تربیت بدنی

دانلود پایان نامه مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : تربیت بدنی

گرایش :  بیومکانیک ورزشی

عنوان : مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی

 عنوان

مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا

 دردو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی

 استاد راهنما

دكتر منصور اسلامی

 اساتید داور:

دکتر ولی الله دبیدی روشن

دکتر شادمهر میردار

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

زمینه و هدف: در ورزش تیراندازی، ایستادن برای مدت طولانی با حفظ وضعیت مناسب ضروری است. در ایستادن طولانی مدت، واحدهای حرکتی عضلات کنترل کننده پاسچر، به صورت مداوم فعال هستند، که ممکن است موجب وقوع خستگی عضلانی شود. خستگی عضلانی یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده است. افزایش نوسانات قامتی می‌تواند باعث کاهش کنترل پاسچر و در نتیجه کاهش دقت در تیراندازی شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا دردو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی طراحی گردید. روش: تعداد 6 نفر تیرانداز حرفه ای تپانچه بادی 10 متر که در لیگ تیراندازی کشور حضور داشتند، به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در دو روز به صورت تصادفی دو فرم وضعیتی تیراندازی را اجرا کردند. در فرم ایستادن ممتد آزمودنی‌ها بدون استراحت و در فرم نشستن‌های متناوب آزمودنی‌ها همراه با استراحت شلیک‌های خود را انجام دادند. در هر دو فرم نحوه فعالیت عضلانی توسط دستگاه EMG از سه عضله ساقی قدامی، دوقلو داخلی و نعلی  ثبت شد و همچنین امتیاز هر شلیک توسط داور ثبت گردید. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش آماری ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. سطح اطمینان برابر 95 % فرض شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که با وجود اینکه درصد خطای آزمودنی‌ها در فرم نشستن‌های متناوب نسبت به فرم ایستادن ممتد در بازه زمانی0-75 دقیقه کمتر بود اما این تفاوت معنادار نبود. مقایسه نتایج شیب تغییرات فعالیت عضلانی در هر دو فرم نشان داد که تفاوت معناداری بین خستگی عضلات مورد مطالعه در دو فرم وجود ندارد. همچنین مشخص شد که بین خستگی عضلات مورد مطالعه و شیب تغییرات امتیاز در دو فرم ایستادن ممتد و نشستن متناوب همبستگی معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان بیان کرد استراحت حین یک مسابقه تیراندازی تا حدودی می‌تواند باعث بهبود عملکرد ‌شود اما روی خستگی عضلانی تفاوت چندانی ندارد. مربیان در طراحی برنامه‌های تمرینی می‌توانند این مسئله را مد نظر قرار دهند.

 واژه‌های کلیدی: تیراندازی، فرم‌های وضعیتی، دقت هدف گیری، شاخص خستگی،  الکترومایوگرافی.

 

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش

       عنوان                                                                                                                                                             صفحه

1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2. بیان مسئله پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4. اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

    1-4-1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

    1-4-2. اهداف ویژه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5. فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6. محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7. تعریف واژه‌های عملیاتی و اصطلاحات پژوهش………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه.. 9

2-2. مبانی نظری پژوهش…. 9

         2-2-1. تیراندازی.. 9

             2-2-1-1. دقت هدف گیری در تیراندازی.. 12

             2-2-1-2. فرم‌های وضعیتی در تیراندازی.. 14

        2-2-2. ایستادن طولانی مدت… 15

        2-2-3. خستگی عضلانی.. 19

2-3. پیشینه پژوهش…. 23

2-4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………… 26

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-2. طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

3-3. جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-4. مشخصات آزمودنی‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-5. ابزارهای اندازه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

     3-5-1. ابزار اندازه‌گیری قد و وزن آزمودنی‌ها…………………………………………………………………………………………. 29

     3-5-2. ابزار ثبت فعالیت عضلانی…………………………………………………………………………………………………………. 29

3-6. روش اجرای آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………. 30

     3-6-1. نحوه نصب الکترودها……………………………………………………………………………………………………………….. 31

     3-6-2. نحوه ثبت امتیاز هر شلیک……………………………………………………………………………………………………….. 32

     3-6-3. نحوه ثبت فعالیت الکترومیوگرافی……………………………………………………………………………………………… 33

3-7. متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

     3-7-1. متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………… 34

    3-7-2. متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-8. تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………. 34

     3-8-1. تجزیه وتحلیل داده‌های دقت……………………………………………………………………………………………………… 34

     3-8-2. تحلیل داده‌های EMG………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-9. روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش

4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 40

    4-2-1. اطلاعات مربوط به دقت……………………………………………………………………………………………………………… 40

    4-2-2. فعالیت عضلانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-3. تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………. 44

    4-3-1. آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………… 45

    4-3-2. آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………… 46

    4-3-3. آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

5-2. خلاصه‌ای از نحوه انجام پژوهش و یافته‌ها………………………………………………………………………………………. 52

5-3. بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 53

     5-3-1. بحث در مورد شرایط اجرای آزمون……………………………………………………………………………………………… 53

     5-3-2. بحث در مورد نتایج به دست آمده…………………………………………………………………………………………….. 53

          5-3-2-1. بحث در مورد نتایج دقت…………………………………………………………………………………………………. 54

         5-3-2-2. بحث در مورد نتایج فعالیت عضلانی………………………………………………………………………………… 55

         5-3-2-3. بحث در مورد نتایج فعالیت عضلانی و ارتباط آن با دقت هدف‌گیری……………………………………. 58

