مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه اثر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات عمده زراعی (مطالعه موردی استان کردستان)

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

دانشگاه کردستان

دانشکده کشاورزی

گروه اقتصاد کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی

 

عنوان:

اثر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات عمده زراعی

(مطالعه موردی استان کردستان)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مطالعه‌ی حاضر به بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر روی عملکرد محصولات عمده زراعی استان کردستان شامل گندم، جو، نخود و عدس با بهره گیری از رهیافت تابع تولید تصادفی جاست و پاپ توابع تولید و ریسک تولید این محصولات و با در نظرگرفتن فاکتورهای اقلیمی و غیر اقلیمی با بهره گرفتن از تکنیک برآورد داده‌های سری زمانی می‌پردازد. ابتدا توابع عملکرد وریسک برای کل استان و  سپس برای شهرستان‌های سنندج، سقز، بانه، قروه، بیجار و مریوان فقط توابع عملکرد تخمین زده خواهد شد. جهت برآورد توابع عملکرد محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و عدس دیم از فرم خطی، محصول جو دیم فرم درجه دوم و نخود دیم از فرم ترانسندنتال استفاده گردید.  برای برآورد توابع ریسک گندم آبی و دیم از  فرم خطی، محصول  جو آبی و دیم از کاب داگلاس و محصولات  نخود دیم و عدس دیم از  درجه دوم خطی استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد، متغیرهای بارندگی و دمای حداقل دوره رشد بر عملکرد کلیه محصولات اثر مثبت و معنی داری داشته به طوری که در جو دیم بیشترین اثر را داشته است. متوسط دمای حداکثر دوره رشد بر محصولات منتخب اثر منفی داشته و  بر جو آبی بیشترین بوده است.  متوسط رطوبت نسبی دوره رشد برمحصولات گندم آبی، جو آبی و دیم اثر مثبتو معنی داری داشته و بیشترین اثر را بر محصول جو دیمداشته است. متوسط سرعت باد با عملکردرابطه معکوس و معنی داری داشته است به طوری که بیشترین اثردر محصول جو دیم مشاهده گردید. نتایج تابع ریسک نشان می دهد، عوامل بارندگی و متوسط دمای حداقل دوره رشد بر ریسک عملکرد محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و نخود دیم رابطه منفی معنی داری داشته است. متوسط دمای حداکثر و متوسط حداکثر سرعت باد دوره رشد مقدار ریسک محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و نخو دیم را افزایش می­ دهند. شبیه سازی تغییرات عملکرد و تولید در سناریوهای گوناگون تحت بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد اثر تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات مختلف متفاوت است.

کلمات کلیدی: تغییرات اقلیم، ریسک عملکرد، سناریو، محصولات عمده زراعی، استان کردستان

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

مقدمه. 2

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق. 4

1-3-اهداف تحقیق. 6

1-4-فرضیات یا سوالات تحقیق. 6

فصل اول: ادبیات و پیشینه تحقیق. 7

مقدمه. 8

تغییرات اقلیمی بر کشاورزی ایران. 8

موقعیت جغرافیایی.. 9

آب و هوای منطقه مورد مطالعه. 9

چارچوب نظری تابع تولید تصادفی.. 11

پیشینه‌تحقیق. 19

مطالعات داخلی.. 19

مطالعات خارجی.. 25

جمع‌بندی فصل.. 28

فصل دوم: مواد و روش‌ها 29

مقدمه. 30

2-2- تابع تولیدتصادفی جاست و پاپ.. 30

آب و هوای استان کردستان. 31

2-4-2- الگوی تجربی توابع ریسک عملکرد محصولات مورد نظردر استان کردستان. 38

2-4-4- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان سقز. 43

2-4-5- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان بانه. 45

2-4-6- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان قروه 47

2-4-7- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان بیجار. 49

2-4-8- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان مریوان. 51

2-5- سناریوسازی براساس سال پایه. 53

2-6- نوع تحقیق ونحوه ی جمع آوری داده ها 55

فصل سوم: نتایج و بحث.. 57

3-1- مقدمه. 58

3-2- تحلیل توصیفی متغیرها 58

3-2-1- نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی در استان کردستان طی سال‌های 70-1391  58

3-2-2  نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان سنندج طی سال‌های 70-1391  59

3-2- 3- نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان سقز طی سال‌های 70-139. 59

