جغرافیا

دانلود پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان مطالعه موردی: شهرستان خرم­آباد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :آب و هواشناسی

عنوان : آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

مطالعه موردی: شهرستان خرم­آباد

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

گروه: آب و هواشناسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته­ی آب و هوا شناسی گرایش شهری

عنوان فارسی

آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

مطالعه موردی: شهرستان خرم­آباد

عنوان انگلیسی

Change Detection of Climatic Fluctuations with an Emphasis on Minimum Temperature and Frost Days

(Case Study of Khorram Abad County)

اساتید راهنما

دکتر بهروز ساری صراف

دکتر هاشم رستم زاده

پژوهشگر

کبرا بهاروندی

 

بهمن ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:

پژوهش­های انجام شده در جهان به­­طور عمده نشانگر افزایش تدریجی میانگین دما است. امروزه روند دماهای فرین از    مهم­ترین پارامترهای ا­قلیمی است که برای اثبات تغییر اقلیم در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. تحلیل روند سری­های زمانی شاخص ­های حدی دما سبب شناخت بهترمان در خصوص رفتار گذشته و حال تغییرات اقلیمی می­ شود. در این پژوهش به منظور شناسایی نوسانات اقلیمی پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان از مشاهدات ایستگاه سینوپتیک خرم­آباد در دوره آماری 2013 – 1984 استفاده شد. هدف از این مطالعه در ابتدا آشکارسازی روند دمای حداقل به صورت ماهانه بود. از طرف دیگر برای تحلیل روند، سری­های زمانی فصلی انتخاب گردید. روش­های به کار رفته در این پژوهش برای تحلیل روند دمای حداقل استفاده از آزمون همگنی نرمال استاندارد مطلق بود. برای ترسیم نمودارهای تحلیل روند از آزمون آماری من – کندال در دو سطح 95 و 99 درصد استفاده شد. برای پیش ­بینی روند دما در سال­های آینده از دو روش آزمون هموار ساز هالت – وینترز و ARIMA استفاده شد. نتایج به­دست آمده از روش­های آماری استفاده شده در این پژوهش نشان داد که سری­های دما فاقد ناهمگنی معنی­دار بودند و فراداده ایستگاه همگنی این سری­ها را تایید نمود. بیشترین و کم­ترین معنی­داری روند دمای حداقل به ترتیب در فصل بهار و پاییز رخ داده است. آماره T من – کندال برای دوره زمانی مورد مطالعه افزایش معنی­دار دمای حداقل را بیشتر ماه­ها نشان داد. نتایج حاصل از پیش ­بینی دما با دو روش هالت – وینترز و  ARIMA نشان می­دهد که دمای حداقل در سال­های آینده افزایش خواهد یافت ولی روند دما در فصل پاییز دارای معنی­داری کمتری نسبت به دیگر فصول می­باشد. بر همین اساس نتایج مطالعه روند شدت یخبندان در فصل زمستان در طول دوره آماری مورد مطالعه نشان داد که از شدت یخبندان کاسته شده است.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

فصل اول

کلیات تحقیق

1 -1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1 – 2 –  بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1 – 3 –  اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1 – 4 – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1 – 5 – سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1 – 6 –  فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2 – 1 – مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2 – 1 – 1- فرا داده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2 – 1 – 2 –  همگنی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2 – 2 – دما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2 – 2 – 1 – دمای حداقل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2- 2 – 2 – دمای فرین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2 – 3 – یخبندان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2 – 3 – 1 – انواع یخبندان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2 – 4 – سری زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2 – 4 – 1 – انواع سری زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2 – 5 – فرایندهای تصادفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2 – 6 – بررسی منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2 – 6 – 1 – منابع داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2 – 6 – 2 – منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2 – 7 – نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

فصل سوم

3 – منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

3 – 1 – موقعیت جغرافیایی استان لرستان……………………………………………………………………………………………………………….. 38

 

3 – 2 – موقعیت جغرافیایی شهرستان خرم آباد………………………………………………………………………………………………………… 38

3 – 3 – موقعیت نسبی شهرستان خرم آباد………………………………………………………………………………………………………………. 38

3 – 4 – سیمای اقلیمی شهرستان خرم آباد………………………………………………………………………………………………………………. 39

