مهندسی برق

دانلود پایان نامه طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :مخابرات

عنوان : طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی برق مخابرات

عنوان :

طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس

استاد راهنما :

دکتر هوشنگ امین الهی

آذر 1385

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان مطالب                                                                                           شماره صفحه

چکیده………………… ………………………………………………………………………………. 1

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 2

 

فصل اول: سیستمهای رادار………………………………………………………………………. 3

 

-1-1 معرفی……………………………………………………………………. …………………… 4

 

-2-1 کاربردهای رادار……………………………………………………………………………….. 4

 

-3-1 طرز کار رادار…………………………………………………………………………………… 5

 

-4-1 معادله رادار………………………………………………………………………………….. 8

 

-5-1 فرکانسهای رادار……………………………. ………………………………………………… 9

 

فصل دوم: رادار ردگیر و انواع روش های ردگیری……………………………………………… 10

 

-1-2 معرفی………………………………………………………………………………………… 11

 

-2-2 لوبینگ متوالی……………………………………………………………………………….. 13

 

-3-2 اسکن کانونی…………………………………………………………………………………. 14

 

-4-2 روش ردگیری تکپالس (لوبینگ همزمان)………………………………………………….. 17

 

فصل سوم: روش ردگیری تکپالس……………………………………………………………… 18

 

-1-3 معرفی………………….. ………………… ………………………….. ……………………. 19

 

-2-3 اجزای یک رادار تکپالس………………. …………………………………………………….. 19

 

-3-3 مزایا و معایب تکپالس……………………………………………… ………………………. 27

 

-1-3-3 مزایا……………………………………………………. ……… …………………. 27

 

-2-3-3 معایب…………………………………………………. ……… …………………. 28

 

-4-3 پردازنده های تکپالس…………………………………………………. ……………………. 28

 

-1-4-3 پردازندهی دقیق تکپالس…………………………….. ……… ………………….. 29

 

-2-4-3 پردازنده به کارگیرنده اندازه خطی و فاز سیگنالها……… ……………………….. 30

 

-3-4-3 پردازش با بهره گرفتن از مولفه های I و 30…………………………………….. ……. Q

 

-4-4-3 پردازش با بهره گرفتن از فاز و اندازه لگاریتمی سیگنالهای s و 31……………… ….. d

 

-5-4-3 پردازش با بهره گرفتن از ضرب نقطهای به همراه 32…………………………… AGC

 

-6-4-3 پردازنده به کار گیرنده 33………………………………………. ……………. s  jd

 

-5-3 مقایسه پردازنده های تکپالس……………………………………………………………….. 36

 

-6-3 ردگیری برد………………………………………………………………………………….. 37

 

فصل چهارم: طراحی گیرنده دیجیتال………………………………………………………… 41

 

-1-4 معرفی………………………………………………………. ………………………………. 42

 

-2-4 محل نمونهبرداری……………………………………………………………………………. 46

 

-3-4 طرح کلی گیرنده دیجیتال………………………………………………………………….. 48

 

-4-4 مشخصات مبدل آنالوگ به دیجیتال……………………………………………………….. 49

 

-1-4-4 نحوه تبدیل آنالوگ به دیجیتال…………………………………………………… 49

 

-2-4-4 اثرات دیجیتال کردن سیگنال…………………………………………………….. 51

 

-3-4-4 تعداد بیت خروجی 54…………………………………………………………. A/D

 

-4-4-4 فرکانس نمونهبرداری………………………………………………………………. 55

 

-5-4 نمونهبرداری…………………………………………………………………………………. 57

 

-1-5-4 طیف سیگنال گسسته…………………………………………………………….. 57

 

-2-5-4 نمونهبرداری از سیگنال 58…………… …………………………………………. IF

 

-6-4 آمادهسازی سیگنال برای نمونهبرداری و بلوکهای قبل از 60………………………….. A/D

 

-1-6-4 تقویت کننده………… ……………………………………………….. …………. 60

 

62………… …………………………………………………………………… AGC -2-6-4

 

-3-6-4 فیلتر ضد آلیاس……………………………………………………………………. 65

 

-7-4 آشکارساز… …………………………………………………………………………………… 69

 

-8-4 فیلترهای پایینگذر دیجیتال……………………………. ……. ……………………………. 75

 

-9-4 خلاصه پردازشهای بخش زاویه و برد……………… ……………………………………….. 80

 

فهرست مراجع………………………………………………………………………………………. 82

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………….. 84

 

فهرست شکلها

 

عنوان مطالب                                                                                               شماره صفحه

 

شکل -1-1  اندازه گیری برد در رادار…………………………………………………………………. 5

 

