مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه مطالعه تغییرات برخی از ترکیبات فنلی کالوس کنگرفرنگی-Cynara scolymus L. در محیط های مختلف کشت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:باغبانی

عنوان:مطالعه تغییرات برخی از ترکیبات فنلی کالوس کنگرفرنگی-Cynara scolymus L. در محیط های مختلف کشت

دانشکده تولید گیاهی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته

علوم باغبانی

 

مطالعه تغییرات برخی از ترکیبات فنلی کالوس کنگرفرنگی-Cynara scolymus L. در محیط های مختلف کشت

 

 

تابستان،

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

كنگر­فرنگی گیاهی از خانواده کاسنی (Asteraceae) و بومی نواحی مدیترانه­ای است، این گیاه دارای ترکیبات پلی­فنلی و آنتی­اکسیدان­های طبیعی است. به علت وجود این ترکیبات، در تحقیق حاضر تغییرات کالوس کنگرفرنگی از لحاظ برخی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی مورد بررسی قرارگرفت. بذر­های کنگر­فرنگی بعد از ضدعفونی، به منظور جوانه­دار شدن به پتری دیش­های محتوی کاغذ صافی در شرایط کاملاً استریل منتقل شدند. برای به دست آوردن گیاهچه­های سالم با بنیه مناسب، جوانه­ های عاری از بیماری در محیط کشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ (MS2/1) کشت گردیدند. از گیاهچه­های حاصله ریزنمونه­ های دمبرگ، برگ و ریشه تهیه شد و جهت کالزایی به محیط­های کشت SH، MS و B5 حاوی 8/0 درصد آگار و هورمون تو-فور-دی در غلظت­های 0، 5/0، 75/0و 1 میلی گرم بر لیتر انتقال داده شدند و در دمایºC2±25و تاریکی نگهداری شدند. در محیط کشت بدون هورمون که به عنوان شاهد در نظر گرفته شد، کالوس­زایی قابل توجه­ای صورت نگرفت. تمام کالوس­های حاصل ترکیب رنگی سفید-کرم تا قهوه­ای روشن و تیره داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین داده ­ها، در محیط کشت MS (در مقایسه با دو محیط کشت دیگر)، هر دو غلظت هورمونی 75/0 و 1میلی­گرم بر لیتر هورمون تو-فور-دی و ریزنمونه برگ (نسبت به ریزنمونه­ های دمبرگ و ریشه) بیشترین کالزایی را نشان دادند. بالاترین میزان کلروفیل a، b و کل در محیط کشت MS، در سطح هورمونی 1 میلی­گرم بر لیتر وجود داشت، بالاترین میزان کارتنوئید مربوط به محیط MS و غلظت 75/0 میلی­گرم بر لیتر و ریزنمونه دمبرگ بود. در محیط­های B5 و MS، ریزنمونه­ ریشه و غلظت هورمونی 1 میلی‏گرم بر ‏لیتر درصد مهار رادیکال­های آزاد بهتری داشتند. از نظر مقدار فنل محیط­های SH و B5 میزان فنل بیشتری داشتند و در بررسی میزان فلاونوئید، محیط SH نسبت به دو محیط دیگر میزان بالاتری را دارا بود. بهترین غلظت هورمونی و ریزنمونه در تولید بیشتر فنل و فلاونوئید درکالوس­ها مربوط به غلظت 75/0 میلی‏گرم بر ‏لیتر و ریزنمونه برگ بود. محیط کشت B5 و غلظت هورمونی 75/0 میلی­گرم بر لیتر و ریزنمونه­ های برگ و دمبرگ بهترین راندمان تولید اسید کافئیک را داشتند. در محیط کشت SH و غلظت 75/0 میلی­گرم بر لیتر هورمون تو-فور-دی و ریزنمونه برگ میزان اسید کلروژنیک بیشتری داشتند.

کلیدواژگان: کنگرفرنگی، کالوس، متابولیت­های ثانویه، رنگیزه­های گیاهی.