3-2- 4- نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان بانه طی سال‌های 1370-1391  60

3-2-5-  نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان قروه طی سال‌های 70-1391. 60

3-2- 6-نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان بیجار طی سال‌های 70-1391. 61

3-2-7  نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان مریوان طی سال‌های 70-1391  62

3-2-8- عملکرد محصولات زراعی گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، نخود دیم در استان کردستان  62

3-2-8 متغیرهای اقلیمی در استان کردستان. 63

3-3- نتایج برآورد تابع عملکرد و ریسک محصولات مورد نظر در استان کردستان. 65

3-3-1- نتایج برآورد تابع عملکرد و ریسک عملکرد محصول جو آبی. 65

3-3-2- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد جو آبی در استان کردستان. 67

3-3-3- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد جو دیم. 68

3-3-4- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد جو دیم در استان کردستان. 71

3-3-5- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک نخود دیم. 73

3-3-6- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد نخود دیم در استان کردستان. 75

3-2-7  نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک گندم دیم. 76

3-3-8- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم در استان کردستان. 78

3-3-9-  نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک گندم آبی. 79

3-3-10- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم آبی در استان کردستان. 81

3-3-11-  نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عدس دیم. 82

3-3-12- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد عدس دیم در استان کردستان  84

3-4- نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سنندج. 85

3-5- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سنندج. 87

3-6- نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سقز. 88

3-7- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سقز. 90

3-8-نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بانه 92

3-9- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بانه 94

3-10- نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان قروه 95

3-11- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان قروه 97

3-12-نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بیجار. 98

3-13- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بیجار. 100

3-14- نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان مریوان. 102

3-15- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان مریوان. 104

3-16-نتایج سناریو سازی براساس سال پایه. 105

3-16-1-شبیه سازی تغییرات عملکرد و تولید در سناریو‌های گوناگون برای استان کردستان. 105

3-17- نتایج آزمون ایستایی.. 110

3-18- نتیجه گیری.. 110

3-19- پیشنهادات.. 115

پیوست.. 103

فهرست منابع. 151

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول 3-1-  نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی در استان کردستان طی سال‌های 1370-1391. 58

جدول 3-2-  نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان سنندج طی سال‌های 1370-1391. 59

جدول3-4-  نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان بانه طی سال‌های 1370-1391. 60

جدول3-5-  نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان قروه طی سال‌های 1370-1391. 61

جدول3-6-  نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان بیجار طی سال‌های 1370-1391. 61

جدول3-7-  نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان مریوان طی سال‌های 1370-1391. 62

3-8- نتایج آمار توصیفی متغیرهای اقلیمی در استان کردستان طی سال‌های 1370-1391. 64

جدول 3-9- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد محصول جو آبی.. 66

جدول 3-10- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد جو آبی استان کردستان. 67

جدول3-11- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد جو دیم. 69

جدول 3-12- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد جو دیم استان کردستان. 72

جدول3-15- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد نخود دیم. 74

جدول 3-16- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد نخود دیم استان کردستان. 76

جدول3-17- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم. 77

جدول 3-20- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم استان کردستان. 79

جدول3-19- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم آبی.. 80

جدول 3-20- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم آبی استان کردستان. 82

جدول3-20- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد عدس دیم. 83

جدول 3-21- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد عدس دیم استان کردستان. 84

جدول3-22- برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر. 86

جدول3-24-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر. 89

جدول 3-25-کشش‌های توابع عملکرد محصولات در شهرستان سقز. 90

جدول 3-27-کشش‌های توابع عملکرد محصولات در شهرستان بانه. 94

جدول3-28-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر. 96

جدول 3-29-کشش‌های توابع عملکرد محصولات در شهرستان قروه 97

جدول 3-31-کشش‌های توابع عملکرد محصولات در شهرستان بیجار. 100

جدول3-32-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر. 103

جدول 3-33-کشش‌های توابع عملکرد محصولات در شهرستان مریوان. 104

3-34- درصد کل تغییرات عملکرد در سناریوهای اقلیمی.. 106

ادامه جدول 3-34- درصد کل تغییرات عملکرد در سناریوهای اقلیمی.. 106

3-35-میزان تغییرات عملکرد. 107

ادامه جدول 3-35- میزان تغییرات عملکرد. 107

3-36- عملکرد سناریوها 108

ادامه جدول 3-36- عملکرد سناریوها 108

3-37- تولید کل در هر سناریو. 109

ادامه جدول 3-37- تولید کل در هر سناریو. 109

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل 1-1- واکنش واریانس و توزیع مقدار تولید با اجزای اخلال نمایی.. 14

