مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه مطالعه تاکسونومیکی قارچ‏های راسته‏ی Ustilaginales روی گیاهان تیره گرامینه در استان‏های مرکزی و لرستان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:بیماریهای گیاهی

عنوان:مطالعه تاکسونومیکی قارچ‏های راسته‏ی Ustilaginales روی گیاهان تیره گرامینه در استان‏های مرکزی و لرستان

دانشکده کشاورزی

مطالعه تاکسونومیکی قارچ‏های راسته‏ی Ustilaginales روی گیاهان تیره گرامینه در استان‏های مرکزی و لرستان

 

 

پایان نامه كارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

 

 

1394

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

چکیده. 7

فصل اول:مقدمه وبررسی منابع. 2

1-1-مقدمه. 2

1-2-گیاه‌شناسی. 3

1-3-ارزش غذایی. 3

1-4-تولید جهانی و سطح زیرکشت غلات. 4

1-5-تولید غلات و سطح زیر‌کشت در ایران. 4

1-6- بیماری‌های مهم غلات در ایران. 4

1-7- بیماری‌های مهم قارچی غلات. 5

1-8-سیاهک‌ها.. 5

1-9-تاریخچه سیاهک در جهان و ایران. 5

1-10-چرخه زندگی عمومی سیاهک‌ها. 6

1-11-ویژگی‌ها‌ی مورد بررسی در طبقه‌بندی سیاهک‌ها.. 7

1-11-1- گیاه میزبان. 7

1-11-2- علائم بیماری. 7

1-11-3- ریخت‌شناسی. 8

1-11-3-1- پیوستگی اسپورها. 8

1-11-3-2- اسپورها. 10

1-11-3-3- غلاف. 12

1-11-3-4- سلول‌های نازا. 12

1-11-3-5- اسپورهای نارس. 12

1-11-3-6- تندش اسپور. 12

1-12-پراکنش جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-13-مراحل آلوده سازی میزبان توسط قارچ های مولد سیاهک. 14

هشت

 

1-14-طبقه‌بندی سیاهک ها. 14

1-15-شناسایی مولکولی.. 19

1-16-اهداف طرح. 22

فصل دوم:مواد و روش ها. 24

2-1- موقعیت جغرافیایی استان مرکزی و لرستان. 24

2-2- نمونه‌برداری.. 25

2-3- تهیه نمونه‌های هرباریومی. 29

2-4- روش بررسی و شناسایی نمونه‌ها. 30

2-4-1- تهیه نمونه‌های میکروسکوپی.. 30

2-4-2- بررسی نحوه جوانه‌زنی تلیوسپورها. 31

2-5- استخراج DNA.. 32

2-5-1- استخراج DNA به روش موری و تامسون (1980).. 32

2-5-2- استخراج DNA به روش تغییر یافته شارما و همکاران (2002).   33

2-5-3-   استخراج DNA به روش ردر و برودا (1985).. 34

2-6- بررسی کمیت و کیفیت DNA.. 35

2-6-1- تعیین کمیت و کیفیت DNA با بهره گرفتن از ژل آگارز.. 36

2-6-2- روش اسپکتروفتومتری. 36

2-7- واکنش PCR.. 37

2-7-1- آغازگرهای اختصاصی. 37

2-7-2- مخلوط نوکلئوتیدی dNTPs 38

2-7-3- کلرید منیزیم. 38

2-7-4- بافر PCR.. 38

2-7-5- آنزیم Taq DNA پلیمراز.. 38

2-7-6 – مخلوط Taq DNA Polymerase Master mix. 39

2-8-تنظیم شرایط واکنش PCR.. 39

2-9- الکتروفورز محصولات PCR.. 41

نه

 

2-10- تعیین توالی نوکلئوتیدی. 42

فصل سوم: نتایج وبحث. 44

3-1- توصیف جنس Sporisorium.. 44

3-1-1- گونه Sporisorium cruentum.. 45

3-1-1-2- میزبان‌ها. 45

3-1-1- 3- نمونه های بررسی شده. 45

3-1-1-4- علائم. 45

3-1-1-5- شرح گونه. 46

3-1-2- گونه ………….………………….………………………… Sporisorium reilianum…48

3-1-2-1- میزبان‌ها. 48

3-1-2-2- نمونه‌های بررسی شده. 48

3-1-2-3- علائم. 48

3-1-2-4- شرح گونه. 49

3-2- جنس Ustilago. 51

3-2-1- گونهUstilago avenae 51

3-2-1-1- میزبان‌ها. 52

3-2-1-2- نمونه‌های مورد بررسی. 52

3-2-1-3- علائم. 52

3-2-1-4- شرح گونه. 52

3-2-2- گونه Ustilago bromivora 54

3-2-2-1- میزبان‌ها. 55

3-2-2-2- نمونه های بررسی شده. 55

3-2-2-3- علائم. 55

3-2-2-4- شرح گونه. 56

3-2-3- گونه Ustilago cynodontis 57

3-2-3-1- میزبان. 58

ده

 

