زیست شناسی

دانلود پایان نامه اثرات گل وبرگ پنیرك Malva sylvestris l. بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژادC-57

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : سلولی تکوینی

عنوان : اثرات گل وبرگ پنیرك Malva sylvestris l. بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در  موش  نژادC-57

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (تهران)

دانشکده علوم

گروه زیست شناسی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی

 

عنوان :

اثرات گل وبرگ پنیرك Malva sylvestris l. بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در  موش  نژادC-57

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر کاظم پریور

 

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر نسیم حیاتی رودباری

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-مقدمه. 3

1-1)تعریف اسپرماتوژنز. 3

1-2)سلول زایا در پستانداران. 3

1-3)اسپرماتوژنز. 5

1-4)تنظیم هورمونی اسپرماتوژنز. 6

1-5)بافت شناسی بیضه. 8

1-5-1)لوله های منی ساز (Seminiferous tubules) 9

1-5-2)سلول های منی ساز. 9

1-5-3)سلول های سرتولی.. 12

1-5-4ترشحات برون ریز و درون ریز. 13

1-5-5)بافت بینابینی.. 14

1-5-6)مجاری داخل بیضه ای.. 14

1-5-7)مجاری تناسلی خارج كننده 15

1-5-8)غدد ضمیمه (Accessory glands) 16

1-6)گیاه پنیرک.. 16

1-6-1)شکل ظاهری.. 16

1-6-2)ترکیبات.. 17

1-6-3)کاربرد آن درطب سنتی.. 18

1-7)اهداف و ضرورت انجام این طرح تحقیقاتی.. 18

1-7-1)فرضیه تحقیق. 18

1-7-2)سوالات تحقیق. 18

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1) دستگاه ها وابزارهای مورد نیاز: 23

3 –2(مواد مورد نیاز. 25

3-3)روش انجام کار. 26

3-3-1)جانور مورد آزمایش… 26

3-3-2)شرایط نگهداری حیوانات.. 26

3-3-3)شرایط آماده سازی حیوان جهت آزمایش… 27

3-4)نحوه آماده کردن گیاه وگاواژ آن به موشها 27

3-4-1)خشك كردن. 27

3-4-2)روش سوکسله. 28

3-5)مراحل تشریح.. 28

3-6)مراحل آماده سازی بافتی.. 28

3-6-1)روش رنگ امیزی با هماتوکسیلین –ائوزین )مایر( 29

3-6-2)روش رنگ آمیزی گرم. 30

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها )یافته ها(

تحلیل آماری نتایج و ترسیم هیستوگرام ها 32

4-1)نتایج.. 32

4-1-1)نتایج حاصل از بررسی اسپرماتوگونی نوع A1. 32

4-1-2)نتایج حاصل از بررسی اسپرماتوگونی نوعB. 33

4-1-3) نتایج حاصل از بررسی اسپرماتوسیت اولیه. 33

4-1-4) نتایج حاصل از بررسی اسپرماتید. 33

3-1-5)نتایج حاصل از بررسی سلول های سرتولی.. 34

4-1-6)نتایج حاصل از بررسی رگ خونی.. 37

4-1-7) نتایج حاصل از بررسی سلول های لیدیگ… 37

4-1-8) نتایج حاصل از بررسی تعداد لوله های سمینی فر. 39

4-1-9) نتایج حاصل از بررسی ضخامت لوله های سمینی فر. 39

4-1-10) نتایج حاصل از بررسی وزن بیضه. 41

4-1-11) نتایج حاصل از بررسی حجم بیضه. 41

4-1-12) نتایج حاصل از بررسی ضخامت لایه تونیکا آلبوژینا 41

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)بحث.. 46

5-2)نتیجه گیری نهایی.. 51

5-3)پیشنهادات: 53

منابع. 54

فهرست منابع فارسی.. 55

فهرست منابع غیر فارسی.. 57

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

 

جدول4-1-1) نتایج تحلیل آماریتعداد اسپرماتوگونی A1 در گروه های کنترل, تجربی1 , تجربی2. 34

جدول4-1-2) نتایج تحلیل آماری تعداد اسپرماتوگونی B در گروه های کنترل ، تجربی1 ، تجربی2   34

