جغرافیا

دانلود پایان نامه نقش توسعه فیزیکی شهر بر کاهش اراضی کشاورزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

 

عنوان :نقش توسعه فیزیکی شهر بر کاهش اراضی کشاورزی 

عنوان: نقش توسعه فیزیکی شهر بر کاهش اراضی کشاورزی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

گسترش کالبدی یا فیزیکی روزافزون سکونتگاه ها اعم از شهری و روستایی که امروزه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه شتاب فزاینده ای یافته اند، امری اجتناب ناپذیر است.که بعضا بشکل ارگانیک در طول زمان خصوصا در مورد سکونتگاه های روستایی مشاهده می شود.که از جمله پیامدهای آن تغییر کاربری اراضی بخصوص کاربری های مولد در بخش کشاورزی خواهد بود. در این تحقیق بررسی روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی دهستان پیربازار با تاکید بر گسترش کالبدی شهر رشت در دو دهه (90-1370) مدنظر است.

مسئله های مهم در این تحقیق به گونه ایست، که تغییرات بوجود آمده در اراضی کشاورزی (زراعی) متاثراز 1- گسترش فیزیکی شهر رشت در روستاهای مورد مطالعه دهستان پیربازار است؟2- به دلیل مقرون بصرفه نبودن یا غیر اقتصادی بودن فعالیتهای کشاورزی است؟در این پایان نامه با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی ، عکسهای هوایی و مقایسه آنها روند تغییر کاربری اراضی در دهستان پیربازار شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفته است. و با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی به جداول و توزیع آماری پرداخته ودر قالب نقشه های اتوکدی مقایسه این اتفاق در دو دهه آورده شده است.تغییرات حاصله در اراضی کشاورزی و تبدیل آن به کاربری های دیگر که بورس بازی زمین و ساختمان و سیاستهای زمین شهری در نتیجه گسترش فیزیکی شهر رشت و غیر اقتصادی بودن فعالیتهای کشاورزی در دهستان پیربازار مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج تحقیق نشان میدهد که گسترش کالبدی شهر رشت و مقرون بصرفه نبودن فعالیتهای کشاورزی در مرتبه بعد انگیزه تغییر کاربری در میان صاحبان زمین از طریق فروش آنرابالا برده و در نتیجه در کنار یکدیگر از مولفه های تغییر بنیادی و اساسی در کاربری اراضی کشاورزی دهستان بشمار می روند.

کاهش 4/15 درصدی سطح اراضی کشاورزی روستاهای مورد مطالعه دهستان و 2/10 درصد از محدوده ادغام شده دهستان در محدوده شهر رشت نماینگر این مطلب است ، که تغییرات صورت گرفته در نتیجه مستقیم و غیر مستقیم به ترتیب گسترش کالبدی شهر رشت و غیر اقتصادی بودن فعالیتهای کشاورزی در دو دهه اخیر در دهستان پیربازاراست.

 

واژه های كلیدی: تغییرات کاربری ، اراضی کشاورزی، توسعه فیزیكی شهر، دهستان پیربازاررشت

 

 

مقدمه:

امروزه تغییرات گسترده اراضی کشاورزی، بدلیل احیاء نشدن آنها نگرانیهایی را در بخش تولیدات و دگرگونیهای زیست محیطی به همراه داشته است . دلیل اصلی توجه فوق از دست دادن توانهای بالقوه طبیعی محیط است، که تهدیدهای متاثر از تغییرات اقلیمی ، جنگل زدایی و کاهش تولیدات کشاورزی می باشد . یکی از عوامل موثر در بروز تغییرات یا کاهش کاربری زمین ، که این تحقیق بدان تاکید دارد . توسعه فیزیکی یا کالبدی شهرهای بزرگ است و از اینرو توسعه بی رویه فیزیکی شهرها به همراه سیاستها و سلایق گوناگون بهره برداری از کاربری های اراضی را منجر خواهد شد. بنابراین عدم برنامه ریزی که توسعه بی برنامه را به همراه خواهد داشت،  پیامدهای زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت . در واقع از بین رفتن اراضی مطلوب کشاورزی یا خارج کردن آنها از چرخه تولید آسیب بزرگی به اقتصاد کشاورزی وارد می نماید ، از طرف دیگر افزایش شدید قیمت زمین و مسکن بدلیل تقاضا زیاد در این بخش(زمین و مسکن) پیدایش قیمت های کاذب و بورس بازی زمین بعنوان یکی دیگر ازپیامدهای توسعه شهری یا سکونتگاهی می باشد. دهستان پیر بازار در بخش مرکزی شهرستان رشت یکی از دهستان هایی است، که در سالهای اخیر بدلیل وجود محور ارتباطی رشت به آستارا و اردبیل و نزدیکی به شهر های رشت (مرکز استان) ، تولم و غیره دچار تحولات شدیدی ازنظرتغییرات کاربری اراضی شده است این تحقیق با توجه به موارد فوق درصدد بررسی روند تغییرکاربری اراضی کشاورزی دهستان پیربازار با تاکید بر توسعه فیزیکی شهر رشت در دو دهه اخیر شده و براین اساس در پنج فصل تنظیم گردیده است.