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه 1

1-1-گیاهان دارویی 2

1-2- کنگرفرنگی 2

1-3- بیوتكنولوژی 4

1-4- فرضیات 4

1-5- اهداف 4

فصل دوم بررسی منابع 5

2-1- کالوس(پینه) 6

2-2- القای کالوس 7

2-3- محیط کشت 8

2-4- تنظیم کننده های رشد 8

2-5- تهیه ریز نمونه 10

2-6- باززایی و ریخت زایی 10

2-7- مواد مؤثره 11

2-8- رنگیزه های گیاهی 12

فصل سوم مواد و روش ها 14

3-1- زمان و مکان آزمایش 15

3-2- مواد و دستگاه ها 15

3-3- تعیین زیوایی(قوه نامیه) بذور کنگرفرنگی به منظور تهیه دانهال های سترون 15

3-4- محیط کشت 16

3-5- ضدعفونی بذرکنگرفرنگی 19

3-6- تهیه گیاهچه استریل کنگرفرنگی 19

3-7- تهیه ریزنمونه کنگرفرنگی 20

3-8- واکشت 20

3-9- تهیه محیط کشت جهت باززایی 20

3-10- صفات مورد مطالعه 20

3-11- اندازه گیری وزن تر و خشک کالوس 20

3-12- اندازه گیری کلروفیل و کارتنوئید 21

3-13- مطالعه بیوشیمیایی کالوس کنگرفرنگی 22

3-14- اندازه گیری فنل کل 22

3-15- اندازه گیری محتوای فلاونوئید 23

3-16- اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH 24

3-17- اندازه گیری اسید کلروژنیک و اسید کافئیک با بهره گرفتن از دستگاهHPLC 24

3-18- تهیه شکل کالیبراسیون برای اسید کلروژنیک و اسید کافئیک 25

3-19- تزریق نمونه گیاهی 26

3-20- تجزیه و تحلیل داده ها 27

فصل چهارم 28

4-  نتایج و بحث 29

4-1- نتایج مشاهده ای 29

4-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری 32

4-3- نتیجه گیری کلی 77

پیشنهادات 78

منابع 79

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏3‑1- فرمولاسیون محیطهای کشت استفاده شده در کشت بافت گیاهی. 18

جدول ‏4‑2- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان وزن تر کالوس 32

جدول ‏4‑1- اثر متقابل ریزنمونه ، هورمون و محیط کشت بر میزان وزن تر کالوس 36

جدول ‏4‑4- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان وزن خشک (از یک گرم کالوس تر) 37

جدول ‏4‑3- اثر متقابل ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان.وزن خشک کالوس (به ازای یک گرم وزن تر) 41

جدول ‏4‑6- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان کلروفیل a. (میلی گرم/گرم وزن تر) 42

جدول ‏4‑5- اثر متقابل ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان کلروفیلa ، b، کل و کارتنوئید (میلی گرم/گرم وزن تر) 45

جدول ‏4‑7- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان کلروفیلb (میلی گرم/گرم وزن تر) 46

جدول ‏4‑8- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان کلروفیل کل (میلی گرم/گرم وزن تر) 49

جدول ‏4‑9- اثر جداگانه ریزنمونه ، هورمون و محیط کشت بر میزان کارتنوئید (میلی گرم/گرم وزن تر) 53

جدول ‏4‑11- اثر ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر درصد مهار رادیکالهای آزاد 56

جدول ‏4‑10- اثر متقابل فاکتورها بر درصد مهار رادیکالهای آزاد، فنل و فلاونوئید 60

جدول ‏4‑12- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان فنل کل (میلی‌گرم/گرم وزن تر) 61

جدول ‏4‑13- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان فلاونوئید(میلی گرم/گرم وزن تر). 64

جدول ‏4‑15- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط بر میزان اسید کافئیک 69

جدول ‏4‑14- اثر متقابل ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان اسید کافئیک و اسیدکلروژنیک 72

جدول ‏4‑16- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان اسید کلروژنیک 73