جدول4-1-3) نتایج تحلیل آماری تعداد اسپرماتوسیت اولیه در گروه های کنترل ، تجربی1 ، تجربی2. 34

جدول4-1-4 ) نتایج تحلیل آماری تعداد اسپرماتید در گروه های کنترل ، تجربی1 ، تجربی2. 34

جدول4-1-5) نتایج تحلیل آماری تعداد سلول های سرتولی در گروه های کنترل ، تجربی1 ، تجربی2. 35

جدول4-1-6) نتایج تحلیل آماری تعداد رگ خونی در گروه های کنترل , تجربی1 ، تجربی2  ( 37

جدول4-1-7)نتایج تحلیل آماری تعداد سلول های لیدیگ در گروه های کنترل ، تجربی1 ، تجربی2. 37

هیستوگرام4-1-7)) مقایسه ی تعداد سلول های لیدیگ در گروه های کنترل , تجربی1 , تجربی2. 38

جدول4-1-8) نتایج تحلیل آماری تعداد توبول های بیضه ای در گروه های کنترل ، تجربی1 ، تجربی2   ( 39

جدول4-1-9) نتایج تحلیل آماری ضخامت لوله های سمینی فر در گروه های کنترل ، تجربی1 ، تجربی2  ( 39

جدول4-1-10) نتایج تحلیل آماری وزن بیضه در گروه های کنترل ، تجربی1 ، تجربی2 ( 41

جدول4-1-11) نتایج تحلیل آماری حجم بیضه در گروه های کنترل ، تجربی1 ، تجربی2  ( 41

جدول4-1-12) نتایج تحلیل آماری ضخامت تونیكاآلبو‍ینا در گروه های کنترل ، تجربی1 ، تجربی2 ( 41

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

هیستوگرام4-1-2) مقایسه ی تعداد اسپرماتوگونیB در گروه های کنترل , تجربی1 , تجربی2. 35

هیستوگرام4-1-3) مقایسه ی تعداد اسپرماتوسیت اولیه در گروه های کنترل , تجربی1 , تجربی2. 36

هیستوگرام4-1-4) مقایسه ی تعداد اسپرماتید در گروه های کنترل تجربی1 , تجربی2. 36

هیستوگرام4-1-5) مقایسه ی تعداد سلول های سرتولی در گروه های کنترل , تجربی1 , تجربی2. 37

هیستوگرام4-1-6) مقایسه ی تعداد رگ خونی در گروه های کنترل  و , تجربی1 , تجربی2  38

هیستوگرام4-1-8)) مقایسه ی تعداد توبول های بیضه ای در گروه های کنترل  و , تجربی1 , تجربی2. 40

هیستوگرام4-1-9)) مقایسه ی ضخامت توبول های بیضه ای در گروه های کنترل  و , تجربی1 , تجربی2. 40

هیستوگرام4-1-10)) مقایسه ی وزن بیضه در گروه های کنترل  و , تجربی1 , تجربی2. 42

هیستوگرام4-1-11)) مقایسه ی حجم بیضه در گروه های کنترل  و , تجربی1 , تجربی2. 42

هیستوگرام4-1-12)) مقایسه ی ضخامت لایه تونیکا آلبوژینا در گروه های کنترل  و , تجربی1 , تجربی2. 43

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                                                 صفحه

شکل1)گیاه پنیرک.. 17

تصویر 2)فتومیکروگراف مقطع بیضه ‘روه کنترل1)اسپرماتوگونی A، 2)اسپرماتوگونی B،3)اسپرماتوسیت اولیه،4)اسپرماتید،5)سرتولی،6)لیدیگ،7)تونیکاآلبوژینا(بزرگنمایی400) 43

تصویر 3)فتومیکروگراف مقطع بیضه گروه تجربی1. 44

تصویر 4)فتومیکروگراف مقطع بیضه کروه تجربی2 1)اسپرماتوگونی A، 2)اسپرماتوگونی B،3)اسپرماتوسیت اولیه،4)اسپرماتید،5)سرتولی،6)لیدیگ،7)تونیکاآلبوژینا(بزرگنمایی400) 44

