رشته حسابداری

دانلود پایان نامه اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته: حسابداری  

عنوان:

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

 دکترسینا خردیار

تابستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده پایان نامه

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2-بیان مساله پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3-پرسشهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4-اهداف پژوهش و ضرورت آن ……………………………………………………………………………………………… 4

1-5-نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره بگیرند …………………………………………. 5

1-6- تدوین الگوی تحقیق و فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………….. 5

1-6-1- فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6-2-روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7-تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی ………………………………………………………………………………………… 6

1-8- ساختار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..  8

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-1 تاریخچه بورس اوراق بهادار و چگونگی ایجاد آن …………………………………………………………….. 11

2-2-2- تعریف بورس اوراق بهادار  ………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-3- بورس اوراق بهادار و نقش آن در توسعه اقتصادی …………………………………………………………… 12

2-2-4- معامله بلوک ……………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-5- قیمت سهام ………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-5-1- تغییر قیمت سهام …………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-5-2- نوسان قیمت سهام …………………………………………………………………………………………………… 17

2-2-6- عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام ……………………………………………………………………………….. 18

2-2-7- اثر قیمتی ……………………………………………………………………………………………………………………  19

2-2-8- تصمیم گیری برای سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………. 20

2-3- مروری بر تحقیقات گذشته ……………………………………………………………………………………………….. 20

2-4- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………….. 24

فصل سوم- روش تحقیق

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

3-2- پرسشهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-3- فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-4- طرح تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………27

3-4-1- جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 27

3-4-2- نمونه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 28

3-4-3- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 29

3-4-4- روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق ………………………………………………………………….. 29

3-4-5- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 29

3-4-6- روش های آماری …………………………………………………………………………………………………………… 29

3-5- تخمین و استنباط آماری …………………………………………………………………………………………………… 30

3-6- تعریف و نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………. 31

3-6-1- متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………………………………….. 31

3-6-2- متغیرهای توضیحی ……………………………………………………………………………………………………… 36

3-7- بررسی خودهمبستگی در جملات اخلال ……………………………………………………………………………. 42

3-8- بررسی ناهمسانی واریانس در جملات اخلال ……………………………………………………………………… 43

3-9- بررسی نرمال بودن توزیع …………………………………………………………………………………………………. 43

3-10- خطای  تصریح مدل ………………………………………………………………………………………………………. 44

3-11- آزمون هم خطی میان متغیرها ………………………………………………………………………………………….. 44

3-12- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………… 45

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

4-2- مراحل برآورد مدل ………………………………………………………………………………………………………….. 48

4-2-1 بررسی فروض کلاسیک …………………………………………………………………………………………………. 48

4-2-1-1- عدم خود همبستگی( Autocorrelation ) …………………………………………………………… 48

4-2-1-2- همسانی واریانس  ( Heteroskedasticity )  ……………………………………………………….. 50

4-2-1-3 آزمون نرمال بودن جملات پسماند ………………………………………………………………………………. 52

4-2-1-4- خطای تصریح مدل …………………………………………………………………………………………………. 54

4-2-1-5 آزمون هم خطی میان متغیرها ……………………………………………………………………………………… 55

4-3- نتایج تخمین …………………………………………………………………………………………………………………… 56

4-3-1- نتایج حاصل از برآورد مدل اول …………………………………………………………………………………….. 56

4-3-2- نتایج حاصل از برآورد مدل دوم ……………………………………………………………………………………. 60

4-3-3- نتایج حاصل از برآورد مدل سوم …………………………………………………………………………………… 63

4-4- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………… 67

4-5- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………….. 68

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

5-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 71

5-3- موانع و محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 73

5-4- پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………. 74

5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………. 74

5-6- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………….. 75

منابع و مأخذ

الف- منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………….. 76

ب- منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 77

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….101

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                              صفحه

3-1- جدول: گزینش نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 28

3-2- جدول: آمار توصیفی Total impact …………………………………………………………………………………… 33

3-3- جدول: آمار توصیفی  Temporary impact …………………………………………………………………………34

3-4- جدول: آمار توصیفی Permanent impact  …………………………………………………………………………. 36

3-5- جدول: آمار توصیفی اندازه ( size ) ……………………………………………………………………………………..37

3-6- جدول: آمار توصیفی Volatility ……………………………………………………………………………………….. 38

3-7- جدول: آمار توصیفی Turnover ………………………………………………………………………………………… 39

3-8- جدول: آمار توصیفی متغیر BAS ………………………………………………………………………………………. 40

3-9- جدول: آمار توصیفی متغیر Market return…………………………………………………………………………. 41

3-10- جدول: آمار توصیفی متغیر Momentum ……………………………………………………………………………42

4-1- جدول: خروجی آزمون Correlation LM ………………………………………………………………………….. 48

4-2- جدول: خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR(1) …………………………………………….49

