقیقه و  pH برابر 8، اثر قابل‌توجه و چشمگیری بر روی مورفولوژی اگزالات کلسیم دارد.

 

 

واژه‌های کلیدی: اگزالات کلسیم، سنگ کلیه، کریستالیزاسیون، طراحی آزمایش، روش تاگوچی، مورفولوژی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل اول : مقدمه .. 1

1-1- پیشگفتار 2

1-2- کلیه. 3

1-3- بیماری سنگ کلیه. 3

1-4- بررسی تولید سنگ­های کلیوی.. 6

1-5- اگزالات کلسیم. 7

1-6- پتاسیم سیترات.. 8

1-7- ضرورت تحقیق.. 9

1-8- عوامل مؤثر در تغییر شکل بلور 10

1-8-1-  اثر حلال.. 10

1-8-2-  اثر pH.. 10

1-8-3- اثر فوق اشباعی.. 11

1-8-4-  اثر دما 11

1-8-5-  اثر ناخالصی.. 11

1-9- رشد بلور 12

1-9-1-  نظریه انرژی سطحی.. 12

1-9-2-  نظریه لایه‌های جذب سطحی.. 12

فصل دوم : مروری بر تحقیقات گذشته.. 15

فصل سوم : تئوری… 21

3-1-  تئوری روش تاگوچی.. 21

3-1-1- طراحی آزمایش‌ها 21

3-1-2-  هدف از طراحی آزمایش…. 22

3-1-3- مراحل طراحی آزمایش…. 22

3-1-4-  تحلیل نسبت عملکردی  …….. 28

فصل چهارم : عملیات آزمایشگاهی… 30

4-1-  شرح دستگاه 31

4-2-  تجهیزات مورد استفاده 37

4-3-  مواد مورد استفاده 37

4-4-  آزمایشات.. 37

4-4-1- استفاده از افزودنی در فرایند تبلور 37

4-4-2- روش آزمایش…. 38

4-4-3-  آزمایشات طراحی شده برای انجام. 39

4-4-4- محصول.. 40

4-4- 4-1- توزیع اندازه ذرات.. 40

4-4- 4-2- عکسبرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 41

فصل پنجم : بحث و نتایج… 42

5-1- نتایج حاصل از نرم افزار MINITAB.. 44

5-2- نتایج عکسبرداری میکروسکوپی و میکروسوپ الکترونی روبشی (SEM) 50

5-3- توزیع اندازه ذرات.. 58

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 64

6-1- نتیجه‌گیری.. 65

6-2- پیشنهادات.. 66

 منابع…. 67

پیوست… 72

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

 

 

فصل اول

4 جدول 1-1: انواع سنگ­های کلیوی و درصد احتمال تشکیل آن­ها………………………………………………………………
   

فصل سوم

23

 

جدول 3-1: جدول بدست آوردن تعداد آزمایش به روش تاگوچی……………………………………………………………….
  فصل چهارم
39 جدول 4-1: اطلاعات مربوط به تست‌های تاگوچی……………………………………………………………………………………….
40 جدول 4-2: پارامترها و سطوح درنظر گرفته شده برای آزمایش‌ها………………………………………………………………
   

فصل پنجم

43 جدول 5-1: داده‌های عددی انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………………..
47 جدول 5-2: مقادیر عددی درصد کرویت وSNR …………………………………………………………………………………………
47 جدول 5-3: مقادیر عددی پیش‌بینی و پیشنهاد شده‌ی درصد کرویت وSNR  توسط تاگوچی برای حالت بهینه‌ی بررسی درصد کرویت…………………………………………………………………………………………………………………………
48 جدول 5-4: مقادیر عددی میانگین اندازه‌ی ذرات وSNR ………………………………………………………………………….
48 جدول 5-5: مقادیر عددی پیش‌بینی و پیشنهاد شده‌ی درصد کرویت وSNR  توسط تاگوچی برای حالت بهینه‌ی بررسی Mass Mean Size……………………………………………………………………………………………………………..
   
  پیوست
72 جدول پ-1: توزیع اندازه ذرات آزمایش قبل از افزودن تری پتاسیم سیترات……………………………………………..
72 جدول پ-2: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 1…………………………………………………………………………………………
72 جدول پ-3: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 2…………………………………………………………………………………………
72 جدول پ-4: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 3…………………………………………………………………………………………
72 جدول پ-5: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 4…………………………………………………………………………………………
73 جدول پ-6: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 5…………………………………………………………………………………………
73 جدول پ-7: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 6…………………………………………………………………………………………
73 جدول پ-8: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 7…………………………………………………………………………………………
73 جدول پ-9: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 8…………………………………………………………………………………………
73 جدول پ-10: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 9………………………………………………………………………………………
 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

 
  فصل اول
5 شکل 1-1: نمونه­هایی از سنگ­های کلسیمی در اندازه­ های مختلف…………………………………………………………..
5 شکل 1-2: نمونه­هایی از سنگ­های کلیه در داخل کلیه و مجاری ادراری…………………………………………………
7 شکل 1-3: ساختار مولکولی اگزالات کلسیم……………………………………………………………………………………………….
 

 

 

فصل سوم

25 شکل3-1: مشخصه‌ های محوری یک جسم…………………………………………………………………………………………………
26 شکل 3-2: ترتیب گرد شدن یک ذره………………………………………………………………………………………………………….
27 شکل3-3: محیط و مساحت برای محاسبه ضریب کرویت………………………………………………………………………….
   

