مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی در استان تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:ترویج

عنوان:نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی در استان تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد(M.S.C)

رشته: مهندسی کشاورزی(ترویج و آموزش کشاورزی)

 

 

 

 

 

عنوان

نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی در استان تهران

 

استاد راهنما

دکتر سید جمال فرج الله حسینی

 

استاد مشاور

دکتر فرهاد لشگرآرا

 

 

 

 

زمستان 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده ……………………………….. 1

فصل اول: كلیات پژوهش

مقدمه ……………………………….. 3

بیان مساله ……………………………. 3

سوال های پژوهش…………………………. 6

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………….. 7

اهداف پژوهش……………………………. 10

الف:هدف کلی……………………………. 10

ب: اهداف ویژه………………………….. 10

محدوده های پژوهش……………………….. 11

تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………… 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………. 13

بخش اول: پارک های علم و فناوی……………. 14

تعریف و تاریخچه پارك های علم و فناوری…….. 14

پیشینه پارك علم و فناوری………………… 15

اهداف پارك علم و فناوری…………………. 18

جایگاه پارك علم و فناوری………………… 19

انواع پارك های علم و فناوری……………… 19

ویژگی های اصلی پارك های علم و فناوری……… 20

خدمت ارائه شده در پارک های علم و فناوری       21

سابقه تاسیس پارک علم و فناوری در ایران ………22

هدف اصلی پارك علم و فناوری دانشگاه تهران      23

خدمات پارك علم و فناوری دانشگاه تهران…….. 25

چشم انداز پارك علم و فناوری دانشگاه تهران     26

دیدگاه های متفاوت نسبت به پارك های علم و فناوری 26

بخش دوم: کارآفرینی……………………… 27

مفهوم كارآفرینی و سیر تاریخی و تكاملی آن      27

تاریخچه كارآفرینی………………………. 28

اهمیت كارآفرینی………………………… 29

رویکرد ویژگی های روان شناختی کارآفرینان ………29

ضرورت پرورش و آموزش كارآفرینان…………… 30

آموزش كارآفرینی………………………… 32

نظریه آموزش كارآفرینی…………………… 33

محتوا و برنامه آموزش كارآفرینی…………… 34

تاریخچه كارآفرینی در ایران………………. 36

اهمیت کارآفرینی در اشتغال زایی…………… 38

آمار فارغ التحصیلان و بیکاران در بخش کشاورزی   39

پارک های علمی و فناوری و کارآفرینی…. ………40

قسمت دوم: پیشینه پژوهش………………….. 41

الف) پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور  41

ب)پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از کشور  46

مدل نظری پژوهش…………………………. 55

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

     مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 56

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….56

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………56

بر آورد حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………..56

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………..57

روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………57

ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………57

روایی……………………………………………………………………………………………………………………………58

پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………59

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………60

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..60

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..62

 

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه…………………………………. 64

بخش اول: آمار توصیفی……………………. 64

بخش دوم: آمار استنباطی………………….. 76

معادلات رگرسیون گام به گام………….. ………77

 

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها

خلاصه پژوهش ……………………………. 82

بحث و تفسیر……………………………. 83

پیشنهاد های پژوهش………………………. 88

الف: پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش…….. 88

ب: پیشنهادهایی مبتنی تجارب پژوهشگر……….. 93

ج: توصیه به پژوهشگران دیگر………………. 93

منابع ………………………………… 95

پیوست ها………………………………. 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                         صفحه

جدول 2-1: تعداد پارک ها ومراکز رشدعلم و فناوری مستقر در سراسر کشور………………………………….. 21

جدول 3-1: تناظر متغیرهای پژوهش با گویه های پرسشنامه 58

جدول 3-2: محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش 59

جدول 4-1: جدول توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان  64

جدول 4-2:جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان      65

جدول 4-3: جدول توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان  65

جدول 4-4: جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخگویان 66

جدول 4-5: جدول توزیع فراوانی سابقه کار پاسخگویان   66

جدول 4-6: میانگین و انحراف استاندارد متغیر فعالیت های آموزشی……………………………………… 67

جدول 4-7: میانگین و انحراف استاندارد متغیر فعالیت های پژوهشی……………………………………… 67

جدول 4-8: میانگین و انحراف استاندارد متغیر حمایت های مالی و معنوی…………………………………. 68

جدول 4-9: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد فرصت های شغلی……………………………………… 69

جدول 4-10: میانگین و انحراف استاندارد متغیر فعالیت های آموزشی……………………………………… 69

جدول 4-11: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد زمینه های کارآفرینی……………………………… 70

جدول 4-12: میانگین و انحراف استاندارد متغیر حمایت از نوآوری و خلاقیت…………………………………. 71

جدول 4-13: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد واحدهای کوچک و متوسط تولید………………………….. 71