3 – 4 – 1 – عوامل محلی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

3 – 4 – 2 – عرض جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3 – 4 – 3 – دسترسی به منابع رطوبتی………………………………………………………………………………………………………………….. 40

3 – 5 – وضعیت اقلیمی شهرستان خرم­آباد………………………………………………………………………………………………………………. 40

3 – 5 –1 – دما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3 – 5– 2 – بارش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

3 – 6 – بادهای غالب شهرستان خرم­آباد………………………………………………………………………………………………………………….. 42

فصل چهارم

4 – مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 1 – ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 2 – متغیرهای مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 2 – 1 – دمای حداقل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 2 – 2 – روزهای یخبندان………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 3 – مواد و روش­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

4 – 3 – 1 – گردآوری داده ­های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………. 44

4 – 4 – همگنی داده ­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

4 – 4 – 1 – روش آزمون همگنی برای سری زمانی دما……………………………………………………………………………………………… 46

4 – 4 – 2 – روش همگنی نرمال استاندارد مطلق……………………………………………………………………………………………………… 46

4 – 5 – آزمون ران – تست…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

4 – 6 – آزمون وجود روند………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

4 – 6 – 1 – آزمون من – کندال…………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

4 – 6 – 2 – آزمون آماره ( T ) من – کندال……………………………………………………………………………………………………………. 48

4 – 6 – 3 – آزمون نموداری من – کندال……………………………………………………………………………………………………………….. 49

4 – 7 – روش هموار ساز هالت – وینترز…………………………………………………………………………………………………………………… 50

4 – 8 – مدل­های باکس – جنکینز………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4 – 8 – 1 – بررسی ایستایی در واریانس…………………………………………………………………………………………………………………. 52

4 – 8 – 2 – بررسی ایستایی در میانگین…………………………………………………………………………………………………………………. 53

4 – 8 – 3 – رسم نمودارهای ACF و PACF……………………………………………………………………………………………………………. 54

 

4 – 8 – 4 – بررسی مناسبت مدل………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

4 – 8 – 5 – پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

4 – 8 – 6 – فرایند اتورگرسیو………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

4 – 8 – 7 – فرایند میانگین متحرک……………………………………………………………………………………………………………………… 56

4 – 8 – 8 – فرایند مرکب اتورگرسیو – میانگین متحرک…………………………………………………………………………………………. 57

4 – 8 – 9 – تناوب در مدل فصلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل پنجم

5 – یافته­ های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

5 – 1 – یافته­ های توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 61

5 – 2 – نمودارهای مستخرج از آزمون همگنی نرمال استاندارد……………………………………………………………………………………. 62

5 – 3 – یافته­ های حاصل از آزمون ران – تست…………………………………………………………………………………………………………. 63

5 – 4 – یافته­ های حاصل از آزمون من – کندال برای دمای حداقل…………………………………………………………………………….. 63

5 – 4 – 1 –  نتایج آزمون آماره (T  ) من – کندال…………………………………………………………………………………………………… 63

5 – 4 – 2 –  نتایج آزمون نموداری من – کندال………………………………………………………………………………………………………. 65

5 – 5 – یافته­ های حاصل از آزمون من – کندال برای روزهای یخبندان……………………………………………………………………….. 69

5 – 5 – 1 – نتایج آزمون آماره ( T ) من – کندال…………………………………………………………………………………………………… 68

5 – 5 – 2 – نتایج آزمون نموداری من – کندال……………………………………………………………………………………………………….. 68

5 – 6 –  نتایج حاصل از برآورد روند خطی دما در نرم افزار MINITAB……………………………………………………………………….. 70

5 – 7 –  نتایج حاصل از آزمون هموار ساز هالت –  وینترز…………………………………………………………………………………………. 72

5 – 7 – 1 –  فصل زمستان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

5 – 7 – 2 – فصل بهار…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

5 – 7 – 3 –  فصل تابستان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

5 – 7 – 4 – فصل پاییز…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

5 – 8 – نتایج حاصل از روش به کارگیری مدل ARIMA……………………………………………………………………………………………… 80

