مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه اثر سطوح مختلف آبشویی با پساب بر بیلان املاح خاک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش :آبیاری و زهکشی

عنوان : اثر سطوح مختلف آبشویی با پساب بر بیلان املاح خاک

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده کشاورزی

 

اثر سطوح مختلف آبشویی با پساب بر بیلان املاح خاک

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

استاد راهنما

دکتر بهروز مصطفی­زاده فرد

1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان…………………………………….. ….. صفحه

فهرست مطالب …………………………………………………………………………………………………………………..هشت

فهرست اشکال……….. …………………………….ده

فهرست جداول………………………………. ….دوازده

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………..1

فصل اول: مقدمه و بررسی منابع

1-1- مقدمه……………………………………….. 2

1-2- استفاده از پساب………………………………. 3

1-3- تصفیه فاضلاب………………………………….. 4

1-4- منابع تأمین کننده فاضلابهای شهری………………… 5

1-5- شوری و پ-هاش پساب…………………………….. 6

1-5-1- یونهای شور کننده آب و خاک……………………. 7

1-6- طبقه بندی کیفی آب آبیاری………………………. 9

1-7- آثار شوری……………………………………. 10

1-7-1- اثر شوری بر گیاه……………………………. 10

1-7-2- اثر شوری بر خاک…………………………….. 14

1-7-3- اثر شوری بر نفوذپذیری خاک……………………. 15

1-7-4- حرکت آب و املاح……………………………… 16

1-7-5- توزیع نمک در نیمرخ خاک………………………. 17

1-8- آبشویی………………………………………. 18

1-9- اهمیت انجام این تحقیق…………………………. 21

 فصل دوم : مواد و روش­ها

2-1- خصوصیات خاک مورد استفاده………………………. 22

2-2- خصوصیات آب آییاری…………………………….. 23

2-3- طرح آزمایشی و تیمارها…………………………. 24

2-4- تهیه ستون­ها………………………………….. 25

2-5- تعین زمان آبیاری……………………………… 25

2-6- جمع آوری زه‌آب………………………………… 25

2-7- نمونه برداری از خاک در پایان فصل……………….. 26

2-8- روند انجام محاسبات و تجزیه تحلیل نتایج………….. 26

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1- بررسی صفات اندازه گیری شده برای زه آب…………… 32

هشت

3-1-1- آبیاری اول…………………………………. 32

 

3-1-2- آبیاری پنجم………………………………… 35

3-1-3- آبیاری نهم…………………………………. 37

3-2- بررسی صفات اندازه گیری شده برای نمونه‌های خاک…….. 39

3-2-1-  عمق 0-15 سانتیمتر…………………………… 39

3-2-2- عمق 15-30 سانتیمتر…………………………… 41

3-2-3- عمق 30-45 سانتیمتر…………………………… 43

3-3- بررسی و مقایسه تغییرات شوری زه آب در طول فصل آبیاری. 46

3-3-1- شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 10 درصد………… 46

3-3-2- شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 20 درصد ……….. 47

3-3-1- شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 30 درصد………… 48

3-3-2- شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 10 درصد………. 49

3-3-3- شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 20 درصد………. 50

3-3-4- شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 30 درصد………. 51

3-3-5- شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 10 درصد………… 52

3-3-6- شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 20 درصد………… 53

3-3-7- شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 30 درصد………… 54

3-4- مقایسه و بررسی تغییرات شوری عمق‌های خاک در پایان فصل آبیاری     55

3-4-1- شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 10 درصد………… 55

3-4-2- شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 20 درصد………… 56

3-4-3- شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 30 درصد………… 56

3-4-4- شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 10 درصد………. 57

3-4-5- شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 20 درصد………. 58

3-4-6- شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 30 درصد………. 58

3-4-7- شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 10 درصد………… 60

3-4-8- شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 20 درصد………… 60

3-4-9- شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 30 درصد………… 60

فصل چهارم: نتایج و پیشنهادات

4-1- نتیجه ­گیری……………………………………. 62

4-2- پیشنهادات……………………………………. 64

مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….65

 