3-2-3-2- نمونه‌های بررسی شده. 58

3-2-3-3- علائم. 58

3-2-3-4- شرح گونه. 58

3-2-4- گونه Ustilago hordei 60

3-2-4-1- میزبان‌ها. 60

3-2-4-2-   نمونه‌های مورد بررسی شده. 61

3-2-4-3- علائم. 61

3-2-4-4- شرح گونه. 61

3-2-5- گونه Ustilago maydis 63

3-2-5-1- میزبان‌ها. 63

3-2-5-2- نمونه‌های مورد بررسی شده. 63

3-2-5-3- علائم. 64

3-2-5-4- شرح گونه. 64

3-2-6- گونه Ustilago nuda 66

3-2-6-1- میزبان‌ها. 66

3-2-6-2- نمونه‌های بررسی شده. 66

3-2-6-3- علائم. 66

3-2-6-4- شرح گونه. 66

3-2-6- گونهUstilago tritici 68

3-2-6-1- میزبان‌ها. 69

3-2-6-2- نمونه‌های بررسی شده. 69

3-2-6-3- علائم. 69

3-2-6-4-   شرح گونه. 70

3-2-7- گونهUstilago turcomanica 72

3-2-7-1- میزبان‌ها. 72

3-2-7-2- نمونه‌های بررسی شده. 73

یازده

 

3-2-7-3- علائم. 73

3-2-7-4- شرح گونه . 73

3-3- جنس Tilletia. 75

3-3-1- گونه Tilletia controversa 76

3-3-1-1- میزبان‌ها. 76

3-3-1-2- نمونه‌های بررسی شده.. 77

3-3-1-3- علائم. 77

3-3-1-4- شرح گونه. 77

3-3-2- گونهTilletia laevis 79

3-3-2-1- میزبان‌ها. 79

3-3-2-2- نمونه‌های بررسی شده.. 80

3-3-2-3- علائم. 80

3-3-2-4- شرح گونه. 80

3-4- کلید شناسایی جنس‌های قارچ‌های Ustilaginales عامل سیاهک، جمع‌ آوری شده از استان مرکزی و لرستان:. 82

3-4-2- کلید شناسایی گونه‌های Ustilago. 82

3-4-3- کلید شناسایی گونه‌های Tilletia. 84

3-5- بررسی مولکولی. 84

3-5-1- استخراج DNA.. 84

3-5-2- شناسایی گونه‌های Ustilago tritici، U.nuda و U.hordei با بهره گرفتن از واکنش PCR   86

3-6- بررسی توالی‌های مورد نظر با بهره گرفتن از جستجوگر BLAST.. 87

3-7- مقایسه فیلوژنتیکی توالی‌های بدست آمده. 90

3-7-1- مقایسه توالی نوکلئوتیدی جدایه‌های توالی‌یابی شده U. tritici (LO42)، گونه U. nuda (LO43) و U. hordei (Ar7) با گونه‌های موجود در بانک ژن با جفت آغازگر ITS5-F/ITS4-R   90

3-7-2- مقایسه توالی نوکلئوتیدی جدایه‌های توالی‌یابی شده U. tritici (LO42)، U. nuda (LO43)، U. hordei (Ar7) با جدایه‌های موجود در بانک ژن با جفت آغازگر rpb1. 91

3-7-3- مقایسه توالی نوکلئوتیدی گونه‌های توالی‌یابی شده U. tritici (LO42)، U. nuda (LO43)، U. hordei (Ar7) با گونه‌های موجود در بانک ژن با جفت آغازگر β- tubulin. 92

دوازده

 

فصل چهارم: نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادها. 96

4-1- نتیجه‌‌گیری کلی. 96

4-2- پیشنهادها. 98

منابع. 106

 