5 – 8 – 1 – فصل زمستان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 83

5 – 8 – 2 – فصل بهار ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

5 – 8 – 3 – فصل تابستان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

5 – 8 – 4 – فصل پاییز…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

5 – 9 – نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

 

فصل ششم

6 – 1 – خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

 

6 – 2 – نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

6 – 3 – تحلیل فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

6 – 3 – 1 – سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

6 – 3 – 2 – فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

6 – 4 – پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 113

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

 

شکل 1 – 1 فلوچارت تدوین پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………………… 10

شکل 3 – 1 نقشه منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………. 59

شکل 4 – 1 فلوچارت روش­های به کار رفته در پایان نامه ……………………………………………………………………………………………. 58

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

 

جدول 4 – 1 مشخصات ایستگاه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………. 44

جدول 4 – 2 مقادیر بحرانی T K آماره SNHT ………………………………………………………………………………………………………….. 47

جدول 4 – 3 رفتارتوابع خودهمبستگی و خود همبستگی جزئی برای مدل های ایستا…………………………………………………….. 55

جدول 5 – 1 فراداده ایستگاه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………. 61

جدول 5 – 2 نتایج آزمون ران تست…………………………………………………………………………………………………………………………. 63

جدول 5 – 3 نتایج آزمون آماره ( T ) من – کندال……………………………………………………………………………………………………. 64

جدول 5 – 4 مقادیر پیش بینی شده فصل زمستان برای 10 سال آتی………………………………………………………………………… 74

جدول 5 – 5 مقادیر پیش بینی شده فصل بهار برای 10 سال آتی………………………………………………………………………………. 76

جدول 5 – 6 مقادیر پیش بینی شده فصل تابستان برای 10 سال آتی…………………………………………………………………………. 78

جدول 5 – 7 مقادیر پیش بینی شده فصل پاییز برای 10 سال آتی…………………………………………………………………………….. 80

جدول 5 – 8 برآورد پارامتردمای حداقل ARIMA برای فصل زمستان…………………………………………………………………………. 84

جدول 5 – 9 مقادیر پیش بینی شده دمای حداقل فصل زمستان………………………………………………………………………………… 85

جدول 5 – 10 برآورد پارامتردمای حداقل ARIMA برای فصل بهار…………………………………………………………………………….. 86

جدول 5 – 11 مقادیر پیش بینی شده دمای حداقل فصل بهار……………………………………………………………………………………. 87

جدول 5 – 12 برآورد پارامتردمای حداقل ARIMA برای فصل تابستان……………………………………………………………………….. 88

جدول 5 – 13 مقادیر پیش بینی شده دمای حداقل فصل تابستان……………………………………………………………………………… 89

جدول 5 – 14 برآورد پارامتردمای حداقل ARIMA برای فصل پاییز……………………………………………………………………………. 90

جدول5 – 15 مقادیر پیش بینی شده دمای حداقل فصل پاییز…………………………………………………………………………………… 91

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 
 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

 

نمودار 3 – 1 وضعیت دمای فصلی و سالانه 30 ساله خرم آباد……………………………………………………………………………………. 41

نمودار 5 – 1  تغییرات آماره T ژانویه از روش همگنی نرمال استاندارد………………………………………………………………………….. 62

نمودار 5 – 2  تغییرات آماره T دسامبر از روش همگنی نرمال استاندارد………………………………………………………………………… 62

نمودار 5 – 3 تغییرات مولفه­های U و U’ دمای حداقل ژانویه منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………… 65

نمودار 5 – 4 تغییرات مولفه­های U و U’ دمای حداقل فوریه منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………… 65

نمودار 5 – 5 تغییرات مولفه­های U و U’ دمای حداقل مارس منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………… 66

نمودار 5 – 6 تغییرات مولفه­های U و U’ دمای حداقل آوریل منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………… 66

نمودار 5 – 7 تغییرات مولفه­های U و U’ دمای حداقل می منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………. 66

نمودار 5 – 8 تغییرات مولفه­های U و U’ دمای حداقل ژوئن منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………. 66

نمودار 5 – 9 تغییرات مولفه­های U و U’ دمای حداقل ژوئیه منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………. 67

نمودار 5 – 10 تغییرات مولفه­های U و U’ دمای حداقل آگوست منطقه مورد مطالعه……………………………………………………… 67