شکل 2-2 واکنش واریانس و توزیع مقدار تولید با اجزای اخلال حاصل ضرب.. 14

شکل 2-3 واکنش و توزیع مقدار تولید با اجزای اخلال جمع پذیر. 15

  

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نمودار 1-1- میزان بارندگی سالانه در استان کردستان طی سالهای 90-1360. 9

نمودار 1-2- میانگین دمای سالانه در استان کردستان طی سال‌های 90-1360. 10

نمودار 3-1- عملکرد محصولات زراعی گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، نخود دیم در استان کردستان طی سالهای 1391-1362  63

نمودار 3-2- سطح زیرکشت محصولات زراعی گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، نخود دیم در استان کردستان طی سالهای 1391-1362. 63

 

 

مقدمه

اقلیم یکی از اصلی‌ترین عوامل محیطی است که همه‌ موجودات زنده وغیر زنده را به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. شناخت وضعیت هوا و تغییرات آن از گذشته‌های دور مورد توجه دانشمندان علوم مختلف بوده است. با توجه به تغییرات شدید اقلیمی، این موضوع بیش از پیش نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اقلیم، شرایط متوسط آب و هوا برای یک محدوده­ خاص و یک دوره­ خاص است. تغییر اقلیم عبارت است از تغییر معنی­دار در متوسط داده ­های هواشناسی در طی یک دوره زمانی. این دوره زمانی معمولاٌ ده ساله و یا بیشتر می­باشد. امروزه نگرانی مهمی در مورد وقوع تغییرات اقلیمی به وسیله فعالیت­های بشر بوجود آمده است، زیرا هر گونه تغییر در آب و هوا بر تولیدات كشاورزی نیز تأثیر خواهد گذاشت. از این رو تغییرات اقلیمی یكی از عوامل مؤثر بر تولیدات محصولات كشاورزی در آینده خواهد بود (ردی و همکاران،2000).  تغییر اقلیم همه بخش‌های اقتصادی را تا اندازه ای تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما بخش کشاورزی شاید حساس‌ترین و آسیب پذیرترین بخش باشد، چرا که محصولات کشاورزی وابستگی زیادی به منابع اقلیمی دارند. بر اساس شواهد علمی تغییر اقلیم آینده، بویژه اثرات ترکیبی افزایش دما، بالا رفتن غلظت CO2جو، افزایش احتمال وقوع حوادث جدی (خشکسالی­ها، سیلاب­ها، یخ بندان­ها و(…  و کاهش آب قابل دسترس گیاه می‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌ای بر روی محصولات کشاورزی داشته باشد.  بالا رفتن دما موجب بالا رفتن میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاهی می­ شود که نتیجه آن افزایش نیاز آبی گیاهان است.

شناخت نوسانات زمانی و مكانی پارامترهای هواشناسی(نظیر دما، بارش، رطوبت نسبی،… ) و تأثیر آن بر بخش كشاورزی جهت مدیریت منابع كشاورزی و اتخاذ استراتژی­ های مناسب بسیار ضروری می­باشد. بارش از طریق تأمین رطوبت خاك بطور مستقیم بر تولید محصولات دیم مؤثر است و از طریق تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی تولید فاریاب را بطور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می­دهد (فاهری، 2003). نیاز آبی گیاهان و میزان تولید در بخش كشاورزی به تغییر در پارامترهای اقلیمی بسیار حساس می­باشد. تغییر اقلیم بر دما و توزیع بارش تأثیرات متفاوتی دارد كه در نتیجه آن بر نیاز آبی گیاهان و مصرف آب در بخش كشاورزی مؤثر می­باشد(لطف آبادی، 2010). عملکرد و تولید در محصولات دیم به طور مستقیم تحت تأثیر شرایط اقلیمی است. روی هم رفته، تغییر آب و هوا متاثر از دو عامل دما و میزان بارش است و این دو عامل نیز خود تحت تأثیر سه عامل عرض جغرافیایی، ارتفاع و جریان اقیانوسی قرار دارند(تقدیسیان و میناپور،1382).  بنابراین،  با تغییر هر یک از این عوامل، تغییرات آب و هوایی رخ می­دهد که در پی آن چگونگی زندگی انسان­ها نیز تغییر می­ کند. یکی از این اثرهای ایجاد شده در بخش کشاورزی است. به علت تغییر الگوی بارش و دمای میانگین جو، این پدیده می ­تواند بر تولید انواع محصولات باغی و کشاورزی که عمده­ترین منابع غذایی کشور را تشکیل می­ دهند، آسیب وارد کند (تقدیسیان و میناپور، 1382).