 

نه

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

عنوان……………………………………….. صفحه

شکل ‏1‑1- طبقه‌بندی آب آبیاری بر اساس استاندارد آزمایشگاه شوری آمریکا 11

شکل ‏2‑1‑ نمایی از انتهای ستون مورد آزمایش و محل خروج زه آب 26

شکل ‏2‑2‑ نحوه قراری گیری قیف و پایه ستون‌ها 27

شکل ‏2‑3‑ اشباع کردن ستون‌های خاک 27

شکل ‏2‑4‑ پوشاندن روی ستون‌ها 28

شکل ‏2‑5‑ اندازه گیری رطوبت به روش وزنی 28

شکل ‏2‑6‑ بطری‌های جمع آوری زه آب حاصل از آبیاری 29

شکل ‏2‑7‑ پلاستیک‌های محافظ برای جلوگیری از بارندگی 29

شکل ‏2‑8‑  نمونه‌برداری از خاک در انتهای فصل 30

شکل ‏3‑1‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با پساب در شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 10درصد 46

شکل ‏3‑2‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با آب معمولی در شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 10 درصد 46

شکل ‏3‑3‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با پساب در شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 20 درصد 47

شکل ‏3‑4‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با آب معمولی در شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 20 درصد 47

شکل ‏3‑5‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با پساب در شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 30 درصد 48

شکل ‏3‑6‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با آب معمولی در شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 30 درصد 48

شکل ‏3‑7‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با پساب در شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 10 درصد 49

شکل ‏3‑8‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با آب معمولی در شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 10 درصد 49

شکل ‏3‑9‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با پساب در شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 20 درصد 50

شکل ‏3‑10‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با آب معمولی در شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 20 درصد 50

شکل ‏3‑11‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با آب معمولی در شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 30 درصد 51

شکل ‏3‑12‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با آب معمولی در شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 30 درصد 51

شکل ‏3‑13‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با آب معمولی در شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 10 درصد…………………………… …………………………… 52

شکل ‏3‑14‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با آب معمولی در شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 10 درصد…………………………… …………………………… 52

شکل ‏3‑15‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با پساب در شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 20 درصد 53

شکل ‏3‑16‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با آب معمولی در شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 20 درصد…………………………… …………………………… 53

ده

شکل ‏3‑17‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با آب معمولی در شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 30 درصد…………………………… …………………………… 54

 

شکل ‏3‑18‑ تغییرات شوری زه آب در اثر آبشویی با آب معمولی در شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر و آبشویی 30 درصد…………………………… …………………………… 54

شکل ‏3‑19‑ نیم‌رخ شوری خاک برای دو تیمار آب معمولی و پساب با شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر  و آبشویی 10 درصد 55

شکل ‏3‑20‑ نیم‌رخ شوری خاک برای دو تیمار آب معمولی و پساب با شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر  و آبشویی 20 درصد 56

شکل ‏3‑21‑ نیم‌رخ شوری خاک برای دو تیمار آب معمولی و پساب با شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر  و آبشویی 30 درصد 57

شکل ‏3‑22‑ نیم‌رخ شوری خاک برای دو تیمار آب معمولی و پساب با شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر  و آبشویی 10 درصد 58

شکل ‏3‑23‑ نیم‌رخ شوری خاک برای دو تیمار آب معمولی و پساب با شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر  و آبشویی 20 درصد 59

شکل ‏3‑24‑ نیم‌رخ شوری خاک برای دو تیمار آب معمولی و پساب با شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر  و آبشویی 30 درصد 59

شکل ‏3‑25‑ نیم‌رخ شوری خاک برای دو تیمار آب معمولی و پساب با شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر  و آبشویی 10 درصد 60

شکل ‏3‑26‑ نیم‌رخ شوری خاک برای دو تیمار آب معمولی و پساب با شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر  و آبشویی 20 درصد 61

شکل ‏3‑27‑  نیم‌رخ شوری خاک برای دو تیمار آب معمولی و پساب با شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر  و آبشویی 30 درصد 61