فهرست اشکال

شکل ‏3‑1- گیاهچه گیاه کنگرفرنگی عاری از بیماری در محیط کشت MS2/1 19

شکل ‏3‑2- شکل استاندارد گالیک اسید 23

شکل ‏3‑3- شکل استاندارد کوئرستین 23

شکل ‏3‑4- کروماتوگرام نمونه استاندارد، اسید کلروژنیک با غلظت 50 میلیگرم در لیتر و اسید کافئیک با غلظت 7 میلی گرم در لیتر 26

شکل ‏4‑1- تغییرات کالوس در ریزنمونه دمبرگ در ماه اول کشت (چپ به راست) 29

شکل ‏4‑2- کالوس ریزنمونه های مختلف برگ (B)، دمبرگ (D) و ریشه (R) 30

شکل ‏4‑3- ریشه زایی در ریزنمونه ریشه (1) و اندامزایی در ریزنمونه دمبرگ (2) و کالوسدهی جزئی در ریزنمونه دمبرگ (3) در محیط کشت فاقد هورمون 30

شکل ‏4‑4- رشد کالوس های سبز رنگ از کالوس های قهوه ای 31

شکل ‏4‑5- اثر دوگانه محیط کشت وسطوح هورمونی بر میزان وزن تر کالوس 33

شکل ‏4‑6- اثر دوگانه محیط کشت وریزنمونه بر میزان وزن تر کالوس 34

شکل ‏4‑7- اثر دوگانه سطوح هورمون وریزنمونه بر میزان وزن تر کالوس 35

شکل ‏4‑8- اثر دوگانه محیط کشت و هورمون بر میزان وزن خشک کالوس 38

شکل ‏4‑9- اثر متقابل اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان وزن خشک 38

شکل ‏4‑10- اثر متقابل اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان وزن خشک 39

شکل ‏4‑11- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان کلروفیل a 43

شکل ‏4‑12- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان کلروفیل a 43

شکل ‏4‑13- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان کلروفیلa 44

شکل ‏4‑14- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان کلروفیل b 47

شکل ‏4‑15- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان کلروفیل b 47

شکل ‏4‑16- اثر متقابل هورمون و ریزنمونه بر میزان کلروفیل b 48

شکل ‏4‑17- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان کلروفیل کل 50

شکل ‏4‑18- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان کلروفیل کل 50

شکل ‏4‑19- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان کلروفیل کل 51

شکل ‏4‑20- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان کارتنوئید 53

شکل ‏4‑21- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان کارتنوئید 54

شکل ‏4‑22- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان کارتنوئید 54

شکل ‏4‑23- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر در صد مهار رادیکالهای آزاد 57

شکل ‏4‑24- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر درصد مهار رادیکالهای آزاد 58

شکل ‏4‑25- اثر متقابل هورمون و ریزنمونه بر درصد مهاررادیکال آزاد 58

شکل ‏4‑26- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان فنل کل 61

شکل ‏4‑27- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان فنل کل 62

شکل ‏4‑28- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان فنل کل 63

شکل ‏4‑29- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان فلاونوئید 65

شکل ‏4‑30- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان فلاونوئید 65

شکل ‏4‑31- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان فلاونوئید 66

شکل ‏4‑32- کروماتوگرام ترکیبات پلی‌فنلی کالوس کنگرفرنگی 68

شکل ‏4‑33- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان اسید کافئیک 69

شکل ‏4‑34- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان اسید کافئیک 70

شکل ‏4‑35- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان اسید کافئیک 71

شکل ‏4‑36- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان اسید کلروژنیک 74

شکل ‏4‑37- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان اسیدکلروژنیک 74

شکل ‏4‑38- اثر متقابل ریزنمونه و غلظت هورمون بر میزان اسید کلروژنیک 75

 

 

فصل اول

 

مقدمه

 


1-  مقدمه

 

