عمران

دانلود پایان نامه آنالیز تولید شتابنگاشتها ی مصنوعی زلزله با بهره گرفتن از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : آنالیز تولید شتابنگاشتها ی مصنوعی زلزله با بهره گرفتن از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

آنالیز تولید شتابنگاشتها ی مصنوعی زلزله با بهره گرفتن از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی

استاد راهنما :

دکتر بنیامین محبی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكیده 1

فصل اول « مقدمه »

1-1- مقدمه. 3

فصل دوم « مروری بر تاریخچه تولید شتابنگاشت مصنوعی »

2-1- مقدمه. 7

2-2- روش‌های مختلف تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله. 8

2-2-1- روش‌های تصادفی.. 9

2-2-2- روش‌های تئوری موج و مشابه‌سازی ترکیبی.. 14

2-3- روش‌های نوین برای تولید شتابنگاشت مصنوعی.. 15

فصل سوم « تبدیل ویولت »

3-1- مقدمه. 23

3-2- تبدیل فوریه. 25

3-3- آنالیز در حوزه فرکانس…. 26

3-4- تبدیل فوریه زمان ـ کوتاه 29

3-5- آنالیز چند رزولوشنه. 33

3-6- تبدیل ویولت یک بعدی.. 34

3-6-1- تبدیل ویولت پیوسته. 34

3-7- رزولوشن در صفحه زمان فرکانس…. 37

3-8-1- عکس تبدیل ویولت… 41

3-8-2- گسسته سازی تبدیل ویولت پیوسته. 42

3-8-3- تبدیل ویولت گسسته. 44

3-8-4- تبدیل ویولت دو بعدی.. 46

3-9- تبدیل فوریه فراکشنال کسری.. 48

3-9-1- معرفی تبدیل فوریه. 48

3-9-2- تبدیل سریع فوریه. 49

3-9-3- تبدیل فوریه گسسته. 50

3-10- مقایسه تبدیل سریع فوریه و تبدیل فوریه گسسته. 50

3-10-1- تبدیل فوریه کسری.. 51

3-10-2- تبدیل کسری فوریه. 51

فصل چهارم « شبکه‌های عصبی مصنوعی »

4-1- مقدمه. 54

4-2- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 55

4-3- مدل بیولوژیکی شبکه‌های عصبی.. 56

4-4- ساختار کلی شبکه‌های عصبی.. 58

4-4-1- سلول عصبی (نرون) 60

4-4-2- سولل بایاس…. 60

4-4-3- تابع انتقال.. 60

4-5- انواع شبکه‌های عصبی.. 62

4-5-1- شبکه‌های پرسپترون.. 62

4-5-2- شبکه‌های عصبی انتشار متقابل.. 63

4-5-3- شبکه‌های پس انتشار 64

4-5-4- شبکه‌های عصبی پویا 65

4-5-5- شبکه‌های عصبی شعاع مبنا (RBF) 65

4-6- ایده پیدایش شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 67

4-7- بررسی سلولهای مغزی افراد. 67

4-8- تعریف شبکه عصبی.. 68

4-9- توصیف… 68

4-10- شبکه‌های عصبی زیستی.. 68

4-11- تعریف شبکه عصبی مصنوعی.. 69

4-12- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 71

4-13- معرفی شبکه عصبی مصنوعی.. 72

4-13-1- نورون مصنوعی.. 73

4-13-2- از نورون‌های انسان تا نورون مصنوعی.. 73

4-14- چرا از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنیم.. 73

4-15- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی.. 75

4-16- کاربرد شبکه‌های عصبی.. 76

4-17- معایب شبکه‌های عصبی.. 77

فصل پنجم « روش تحقیق »

5-1- مقدمه. 80

5-2- روش فیلترینگ و آموزش داده‌ها 81

5-3- شرحی بر روش تحقیق پروژه 82

5-4- نتایج عددی و توضیحات… 96

فصل ششم « نتیجه گیری و پیشنهادات »

