مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان : اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان:

اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان

استاد راهنما:

دکتر محمد نقی صفرزاده ویشکایی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول     مقدمه…………………………………………………………………………….. 2

فصل دوم     بررسی منابع ……………………………………………………………………. 5

2-1             مبدأ و تاریخچه لوبیا………………………………………………………………. 6

2-2             اهمیت اقتصادی لوبیا……………………………………………………………… 6

2-3             سطح زیر کشت لوبیا در ایران و دنیا………………………………………………. 7

2-4             خصوصیات گیاه شناسی لوبیا……………………………………………………… 8

2-5              نیازهای اقلیمی لوبیا…………………………………………………………….. 12

2-6              تاریخ کاشت……………………………………………………………………. 12

2-6-1           اثر تاریخ کاشت بر رشد لوبیا…………………………………………………… 13

2-6-2           اثر تاریخ کاشت بر عملکرد غلاف لوبیا…………………………………………. 14

2-6-3           اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه لوبیا…………………………………………… 14

2-6-4           اثر تاریخ کاشت بر اجزاء عملکرد لوبیا…………………………………………. 16

2-6-5           اثر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک لوبیا……………………………………… 17

2-7               مالچ……………………………………………………………………………. 17

2-7-1           ویژگی های مالچ……………………………………………………………….. 18

2-7-2           مالچ کاه و کلش………………………………………………………………… 18

2-7-3           فوائد مالچ کاه و کلش………………………………………………………….. 18

2-7-4           اثر مالچ کاه و کلش بر رشد گیاه………………………………………………… 20

2-7-5           اثر مالچ بر عملکرد دانه لوبیا……………………………………………………. 21

2-7-6           اثر مالچ در کنترل علف هرز……………………………………………………. 22

2-7-7           اثر مالچ بر رطوبت خاک……………………………………………………….. 23

فصل سوم       مواد و روش ها ……………………………………………………………. 24

3-1                 زمان و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی محل اجرای طرح………………………. 25

3-2                 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل انجام آزمایش……………………. 26

3-3                 مشخصات طرح آزمایشی……………………………………………………. 28

3-4                 مراحل اجرای طرح آزمایشی…………………………………………………. 28

3-5                 خصوصیات مورد بررسی…………………………………………………….. 28

3-5-1             تعداد غلاف سبز در هر بوته………………………………………………….. 28

3-5-2             تعداد دانه سبز در هر بوته…………………………………………………….. 29

3-5-3             تعداد دانه خشک در هر بوته………………………………………………….. 29

3-5-4             تعداد گل در مرحله R2………………………………………………………. 29

3-5-5             تعداد گره های ریشه در هر بوته………………………………………………. 29

3-5-6             تعیین درصد پوشش علف های هرز در هر کرت……………………………… 29

3-5-7             درصد رطوبت نسبی خاک……………………………………………………. 29

3-5-8             عملکرد غلاف خشک………………………………………………………… 30

3-5-9             عملکرد دانه خشک…………………………………………………………… 30

3-6-10           عملکرد بیولوژیک…………………………………………………………….. 30

3-5-11          شاخص برداشت……………………………………………………………….. 30

3-5-12          درجه باردهی………………………………………………………………….. 30

3-5-13          تعداد غلاف خشک در هر بوته………………………………………………… 30

3-5-14          وزن صد دانه…………………………………………………………………… 31

3-5-15          محتوای نسبی آب برگ………………………………………………………… 31

3-6               محاسبات آماری……………………………………………………………….. 31

فصل چهارم     نتایج و بحث ………………………………………………………………. 32

4-1                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد غلاف سبز در هر بوته لوبیا…………………. 33

4-2                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد دانه سبز در هر بوته لوبیا…………………… 34

4-3                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد دانه خشک در هر بوته لوبیا………………… 35

4-4                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد گل در هر بوته لوبیا در مرحله R2…………. 36

4-5                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد گره ریشه لوبیا……………………………… 39

4-6                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر درصد پوشش علف هرز…………………………. 41

4-7                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر مقدار رطوبت نسبی خاک………………………… 43

4-9                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر عملکرد غلاف خشک لوبیا……………………….. 45

4-10               اثر تاریخ کاشت و مالچ بر عملکرد دانه خشک لوبیا………………………….. 48

4-11               اثر تاریخ کاشت و مالچ بر عملکرد بیولوژیک لوبیا……………………………. 51

4-12               اثر تاریخ کاشت و مالچ بر شاخص برداشت لوبیا…………………………….. 53

4-13               اثر تاریخ کاشت و مالچ بر درجه باردهی لوبیا………………………………… 55

فصل پنجم       نتیجه گیری کلی………………………………………………………….60

پیشنهادات………………………………………………………………………………………. 61

منابع مورد استفاده……………………………………………………………………………….. 62

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………….. 70

فهرست جداول

جدول2-1           مراحل رشد رویشی لوبیا……………………………………………………. 11

جدول 2-2          مراحل رشد زایشی لوبیا…………………………………………………….. 11

جدول3-1           خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک زراعی محل اجرای آزمایش………….. 27