سیزده

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

شکل1-1- شمای چرخه زندگی سیاهک‌ها.. 6

شکل1-2- اسپورهای منفرد یا تکی در گونه های جنس Tilletia. 9

شکل1-3- توپ اسپورهای متشکل شده از اسپورهای زایا و عقیم در گونه‌های Urocystis 9

شکل 1-4 – انواع تزیینات رویه اسپور سیاهک‌ها.. 11

شکل 1-5- انواع تیپ‌های تندش اسپور سیاهک‌ها. تیپ Ustilago (A)، Tilletia (B)، Yenia (C)، Pericladium (D)، Anthracoidea (E)، Glomosporium (F) 13

شکل3-1- سورهای Sporisorium cruentumروی گیاه .Sorghum halepense. 46

شکل 3-2- اسپورهای زایا و نازا .Sporisorium cruentum.. 47

شکل 3-3- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپور .Sporisorium cruentum.. 47

شکل 3-4- جوانه زنی Sporisorium cruentum و تشکیل بازیدیوم و بازیدیوسپورها. 47

شکل3-5- سورهای Sporisorium reilianum روی.Sorghum halepense L. 49

شکل 3-6- اسپورهای زایا و نازا .Sporisorium reilianum.. 50

شکل3-7- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپورهای نازا (الف) و زایا (ب) .Sporisorium reilianum.. 50

شکل 3-8- جوانه‌زنی Sporisorium reilianum و تشکیل بازیدیوم و بازیدیوسپورها.   50

شکل 3-9- سورهای Ustilago avenae روی گیاه .Avena fatua L. 53

شکل 3-10- اسپورهای .Ustilago avenae. 53

شکل 3-11- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپور .Ustilago avenae. 54

شکل 3-12- جوانه زنی Ustilago avenae و تشکیل بازیدیوم و بازیدیوسپورها. 54

شکل 3-13- اسپورهای Ustilago bromovoria روی گیاه Bromus tectorum L. 56

شکل 3-14- اسپورهای .Ustilago bromovoria. 56

شکل 3-15- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپور.Ustilago bromovoria. 57

شکل 3-16- جوانه‌زنی Ustilago bromovoria و تشکیل بازیدیوم و بازیدیوسپورها. 57

چهارده

 

شکل 3-17- سورهای Ustilago cynodontis روی گیاه .Cynodon dactylon. 59

شکل 3-18- اسپورهای .Ustilago cynodontis. 59

شکل 3-19- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپور .Ustilago cynodontis. 59

شکل 3- 20- جوانه زنی Ustilago cynodontis و تشکیل بازیدیوم و بازیدیوسپور. 60

شکل 3-21- سورهای Ustilago hordei روی گیاه .Hordeum vulgare. 62

شکل 3-22- اسپورهای .Ustilago hordei 62

شکل 3-23- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپور hordei .Ustilago. 62

شکل 3-24- جوانه‌زنی Ustilago hordei و تشکیل بازیدیوم و بازیدیوسپور. 63

شکل 3-25- سورهای Ustilago maydis روی گیاه .Zea mays. 64

شکل 3-26- اسپورهای .Ustilago maydis. 65

شکل 3-27- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپور .Ustilago maydis. 65

شکل 3-28- جوانه‌زنی Ustilago maydis و تشکیل بازیدیوم و بازیدیوسپور. 65

شکل 3-29- سورهای Ustilago nuda روی گیاه .Hordeum vulgare. 67

شکل 3-30- اسپورهای .Ustilago nuda. 67

شکل 3-31- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپور .Ustilago nuda. 68

شکل 3-32- جوانه‌زنی Ustilago nuda و تشکیل بازیدیوم. 68

شکل 3-33- سورهای Ustilago tritici روی گیاه الف) Triticum aestivum ب) .Aegilops triuncialis. 70

شکل 3-34- سورهای Ustilago tritici روی گیاه الف) Triticum aestivum ب) .Aegilops triuncialis. 71

شکل 3-35- اسپورهای .Ustilago tritici 71

شکل 3-36- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپور .Ustilago tritici 72

شکل 3-37- جوانه‌زنی Ustilago tritici و تشکیل بازیدیوم. 72

شکل 3-38- سورهای Ustilago turcomanica روی گیاه .Eremopyrum bonaepartis. 74

شکل 3-39- اسپورهای .Ustilago turcomanica. 74

شکل 3-40- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپور .Ustilago turcomanica. 74

پانزده

 