5-4. نتیجه‌گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………… 60

5-5. پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………. 60

منابع  و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

پیوست الف: رضایت‌نامه………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

پیوست ب: پرسشنامه ورود به آزمون……………………………………………………………………………………………………… 67

پیوست ج: اطلاعات آماری مربوط به اجرای آزمون ویلکاکسون برای آزمون فرضیه اول…………………………. 68

  • مقدمه

                   ایستادن طولانی مدت[1] یکی از رایج‌ترین فعالیت‌های انسان است. کیفت عملکرد در بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان تحت تأثیر توانایی کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده است. همچنین در برخی از رشته‌های ورزشی مانند تیراندازی عملکرد ورزشکاران وابستگی فراوانی به کنترل پاسچر در حالت ایستاده دارد. ایستادن‌ طولانی مدت سیستم‌های حسی-حرکتی فرد را با خستگی روبرو می‌کند که می‌تواند بر عملکرد افراد اثرگذار باشد. در تیراندازی دقت شاخص اصلی برای بررسی مهارت یک تیرانداز می‌باشد. در طول یک مسابقه تیراندازی، دقت ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد، که خستگی عضلانی می‌تواند یکی از مهمترین این عوامل باشد. یافتن روش‌هایی در جهت کاهش خستگی عضلانی می‌تواند بر عملکرد ورزشی طی ایستادن طولانی‌مدت اثرات مثبت داشته باشد. یکی از این روش‌ها می‌تواند تغییر فرم ایستادن و استراحت بین هر شلیک باشد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف مقایسه دقت هدف‌گیری و خستگی عضلات مچ‌پا در دو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی انجام شد.

1-2. بیان مسئله پژوهش

          در بسیاری از فعالیت‌های روزمره و در برخی ورزش‌ها مانند گلف و تیراندازی[2]، ایستادن برای مدت طولانی با حفظ وضعیت مناسب ضروری است(S.J. Janice Tan, 2011). تیراندازان برای دست‌یابی به رکوردهای مناسب، به مدت طولانی نیازمند ثبات در وضعیت ذهنی و بدنی خود هستند. طول زمان برگزاری مسابقات تیراندازی با اسلحه‌ی بادی در بخش مردان، 105 دقیقه برای شلیک 60 تیر و در بخش زنان 75 دقیقه برای شلیک 40 تیر میباشد(اجتهد، 1387). قوانین مسابقات تیراندازی به افراد اجازه شلیک در وضعیت نشسته را نمی‌دهد، بنابراین برای یک تیرانداز، بیشتر زمان یک مسابقه تیراندازی در وضعیت ایستاده سپری می‌شود. تیراندازی با تپانچه بادی 10 متر[3] یکی از مواد رشته تیراندازی با اسلحه است که در آن فرد باید به مدت طولانی بایستد.

                   برخی از مهمترین عضلاتی که در کنترل پاسچر در ایستادن طولانی، شرکت دارند، عبارتند از: ساقی قدامی، نعلی و دوقلو که حول مفصل مچ قرار دارند.  (Di Giulio, Maganaris, Vasilios, & Loran, 2009; C.F. Runge, 1999) در ایستادن طولانی مدت، واحدهای حرکتی عضلات کنترل کننده پاسچر، به صورت مداوم فعال هستند، که ممکن است موجب وقوع خستگی عضلانی شود. بر اساس نتایج پژوهش‌های پیشین، می‌توان خستگی عضلانی را به عنوان یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده در نظر گرفت (Suponitsky, vebitsky, Peled & Mizrahi, 2008). از سوی دیگر پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که با افزایش خستگی عضلات ساق، جابه جایی مرکز فشار بیشتر شده و این بدان معناست که نوسانات قامتی[4] نیز افزایش پیدا کرده است که این می‌تواند باعث کاهش تعادل، افزایش سقوط یا کاهش کارایی افراد در انجام فعالیت‌های روزمره شود.

(Vuillerme & Nougier 2001, Prieu).

                    افزایش نوسانات قامتی می‌تواند باعث کاهش کنترل پاسچر و در نتیجه کاهش دقت در تیراندازی شود. خستگی در این عضلات طی ایستادن طولانی مدت، در افراد غیر ورزشکار معنادار بوده است (Sartika & Dawal, 2009; S.J. Janice Tan, 2011; Rahim, Omar, Halim Alias, Ibrahim & Mas,2010  ). با این وجود پژوهشی در رابطه با میزان خستگی عضلانی در تیراندازان حرفه‌ای و اثر آن بر دقت تیراندازی یافت نشد.

       بررسی میزان خستگی هر کدام از عضلات اندام تحتانی در تیراندازی و شناسایی عضله یا عضلاتی که بیشتر فعالیت می‌کنند، می‌تواند راهنمای مناسبی برای مربیان در طراحی برنامه‌های تمرینی باشد. همچنین یافتن روش‌های نوین با هدف کاهش خستگی و افزایش دقت در تیراندازان ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به ضعف ادبیات پژوهشی در زمینه میزان بروز خستگی در تیراندازان حرفه‌ای حین رقابت و مبهم بودن اثر خستگی عضلانی بر عملکرد این افراد، پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی نیمرخ فعالیت عضلانی تیراندزان در ایستادن‌های طولانی‌مدت طرح‌ریزی شد. همچنین در این پژوهش اثر دو فرم متفاوت تیراندازی (فرم ایستادن ممتد بدون استراحت و ایستادن در کل مدت تیراندازی و فرم نشستن‌های متناوب با بازه‌های استراحت 20 دقیقه‌ای) بر عملکرد تیراندازان و فعالیت عضلانی مورد بررسی قرار گرفت.

تعداد صفحه : 81

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.