نمودار 5 – 11 تغییرات مولفه­های U و U’ دمای حداقل سپتامبر منطقه مورد مطالعه……………………………………………………… 67

نمودار 5 – 12 تغییرات مولفه­های U و U’ دمای حداقل اکتبر منطقه مورد مطالعه………………………………………………………….. 67

نمودار 5 – 13 تغییرات مولفه­های U و U’ دمای حداقل نوامبر منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………. 68

نمودار 5 – 14 تغییرات مولفه­های U و U’ دمای حداقل دسامبر منطقه مورد مطالعه……………………………………………………….. 68

نمودار 5 – 15 تغییرات مولفه­های U و U’ دمای حداقل زمستان منطقه مورد مطالعه………………………………………………………. 69

نمودار 5 – 16 مولفه روند غیرخطی دمای حداقل فصل زمستان و بهار…………………………………………………………………………. 69

نمودار 5 – 17 مولفه روند خطی دمای حداقل فصل تابستان و پاییز…………………………………………………………………………….. 69

نمودار 5 – 18 مولفه روند غیرخطی ­یخبندان فصل زمستان……………………………………………………………………………………….. 70

نمودار 5 –  19 الف: نمودار احتمال نرمال باقیمانده های مدل هالت – وینترز………………………………………………………………. 72

نمودار 5 –  19ب: نمودار مشاهدات خام میانگین دما در فصل زمستان………………………………………………………………………… 72

نمودار 5 – 20 ج: نمودار فرض ثابت بودن واریانس باقیمانده ها………………………………………………………………………………….. 72

نمودار 5 – 20 د: هیستوگرام باقیمانده های مدل………………………………………………………………………………………………………. 72

نمودار 5 – 21پیش بینی مدل هالت – وینترز از دمای حداقل برای 10 سال آتی…………………………………………………………. 73

نمودار 5 – 22 الف: نمودار احتمال نرمال باقیمانده های مدل……………………………………………………………………………………… 74

نمودار 5 – 22 ب: شاخص مشاهدات خام میانگین دما در فصل بهار……………………………………………………………………………. 74

نمودار 5 – 22 ج: هیستوگرام باقیمانده های مدل………………………………………………………………………………………………………. 74

نمودار 5 – 23 د: نمودار فرض ثابت بودن واریانس باقیمانده ها…………………………………………………………………………………… 74

نمودار 5 – 24پیش بینی مدل هالت – وینترز از دمای حداقل برای 10 سال آتی…………………………………………………………. 75

نمودار 5 – 25 الف: نمودار احتمال نرمال باقیمانده های مدل……………………………………………………………………………………… 76

نمودار 5 – 25 ب: شاخص مشاهدات خام میانگین دما در فصل بهار…………………………………………………………………………….. 76

نمودار 5 – 26 ج: هیستوگرام باقیمانده های مدل………………………………………………………………………………………………………. 76

نمودار 5 – 26 د: نمودار فرض ثابت بودن واریانس باقیمانده ها……………………………………………………………………………………. 76

نمودار 5 – 27 پیش بینی مدل هالت – وینترز از دمای حداقل برای 10 سال آتی………………………………………………………… 77

نمودار 5 – 28 الف: نمودار احتمال نرمال باقیمانده های مدل……………………………………………………………………………………… 70

نمودار 5 – 28 ب: شاخص مشاهدات خام میانگین دما در فصل بهار……………………………………………………………………………. 70

نمودار 5 – 29 ج: هیستوگرام باقیمانده های مدل………………………………………………………………………………………………………. 78

نمودار 5 – 29 د: نمودار فرض ثابت بودن واریانس باقیمانده ها…………………………………………………………………………………… 78

نمودار 5 – 30 پیش بینی مدل هالت – وینترز از دمای حداقل برای 10 سال آتی………………………………………………………… 79

نمودار 5 – 31الف:نمودار نرمال باقیمانده های مدل  ARIMAفصل زمستان………………………………………………………………… 81

نمودار 5 – 31ب: باقیمانده­های واریانس در طول زمان………………………………………………………………………………………………. 81

نمودار 5 – 32الف: نمودار نرمال باقیمانده های مدل  ARIMAفصل بهار ……………………………………………………………………. 81