جدول 4-1          تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا…………………. 38

جدول 4-2          تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا…………………. 47

جدول 4-3          تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا…………………. 57

جدول 4-4          تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا…………………. 58

جدول 4-5         برش دهی اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ و خصوصیات مورد بررسی لوبیا………59

فهرست نمودارها

نمودار 3-1       مقدار بارندگی طی فصل رشد لوبیا در محل انجام آزمایش…………………….. 25

نمودار 3-2       تغییرات دمای حداقل و حداکثر طی فصل رشد لوبیا در محل انجام آزمایش….. 25

نمودار 3-3       تغییرات ساعات آفتابی طی فصل رشد لوبیا در محل انجام آزمایش……………. 26

نمودار 4-1       اثر مالچ بر تعداد غلاف سبز تشکیل شده در هر بوته لوبیا……………………… 33

نمودار 4-2       اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه سبز تشکیل شده در هر بوته لوبیا……………….. 37

نمودار 4-3       اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه خشک تشکیل شده در هر بوته لوبیا…………….. 37

نمودار 4-4       اثر تاریخ کاشت بر تعداد گل تشکیل شده در هر بوته لوبیا…………………….. 37

نمودار 4-5       اثر تاریخ کاشت بر تعداد گره ریشه تشکیل شده در هربوته لوبیا……………….. 40

نمودار 4-6       اثر مالچ بر تعداد گره ریشه تشکیل شده در هر بوته لوبیا………………………………….40

نمودار 4-7       اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ بر تعداد گره ریشه تشکیل شده در هر بوته لوبیا.. 40

نمودار 4-8       اثر مالچ بر درصد پوشش علف هرز در لوبیا…………………………………… 42

نمودار 4-9       اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ بر درصد پوشش علف هرز در لوبیا……………. 42

نمودار 4-10     اثر تاریخ کاشت بر مقدار رطوبت نسبی خاک………………………………….. 44

نمودار 4-11      اثر مالچ بر مقدار رطوبت نسبی خاک………………………………………….. 44

نمودار 4-12     اثر تاریخ کاشت بر عملکرد غلاف خشک گیاه لوبیا……………………………. 46

نمودار 4-13     اثر مالچ بر عملکرد غلاف خشک گیاه لوبیا…………………………………….. 46

نمودار 4-14     اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه خشک گیاه لوبیا………………………………. 50

نمودار 4-15     اثر مالچ بر عملکرد دانه خشک گیاه لوبیا……………………………………….. 50

نمودار 4-16     اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ بر عملکرد دانه گیاه لوبیا……………………….. 50

نمودار 4-17     اثر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک گیاه لوبیا………………………………… 52

نمودار 4-18     اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ بر عملکرد بیولوژیک گیاه لوبیا…………………. 52

نمودار 4-19     اثر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت گیاه لوبیا…………………………………. 54

نمودار 4-20     اثر مالچ بر شاخص برداشت خشک گیاه لوبیا………………………………….. 54

نمودار 4-21     اثر تاریخ کاشت بر درجه باردهی گیاه لوبیا…………………………………….. 56

نمودار 4-22     اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ بر درجه باردهی گیاه لوبیا………………………. 56

   چکیده

به منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب و بررسی اثر کاربرد مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393 در مزرعه تحقیقاتی واقع در روستای حسن آباد کوچصفهان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح(3، 10 و 17 اردیبهشت) و دو سطح استفاده از مالچ کاه و کلش و عدم استفاده از مالچ کاه و کلش بود. خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از: تعداد غلاف سبز، تعداد دانه سبز، تعداد دانه خشک، تعداد غلاف خشک، تعداد گل، تعداد گره های ریشه، درصد پوشش علف های هرز، رطوبت نسبی خاک، عملکرد غلاف خشک، عملکرد دانه خشک، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درجه باردهی، وزن صد دانه، محتوای نسبی آب برگ. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثر تاریخ کاشت برای تمام صفات به جز تعداد غلاف سبز و درصد علف هرز معنی دار بود. اثر مالچ نیز برای همه صفات به غیر از تعداد دانه سبز، تعداد گل، عملکرد بیولوژیک و درجه باردهی معنی دار بود. اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ برای صفات تعداد دانه خشک، تعداد گره ریشه، تعداد برگ، درصد علف هرز، عملکرد دانه خشک، عملکرد بیولوژیک و درجه باردهی معنی دار بود. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد تاریخ کاشت اول اثر بیشتری نسبت به سایر تاریخ های کاشت داشت. استفاده از مالچ کاه و کلش به طور مؤثری صفات مورد ارزیابی را افزایش داد. براساس نتایج به دست آمده تاریخ کاشت اول و استفاده از مالچ اثر بیشتری بر رشد و عملکرد لوبیا در این منطقه داشت.