6-1- نتیجه گیری.. 110

6-2- مزایای الگوی ارائه شده 111

6-3- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 112

مراجع.. 113
فهرست جداول

جدول 4-1 برخی از توابع تحریک پرکابرد. 61
فهرست شکل‌ها

شکل 3-1- دو نمونه سیگنال شامل مخلوطی از فرکانس‌های 5، 10، 20 و 50 هرتز و تبدیل فوریه آنها. 28

شكل 3-2- نمایشگر افیكی نحوه پنجره‌كردن سیگنال غیرایستا به منظور محاسبه تبدیل فوریه زمان-كوتاه. 30

شکل 3-3- نمایش 3 بعدی و کانتور برای تبدیل فوریه زمان- کوتاه سیگنال ایستای نشان داده شده. 32

شکل 3-4- نمایش 3 بعدی و کانتور برای تبدیل فوریه زمان- کوتاه سیگنال ناایستای نشان داده شده  32

شکل 3-5- نمایش 3 بعدی تبدیل ویولت پیوسته سیگنال‌های نشان داده شده. 36

شكل 3-6 نمایش رزولوشن در صفحات مختلف… 38

شکل 3-7 محل ویولت‌ها به هنگام گسسته کردن بر روی درجه بندی دودویی. 43

شکل 3-8- نمایش نحوه محاسبه تبدیل ویولت گسسته 3 مرحله‌ای با بهره گرفتن از ایده بانک  فیلتر برای یک سیگنال دلخواه. 46

شکل 3-9- سیگنال‌های یک بعدی بدست آمده از چند سطر و ستون دلخواه از یک نمونه سیگنال دوبعدی (تصویر). 47

شکل 3-10- (الف) یک نمونه تصویر شامل انواع جزئیات، (ب) یک مرحله تبدل ویولت تصویر و 4 زیرباند ایجاد شده. 48

شکل 4-1 اجزاء یک سلول عصبی (نرون) بیولوژیکی (37) 57

شکل 4-2 ساختار کلی شبکه‌های عصبی استاندارد (38) 59

شکل 4-3 شبکه عصبی چند لایه پرسپترون (38) 63

شکل 4-4 معماری شبکه‌های انتشار متقابل (38) 64

شکل 4-5 شبکه شعاع مبنا با R ورودی (38) 66

شکل 4-6- شبکه عصبی.. 78

شکل 5-1 دو نمونه سیگنال شامل مخلوطی از کسرهای 5، 10، 20 و 50 هرتز و تبدیل فوریه‌ آنها 85

چكیده
نیاز روزافزون به تحلیل دینامیكی تاریخ چه زمانی وعد موجود شتابنگاشتهای مناسب در مناطق مختلف، تولید شتابنگاشتهای مصنوعی سازگار با طیف طرح را ضروری می سازد. هدف اصلی این پایان نامه ارائه روشی نوینی است كه با بهره گرفتن از تبدیل ویولت و تبدیل فوریه کسری و شبكه‌های عصبی به تولید چندین شتابنگاشت مصنوعی منطبق با طیف طرح برای شرایط ساختگاهی مشخص می‌پردازد. در روش پیشنهادی ابتدا تعدادی شتابنگاشت آموزشی بر اساس سرعت موج برشی زیر ایستگاه ثبت كننده به دو گروه خاك و سنگ تقسیم می‌شوند؛ سپس با بهره گرفتن از تبدیل ویولت و تبدیل فوریه کسری به آنالیز آنها می‌پردازیم. در انتها از توانایی یادگیری شبكه‌های عصبی برای نگاشت معكوس از طیف پاسخ به طیف ویولت استفاده میشود. در نهایت با ارائه مثالهایی از شتابنگاشتهای ثبت شده در ایران، به آزمایش الگوریتم پیشنهادی پرداخته شده و كارایی آن نشان داده می‌شود. روش پیشنهادی نسبت به روش‌های پیشین از سرعت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.