چکیده

پنیرک بانام علمی  (Malvasilvestris L.)علفی و پایا از تیره Malvaceae  مخصوص نواحی پر آب می باشد. در طب سنتی برای درمان سرفه، درد معده وگلو استفاده می شود. اجزا مهم آن اسیدهای چرب آنتی اکسیدانتها فلاونوئیدها ویتامین ها، ترپن هاو … هستند .چون انواع  آنتی اکسیدانتها  به مقدارکم در سیتوپلاسم اسپرم وبه مقدار بیشتر در مایع اسپرمی وجود دارد،از اسپرم در برابراسترس اکسیداتیو(OS)در اثرغلضتهای زیاد مشتقات فعال اکسیژن(ROS)و پراکسیداسیون چربیها(LPO) محافظت می کنند.واین ظرفیت آنتی اکسیدانی طبیعی در افراد نابارور بسیارکم می باشد.هدف از این تحقیق بررسی اثراآنتی اکسیدانی عصاره پنیرک بر  اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز می باشد. در این مطالعه تعداد18سر موش نژادc-57انتخاب شدند.وزن موشها حدود30-35گرم بود وبه سه گروه 6 تایی تقسیم شدند:  گروه تجربی گاواژشده باعصاره هیدروالکلی گل پنیرک با غلظتmg/kg 2000 ،گروه تجربی گاواژ شده باعصاره هیدروالکلی برگ پنیرک با غلظت2000mg/kg  وگروه کنترل که آب غیر یونیزه شده رادریافت می کرد. گاواژ به مدت 14روز ،هر روز باسوزن گاواژ به صورت خوراکی داده شد.روز15 موشها تشریح و بیضه ها استخراج و پس از مراحل پاتولوژی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مورفولوژی سلول­ها تغییرکرده و تعداد سلولهای اسپرماتوسیت اولیه واسپرم (P<0.01)افزایش معنی داری پیداکرده است.

 

کلمات کلیدی: آنتی اكسیدان، ناباروری ، اسپرم، پنیرک، Malva sylvestris l

مقدمه

گامتوژنز یک فرایند بیولوژیکی پیچیده است که به دخالت محیط مخصوصا مواد شیمیایی حساس می­باشد. اثرات شیمیایی بر روی سلول های جنسی و بلوغ آنها می تواند باروری را مختل کند ، باعث ایجاد سرطان گردد ­­­­­­­و ممکن است اثراتی منفی بر روی رشد نسل ها داشته باشد. 2005)  Braydich-Stolle,).

1-1)تعریف اسپرماتوژنز

اسپرماتوژنز فرایندی پیوسته است که در آن سلول های دودمانی اسپرماتوگونی از خلال لوله های منی­ساز عبور کرده و برای تبدیل شدن به اسپرماتوزوئید به ترتیب به اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت و اسپرماتید کروی و طویل شده تمایز می­یابد.از آنجایی که سلول های در حال تمایز تنها در جهت لومن حرکت می کنند و اجتماعات سلولی جدیددر فواصل تنظیم شده ای که حدود یک چهارم زمان لازم برای تبدیل شدن سلول های دودمانی به اسپرم می باشد ،وارد فرایند تمایز می شوند، بنابراین در هر مقطع عرضی لوله منی ساز 4 نسل از سلول های جنسی را می توان مشاهده کرد.سینتیک[1] تمایز سلول های جنسی به طور دقیق تنظیم می شود به طوری که مراحل مشابه تمایز اسپرماتوگونی ها ، اسپرماتوسیت ها ،اسپرماتیدهای کروی و اسپرماتید های قدیمی همواره با هم در ارتباط و پیوسته هستند(Meistrich etal., 2013)

1-2)سلول زایا در پستانداران

سلول های زایا  به سلول هایی اطلاق می شود که برای بقای نسل به اسپرم یا تخمک تبدیل می شوند.در تمام جانوران و گیاهانی که به روش جنسی تولید مثل می کنند این سلول ها نقش مهمی را بر عهده دارند که همانا انتقال اطلاعات توارثی از نسلی به نسل بعد می باشدMcLaren,2003)) در موش ها سلول های زایا در ناحیه خلفی اپی بلاست و در محل تلاقی اکتودرم برون جنینی، اپی بلاست، خط اولیه و آلانتوئیس تشکیل می شوند.این ناحیه اپی بلاست مبدایی خلفی نامیده می شود زیرا نزدیک به اکتودرم برون جنینی و در ناحیه خلفی جنین واقع است)گیلبرت1390 ،2:626)