1-1-گیاهان دارویی

در پیکر گیاهان دارویی مواد خاصی به نام «مواد مؤثره»[1] (مواد فعال[2]) ساخته و ذخیره می­ شود که این مواد تأثیر فیزیولوژیکی بر پیکر موجودات زنده بر جا می­گذارند. این گیاهان برای مداوای برخی بیماری­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. مواد فعال مذکور در طی یک سلسله فرایند­های ویژه و پیچیده بیو­شیمیایی، به مقدار بسیار کم معمولاً کمتر از وزن خشک گیاه ساخته می­شوند و به «متابولیت­های ثانویه»[3]نیز معروفند (امید بیگی، 1384). تولید متابولیت­های ثانویه بخشی از سیستم دفاعی گیاه را تشكیل می­دهد. متابولیت­های ثانویه جنبه­ های مهمی از كیفیت غذای انسان )رنگ، طعم و بو( را تعیین می­كنند. برخی از آن­ها نظیر رنگدانه­ های گیاهی برای تنوع گل­ها و گیاهان زینتی مهم هستند. تعدادی از متابولیت­های ثانویه گیاهی برای تولید دارو­ها، حشره­کش­ها، چاشنی­های غذایی، رنگ­ها و خوشبوكننده­ها مورداستفاده قرارمی­ گیرند (حبیبی خانیانی، 1384).

 

1-2- کنگرفرنگی

کنگرفرنگی در اقتصاد کشاورزی مدیترانه با تولید سالیانه 750 میلیون تن (بیش از 60 درصد از تولید کنگرفرنگی) در بیش از 80 هکتار از زمین­های زراعی نقش قابل توجهی دارد. ایتالیا تولید کننده برجسته جهان است (در حدود 470 میلیون تن)، به دنبال آن اسپانیا (188 میلیون تن)، فرانسه (5/52 میلیون تن) و یونان (35 میلیون تن) قرار دارند (پروهنس، 2008).

 

1-2-1- مشخصات گیاهشناسی

کنگر­فرنگی با نام علمیCynara scolymus L. گیاهی است چند ساله یا پایا، سازگار با سرمای مناطق مدیترانه­ای، با طول عمر متوسط 4 سال كه ارتفاع آن به 2 متر می­رسد. دارای برگ­های بسیار بزرگ متمایل به سفید كركینه پوش وحاوی رگبرگ­های خیلی برجسته است (سید ضیایی، 1383). جوانه­ های گل از قسمت انتهایی ساقه اصلی و ساقه­های جانبی گیاه بیرون می­آیند و هر جوانه گل باز نشده شبیه یک مخروط کاج می­باشد. براكته­ها دراطراف یک مركز گوشتی به ­وجود می­آیند (صمصام شریعت، 1374). Cynara جنس کوچکی از خانواده کاسنی Asteraceae)) می­باشد. بومی مناطق مدیترانه­ای است که در نواحی اروپا و شمال آفریقا به صورت خودرو یافت می شود (پروهنس و همکاران، 2008). این گیاه از طریق رویشی (ساقه­های ثانویه) و همچنین با بذر و روش کشت­بافت تکثیر می­ شود (پروهنس و همکاران، 2008).

 

1-2-2- ارزش غذایی و آثار فارماکولوژیکی

ارزش غذایی مربوط به ترکیبات فنلی و کربوهیدرات اینولین[4] و املاح معدنی موجود در آن است که به این گیاه طعم و مزه ویژه­ای می­دهد. ترکیبات فنلی از مشتقات اسید کافئیک[5] است. از عصاره آن ماده سینارین[6] به دست می ­آید که در درمان ناراحتی­های کبدی و متابولیسم کلسترول به کار می­رود (پیوست، 1384). ترکیبات شیمیایی برگ كنگرفرنگی مورد مطالعه قرار گرفته ­اند و محققان دریافته­اند که برگ­ها منبع قوی مواد پلی فنولی مثل ترکیبات کافئولکوئینیکی و فلاونوئیدی است (ماتز و هونرمیر، 2008). محققین ایتالیایی ازسال 1950تا 1980تركیب سینارین (ماده مؤثركنگرفرنگی) را به عنوان محرك كبد و مثانه وكاهش دهنده غلظت كلسترول خون به بیماران تجویز می­كردند ( فلاح حسینی و همکاران، 1384). سینارین و کلروژنیک اسید در جوانه­ های گل، بذر­های جوانه زده، برگ­ها و تمام گیاه شناسایی شده است و ترکیبات فنلی گنگرفرنگی علاوه بر خاصیت آنتی­اکسیدانی، فعالیت ضد باکتریایی نیز دارند (تراجتنبرگ و همکاران، 2006).