تغییرات اقلیم علاوه بر عملکرد محصولات کشاورزی بر ریسک عملکرد محصولات نیز اثر می‌گذارد. در حالت کلی تغییرات شرایط آب و هوایی از جمله عوامل اصلی ریسک عملکرد در بخش کشاورزی تلقی می‌گردد. از این رو بررسی میزان اثرگذاری تغییرات اقلیم بر عملکرد محصولات کشاورزی از جمله گندم آبی و دیم، نخود دیم، عدس دیم و جو آبی و دیم در استان کردستان نیز حائز اهمیت خواهد بود تا میزان ریسک افزایی آنها مشخص گردد. این مسئله مهمی است که این تحقیق به دنبال آن می‌باشد.

بخش کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد ملی کشور ایفا می­ کند. افزایش سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور و بهبود نسبی در وضعیت اقتصادی افراد جامعه، افزایش مصرف سرانه را در جامعه سبب گردیده است. این امر باعث افزایش تقاضا برای منابع محدود کشاورزی شده است. لذا برنامه­ ریزی و سیاست‌گذاری‌ها باید در جهت افزایش تولیدات کشاورزی و درآمد زارعین و مدیریت صحیح واحدهای کشاورزی انجام گیرد. کشاورزی به خصوص در کشورهای کمتر توسعه عمدتاً فعالیتی ریسکی است و تصمیم ­گیری و فعالیت­های بهره‌برداران معمولاً تحت تأثیر این پدیده و جنبه­ های مختلف آن قرار دارد. کشاورزی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش­های اقتصادی، در روند توسعه نقش عمده­ای را به منظور تأمین نیازهای سایر بخش­ها از جمله بخش صنعت ایفا می­ کند. کشاورزی فعالیتی است که همواره تحت تأثیر قیمت­ها، عملکردها و هزینه­ های تولید قرار دارد. این عوامل همراه با پدیده ­های طبیعی هم‌چون سیل، خشک‌سالی، حمله آفات و مانند آن موجب بروز ریسک تولید و نبود قطعیت در این فعالیت می­ شود؛ بنابراین وجود عوامل اقلیمی غیرقابل‌پیش‌بینی مذکور موجب می­ شود که مدیران و برنامه­ ریزان این بخش تصویری روشن و قطعی از وضعیت آینده برای برنامه­ریز­ی­های کشاورزی و دام­پروری نداشته باشند (کمالی،1380).

افزایش جمعیت جهان و نیاز روزافزون به غذا از مهم‌ترین مشکلات عصر کنونی است و لذا بخش کشاورزی به عنوان تأمین­کننده­ اصلی نیازهای غذایی، همواره در جستجوی راه ­هایی برای برطرف کردن این مشکل بوده است. از سوی دیگر، شواهد بسیاری حکایت از وجود ریسک یا مخاطره در کشاورزی دارند. مطالعات متعددی نشان داده ­اند که بهره­برداران کشاورزی به دلایل گوناگونی هم‌چون: نداشتن کنترل بر عوامل جوی، تغییرات اقلیم، آفات و بیماری­ها و وضعیت بازارهای عرضه و تقاضای محصولات و نهاده­ها با ریسک روبه­رو هستند (ترکمانی، 1375). از ریسک به عنوان عامل مهم، مستمر و مؤثر بر رفتار کشاورزان در رفع عدم تعادل از کشاورزی سنتی نام‌برده شده است. یکی از عوامل مهم ریسک در بخش کشاورزی، تغییرات اقلیمی است. هنگامی که یک قرن پیش دانشمند سوئدی اسوانت آرنیوس نظریه گرمایش جهانی ناشی از تغییرات آب و هوایی را مطرح کرد، کمتر کسی می­اندیشید که این مسئله در مدتی کوتاه به مهم‌ترین نگرانی جامعه بین‌المللی تبدیل شود. آثار خطرناک تغییرات اقلیمی بر حیات بشر تقریباً تمامی جوانب زندگی بشر را در بر­می­گیرد؛ خشک‌سالی، طوفان­های دریایی سهمگین مانند سونامی، بالا آمدن سطح آب دریاها، گرم شدن هوا از جمله این آثار هستند (قمبر علی، 1391).