شکل -2-1 پالسهای رفت و برگشت در رادار………………………………………………………… 6

 

شکل -3-1 دیاگرام بلوکی رادار……………………………………………………………………….. 6

 

شکل -4-1 نمایشگر 8…………………………………………………………………………… PPI

 

شکل -1-2 مسیرهای معمول جستجو در مرحله اکتساب هدف…………………………………… 12

 

شکل -2-2 سیستم کنترلی ساده شده رادار ردگیر…………………………………………………. 12

 

شکل -3-2 تکنیک ردگیری لوبینگ متوالی………………………………………………………… 13

 

شکل -4-2 ردگیری اسکن کانونی………………………………………………………………….. 14

 

شکل -5-2 اکوی دریافتی از هدف در رادار اسکن کانونی………………………………………….. 15

 

شکل -6-2 دیاگرام بلوکی یک رادار اسکن کانونی………………………………………………….. 16

 

شکل -1-3 دیاگرام کلی عملکرد رادار تکپالس……………………………………………………… 20

 

شکل -2-3 نمای فیدهای رادار تکپالس مقایسه دامنه…………………………………………….. 21

 

شکل -3-3 فید یک رادار تکپالس…………………………………………………………………… 21

 

شکل -4-3 حالتهای مختلف دریافت انرژی با توجه به موقعیت هدف………………….. .           22

 

شکل -5-3 نحوه تشکیل سیگنالهای ∑، el  و 23………………………………………………….. az

 

شکل -6-3 بیم آنتن رادار تکپالس………………………………………………………………….. 23

 

شکل -7-3 نماد آنتن رادار تکپالس…………………………………………………………………. 24

 

شکل -8-3 نمودار ولتاژ خطا بر حسب زاویه انحراف……………………………………………….. 24

 

شکل -9-3 نمودار عملکرد رادار تکپالس……………………………………………………………. 26

 

شکل -10-3 پردازنده سرراست……………………………………………………………………… 30

 

شکل -11-3 پردازنده I و 31……………………………………………………………………….. Q

 

شکل -12-3 تقویتکننده لگاریتمی 31……………………………………………………………. IF

 

شکل -13-3 پردازش با بهره گرفتن از اندازه و فاز لگاریتمی…………………………………………… 32

 

شکل -14-3 پردازنده بکارگیرنده ضربکننده نقطهای و 33…………………………………… AGC

 

شکل -15-3 پردازنده بکارگیرنده 34…………………………………………………………… s  jd

 

شکل -16-3 اختلاف فاز s و 34…………………………………………………………………….. d

 

شکل -17-3 مقایسه خروجی پردازنده دقیق و پردازنده 35…………………………………… s  jd

 

شکل -18-3 سیستم ردگیری برد………………………………………………………………….. 38

 

شکل -19-3 آشکارسازی خطای ردگیری برد و گیتهای زود و دیر……………………………….. 39

 

شکل -20-3 ردگیری برد با بهره گرفتن از شمارنده…………………………………………………… 40

 

شکل -1-4 گیرنده همدوس معمول رادار…………………………………………………………… 46

 

شکل -2-4 طیف سیگنال میانگذر………………………………………………………………….. 47

 

شکل -3-4 طرح کلی گیرنده……………………………………………………………………….. 49

 

شکل -4-4 بخشهای مختلف یک 50……………………………………………………………. A/D

 

شکل -5-4 نمودار ورودی و خروجی یک 50……………………………………………………. A/D

 

شکل -6-4 خطای جبرانسازی……………………………………………………………………… 52

 

شکل -7-4 خطای بهره……………………………………………………………………………… 52

 

شکل -8-4 خطای غیرخطی بودن………………………………………………………………….. 53

 

شکل -9-4 تابع توزیع احتمال نویز چندیکردن……………………………………………………. 53

 

شکل -10-4 چگالی طیفی توان نویز چندیکردن………………………………………………….. 55

 

شکل -11-4 توان نویز چندیکردن در دو فرکانس نمونهبرداری…………………………………… 56

 

شکل -12-4 نمونهبرداری…………………………………………………………………………… 57

 

شکل -13-4 طیف سیگنال نمونهبرداری شده…………………………………………………….. 58

 

شکل -14-4 طیف سیگنال آنالوگ 58……………………………………………………………. IF

 

شکل -15-4 نمونهبرداری از سیگنال 59………………………………………………………….. IF

 

شکل -16-4 یک زنجیره تقویتکننده……………………………………………………………….. 61

 

شکل -17-4 نقطه برخورد درجه 61………………………………………………………………… 3

 