 

1-3- بیوتكنولوژی

علم بیوتكنولوژی ازطریق كشت سلول، بافت یا ریزنمونه، در شرایط درون شیشه ­ای[7]فرصتی را فراهم می­كندتا تركیب مورد نظر به دست آید. كشت سلولهای گیاهی یک منبع مناسب ومهم برای تولید متابولیت­های ثانویه با ارزش در اكثر گیاهان است. سلول­های گیاهی از نظر بیوسنتزی خاصیت توتیپتانسی[8] دارند بدین معنی كه هر سلول تحت كشت، تمام طلاعات ژنتیكی گیاه والد را دارا است و از این رو این توانایی را دارد تا دامنه­ای از مواد شیمیایی را كه در گیاه والدینی یافت می­ شود تولید نماید (حبیبی خانیانی،1384).

 

1-4- فرضیات

-بین محیط­های کشت مختلف تفاوت معنی­داری در میزان کالوس وجود دارد.

-میزان ترکیبات فنولی تحت تاثیر نوع ریزنمونه و اجزاء تشکیل دهنده محیط کشت قرار دارد.

 

1-5- اهداف

-مقایسه محیط­های کشت مختلف از لحاظ تولید کالوس در گیاه گنگرفرنگی.

-بررسی میزان تولید کالوس از ریزنمونه­ های تهیه شده از بخش­های مختلف گیاه.

-ارزیابی ترکیبات فنولی در کالوس­های تولید شده از قسمت ­های مختلف گیاه.


فصل دوم

 

بررسی منابع

 

2-  بررسی منابع

اثبات شده است که منشاء بسیاری از مواد دارویی و درمانی در متابولیت­های ثانویه گیاهان وجود داشته و ترکیبات فنلی با خاصیت آنتی­اکسیدانی و دارویی در گروه مهمترین متابولیت­های ثانویه گیاهان به شمار می­روند (مگانها و همکاران، 2010).

 

2-1- کالوس(پینه)[9]

در کشت کالوس، بافت تمایز یافته جدا شده و در شرایط درون شیشه ­ای، تولید توده­ی سلولی تمایز نیافته­‌ای بنام کالوس می کند (باقری، 1384). واژه پینه عبارتست از بافتی که از پرآوری یاخته­های تمایز نیافته بخش­هایی (ریزنمونه­ هایی[10]) از ریزنمونه­ های گیاهی به دست آمده است. وقتی باززایی به صورت غیرمستقیم صورت می­گیرد، ابتدا بافت کالوس تولید می­ شود و سپس ریزنمونه­ های ریشه یا شاخساره از بافت کالوس تولید می­گردند (خوشخوی، 1377؛ علیزاده، 1390). متکووسکی (2008) در مطالعه­ مروری خود گزارش کرد که کشت درشرایط درون شیشه­‌ای قابل انجام بوده و متابولیت­های ثانویه با ارزش دارویی بسیاری درآن­ها تجمع می‌­یابد که برای افزایش بیوسنتز و تجمع ترکیبات آنتی­اکسیدانی در سلول­های گیاهی از روش­های کشت درون شیشه ­ای استفاده می­ شود.