نمودار 5 – 32ب: باقیمانده­های واریانس در طول زمان………………………………………………………………………………………………. 81

نمودار 5 – 33الف: نمودار نرمال باقیمانده های مدل  ARIMAفصل تابستان……………………………………………………………….. 81

نمودار 5 – 33 ب: باقیمانده­های واریانس در طول زمان……………………………………………………………………………………………… 82

نمودار 5 – 34الف: نمودار نرمال باقیمانده های مدل  ARIMAفصل­پاییز…………………………………………………………………….. 82

نمودار 5 – 34 ب: باقیمانده­های واریانس در طول زمان……………………………………………………………………………………………… 82

نمودار 5 – 35 نتایج عدد لاندای به دست آمده از آزمون باکس- کاکس………………………………………………………………………. 83

نمودار5 – 36 الف:نمودار خود همبستگی فصل زمستان(ACF)…………………………………………………………………………………….. 83

نمودار5 – 36 ب:نمودار خودهمبستگی جزئی فصل زمستان(PACF)……………………………………………………………………………. 83

نمودار 5 – 37 الف: نمودار خودهمبستگی باقیمانده ها فصل زمستان(ACF)…………………………………………………………………. 84

نمودار 5 – 37ب: نمودار خودهمبستگی جزئی باقیمانده ها فصل زمستان(PACF)………………………………………………………… 84

نمودار5 – 38 الف:نمودار خود همبستگی فصل بهار(ACF)………………………………………………………………………………………….. 86

نمودار5 – 38 ب:نمودار خودهمبستگی جزئی فصل بهار(PACF)…………………………………………………………………………………. 86

نمودار 5 – 39 الف: خودهمبستگی باقیمانده ها فصل بهار(ACF)………………………………………………………………………………… 86

نمودار 5 – 39ب: نمودار خودهمبستگی جزئی باقیمانده ها فصل بهار(PACF)………………………………………………………………. 86

نمودار5 – 40 الف:نمودار خود همبستگی فصل تابستان(ACF)……………………………………………………………………………………. 87

نمودار5 – 40 ب:نمودار خودهمبستگی جزئی فصل تابستان(PACF)……………………………………………………………………………. 87

نمودار 5 – 41 الف: خودهمبستگی باقیمانده ها فصل تابستان(ACF)…………………………………………………………………………… 88

نمودار 5 – 41ب: نمودار خودهمبستگی جزئی باقیمانده ها فصل تابستان(PACF)………………………………………………………… 88

نمودار5 – 42 الف:نمودار خود همبستگی فصل پاییز(ACF) ……………………………………………………………………………………….. 89

نمودار5 – 42 ب:نمودار خودهمبستگی جزئی فصل پاییز(PACF)……………………………………………………………………………….. 89

نمودار 5 – 43 الف: خودهمبستگی باقیمانده ها فصل پاییز(ACF)………………………………………………………………………………. 90

نمودار 5 – 43ب: نمودار خودهمبستگی جزئی باقیمانده ها فصل پاییز(PACF)…………………………………………………………….. 90

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1 1 مقدمه :

 

مقدمه:

جغرافیا[1]عبارت است از روابط متقابل انسان، تکنیک و محیط و یا روابط متقابل انسان، تکنیک، مدیریت و محیط      ( پاپلی یزدی 1369 ).

اقلیم شناسی[2] عبارت است از مطالعه علمی اقلیم یعنی توصیف و نمایش اقالیم، تجزیه و تحلیل عوامل، تفاوت بین اقالیم و کاربرد اطلاعات اقلیمی در حل مسائل جامعه (هاسچک[3] 1980 ).

به عبارت دیگر هدف اقلیم شناسی عبارت است از کشف و تبیین رفتار طبیعی اتمسفر و بهره ­برداری از آن در جهت منافع انسانی. اقلیم به عنوان موضوع اصلی علم اقلیم ­شناسی از زمان­های بسیار دور برای انسان و جامعه علمی شناخته شده بوده است (دارست[4] 1951 ).