فصل اول: كلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی  نظری تحقیق

فصل سوم: ویژگی ها جغرافیایی منطقه

فصل چهارم: یافته های تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری، آزمون فرضیه ها، پیشنهادها می باشد .

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

  • بیان مسئله و ضرورت آن :

تغییر کاربری زمین بویژه اراضی مولد تحت تاثیر عوامل مختلفی صورت می پذیرد که یک یاز مهمترین آنها توسعه سکونتگاه های انسانی بویژه شهرهای بزرگ است . در طول زمان می بینیم که اراضی کشاورزی به عنوان یک کاربری ویژه  اعم از زراعی و باغی ، همواره دستخوش تغییرات و تحولات ، بعضا سوء بوده است . که بخش اعظمی از این تغییرات از طریق توسعه کالبدی (فیزیکی)سکونتگاه های زیستی (شهری وروستایی) صورت می پذیرد.

شهر رشت به عنوان بزرگترین قطب جمعیتی استان گیلان و حتی شمال کشور در چند دهه اخیر بطور فزاینده ای توسعه یافته و با توجه به توپوگرافی همگون و وجود زمینه های توسعه و پیامدهای گسترش در تغییر گسترده اراضی در تمامی جهات جغرافیایی بوده است . بنابراین در این پایان نامه دهستان پیربازار و تاثیر توسعه فیزیکی  شهر رشت بر کاهش اراضی کشاورزی را مورد بررسی قرار می دهیم ،که توسعه فیزیکی شهر تاچه اندازه موجب کاهش اراضی کشاورزی شده است، آیا توسعه پسکرانه های پیرامونی شهر در کاهش اراضی کشاورزی موثر بوده است؟ آیا مقرون به صرفه نبودن تولیدات کشاورزی موجب تغییر کاربری اراضی شده است؟ در این پژوهش سعی شده است تا متغیرهای مستقل و وابسته شناسایی و روابط متقابل آنها مورد بررسی قرار گیرد. و در نهایت مشخص گردد که آیا رابطه بین این دو متغیر تا چه اندازه بوده و میزان اثر پذیری آنها تا چه حد می باشد و راه های برون رفت آان از این معضل در بخش کشاورزی چگونه خواهد بود.

استان گیلان درسه پهنه جلگه ، کوهپایه و کوهستان قرار گرفته است. بخش جلگه ای استان با سهم اندک خود در سطح کشور جزء مرغوبترین اراضی کشاورزی محسوب می شود . با توجه به محدودیت این پهنه مساعد کشاورزی، در سطح کلان سکونتگاه های شهری و روستایی نیز بطور متراکم در آن شکل گرفته ودر حال توسعه است بگونه ای که حدود 80 درصد جمعیت روستایی استان در بخش جلگه ای یا مساحت 35 درصد استقرار دارند و مابقی مساحت استان حدود 65 درصد آن تنها 20 درصد جمعیت را در خود جای داده است که این واقعیت دلیلی بر تاکید محدود بودن وسعت سرزمین می باشد .  شهر رشت نیز به عنوان مرکز استان در سطح جلگه ای آن قرار گرفته ،بنابراین توسعه فیزیکی با توجه به افزایش جمعیت موجود و جمعیتی که به عنوان مهاجر از جهات مختلف بدان وارد می شوند اجتناب ناپذیراست . اما با توجه به اینکه روند توسعه با تاکید بربخش شمالی شهر رشت نامتوازن بوده است و این روند طی سالهای گذشته نامحسوس ودر دهه اخیر به سرعت ومحسوس صورت می پذیرد ، بنابراین تاثیر بسیار زیادی بر کاهش اراضی کشاورزی پیرامون بخصوص دهستان پیربازار با توجه به محدودیت آنها  خواهد داشت.  از طرفی تحقیق حاضر در خصوص نقش توسعه فیزیکی شهر بر کاهش اراضی کشاورزی درصد پاسخگویی به سوالات فوق می باشد.

تعداد صفحه : 102

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.