در سال 1963 جاکوب و موناد تمایز را چنین تعریف کردند: دو سلول هنگامی نسبت به هم متمایز می­گردند که با داشتن ژنومی یکسان، طرح پروتئین­سازی متفاوتی را دنبال نمایند. همچنین تمایز به صورت­های دیگر از جمله مجموعه ­ای از تغییرات که در ساختمان و عمل یک سلول ایجاد و موجب تمایز مورد نظر از سایر سلول­ها می­گردد نیز تعریف شده است. بنابراین اگر تمایز صورت نگیرد سلول­های به وجود آمده سرنوشت یکسانی خواهند داشت و توده­ای از سلول­های تمایز نیافته (کالوس) را تشکیل می­ دهند (احسان پور و امینی، 1382). تراجتنبرگ و همکاران در سال 2006 میزان سینارین و اسید کلروژنیک را در کالوس گیاه کنگرفرنگی(Cynara cardunculus var. Cardunculus) به روش کروماتوگرافی اندازه ­گیری نمودند و با میزان این مواد در برگ­ها در شرایط درون شیشه ­ای مقایسه نمودند و نتیجه گرفتند محتوای سینارین در کالوس نسبت به برگ­ها در شرایط درون شیشه ­ای بالاتر بوده است و نیز میزان عصاره­ی کالوس را با بهره گرفتن از متد تیوباربیتوریک اسید تعیین نمودند که نشان دهنده معنی­دار بودن ظرفیت آنتی­اکسیدانی بود.

 

2-2- القای کالوس

ریزنمونه می ­تواند در واکنش به جراحت ایجاد شده تولید کالوس نماید. کالوس توده­ای از سلول است که در اثر تقسیم به وجود آمده و در آن­ها تمایز اتفاق نیفتاده است. ریزنمونه تولید کننده کالوس، ممکن است یک گیاهچه تازه تولید شده حاصل از قرار دادن بذور جوانه زده روی یک محیط کشت حاوی تنظیم کننده­ های رشد مثل تو-فور-دی (اکسین) باشد. سلول­های کالوس اندازه­ های متفاوتی دارند. همچنین از نظر شکل، رنگدانه و گاهی از نظر بیان ژنتیکی نیز متفاوتند. این سلول­ها با داشتن یک واکوئل بزرگ در مرکز و هسته ای در کنار از بقیه متمایز هستند.

معمولاً فقط بافت­های به ظاهر سالم واکشت می­شوند اغلب سلول­های با رشد کم، سفید تا قهوه­ای تیره، سلول­های مناسبی­اند که باید واکشت شده تا کشت­های قابل باززایی تولید کنند. بسیاری اوقات لاین­های سلولی سبز و سریع الرشد باززایی نمی­شوند (باقری، 1381). پترووا و همکاران در سال 2011 روی باززایی غیرمستقیم از ریز نمونه­ های برگ گیاه Arnica montana از خانواده­ی کاسنی (Asteraceae) مطالعاتی نمودند، برای القای کالوس طی سه ماه در شرایط درون شیشه ­ای در محیط کشت MS همراه با 1/0 میلی­گرم در لیتر تو-فور-دی کشت گردید. وانی[11]و همکاران در سال 2010 روی القای کالوس در گیاه Tridx procumbens L. از خانواده­ی کاسنی مطالعاتی نمودند، ریزنمونه­ های برگ و نوک جوانه با بیشترین کالزایی را در محیط­کشت MS حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر تو-فور-دی و 5/0 میلی­گرم در لیتر کینتین داشتند، در حالی­که ریزنمونه­ های میان گره بیشترین القای کالوس را در غلظت هورمونی 2 میلی­گرم در لیتر تو-فور-دی و 5/0 میلی­گرم در لیتر BAP را نشان دادند. در شرایط درون شیشه­‌ای کالوس تولید شده به عنوان منبعی برای جدا­سازی متابولیت­های ثانویه از این گیاه می­باشد.

 

2-3- محیط کشت

[1].Active substances

[2].Active principle

[3].Secondary metabolit

[4].Inolin

[5].Caffeic acid

[6].Cynarin

[7].In vitro

[8].Totipotency

1.Callus

[10].Explants

[11].Minal Wani

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :30

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.