مقدمه

دو سوم ساکنین زمین با فقر غذایی و سوء تغذیه روبرو هستند. مهمترین نقص غذایی مربوط به کمبود پروتئین می باشد. در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه به دلیل کمبود منابع پروتئین حیوانی و فقر اقتصادی، نیاز پروتئینی انسانها از منابع گیاهی به ویژه حبوبات تأمین می شود(نخزری مقدم و رمرودی، 1381). لوبیا یکی از قدیمی ترین منابع غذایی بشر است که به دلیل آسانی هضم، ارزش غذایی خوب و محتوای پروتئین بالا در بین حبوبات دارای اهمیت خاص است(لک و همکاران، 1388). افزایش تولید در کشاورزی عمدتاً یا از طریق افزایش سطح زیرکشت و یا افزایش عملکرد در واحد سطح انجام می گیرد. زمان کاشت یکی از مهمترین عوامل زراعی مؤثر بر روی عملکرد و دیگر خصوصیات هر گیاه زراعی است و مناسب ترین زمان کاشت برای هر گیاه زمانی است که خاک رطوبت مناسب و مطلوب و دمای لازم برای رشد بذر را دارا باشد(ثابتی و همکاران، 1392). دستیابی به عملکرد دانه زیاد در لوبیا از اهداف اصلی کشت این گیاه است که می تواند با تغییر عوامل ژنتیکی، محیطی و مدیریتی و برهمکنش آنها به دست آید. از میان عوامل مدیریتی، تاریخ کاشت عامل مهمی است که از راه تأثیر بر طول دوره رشد رویشی و زایشی و نسبت آنها، بر عملکرد کمی و کیفی لوبیا اثرمی گذارد کاشت به موقع لوبیا سبب می شود که زمان گلدهی با دمای مناسب برخورد کرده و در نتیجه غلاف و دانه ی بیشتری تشکیل شود. تاریخ کشت مناسب همچنین، سبب بهینه شدن طول دوره رشد و گسترش اندامهای رویشی شده و پتانسیل انتقال مواد فتوسنتزی به قسمتهای ذخیره ای از جمله دانه را افزایش می دهد. اما، تأخیر در کاشت در کنار کوتاه تر کردن طول دوره رشد رویشی سبب گل انگیزی زودتر از موعد گیاه می شود که به نوبه ی خود کاهش تجمع ماده خشک، کاهش تعداد غلاف و شاخه در بوته و در نهایت، کاهش عملکرد را در پی خواهد داشت(شفارودی و همکاران، 1391). خشکی عمده ترین تنش محیطی و مهمترین عامل محدود کننده تولید محصولات در سرتاسر جهان است. برای این منظور مالچ به عنوان محافظی برای گیاهان به کار می رود و آن ها را در برابر تغییر دمای شدید خاک و از دست رفتن آب زمین محافظت می کند. مالچ یکی از تکنیک های مدیریتی خوب است که می تواند محیط خاک را حفظ و باعث کاهش هجوم علف هرز گردد(خنک و همکاران، 1391). در این روش خاك بوسیله مواد زیستی(کاه و کلش، بقایای گیاهی، برگ درختان و غیره) یا مواد غیر زیستی نظیر پلاستیک پوشانده می شود که از طریق جلوگیری از خروج رطوبت خاک، کنترل علف های هرز و کاهش هدر رفت آب، جلوگیری از سله بستن خاک، جلوگیری از تابش نور خورشید و افزایش راندمان مصرف خاک باعث کاهش مصرف آب می شود(رجب لاریجانی و زرگر، 1391). همچنین به نزول دمای خاک، کاهش فرسایش اصلاح اراضی زیرکشت، ایجاد فشار بر جوانه زنی و عدم استقرار علف های هرز، تولید گیاهان زراعی با ارزش و با کیفیت و مدیریت حشرات کمک می نماید(کوچکی، 1383). در نتیجه استفاده از مالچ کاه و کلش باعث افزایش معنی داری بر روی عملکرد لوبیا و همچنین افزایش رطوبت و کاهش مصرف آب می شود و این گیاه به دلیل بومی بودن آن و همچنین سازگار بودن آن با خاک این منطقه(کوچصفهان) انتخاب شده است. به همین جهت، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان در کوچصفهان اجرا شد.

تعداد صفحه : 81

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.