فصل چهارم

32 شکل 4-1: شماتیک رآکتور ترسیب…………………………………………………………………………………………………………….
33 شکل 4-2: پوسته­ی قرار گرفته در محفظه جهت انتقال حرارت………………………………………………………………..
33 شکل 4-3: تفلون به­کار رفته در کف محفظه برای حذف فضای مرده در اختلاط……………………………………..
34 شکل4-4: پره­ی مورد استفاده جهت ایجاد تلاطم………………………………………………………………………………………
34 شکل4-5: نمای کلی تجهیزات مورد استفاده فرایند………………………………………………………………………………….
36 شکل4-6: نمای کلی دستگاه……………………………………………………………………………………………………………………….
   

فصل پنجم

45 شکل5-1: مقادیر میانگین در صد کرویت برای فاکتورها و سطوح آنها……………………………………………………..
45 شکل5-2: میانگین نسبت SNR برای فاکتورها و سطوح آنها در حالت بررسی Sphericity………………….
46 شکل5-3: مقادیر میانگین اندازه‌ی ذرات برای فاکتورها و سطوح آنها……………………………………………………….
46 شکل5-4: میانگین نسبت SNR برای فاکتورها و سطوح آنها در حالت بررسی میانگین اندازه‌ی ذرات….
51 شکل5-5 (A) و (B): تصویر میکروسکوپ نوری از بلورهای اگزالات کلسیم قبل از افزودن تری‌پتاسیم سیترات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
52 شکل5-6 (A) و (B): تصویر میکروسکوپ نوری از بلورهای اگزالات کلسیم بعد از افزودن تری‌پتاسیم سیترات در شرایط آزمایش شماره‌ی 2………………………………………………………………………………………………………
53 شکل5-7 (A) و (B): تصویر میکروسکوپ نوری از بلورهای اگزالات کلسیم بعد از افزودن تری‌پتاسیم سیترات در شرایط آزمایش شماره‌ی 3………………………………………………………………………………………………………..
54 شکل5-8 (A) و (B) و (C) : تصاویر SEM از بلورهای اگزالات کلسیم قبل از افزودن تری‌پتاسیم سیترات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
55 شکل5-9 (A) و (B) : تصاویر SEM از بلورهای اگزالات کلسیم بعد از افزودن تری‌پتاسیم‌سیترات در شرایط آزمایش شماره‌ی 2………………………………………………………………………………………………………………………….
56 شکل5-10(A) و (B) و (C): تصاویر SEM از بلورهای اگزالات کلسیم بعد از افزودن تری‌پتاسیم سیترات در شرایط آزمایش شماره‌ی 3………………………………………………………………………………………………………..
59 شکل5-11: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش قبل از افزودن تری‌پتاسیم‌سیترات……………………………………
59 شکل5-12: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 1……………………………………………………………………………..
60 شکل5-13: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 2……………………………………………………………………………..
60 شکل5-14: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 3……………………………………………………………………………..
61 شکل5-15: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 4……………………………………………………………………………..
61 شکل5-16: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 5……………………………………………………………………………..
62 شکل5-17: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 6……………………………………………………………………………..
62 شکل5-18: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 7……………………………………………………………………………..
63 شکل5-19: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 8……………………………………………………………………………..
63 شکل5-20: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 9…………………………………………………………………………….

پیشگفتار

کریستالیزاسیون از محلول، از مهمترین عملیاتی است که قادر به تولید محصولاتی با بالاترین خلوص می‌باشد. شکل و اندازه‌ کریستال روی سرعت انحلال آن مؤثر است. در صنعت داروسازی سرعت انحلال، اهمیت زیادی دارد. کنترل ضعیف بر شکل و اندازه بلورهای تولیدی، نتایج غیر‌‌ قابل قبولی در مراحل بعدی مثل زمان فیلتراسیون و خشک کردن را به دنبال دارد.

انواع مختلف فرایند تبلور صنعتی وجود دارد که در آنها محصول مطلوب نهایی، به خواسته بازار بستگی دارد. در صنعت کود شیمیایی، مورفولوژی رشد و توزیع اندازه ذرات اهمیت دارد چرا که خواص محصولات مثل جداسازی، روان شدن، فشرده سازی، انحلال و بسته‌بندی را تعیین می‌کند. محصولات باید در مدت زمان ذخیره‌سازی، متعادل باشند و قابلیت انحلال مناسب برای جذب شدن توسط زمین و گیاه را داشته باشند. در صنعت داروسازی، این مسئله حساس‌تر می‌شود (Sangwal, 2007). در یک کریستالیزاسیون مطلوب، محصول دارای سطحی صاف و خلوص بالاست و اندازه‌ی ذرات نیز با توجه به کاربرد آن تعیین می‌شود.

مورفولوژی و خصوصیات مربوط به شکل بلور همچنین در بررسی بیماری سنگ کلیه نیز دارای اهمیت است. هدف از این تحقیق مطالعه اثر مواد افزودنی بر شکل بلورهای اگزالات کلسیم به عنوان رایج‌ترین نوع سنگ کلیه می‌باشد. نوع تک‌آبه‌ی این کریستال به دلیل پایداری ترمودینامیکی بالا، فراوان‌ترین شکل سنگ‌های کلیوی اگزالات کلسیم را به خود اختصاص می‌دهد. این گونه به شکل شش گوشه و لبه تیز بوده که قابل دفع نیست و توانایی رشد کردن نیز دارد. تلاش می‌شود با تغییر شکل آن به فرم دو آبه‌ که گرد و بدون لبه است، گامی مؤثر در جهت کاهش تشکیل این سنگ و دفع هر چه راحت‌تر آن برداشته شود.

تعداد صفحه : 94

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.