4-3- جدول: خروجی آزمون Correlation LM  …………………………………………………………………………. 49

4-4- جدول: خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR(1) …………………………………………….49

4-5- جدول : خروجی آزمون Correlation LM  ………………………………………………………………………… 50

4-6- جدول: خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR(1) …………………………………………….50

4-7- جدول: خروجی آزمون Heteroskedasticity ……………………………………………………………………… 51

4-8- جدول: خروجی آزمون Heteroskedasticity ……………………………………………………………………… 51

4-9- جدول: خروجی آزمون Heteroskedasticity ……………………………………………………………………… 51

4-10- جدول: آزمون تصریح خطا …………………………………………………………………………………………….. 54

4-11- جدول: آزمون تصریح خطا …………………………………………………………………………………………….. 55

4-12- جدول: آزمون تصریح خطا …………………………………………………………………………………………….. 55

4-13- جدول: آزمون هم خطی میان متغیرها ……………………………………………………………………………….. 56

4-14- جدول: خروجی تخمین مدل اول ……………………………………………………………………………………. 56

4-15- جدول : خروجی تخمین با ورود جزء AR(1) ……………………………………………………………………57

4-16- جدول: خروجی مدل نهایی …………………………………………………………………………………………….. 59

4-17- جدول: خروجی تخمین مدل دوم ……………………………………………………………………………………. 60

4-18- جدول : خروجی تخمین با ورود جزء AR(1) ………………………………………………………………….. 61

4-19- جدول: خروجی تخمین مدل نهایی ………………………………………………………………………………….. 63

4-20- جدول: خروجی تخمین مدل سوم …………………………………………………………………………………… 64

4-21- جدول : خروجی تخمین با ورود جزء AR(1) ……………………………………………………………………64

4-22- جدول: خروجی تخمین مدل نهایی ………………………………………………………………………………….. 66

4-23- جدول: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………… 67

5-1- جدول: خلاصه نتایج آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………. 71

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                              صفحه

3-1- نمودار: اثر قیمتی شرکتها در سال  1391……………………………………………………………………………… 32

3-2- نمودار:  اثر قیمتی موقت شرکتها در سال 1391   ………………………………………………………………… 34

3-3- نمودار : اثر قیمتی دائمی شرکتها در سال 1391…………………………………………………………………….. 35

3-4- نمودار: اندازه (size) ………………………………………………………………………………………………………… 36

3-5- نمودار: نوسانات (volatility)…………………………………………………………………………………………….. 37

3-6- نمودار: حجم معاملات …………………………………………………………………………………………………….. 38

3-7- نمودار: متغیر BAS ………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-8- نمودار: متغیر Market return ……………………………………………………………………………………………. 40

3-9- نمودار : متغیر momentum ………………………………………………………………………………………………. 41

4-1- نمودار : آزمون نرمال بودن مدل اول ………………………………………………………………………………….. 52

4-2- نمودار : آزمون نرمال بودن مدل دوم ………………………………………………………………………………….. 53

4-3- نمودار : آزمون نرمال بودن مدل سوم …………………………………………………………………………………. 53

 

چکیده

نظارت و کنترل اثر قیمتی یکی از پویاترین حوزه های پژوهشی در شرکت های تجاری بوده و به سرعت در حال گسترش است. بررسی اثرات معاملات بلوک می تواند در درک چگونگی پاسخ بازار مفید واقع شود. هدف علمی پژوهش،  بررسی تاثیر معاملات بلوک بر نوسانات قیمت سهام با بهره گرفتن از داده های روزانه مرتبط با پنج معامله پیشین و آتی معامله بلوک بوده و از اهداف کاربردی نیز کمک به پیش بینی قیمت سهام برای کلیه استفاده کنندگان شامل تحلیلگران مالی، کارگزاران، شرکتهای سرمایه گذاری و متقاضیان سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضراز بعد زمانی پس رویدادی و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. در این پژوهش اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی یکساله از تاریخ  1/1/1391 تا 30/12/1391 سنجیده می شود و با بهره گرفتن از آزمون همبستگی رابطه بین اندازه معامله بلوک، نوسانات قیمت، حجم معاملات، بازده بازار، بازده روزانه تجمعی ماقبل و تفاوت بین بالاترین و پائین ترین قیمت با اثر قیمتی معاملات بلوک سنجیده می شود. داده های اولیه این تحقیق بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای مورد نیاز در فرضیه پژوهش بدست آیند، سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیه پژوهش وارد نرم افزار ای – ویوز شده است. بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اثر قیمتی دائمی، با افزایش بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک افزایش می یابد. اثر قیمتی کل نیز با افزایش حجم معاملات و بازده بازار افزایش یافته در حالیکه با افزایش اندازه معامله و نوسانات قیمت و بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک کاهش می یابد. اثر قیمتی موقت نیز با افزایش اندازه معامله و نوسانات قیمت و بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک افزایش یافته و با افزایش حجم معاملات و بازده بازار کاهش می یابد.