1-1- مقدمه
فعالیتهای مربوط به مهندسی زلزله شامل

الف) تولید شتابنگاشت مصنوعی

ب) تحلیل خطر شهرهای ایران

ج) پایش سلامت سازه‌ای

دیگر فعالیتهای مربوط به مهندسی زلزله
الف) بررسی تأثیر سختی سازه و سختی دیوارهای برشی بر روی نتایج تحلیل پی شمع

ب) ارزیابی پتانسیل روانگرایی در خاکهای لای‌دار با بهره گرفتن از روش های تنش تناوبی

ج) ارزیابی پتانسیل روانگرایی و پیش‌بینی میزان فشار آب حفرهای دینامیکی در خاکهای لای‌دار با بهره گرفتن از مفاهیم انرژی
شتابنگاشت مصنوعی
تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله

اغلب پدیده‌های طبیعی اتفاقی که رخ می‌دهد به نظر می‌رسد که از نظم خاصی پیروی نمی‌کنند. در علوم مهندسی، شناخت و بررسی این پدیده‌ها از جهات مختلف ضروری می‌باشد و از جایگاه خاصی برخوردار است. در مهندسی برق برخی از سیگنالها که مورد بررسی قرار می‌گیرد، پدیده‌هائی اتفاقی هستند. در مهندسی سازه و زلزله نیز زلزله، انفجار، ضربه و باد جزء پدیده‌های اتفاقی محسوب می‌شود و رفتار آنها از نظم خاصی تبعیت نمی‌کند. تلاش عمومی در تمام رشته‌های مهندسی در راستای قانونمند کردن و الگوسازی این پدیده‌ها به منظور شناخت، ارزیابی و پیش‌بینی رفتار این فرایندها صورت می‌پذیرد.

در بسیاری از حالات، طرح نهایی تسهیلات بحرانی یا سازه‌های مهم از قبیل نیروگاه‌های برق هسته‌ای، سدها و ساختمانهای مرتفع بر اساس تحلیل کامل تاریخچه زمانی تهیه می‌شود. شتابنگاشت‌های مناسب برای تحلیل تاریخ چه زمانی، رکوردهایی هستندکه دارای مشخصاتی مشابه با خصوصیات برآورد شده برای محل ساختگاه مورد‌ نظر باشند. لیکن با توجه به تعداد و تنوع کم شتابنگاشت‌های ثبت و پردازش شده، انتخاب رکوردهای متناسب با واقعیت برای طراحی، در برخی موارد با اشکال مواجه شده و حتی ناممکن می‌باشد. رکوردهای حاصل از زلزله‌های به وقوع پیوسته در مناطق دیگر نیز با توجه به تفاوتهای موجود در خصوص مشخصات زمین ساختی در اکثر مواقع معیارهای مورد‌نظر را ارضاء نمی‌کنند. در چنین شرایطی استفاده از شتابنگاشت‌های مصنوعی، با توجه به ویژگیهای مورد انتظار ساخته می‌شوند، می‌تواند یک راه حل مناسب برای آنالیز و طراحی سازه‌های مهم باشد.

روش های مختلفی جهت تولید این رکوردها وجود دارد،که می‌توان به مدلهای ژئوفیزیکی تصادفی و مدلهایی بر اساس هوش مصنوعی اشاره نمود.

در بخش تولید شتابنگاشت مصنوعی زمینه‌های تحقیقاتی عبارتند از

·  تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله برای سطح خطر مشخص

·  استفاده از تبدیلات نوین برای تولید شتابنگاشت مصنوعی منطبق بر طیف طرح

·  کاربرد منطق فازی در تولید شتابنگاشت منطبق بر طیف هدف

·  شبیه‌سازی رکوردهای زلزله بر اساس تبدیلهای ریاضی

تعداد صفحه : 132

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.