شکل گیری دودمان سلول جنسی موش توام با تغییر در تنظیم چرخه سلولی می باشد و Oct-4  که فاکتور نسخه برداری Pou است در این زمان به فراوانی بیان می شود McLaren,.2003)).در روز 5/6 تکوین جنینی ،BMP4 و BMP8b ترشح شده از اکتودرم برون جنینی به سلول های معینی در این ناحیه توانایی تولید سلول های زایا را می دهد. دسته ای از سلول ها که قادرند PGC را ایجاد نمایند Fragilis را بیان کنند)گیلبرت1390 ،2:627). Fragilis عضوی از خانواده ژنی القا کننده اینترفرون می باشد ، سایر اعضای این خانواده پیوستگی هموتایپی و تنظیم چرخه سلولی را نشان می دهندMcLaren.,2003))..fragilis  ژنی است که پروتئین خلال غشایی ویژه ای را رمز می کند. سلول های بیان کننده fragilis هم سلول های PGC و هم سلولهای سوماتیک را تشکیل می دهند. در مرکز این دسته سلولی گروه کوچکی متشکل از حدود 20 سلول وجود دارد که blimp1 و Stella را بیان می کند)گیلبرت1390 ،2:627) Stella اولین بار در حدود روز 2/7 پس از جفت گیری در ناحیه سلول های خوشه ای PGC در مرکز بیان fragilis  ظاهر می شود. به نظر می رسد بیان این ژن مختص سلول های جنسی باشد زیرا بیان آن در PGC هنگامی که در طول روده پسین و برآمدگی تناسلی حرکت می کنند ادامه می یابد McLaren.,2003)).در حالی که پروتئین Stella در وقایع تسهیم اولیه در گیر است blimp1 یک بازدارنده نسخه برداری عمومی است که ممکن است برای تخصصی شدن PGC ها ضروری باشد. سلول هایی که blimp را بیان می کنند تبدیل به سلول های زایا می شوند.PGC های پستانداران مستقیما از ناحیه خلفی خط اولیه به آندودرم مهاجرت می کنند . این سلول های بیان کننده Stella وارد لوله گوارش خلفی می شوند. این سلول ها با وجود حرکات فعالی که دارند نمی توانند تا روز نهم جنینی از لوله گوارش خارج شوند. در این روز ،PGC ها از لوله گوارش خارج می شوند اما هنوز به سمت ستیغ تناسلی مهاجرت نمی کنند. با این وجود PGC های مهاجرت کننده به سمت ستیغ تناسلی مشاهده می شوند. در روز 5/11 جنینی ،PGC ها وارد غدد جنسی در حال تکوین می شوند)گیلبرت1390 ،2:627). به نظر می رسد PGC های پستانداران با گسترش فیلوپودها روی سطح سلولی زیرین حرکت می کنند. همچنین این سلول ها قادر اند به لایه های سلولی نفوذ کرده و از طریق صفحات سلولی مهاجرت کنند. احتمال دارد فیبرونکتین سهم مهمی در مهاجرت PGC ها داشته باشد. چرا که سلول های جنسی فاقد گیرنده ی اینتگرین برای این پروتئین های ماده زمینه ای برون سلولی ، نمی توانند به غدد جنسی مهاجرت نمایند. شواهد آزمایشگاهی نشان می دهد که ستیغ های تناسلی جنین های موشی 5/10 روزه عامل پاراکرینی به نام Sdf1 ترشح می کنند تا این سلول ها را از مزانتر به غدد جنسی جلب نمایند.به نظر می رسد تکثیر PGC ها طی مهاجرت به وسیله عامل پاراکرین Fgf7 و عامل سلول بنیادی (SCF، همان عامل رشدی که برای تکثیر ملانوبلاست های مشتق از سلول های تاج عصبی ، سلول های بنیادی خون ساز و سلول های EG لازم است.)تحریک می کند. اضافه کردن این عامل های پاراکرین سبب تکثیر PGC می گردد، در حالی که مهار هر عامل باعث مرگ آپوپتوتیک PGC ها می شود.به محض اینكه PGC ها به ستیغ تناسلی جنین نر می رسند، به درون طناب های جنسی وارد می شوند.این سلول ها تا زمان بلوغ در آنجا می مانند.در زمان بلوغ طناب های جنسی توخالی می شوند تا لوله های منی ساز را تشكیل دهند.اپیتلیوم این لوله ها به سلول های سرتولی متمایز می شوند كه سلول های اسپرم در حال تكوین را تغذیه و محافظت می كند)گیلبرت1390 ،2:627)