جدول 4-14: میانگین و انحراف استاندارد متغیر تحقیقات توسعه ای و کاربردی……………………………….. 72

جدول 4-15: میانگین و انحراف استاندارد متغیر تولیدوتوسعه فرایندهای فناوری در بازار……………….. 72

جدول 4-16: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد ارتباط بین دانشگاه صنعت دولت………………………. 73

جدول 4-17: میانگین و انحراف استاندارد متغیر مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی……………………….. 73

جدول 4-18: میانگین و انحراف استاندارد متغیر هم افزایی شبکه ای افزایش توان رقابت………………………. 74

جدول 4-19: میانگین و انحراف استاندارد متغیر کارآفرینی   75

جدول 4-20:بررسی همبستگی بین فعالیت پارک علمی و فناوری و کارآفرینی کشاورزی………………………. 76

جدول 4-21: ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون گام گام……………………………………… 79

جدول 4-22: ضرایب تعیین متغیرهای تأثیرگذار در میزان کارآفرینی در رگرسیون گام گام………………………… 80

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                 صفحه

شکل2-1: مدل نظری پژوهش………………….. 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

امروزه با توجه به فرایند جهانی شدن و دانش مدار بودن اقتصاد، کشورهایی قادر خواهند بود جایگاه جهانی برای خود پیدا و حفظ نمایند، که با توجه به نهاد های علمی و تحقیقاتی و بر اساس اصول و ریشه های اجتماعی و فرهنگی خود بتوانند در تولید علم و مدیریت آن، نسبت به رقبا پیشی گرفته و به طور پیوسته با خلاقیت و نوآوری فرصت های جدیدی برای فروش محصولات خود در بازار جهانی فراهم سازند، یکی از ایده‌های موفق عصر كنونی، اندیشه ایجاد پارک‌های علمی و فناوری است که هدف عمده آن ‌ها توسعه فناوری و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و ظهور نوآوری‌ها و کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی، انجام شد. این پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران شرکت های بخش کشاورزی عضو پارک های علمی و فناوری استان تهران در سال 1392، به تعداد 400 نفر بود، با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 196 نفر تعیین شد. جهت مراجعه به واحد های نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر استادان متخصص و اساتید راهنما و مشاور تایید شد. همچنین از طریق محاسبه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، مقدار پایایی کل برابر 89/0 بدست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آمار توصیفی(محاسبه فراوانی و درصد ها) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 بود. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معنادار مثبت بین فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی، حمایت های مالی و معنوی، ایجاد فرصت های شغلی، تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی، ایجاد زمینه های کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت، ایجاد و گسترش واحد های کوچک و متوسط تولیدی، تحقیقات توسعه ای وکاربردی، تولید و توسعه محصولات و فرایند های فناوری قابل عرضه در بازار، ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه، مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی و هم افزایی شبکه ای و افزایش توان رقابت پارک های علمی و فناوری با کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی وجود دارد.

واژگان کلیدی: پارک های علم و فناوری، کارآفرینی، فارغ التحصیل كشاورزی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

موفقیت ملت ها در دهه های آینده به میزان و چگونگی رشد و تاثیر آن ها در مناسبات علمی، پژوهشی و محصولات استراتژیک آن ها بستگی خواهد داشت. كاربردی كردن دانش و سرآمد بودن در فناوری یكی از شاخص های اصلی توسعه جوامع است. نتایج بررسی های دیده بان جهانی كارآفرینی در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حاكی از آن است كه بدون توجه كافی به كارآفرینی دانش بنیان نمی توان وضعیت با ثباتی در عرضه رقابت جهانی و حضور فعال در عرصه های علمی و تجاری               بین المللی داشت(وینستون[1] و همکاران، 2005).

در دیدگاه جدیدی كه از دانشگاه در هزاره سوم ارائه شده است، ماموریت دانشگاه ها تنها تولید علم و دانش نیست، بلكه دانشگاه ها وظیفه مهم تری نیز می توانند عهده دار شوند و آن این كه در فعالیت ها ی انتقال تكنولوژی شركت كنند. كارآفرینی دانشگاهی از رسالت های جدید دانشگاه ها پس از رسالت های آموزش و پژوهش است(شریف زاده و همکاران، 1388). در این راستا ایده دانشگاه كارآفرین، مقوله جدیدی است كه با تغییر استراتژی دانشگاه ها از فعالیت صرفاً علمی به سمت كاربری كردن علم و فناور ی با تاكید بر تجاری سازی دانش شكل گرفته است . كاربردی كردن تحقیقات علمی و استفاد ه از فناوری های نوین مهم ترین وظیفه ای است كه بر عهده دانشگاه عصر حاضر(دانشگاه كارآفرین) قرار گرفته است و به گفته صاحب نظران بهترین مكان در انتقال فناوری های نوین به سمت صنایع و بازارهای بین المللی، دانشگاه ها هستند و از بهترین روش های دستیابی به این هدف، ایجاد پارك های علمی و فناوری است. پارك های علمی و فناوری با هدف تقویت روحیه كارآفرینی در دانشگاه ها و جوامع علمی تشكیل شده و بعنوان نهادی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه در نظر گرفته می شود (طالبی و همکاران، 1390).