شکل -18-4 پاسخ پله فیلترهای چبیشف، باترورث و بسل……………………………………….. 67

 

شکل -19-4 طیف سیگنال میانگذر نمونهبرداری شده……………………………………………. 69

 

شکل -20-4 آشکارساز همدوس دیجیتال………………………………………………………….. 69

 

شکل -21-4 آشکارساز همدوس رادار………………………………………………………………. 70

 

شکل -22-4 آشکارساز همدوس دیجیتال…………………………………………………………. 71

 

شکل -23-4 تبدیل دوخطی……………………………………………………………………….. 73

 

شکل -24-4 طیف خروجی ضربکننده ها…………………………………………………………… 75

 

شکل -25-4 ساختار فیلتر پیشنهادی………………………………………………………………. 76

 

شکل -26-4 ساختار یک فیلتر 77……………………………………………………………… CIC

 

شکل -27-4 انتگرالگیر و فیلتر شانهای در فیلتر 77……………………………………………. CIC

 

شکل -28-4 سری کردن فیلترهای 78…………………………………………………………. CIC

 

شکل -29-4 پاسخ فرکانسی فیلتر CIC به ازای N=R=4 و 79………………………. M=4

 

شکل -30-4 جداسازی مولفه های I و Q به طور مستقیم………………………………………… 79

 

شکل -31-4 طرح کلی گیرنده در هر کدام از جهات سمت و ارتفاع…………………………….. 80

 

فهرست جدولها

 

عنوان مطالب                                                               شماره صفحه

 

جدول -1-3 مقایسه پردازنده های تکپالس………………. ………………………………………… 37

 

جدول -1-4 مقایسه مشخصه های فیلترهای سهگانه……………………………………. .           66

 

چکیده:

 

رادارهای ردگیر در سناریوی دفاعی پدافند هوایی نقشی کلیدی بر عهده دارند. روش های مختلفی برای ردگیری اهداف مهاجم وجود دارد که از میان آنها روش تکپالس1 به علت دقت بالا، استخراج اطلاعات مکانی هدف به وسیلهی یک پالس واحد و برخی ویژگیهای منحصر به فرد دیگر، بهطور خاص مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.

 

از طرف دیگر، گیرنده های دیجیتال که با نمونهبرداری از میان سیگنال دریافتی آنتن و پردازش نمونه ها، آشکارسازی را انجام میدهند، به خاطر مزایای خاص مدارهای دیجیتال بر آنالوگ، مانند دقت و پایداری بالا، عدم تغییر پارامترها در اثر شرایط محیطی، انعطافپذیری و حجم و وزن کمتر و …، به سرعت در حال جایگزینی گیرنده های آنالوگ میباشد. در این پروژه، طراحی یک گیرندهی دیجیتال برای یک رادار ردگیر تکپالس که از سیگنال IF نمونهبرداری میکند، مورد بررسی قرار میگیرد و پارامترهای لازم برای ردگیری را استخراج میشود.

 

مقدمه:

 

اهمیت رادار ردگیر در سیستمهای دفاعی و نیز در کاربردهای فراوان غیرنظامی امروزه بر کسی پوشیده نیست. رادارهای ردگیر با استخراج پیوسته دقیق مکان هدف، امکان تعیین خط سیر هدف، سرعت آن و پیش بینی مکان بعدی آن را نیز فراهم میکنند.

از میان روش های ردگیری راداری، روش تکپالس به دلیل قابلیت ویژه که در متن این رساله تفصیل بحث شدهاند و از همه مهمتر دقت بالای ردگیری، جایگزین روش های دیگر گردیده است و تقریباً همهی سیستمهای ردگیری راداری جدید مجهز به این تکنیک میباشند.

 

این رادارها در زمان گذشته بهطور کامل با قطعات آنالوگ ساخته می شدهاند. با پیشرفت فنآوری مدارهای دیجیتال خصوصاً ورود مبدل های آنالوگ به دیجیتال سریع و دقیق و نیز پردازشگرهای سیگنال دیجیتال بلادرنگ1 و پیشرفت تئوری پردازش دیجیتال، رویکرد به سیستمهای دیجیتال به ویژه پردازشگرهای دیجیتال روزافزون شده است. دلیل عمده این امر، دقت، پایداری، انعطافپذیری و ساختار فشردهی مدارهای دیجیتال در مقایسه با مدارهای آنالوگ میباشد.

 

در این رساله، یک رادار ردگیر تکپالس با پارامترهای واقعی توصیف شده و سپس یک گیرندهی دیجیتال با نمونهبرداری از سیگنال دریافتی در مرحله فرکانس میانی و پردازش نمونه ها، طراحی گردیده است.