فهرست جدول‌ها

 

عنوان…………………………………………. صفحه

جدول ‏1‑1- طبقه‌بندی آب شور برای مصارف کشاورزی در شرایط 20% LF= و خاک با بافت متوسط [23] 12

جدول ‏2‑1‑ ویژگی‌های فیزیکی خاک مورد استفاده 22

جدول ‏2‑2‑ ویژگی‌های شیمیایی خاک مورد استفاده (0-30 سانتی‌متر) 23

جدول ‏2‑3‑ ویژگی‌های شیمیایی آب مورد استفاده 24

جدول ‏3‑1‑ تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی ویژگی‌های شیمیایی زه‌آب در آبیاری اول 34

جدول ‏3‑2‑ مقایسه میانگین ویژگی‌های زه آب در آبیاری اول 34

جدول ‏3‑3‑ تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی ویژگی‌های شیمیایی زه‌آب در آبیاری پنجم 36

جدول ‏3‑4‑ مقایسه میانگین ویژگی‌های زه آب در آبیاری پنجم 36

جدول ‏3‑5‑ تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی ویژگی‌های شیمیایی زه‌آب در آبیاری نهم 38

جدول ‏3‑6‑ مقایسه میانگین ویژگی‌های زه آب در آبیاری نهم 38

جدول ‏3‑7‑ تجزیه واریانس ویژگی‌های شیمیایی خاک در عمق 0-15 سانتیمتری خاک 39

جدول ‏3‑8‑ مقایسه میانگین ویژگی‌های شیمیایی خاک در عمق 0-15 سانتیمتری خاک 40

جدول ‏3‑9‑ تجزیه واریانس ویژگی‌های شیمیایی خاک در عمق 15-30 سانتیمتری 41

جدول ‏3‑10‑ مقایسه میانگین ویژگی‌های شیمیایی خاک در عمق 15-30 سانتیمتر 42

جدول ‏3‑11‑ تجزیه واریانس ویژگی‌های شیمیایی خاک در عمق 30-45 سانتیمتری 43

جدول ‏3‑12‑  مقایسه میانگین ویژگی‌های خاک در عمق 30-45 سانتیمتر 44

 

چکیده

در مناطق خشک و نیمه‌ خشک، تصفیه پساب و استفاده مجدد از آن به عنوان یک عامل مهم در برنامه ریزی منابع آب به شمار می رود. برخی پژوهش‌گران بر این باور هستند که استفاده از پساب تصفیه‌شده در کشاورزی یک راه‌کار بسیار مناسب است زیرا هم عناصری که از خاک توسط گیاهان خارج شده به خاک باز‌ گردانده می‌شوند و هم خطر آلودگی محیط زیست و منابع آب کاهش پیدا می‌کند. امکان استفاده از پساب به عنوان آب آبیاری نیاز به بررسی فاکتورهایی مانند شوری خاک دارد. شوری خاک یکی از فاکتور­های مهمی است که علاوه بر کاهش محصولات کشاورزی به تدریج سطح زیرکشت را کاهش می‌دهد. یکی از مشکلات عمده در رابطه با آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک، تجمع املاح در نیمرخ خاک می‌باشد. با توجه به محدودیت آب قابل دسترس برای کشاورزی، استفاده از آب ‌های با کیفیت نامطلوب  روز به روز در حال افزایش است. یکی از روش‌های موثر در کاهش شوری خاک، آبشویی و مدیریت آبشویی می‌باشد. پژوهش‌های زیادی در رابطه با آبشویی خاک‌های آبیاری شده با پساب وجود ندارد. از این رو، ضرورت دارد که نیاز به آبشویی خاک‌ها تحت تاثیر پساب بررسی شود. در این پژوهش اثر دو تیمار آب آبیاری شامل آب معمولی و پساب در سه سطح شوری 1، 5/3 و 6 دسی‌زیمنس بر متر و سه سطح آبشویی 10، 20 و 30 درصد بر ویژگی‌های شیمیایی زه‌آب و خاک در ستون‌های آزمایشی خاک با بافت لومی شنی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل و با 3 تکرار اجرا شد. رسانایی الکتریکی و غلظت کاتیو‌ن‌های زه آب‌ و خاک هر دو تیمار آب آبیاری در ابتدا، وسط و انتهای دوره آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. در شوری های 1 و 5/3 دسی‌زیمنس برمتر، رسانایی الکتریکی زه­آب هر دو تیمار آب آبیاری برای اول، وسط و انتهای دوره آزمایش اختلاف معنی‌داری نداشتند. در شوری 6 دسی­زیمنس بر متر، در سطوح آبشویی 10، 20 و 30 درصد، با رسیدن به انتهای دوره آزمایش، اختلاف رسانایی الکتریکی زه­آب دو تیمار آب آبیاری معنی‌دار شد. در انتهای دوره آزمایش از عمق­های 15، 30 و 45 سانتیمتری از سطح خاک نمونه‌برداری انجام شد و ویژگی‌های شیمیایی نمونه­ های خاک با عصاره‌گیری مورد تجزیه قرار گرفت. در شوری‌های 1 و 5/3 دسی­زیمنس بر متر، رسانایی الکتریکی خاک دو تیمار آب آبیاری در هیچ­ یک از سطوح آبشویی اختلاف معنی­داری با یکدیگر نداشتند. در شوری 6 دسی‌زیمنس برمتر، در سطوح آبشویی 10 و 20 درصد، اختلاف رسانایی الکتریکی خاک دو تیمار آب آبیاری معنی­دار بود ولی در سطح آبشویی 30 درصد این اختلاف معنی­دار نبود. کاربرد پساب برای آبیاری نیازمند مدیریت درست می‌باشد تا از تجمع نمک در خاک جلوگیری شود.