با توجه به وضعیت اقلیمی و بازار محصولات کشاورزی ایران اکثر محصولات کشاورزی که در مناطق مختلف کشور تولید می­شوند به نوعی از ریسک­های تولید (عملکرد) و قیمت متأثر هستند. طبق تعریف بهرامی و آگهی (1384)، ریسك در فعالیت‌های كشاورزی عبارت است از: شرایط ناپایداری كه تولید محصولات كشاورزی را به مخاطره می‌اندازد و باعث ایجاد خسارات مالی و احساس ناامنی در روحیه و زندگی كشاورزان می‌شود. فعالیت­های کشاورزی استان کردستان نیز از این قضیه مستثنا نیستند. استان کردستان جزو استان مهم در تولید محصولات زراعی و باغی کشور محسوب می­ شود. گندم، نخود، جو از جمله مهم‌ترین و عمده­ترین محصولات این استان هستند که نوسانات قیمت و عملکرد آن‌ ها در سال­های مختلف تأثیرات نامطلوبی را در درآمد کشاورزان ایجاد کرده است. محصولات گندم، جو و نخود به ترتیب 76، 6 و 10 درصد از سطح زیرکشت اراضی زراعی استان کردستان رو پوشش می­ دهند (وزارت جهاد کشاورزی، 1391).

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

آگاهی از روابط بین پارامترهای اقلیمی و عملکرد و تولید محصولات زراعی در سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای و ملی برای تحلیل آثار تغییر اقلیم و پدیده ­های حدی اقلیمی (خشک‌سالی) بر تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و ارائه راهکارهای تطبیقی مناسب برای مقابله با آن کاربرد دارد. در دهه­های اخیر بررسی آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی و ارزیابی راهکارهای تطبیق و سازگاری به این تغییرات به یکی از موضوعات مورد علاقه­ اقتصاددانان کشاورزی نیز تبدیل شده است (مندلسون و همکاران1994). اقتصاددانان کشاورزی اغلب تغییرات اقلیم را بر اساس تأثیری که بر درآمد کشاورزان با تأثیری که بر رفاه و مازاد اقتصادی جامعه دارد (ریلی و همکاران، 2002)  مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند و به دنبال پاسخگویی به این پرسش­های مهم بوده ­اند: که اثر تغییرات پیش­بینی­شده در اقلیم بر عملکرد، تولید و عرضه محصولات زراعی چگونه است و چه اثری بر امنیت غذایی در سطح جهانی و در کشورهای مختلف خواهد داشت؟ و یا واکنش بازار جهانی کالاهای کشاورزی و غذایی به این تغییرات چگونه است؟(فیشر و همکاران، 2009 و وایکس یانگ و همکاران، 2009).