اگر چه رفتار اتمسفر به و­سیله قوانین مسلم فیزیکی قابل تبیین و تشریح است مثلا حرکت بخار آب یا هوا در اتمسفر به وسیله قوانین و اصول مشخصی کنترل می­ شود، ولی حالات ظاهری اتمسفر علاوه بر این که به وسیله رفتار اتمسفر کنترل می­ شود تحت تاثیر پستی و بلندی­های سطح زمین نیز قرار دارد و در نتیجه نمود ظاهر اتمسفر که به صورت تغییرات مداوم دما، رطوبت، ابرناکی، فشار و …جلوه­گر می­ شود توسط اصول و قوانین مسلم و ثابت فیزیکی قابل بیان و توضیح نیست. در مجموع حالت­های اتمسفر واقعیتی است که از طریق مشاهدات مکرر در بعد زمان و مکان قابل درک است. به همین علت تغییرات روزمره­­ی حالت اتمسفر به صورت متغیرهای نیمه تصادفی فرض می­ شود و لذا با بهره گرفتن از توزیع­های آماری احتمالات قابل تبیین و توجیه است ( لندسبرگ[5] 1987 ).

عمده­ترین عامل هر توزیع آماری میانگین آن است که تا اواخر قرن نوزدهم مهم­ترین آماره تعریف اقلیم محسوب می­ شود. امروزه بسیاری از ا­­فراد عامه و حتی اقلیم شناسان آن را به ­کار می­برند اما در اواخر قرن 19 کوپن اعلام کرد که اقلیم یک منطقه فقط از طریق محاسبه میانگین دراز مدت عنا­صر هواشناسی آن تشریح و توصیف نمی­ شود (استرینگر[6] 1982 ). بلکه در توصیف اقلیم یک مکان باید به فرین­ها و فراوانی­ها نیز توجه کرد. بنابراین امروزه اقلیم


از طریق بررسی فراوانی حدوث عناصر اقلیمی یک مکان مانند دما، بارش، نم نسبی، روزهای یخبندان و …تعیین می شود. فرایند تعیین اقلیم یا بر اساس فراوانی هوا­­­های لحظه­ای متفاوت و مقدار زمانی و یا بر اساس مجموعه شرایط دراز مدت عناصر اقلیمی و با بهره گرفتن از روش­های آماری چند متغیره صورت می­گیرد. ناهمواری، عرض جغرافیایی و دوری و نزدیکی به توده­های بزرگ آب از عمده­ترین عوامل موثر بر پرا­­کنش مکانی دما به شمار می­آیند. در فصول سرد و گرم اختلاف دمای میانگین سردترین و گرم­ترین نقاط کشور ایران آن چنان زیاد است که بخش­های مختلف کشور هم زمان فصول متفاوتی را تجربه می­ کنند ( منتظری 1392 ).

در سال­های اخیر دانشمندان به منظور تجزیه و تحلیل الگوهای اقلیمی توجه ویژه­ای به سری­های دمایی معطوف داشته اند، دما از مهم­ترین عناصر اقلیمی بوده و در تعیین نقش و پراکنش دیگر عناصر اقلیمی نیز موثر است. دما نیز از عوامل اصلی و اساسی در پهنه­ بندی و طبقه ­بندی اقلیمی بوده و بنابراین اساس نوسانات و تغییرپذیری دما بسیار حائز اهمیت بوده و به دلیل پیش ­بینی دماهای آتی نیز دارای اهمیت فوق العاده علمی ­_ کاربردی است. روش­های سری زمانی به منظور مطالعه اقلیم به­ ویژه بررسی دما در نوشته ­های بی­شماری مورد استفاده و استناد قرار گرفته است (قویدل رحیمی 1391 ).