ماموریت نهایی پارك های فناوری این است كه بتواند نتایج به دست آمده از پژوهش های دانشگاهی را با نیاز صنعت هماهنگ كرده و از این راه خلاء رابطه ی صنعت – دانشگاه را پر كند و این امر در نهایت منجر به تجاری سازی دانش خواهد شد(پور عزت و همکاران، 1389). این پژوهش به بررسی نقش پارک های علمی و فناوری بر کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی در استان تهران می پردازد.

بیان مساله

اکثر کشورهای دنیا با مسائل و مشکلات اشتغال درگیرند ولی تعدد عوامل مشکل آفرین، و ناشناخته بودن برخی از آنها در کشورهای جهان سوم موجب پیچیده تر شدن موضوع شده است(مکنون، 1387). یکی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ روی ﻛﺸﻮر ما نیز، داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎیی های ﻓﺮدی و ﻣﻬﺎرت های ﻻزم را ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺠﺎی اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠی و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨی و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠی، ﺧﻮد ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪن ﻣیﺑﺎﺷـﻨﺪ(احمدی و همکاران، 1388).

در نظام جمهوری اسلامی ایران با اجرایی شدن سند چشم‌انداز بیست ساله و اعلام هدف اشتغال کامل در افق سال 1404 هجری شمسی، برنامه چهارم توسعه با هدف دستیابی به اشتغال مناسب و کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد در پایان دوره(1388 – 1384) آغاز گردید. در این برنامه هم‌چنین به رشد بهره‌وری نیروی کار از 3/1 درصد به 5/3 درصد به طور متوسط طی سال‌های برنامه تأکید شد. مستند به گزارش رسمی دولت، نرخ بیکاری از 5/11 درصد در سال 1384 به 9/11 درصد در سال 1388 افزایش یافت(معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، 1390). پس از اتمام برنامه چهارم و عدم تحقق رشد 4/8 درصدی نرخ بیکاری و افزایش آن در سال پایانی برنامه نسبت به سال آغاز، افزایش نرخ بیکاری هم چنان ادامه یافت، به طوری که مستند به گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور به رقم بی‌سابقه 6/14 درصد افزایش یافت(مرکز آمار ایران، 1390).

در دهه اخیر یکی از اساسی ترین دغدغه های مسولان و متولیان امور، یافتن راه حلی برای مساله بیکاری بوده است. بویژه در بخش کشاورزی که حجم و گستردگی آن در کشورهای در حال توسعه یک معضل به شمار می رود(حسینی و همکاران، 1389). از ﺟﻤﻠـﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒی ﻛـﻪ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﺗﺮوﻳﺞ ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨی در داﻧـﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ(احمدی و همکاران، 1388).

اشتغال فارغ التحصیلان یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه برنامه ریزان آموزشی کشورهای مختلف بوده است. این بذل توجه هم به لحاظ بازار کار به عنوان مرکز ثقل اقتصادی است و هم به لحاظ نقش های اجتماعی می باشد که به فارغ التحصیلان برای نیل به اهداف توسعه کشور محول می شود. نظام آموزشی کشور ما نیز از این قائده مستثنی نبوده و وضعیت اشتغال دانش آموختگان این نظام از دغدغه های اصلی سیاست گزاران و برنامه ریزان امور آموزشی کشور است. در این میان فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی بخش عمده ای از دانش آموختگان بیکار را تشکیل می دهند(حسینی و همکاران، 1388). بررسی شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد که بخش خدمات بیشترین فرصت اشتغال را برای تحصیل کردگان آموزش عالی مهیا کرده است و بخش های صنعت و کشاورزی در ایجاد شغل موفق عمل ننموده اند(حسینی و حسینی، 1387).

با اینکه بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم در کشورهای در حال توسعه است و با وجود مزیت نسبی در بخش کشاورزی جهت توسعه اقتصادی، کشور ما از این قاعده مستثنی بوده و بر اساس آخرین آمار، سهم اشتغال در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر 5/21 درصد، 7/32 درصد و 8/45 درصد می باشد(اداره آمار ایران، 2006؛ به نقل از حسینی و همکاران، 2012).

سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی در پرجمعیت ترین استان كشور(تهران) مسئولیتی خطیر در پیش دارد. دو سوم فارغ التحصیلان کشاورزی که ساکن تهران هستند یا شاغل نیستند و یا در جایی غیر مربوط مشغول به کار هستند. به واقع ساماندهی 13 هزار و 417 مهندس كشاورزی با گرایش های مختلف برای استانی كه پایتخت كشور را در خود جای داده امری است كه مستلزم برنامه ریزی مدون و منظمی می باشد(ماهنامه دام کشت و صنعت، شماره 92).