تغییر آب و هوا که بیشتر مربوط به افزایش گاز­های گلخانه­ای در جو است از نمونه­ های بارز در این زمینه به شمار می ­آید و تغییر آب و هوا متأثر از دو عامل دما و میزان بارش است (تقدیسیان و میناپور،1382)؛ بنابراین با تغییر هر یک از این عوامل، تغییرات آب و هوایی رخ می­دهد که در پی آن چگونگی زندگی انسان­ها نیز تغییر می­ کند. یکی از این اثر­ها آسیب­های ایجادشده در بخش کشاورزی است. به علت تغییر الگوی بارش و دمای میانگین جو، این پدیده می ­تواند بر تولید انواع محصولات باغی و کشاورزی که عمده­ترین منابع غذایی کشور را تشکیل می­ دهند، آسیب وارد کند (تقدیسیان و میناپور، 1382). امروزه فعالیت­های انسان می ­تواند اقلیم را که یکی از اجزای محیط می­باشد تحت تأثیر قرار دهد و اقلیم نیز به نوبه خود بر کشاورزی، منابع غذایی انسان و دام­ها تأثیر می­ گذارد. تلاش­ های بسیاری جهت اندازه ­گیری اثرهای تغییر اقلیم بر عملکرد محصول صورت گرفته است ( کوچکی و همکاران، 1380). ریسک موجود در فعالیت­های کشاورزی متأثر از شرایط جوی، قیمت و سایر پدیده ­های مربوط به بازار است که تحت تأثیر تکنولوژی جدید می­باشند و به جهت ناشناخته بودن اثر آنها بر تولید و ریسک آمیز بودن، همواره کاربردی محدود داشته اند (موسی نژاد و همکاران، 1378). میانگین دما سالانه و میزان بارندگی سالانه میزان تولید محصولات گندم دیم، گندم آبی، جو آبی، جو دیم، نخود دیم و عدس دیم ملاحظه می­گردد که تولید محصولات کشاورزی استان کردستان همبستگی بالایی همانند سایر استان­ها با نزولات جوی و مناسب بودن شرایط آب و هوایی دارد آن چنان که بخش کشاورزی به طور مستقیم تحت تأثیر پارامترهای اقلیمی بوده و اقلیم تعین کننده اصلی زمان، مکان و بهره ­وری عوامل تولید کشاورزی است. بنابراین از یک طرف موجودی مکانی و زمانی اصلی­ترین عامل تولید کشاورزی (آب) تحت تأثیر اقلیم است و از طرف دیگر پارامترهای اقلیمی بارش و دما بر مقدار تولید ماده خشک و عملکرد محصولات زراعی به شدت تأثیر می­گذارند. عملکرد و تولید در محصولات دیم به طور مستقیم تحت تأثیر شرایط اقلیمی است. برای این محصولات کاهش بارش­ها تا یک سطح آستانه­ای مشخص، نه تنها تولید در واحد سطح را کاهش می­دهد، بلکه امکان کشت و یرداشت در کل این اراضی را به خطر می­ اندازد. عملکرد محصولات آبی نیز از طریق افزایش نرخ تبخیر و تعرق از سطح خاک و گیاه، تحت تأثیر درجه حرارت محیط قرار دارد. ضمن اینکه با کاهش بارش­ها مقدار آبیاری مورد نیازبرای آن­ها نیز افزایش می‌یابد. در شرایط با فرض وجود مقدار معینی از آب، تآمین آب بیشتر برای این محصولات مستلزم کاهش سطح زیرکشت آبی به منظور جلوگیری از کاهش عملکردها یا پذیرش درصدی از کاهش عملکرد اما حفظ سطح زیرکشت موجود خواهد بود. از طرف دیگر از دیدگاه کلان نیز کاهش توان تولید محصولات کشاورزی، طیف گسترده ­ای از متغیرهای اقتصاد کلان و بخش کشاورزی از جمله میزان واردات محصولات کشاورزی، توان صادرات، الگوی تجاری محصولات کشاورزی، ظرفیت اشتغال زایی بخش کشاورزی، قیمت­های داخلی کالاهای کشاورزی، رفاه اقتصادی مصرف کنندگان و تولید کنندگان این کالاها در نهایت تولید ناخالص سایر بخش­های اقتصادی و کل اقتصاد کشور را متأثر می­سازد. براین اساس وضعیت اقلیم عامل مؤثری در انتخاب سطح و الگوی کشت، مقدار عملکرد، تولید و عرضه محصولات کشاورزی است.

با توجه به اینکه اغلب کشاورزان استان کردستان مالکین خرده پا هستند و اکثر دارایی­شان را در هر دوره بهره ­برداری در فرایند تولید به کار می­ گیرند انتظار می­رود در مقابل تغییرات عملکرد آسیب‌پذیر باشند بنابراین لازم است مطالعه ای در مورد تأثیر عوامل اقلیمی برعملکرد محصولات صورت گیرد. مطالعه‌ی حاضر به بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات زراعی استان کردستان می‌پردازد. در فصل اول به بررسی چارچوب نظری تابع تولید تصادفی جاست و پاپ (1978)  و همچنین بررسی مطالعات داخلی و خارجی پرداخته می‌شود. در فصل دوم که شامل مواد و روش ها است ابتدا به تصریح روش تحقیق و توابعی که در پژوهش استفاده خواهد شد، پرداخته می­ شود. الگوی تجربی هر یک از توابع در این بخش بیان می شود. در فصل سوم نتایج آمار توصیفی و استنباطی،  نتیجه گیری و پیشنهادات بیان می شود.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 174

قیمت : 14700 تومان 

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.