دما یک متغیر ترمودینامیک و مهم جوی است که تغییر آن منشا بسیاری از تغییرات فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی بوده و اندازه ­گیری آن در جو در مقایسه با سایر عناصر جوی از سابقه­ طولانی­تری برخوردار است (مسعودیان و دارند 1390 ). در سال­­های اخیر تغییرات اقلیمی به­ ویژه گرم شدن کره زمین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اقلیم کره زمین همواره در حال تغییر بوده، اما گرم شدن آن بیشتر مورد توجه اقلیم شناسان قرار گرفته است. از آنجا که دما از عناصر اساسی شکل­ گیری اقلیم است تغییرات آن می ­تواند ساختار آب­و­هوایی هر محل را دگرگون سازد. به همین دلیل بررسی روند دما در مقیاس­های زمانی و مکانی بخش بزرگی از تحقیقات اقلیم شنا­­­­سی را به خود اختصاص داده است (اسدی و حیدری 1390). علی­رغم وجود شواهدی بر تغییرات دما و هشدار تنی چند از دانشمندان در سال­های 1948 و 1947 راجع­به گرم شدن کره زمین عقیده مبتنی بر ایستایی اقلیم تا دهه 1970 کماکان وجود داشت. نتایج مطالعات گسترده ­ای که در سطوح ملی، منطقه­ای و جها­نی انجام شده است بیانگر ا­فزایش دما در بسیاری از نقاط کره زمین و به طور کل افزایش میانگین دما هوای کره زمین می­باشد. در طی چند دهه گذشته دما­­­های حداقل و حداکثر­­ رفتارهای متفاوتی از خود نشان داده ­اند و دمای حداقل در بسیاری از نقاط به طور آشکار نرخ ا­­فزایشی داشته است؛ گر چه دمای حداکثر هم در خیلی از نقاط نرخ افزایشی نشان می­دهد. ولی به علت نرخ کمتر آن در مقایسه با دمای حداقل، موجب کاهش دامنه شبانه روزی[7] دما شده است (رحیم زاده و عسگری 1383 ).

سرعت و ماهیت تغییرات پارامترهای اقلیمی در نیمه دوم قرن 20 متفاوت بوده و شتاب بیشتری به خود گرفته و روند آن با گذشته قدری متفاوت شده است. مساله تغییر آب­و­هوا همیشه با تردید­­­­های زیاد مواجه بوده و به همین دلیل محققین و دانشمندان مختلفی در زمینه ما­­هیت و علل آن کارهای تحقیقاتی زیادی انجام داده و فرضیه ­هایی را اعلام کرده ­اند که گاه در تنا­­قض با یکدیگر هستند. تغییر آب­و­هوا یکی از پیچیده­ترین مشکلاتی است که بشر در حال حاضر و آینده با آن مواجه خواهد بود. این پدیده ناشی از تغییراتی است که در فرایند­های اتمسفری رخ داده و باعث گرم شدن هوای کره زمین شده است و اثرات و پیا­مد­های مهمی در چرخه هیدرولوژی گذا­شته، یکی از اثرات مهم این پدیده تغییر در منابع و مصارف آب کشاورزی است ( ابراهیمی 1384). دانشمندان و محققین بسیار زیادی معتقدند که در کره زمین نشانه­ هایی از گرم­تر شدن تدریجی هوا وجود دارد. یکی از اساسی­ترین دلایل آن­ها این است که بیشتر انرژی رسیده از خورشید و دریا­فت شده از هوای احاطه شده به روی زمین در جو نگهداری شده و خروج آن از اتمسفر کره زمین به کندی صورت می­گیرد. با وجود آن که علل واقعی تغییر­پذیری اقلیمی به طور کامل شناخته نشده است لیکن فرضیه ­هایی به عنوان عوامل موثر در تغییرات اقلیم مطرح شده ­اند که نتیجه تمام این فرضیه ­ها تغییر پارامترهای درجه حرارت و بارش است ( نصیری محلاتی و همکاران 1385 ). میا­نگین دمای هوا در سطح کره زمین و تغییرات آن نمایه­ای از تغییرات اقلیمی است که تقریبا در تمامی نظریه ­های تغییر اقلیم از آن یاد می­ شود. برآورد­ها نشان می­دهد که میزان میانگین دما در سال 2030 میلادی 7/0 تا 2 درجه سانتی ­گراد گرم­تر از امروز خواهد بود. همچنین بر اساس مدل­های اقلیمی پیش ­بینی می­ شود که میانگین دمای هوای کره زمین در سال 2100 در حدود 2 تا 5/3 درجه سانتی ­گراد افزایش می­یابد ( ابراهیمی و همکاران 1384 ).

 

[1] –  Geography

[2] – Climatology

[3] – Haschke

[4] – Durst

[5] – Landsbrg

[6] – Stringer

[7] – Diurnal Ttemperature Range

تعداد صفحه : 133

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.