 

کلمات کلیدی: اثر قیمتی، معاملات بلوک، بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول

کلیات تحقیق

  • مقدمه

نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری هنگامی تسریع می گردد که کشورها دارای بازارهای سرمایه فعال و قابل اعتماد باشند. معمولا کشورهایی که از نظر اقتصادی توانمند بوده و ساختار اقتصادی تکامل یافته ای دارند عموماً دارای بازارهای مالی متنوع و کارآمد فراوانی هستند. یکی از مهمترین بازارهای سرمایه بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار در کشورهایی که سعی در تقویت بنیه اقتصادی خود دارند نقش بسیار مهمی را برعهده دارد. وجود بازارهای فعال همواره سرمایه گذاران متعددی را به تکاپو واداشته است و جریان سرمایه و منابع مالی را به بخش های مولد تسریع کرده است. کشورهایی که دارای بورس های سازمان یافته و فعال می باشند توانسته اند سرمایه گذاران زیادی را به سوی این بازارهای سازمان یافته جلب کنند به گونه ای که مثلا در کشور ایالات متحده بیش از 50% مردم سهامداران شرکتهای مختلفی هستند. سرمایه گذارانی که در بورس ها سرمایه گذاری می کنند معمولا در تلاش هستند تا با بهره گرفتن از اطلاعات موجود و تحلیل بازار و با اتخاذ تصمیم ها و سیاست های خاص در مقاطع زمانی متفاوت حداکثر استفاده را از این بازارها بعمل آورند و با حداقل ریسک ممکن حداکثر بازدهی را کسب نمایند. بر همین اساس کسانی که در سهام عادی شرکتها سرمایه گذاری می کنند سعی دارند تا بتوانند بگونه ای قیمت سهام شرکتها را قبل از تحقیق آنها پیش بینی نموده و با بهره گرفتن از این مهارت منافع خود را افزایش دهند. از آنجا که یکی از عوامل مهم در موفقیت افراد خصوصا مدیران و سرمایه گذاران برنامه ریزی می باشد، لذا برنامه ریزی صحیح و پیش بینی آنچه که احتمالا در آینده به وقوع خواهد پیوست بسیار حائز اهمیت است. بررسی ها نشان می دهد در بازارهای سرمایه ای که از کارایی نسبی برخوردار هستند می توان با تحلیل متغیرهای مهم به نتایج خوبی در خصوص چگونگی روند قیمتها و پیش بینی قیمت سهام شرکتها دست یافت.

 

 

  • بیان مساله پژوهش

در  بازار کارا، قیمت در پاسخ به ورود اطلاعات اساسی جدید تغییر می کند. از این طریق، معامله گران و سازندگان بازار عقاید خود را درباره ارزش واقعی قیمت در پاسخ به اطلاعات معامله به روز رسانی می کنند. از این رو معاملات خود می توانند اطلاعات را به معامله گران انتقال دهند. معاملات بزرگ بطور مستقیم ظرفیت حرکت دادن قیمت ها طی معاملات را دارند. تصمیمات تجاری دیگر شرکت کنندگان بازار که ممکن است اقدامات آغازگران معاملات باشند نیز بطور غیر مستقیم تاثیر گذار است. اثر قیمتی به ارتباط بین دریافت دستور خرید یا فروش و تغییر قیمت متعاقب آن اشاره دارد. اینکه معامله خرید باید قیمت را به سمت بالا سوق دهد در نگاه اول واضح است. اما این یک واقعیت برای تجار است که اثر قیمتی برای آنان به مثابه یک هزینه است و  معامله دوم خرید آنان بخاطر تاثیر خود آنها در بازار بطور متوسط گران تر از اولی است (و همچنین این تاثیر برای فروش به صورت بالعکس است).

نظارت و کنترل اثر قیمتی یکی از پویاترین حوزه های پژوهشی در شرکت های تجاری بوده و به سرعت در حال گسترش است. اثر قیمتی معاملات بلوک بطور گسترده در مطالعات مورد توجه قرار گرفته است و بطور معمول به دو جزء دائمی و موقت طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شده است. جزء دائمی تغییرات قیمت با توجه به محتوای اطلاعات معامله است. در حالیکه اثر قیمتی موقت، تغییر قیمت به دلیل اختلاف های بازار مانند اثر نقد شوندگی و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. لذا بررسی اثرات معاملات بلوک می تواند در درک چگونگی پاسخ بازار مفید واقع شود. تمرکز این مطالعه بر تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بر اساس بررسیهای به عمل آمده تا کنون تحقیقی در این زمینه در ایران انجام نشده است.

تعداد صفحه : 119

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.