 

این رساله شامل چهار فصل میباشد. در فصل اول، سیستمهای راداری بهطور کلی معرفی شدهاند و طرز کار یک رادار عمومی توضیح داده شده است.

 

در فصل دوم، انواع روش های ردگیری به ترتیب تکامل توضیح داده شده و طرز کار هر سیستم و مزایا و معایب آن مشخص گردیده است.

 

در فصل سوم، روش ردگیری تکپالس به عنوان روش برتر توصیف شده و گیرندهی آن و انواع مختلف پردازشگرهای آن بررسی گردیده و در نهایت یک روش برای پردازش سیگنالهای دیجیتال انتخاب شده است.

 

در فصل چهارم روش طراحی یک گیرندهی دیجیتال و بلوكهای قبل از مبدل آنالوگ به دیجیتال، مانند تقویت کننده، فیلتر و AGC، توضیح داده شده و با توجه به ویژگیهای سیگنال IF، تعداد بیت، فرکانس نمونهبرداری و سایر پارامترهای مبدل انتخاب گردیده است. در ضمن روش پردازش سیگنال به منظور استخراج پارامترهای لازم برای ردگیری بحث شده است.

 

انجام این پروژه گرچه با تلاش فراوان و در مدت زمان نسبتاً زیاد و با مطالعات گستردهای انجام گرفته، اما قطعاً دارای نقایص و محدودیتهایی است و میتوان آن را به عنوان قدم اول از یک راه طولانی تلقی نمود. به امید گام های آینده و آیندهای درخشان برای کشور اسلامیمان.

 

فصل اول

سیستمهای رادار

 

 

فصل اول: سیستمهای رادار1

 

(1-1 معرفی

 

رادار سیستمی برای کشف و تعیین موقعیت اهداف میباشد. رادار با فرستادن امواج الکترومغناطیس با شکل موجی خاص مثلاً یک موج سینوسی مدوله پالسی2 به سمت اهداف و دریافت بازگشتی آنها، به کشف موقعیت و تعیین برخی پارامترهای دیگر اهداف میپردازد.

 

خصوصیاتی مثل قابلیت کشف اهداف در تاریکی و شرایط جوی مختلف و نیز در فاصله های زیاد و از همه مهمتر تعیین فاصله (برد(3 و موقعیت زاویهای و سرعت اهداف و ردگیری اهداف متحرك باعث کاربردهای وسیع و روزافزون رادار گردیده است.

 

(2-1 کاربردهای رادار

 

رادار در همهی مکانها (زمین، هوا، دریا و فضا) مورد استفاده قرار میگیرد. رادارهای زمینی4 بهطور عمده برای کشف، تعیین موقعیت و ردگیری هواپیماها یا اهداف فضایی استفاده میشوند. رادارهای دریایی5 به عنوان وسایل کمک ناوبری6 و نیز به عنوان وسایل ایمنی برای پیدا کردن خط ساحلی، عوارض دریایی و دیگر کشتی ها و همچنین برای کشف هواپیماها بکار برده میشوند.

رادارهای هوایی برای کشف سایر هواپیماها، کشتیها و وسایل نقلیهی زمینی و یا برای نقشهبرداری زمینی، پیش بینی توفان و ناوبری استفاده میشوند. از رادارها برای هدایت فضاپیماها و نیز برای تشخیص خشکی و دریا از فواصل بسیار دور نیز استفاده میشود.

 

کاربرد عمده رادار که باعث پیشرفت و گسترش کاربرد آن شده است را باید کاربردهای نظامی دانست. اما در کنار کاربردهای نظامی استفاده های فراوان غیرنظامی که مهمترین آن کنترل ترافیک دریایی و هوایی میباشد را نباید از یاد برد. کاربردهای عمده رادار، صرف نظر از اهمیت و گسترهی کاربرد را میتوان به صورت زیر فهرست کرد:

 

  • کنترل ترافیک هوایی

 

  • ناوبری هوایی

 

  • کنترل ترافیک دریایی و ایمنی کشتیها

 

  • کاربردهای فضایی (رادارهای زمینی برای کشف و کنترل ماهواره و رادارهای نصب شده روی ماهواره و فضا پیما برای هدایت آنها)

 

  • تعیین سرعت اهداف (کاربردهایی مثل کنترل سرعت خودروها در بزرگراه ها یا تعیین سرعت توپ در ورزشها یا سرعت گلوله شلیک شده و…)

 

  • کاربردهای نظامی (کاربردهای عمده نظامی رادار در مراقبت1، ناوبری و کنترل آتش سلاحها میباشد.)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.