شکل 3-41- جوانه‌زنی Ustilago turcomanica و تشکیل بازیدیوم و بازیدیوسپور   75

شکل 3-42- اسپورهای زایا و نازای .Tilletia controversa. 78

شکل 3- 43- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپور زایا و نازا Tilletia contraversa. 79

شکل 3-44- غلاف ژلاتینی Tilletia contraversa با بهره گرفتن از سوسپانسون مرکب چین 30 %   79

شکل 3-45- سورهای Tilletia laevis روی گیاه .Triticum aestivum L. 81

شکل 3-46- اسپورهای زایا و نازای laevis .Tilletia. 81

شکل 3-47- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپورهای زایا .Tilletia laevis. 81

شکل 3-48- جوانه‌زنی Tilletia laevis و تشکیل بازیدیوم و بازیدیوسپور. 82

شکل 3-49- نقوش الکتروفورزی DNA استخراج شده به روش موری و تامسون (1980) بر روی ژل 7/0 درصد در بافر TAE. M: نشانگرIII، Ustilago tritici (1، 2، 3 ، 4 و 5)، Ustilago nuda (6، 7، 8 و 9)، Ustilago hordei (11، 12، 13، 14، 15 و 16)   84

شکل 3-50- نقوش الکتروفورزی محصول PCR تکثیرشده با جفت آغازگر ITS5-F/ITS4-R . L) نشانگر اندازهbp 100، 1) Ustilago nuda (LO43)، 2) U. tritici (LO42)، 3) U. hordei (Ar7)، 4 )   شاهد منفی (-). 86

شکل 3-51- نقوش الکتروفورزی محصول PCR تکثیرشده با جفت آغازگر rpb1. L) نشانگر اندازهbp 100، 1) Ustilago hordei (Ar7)، 2) U. nuda (LO43)، 3) U. tritici (LO42)، ، 4) شاهد منفی (-)… 86

شکل 3-52- نقوش الکتروفورزی محصول PCR تکثیرشده با جفت آغازگر- tubulin .β L) نشانگر اندازهbp 100، 1) Ustilago hordei (Ar7)، 2) U. nuda (LO43)، 3) U. tritici (LO42)، ، 4) شاهد منفی (-)… 87

شکل 3-53- نتایج حاصل از بلاست توالی(Ar7) Ustilago hordeiبا جفت آغازگر ITS5-F/ITS4-R   87

شکل 3-54- نتایج حاصل از بلاست توالی(LO‌43) Ustilago nuda با جفت آغازگر ITS5-F/ITS4-R.. 88

شکل 3-55- نتایج حاصل از بلاست توالی گونه(LO42) Ustilago triticiبا جفت آغازگر ITS5-F/ITS4-R.. 88

شکل 3-56- نتایج حاصل از بلاست توالی گونه Ustilago hordei (Ar7) با جفت آغازگر rpb1 . 88

شکل 3-57- نتایج حاصل از بلاست توالی گونه Ustilago nuda (LO43) با جفت آغازگر rpb1 . 88

شکل 3-58- نتایج حاصل از بلاست توالی گونه Ustilago tritici (LO42) با جفت آغازگر rpb1 . 89

شکل 3-59- نتایج حاصل از بلاست توالی گونه Ustilago hordei (Ar7) با جفت آغازگر – tubulin β. 89

شکل 3-60- نتایج حاصل از بلاست توالی گونه Ustilago nuda (LO43) با جفت آغازگر – tubulin β. 89

شانزده

 

شکل 3-61- نتایج حاصل از بلاست توالی گونه Ustilago tritici (LO42) با جفت آغازگر – tubulin β. 89

شکل 3-62- درخت فیلوژنی مربوط به جدایه‌های توالی‌یابی شده Ustilago tritici (LO42)، گونه Ustilago nuda (LO43) و Ustilago hordei (Ar7) با گونه‌های موجود در بانک ژن با جفت آغازگر ITS5-F/ITS4R. 91

شکل 3-63- درخت فیلوژنی مربوط به جدایه‌های توالی‌یابی شده Ustilago tritici (LO42)، گونه Ustilago nuda (LO43) و Ustilago hordei (Ar7) با گونه‌های موجود در بانک ژن با جفت آغازگر rpb1. 92

شکل 3-64- درخت فیلوژنی مربوط به جدایه‌های توالی‌یابی شده Ustilago tritici (LO42)، Ustilago nuda (LO43) و Ustilago hordei (Ar7) با گونه‌های دیگر موجود در بانک ژن با جفت آغازگر β -tubullin. 93

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :134

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.