واژههای كلیدی:  پساب، آب شور، آبشویی، بیلان املاح

 

 

1-1- مقدمه

محدودیت منابع آب شیرین وکاهش روزافزون آن به دلیل افزایش جمعیت جهان و به تبع آن فعالیت‌هایی ‌که در جهت پاسخ‌گویی به نیازهای این جمعیت صورت می‌گیرد، درآینده نه چندان دور انسان را با چالش بزرگی به نام کم‌آبی روبه‌رو خواهد ساخت. افزایش تقاضای آب از یک طرف و از طرف دیگر افزایش فعالیت‌های صنعتی و ازدیاد گازهای گلخانه‌ای موجود در جوّ و پدیده تغییراقلیم سبب کاهش منابع آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌ خشک شده است. به دلیل توزیع نامتوازن جمعیت، آب دردسترس و ثروت، تقسیم متعادل و مساوی منابع آب دشوار است. حدود 1/1 میلیارد از مردم دنیا (18 درصد) به آبهای پاک دسترسی ندارند [53]. حجم کل آب تجدیدپذیر در چرخه‌ی هیدرولوژی جهان، چندین برابر نیاز جهان است. هر چند به علت عوامل جغرافیایی و اختلاف دمای فصلی مربوط به آب تجدیدپذیر، تنها 31 درصد از این آب برای مصارف انسان قابل دسترس است [42]. در مقیاس جهانی آب‌های برداشتی سالانه برای آبیاری بیش از 65 درصد از کل مصارف انسان را تشکیل میدهد. آب مصرفی صنعت حدود 20 درصد و مصرف شهری حدود 10 درصد است [1]. بهینه‌سازی و افزایش بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی (به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده آب) در مناطق خشک و نیمه‌ خشک، برای داشتن کشاورزی پویا و پایدار و تأمین بدون دغدغه نیازها در آینده امری ضروری است.

در طی چند سال اخیر پژوهشگران زیادی در بخشهای مختلف، راهکارهای زیادی به منظور مقابله با مشکل کم‌آبی و همچنین بهینه‌سازی مصرف آب ارائه داده‌اند. برخی از مواردی که مربوط به بخش کشاورزی می‌شود، عبارتند از: استفاده از پساب‌های تصفیه‌شده درآبیاری مزارع، به کارگیری سیستم‌های ‌آبیاری‌ تحت فشار و اجرای‌ مدیریت کم‌آبیاری.

تعداد صفحه :99

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.