یكی از دلایل در جهت عدم دستیابی به نتایج مطلوب در این زمینه، نبود زنجیره تحقیق ـ فناوری و توسعه و فاصله قابل توجه بین تبدیل ایده‌های علمی ـ تحقیقاتی به واقعیت‌های اقتصادی قابل عرضه در بازار می‌باشد. در این بین، اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، مسئله را از ابعاد مهم تر و ویژه ای برخوردار کرده است. تا آنجا که بنا به گزارش وزارت کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان پنج درصد بیش از نرخ کلی بیکاری در سطح کشور است(ملک محمدی و شکری، 1388).

بدون تردید، یکی از ایده‌های موفق عصر كنونی در زمینه توسعه اقتصادی محلی و ملی، اندیشه ایجاد پارک‌های علمی و فناوری و مراکز رشد در تمام كشورهای جهان در قرن 21 است. هدف عمده آن‌ ها نیز توسعه فناوری و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و ظهور نوآوری‌ها و کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری است. بدیهی است، پارك‌های علم و فناوری به عنوان یكی از نهادهای اجتماعی و حلقه‌ای از زنجیره توسعه اقتصادی است كه با انگیزه افزایش نوآوری تكنولوژیك، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی متخصصان و صاحب‌نظران به‌وجود آمده است، پس ضروری است كه دولت‌ها در این زمینه تلاش ‌كنند با ایجاد محیطی مناسب، شرایط كار و فعالیت را برای شركت‌هایی این‌چنینی فراهم ‌كنند. نظر به اطلاعات معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعداد كل پارك‌های علم و فناوری كه از وزارتخانه یادشده مجوز دارند (99 مورد) است كه از این تعداد (یعنی 2/21 درصد) در تهران با 21 مورد واقع شده است. پارك‌های موجود در تهران وابسته به جهاد دانشـگاهی با تعـداد 7 شهرك و پارك و نیز سایر مراكز مربوط شامل دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، پارك وابسته به وزارت نیرو،  وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه امیركبیر است(سلیمانی و مرغائی زاده، 1390).

با عنایت به موارد مطرح شده و با توجه به اینکه فارغ التحصیلان رشته کشاورزی دارای قابلیت های فراوانی برای به کارگیری دانسته ها و معلومات علمی و پژوهشی، نبوغ، خلاقیت و نوآوری در اکثر               زمینه های کشاورزی، باغداری، دامداری و صنایع وابسته به آنها برای افزایش تولید ملی و سودآوری ارزی و ریالی می باشند. بطوریکه با به کارگیری این نوآوری ها و حمایت از فارغ التحصیلان کارآفرین می توان سهم تولید ناخالص ملی را افزایش داده و علاوه بر رفع احتیاجات داخلی نسبت به صادرات محصولات کشاورزی و دامی اقدام نموده تا هم به اقتصاد ملی کمک نمایند و هم نیاز کشور را برای تولید شغل و تولید محصولات سالم برآورده سازند، و این مهم فقط با حمایت مسولان از کارآفرینان بخش کشاورزی میسر خواهد شد. لذا با توجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، برای حل این معضل دولت باید از کارآفرینان حمایت کند تا فرهنگ کارآفرینی گسترش یابد. ایجاد پارک های علم و فناوری می تواند گامی موثر و ماندگار در این زمینه باشد تا با ایجاد انگیزه، به بروز خلاقیت و نوآوری فارغ التحصیلان کشاورزی کمک نماید تا بتوانند مشغول به کار شوند. از این رو این تحقیق در صدد است به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا پارک های علم و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی نقش دارند؟

سوال های پژوهش

 • آیا فعالیت های آموزشی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی نقش دارد؟
 • آیا فعالیت های پژوهشی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی نقش دارد؟
 • آیا حمایت های مالی و معنوی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی نقش دارد؟
 • آیا ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای دانش آموختگان پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی نقش دارد؟
 • آیا تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی نقش دارد؟
 • آیا ایجاد زمینه های کارآفرینی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی نقش دارد؟
 • آیا حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای جوان پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی             فارغ التحصیلان كشاورزی نقش دارد؟
 • آیا ایجاد و گسترش واحد های کوچک و متوسط تولیدی دانش محور پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی نقش دارد؟
 • آیا تحقیقات توسعه ای و کاربردی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی نقش دارد؟
 • آیا تولید و توسعه محصولات و فرایند های فناوری قابل عرضه در بازار پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی نقش دارد؟
 • آیا ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان كشاورزی نقش دارد؟

[1] – Winston

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :49

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.