1-3)اسپرماتوژنز

تمایز سلول های جنسی نر یک پروسه بسیار منظم و پیچیده است که در لوله های منی ساز بیضه به وقوع می پیوندد . اسپرماتوژنز را می توان به سه فاز اصلی تقسیم کرد:1)تکثیر اسپرماتوگونی،2)میوز اسپرماتوسیت ها،3)اسپرمیوژنز(که یک فرایند ریخت شناختی است که اسپرماتیدهای هاپلوئید را به اسپرماتوزوا تبدیل می کند)(Leblond and Clermont.,1952).در یک سطح مقطع از لوله های منی ساز سلول های بنیادی اسپرماتوژنیک ،سایر سلول های جنسی پیش میوزی و سلول های سرتولی سوماتیک در روی غشاء پایه لوله منی ساز واقع هستند.سلول های سرتولی کاملا سلول های جنسی را احاطه می کنند .لایه بعدی توسط اسپرماتوسیت ها شکل می گیرد در حالی که اسپرماتید های هاپلوئید و اسپرماتید های طویل داخل قسمت های کنار لومن قرار دارند.در طی اسپرماتوژنز سلول های جنسی مرد تحت یک تمایز پیچیده قرار می گیرد که دگرگونی ریخت شناختی به شکل گیری اسپرم متمایز منجر می شود. هنگامی که سلول های بنیادی اسپرماتوژنیک(ASاسپرماتوگونی) پس از تقسیم اولیه به دو سلول دختر تقسیم می شوند ،اسپرماتوژنز آغاز می شود(De Rooij., 2001).یکی از این سلول ها به عنوان سلول بنیادی باقی مانده در حالی که دیگری به عنوان یک اسپرماتوگونی متمایز کننده(اسپرماتوگونیApr و سپسAal) وارد اسپرماتوژنز می شود.در مراحل VII-VIII تقریبا همه اسپرماتوگونی های Aal  به A1 متمایز می شوند که شش بار تحت تقسیم میتوزی قرار می گیرند و تقسیم می شود به A2-A4 ،حد واسط و اسپرماتوگونی نوعB که می توان از روی معیار مورفولوژیکی آنها را تعیین هویت کرد(Russell, 1990).یک ویژگی خاص اسپرماتوژنز این است که بعد از تقسیم های میوزی و میتوزی سلول های جنسی تقسیم شونده موفق به تکمیل سیتوکینز نمی شوند که منجر می شود به شکل گرفتن پل های سیتوپلاسمیک  می شود که تعداد زیادی از سلول ها را به هم متصل می کند.تحلیل سینتیک نشان می دهد که صد ها یا حتی هزاران سلول می توانند به طور فرضیه ای از طریق پل ها در تکمیل اسپرماتوژنز به هم متصل شوند(Dym and Fawcett.,1971).. بعد از آخرین تقسیم میتوز اسپرماتوگونی های نوع B ، اسپرماتوسیت های پیش لپتوتنی شکل می گیرند که میوز را آغاز می کنند و تبدیل شوند به اسپرماتوسیت های زیگوتن و لپتوتن.این سلول ها متمایز می شوند به اسپرماتوسیت های دیپلوتن و پاکی تن که به دنبال آن تقسیم های میوزی و شکل گیری مرحله ی یک اسپرماتید هاپلوئید می آید(اسپرمیوژنز آغاز می شود). اسپرماتید های هاپلوئید از لحاظ مورفولوژیکی به 16 مرحله در موش و 19 مرحله در رت طبقه بندی می شوند.مبتنی بر معیار های مورفولوژیکی اسپرماتیدها ،اسپرماتوژنز می تواند به قسمت های سلولی مختلفی تقسیم شود که به آنها مراحل نیز گفته می شود( (Russell  , 1990.

تعداد صفحه : 78

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.